MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 2, 2012

Vietnam's 'tiger' economy limping: investors Nền kinh tế khập khiễng của con “Hổ' Việt NamVietnam's 'tiger' economy limping: investors

Nền kinh tế khập khiễng của con “Hổ' Việt Nam

By Amelie Bottollier-Depois (AFP) – Dec 4, 2010

Amelie Bottollier-Depois (AFP) – 4/12/2010

HANOI — Celebrated as a new "Asian Tiger" two decades ago, Vietnam has lagged behind its neighbours and needs further reforms in order to catch up, foreign investors say.

HÀ NỘI - Từng được ca ngợi như một "con hổ châu Á" hai thập kỷ trước, hiện nay Việt Nam đã tụt lại phía sau và cần nhiều cải cách hơn nữa để có thể đuổi kịp những nước láng giềng, các nhà đầu tư nước ngoài đã cho biết.

Overloaded infrastructure, an under-qualified workforce, excessive bureaucracy and corruption are just some of the problems investors cite.

Cơ sở hạ tầng quá tải, lực lượng lao động kém trình độ, nạn quan liêu và tham nhũng nặng nề chỉ là một số trong những vấn nạn mà các nhà đầu tư nhắc đến.


The hopes and promises of the early 1990s, when the communist nation abandoned a planned economy for the laws of the market, have not been realised.


Các hy vọng và hứa hẹn của những năm 1990, khi quốc gia cộng sản này từ bỏ một nền kinh tế có kế hoạch để theo đuổi các quy luật thị trường đã không thành hiện thực.


"Most investors agree that Vietnam has huge potential," says Adam Sitkoff, executive director of the American Chamber of Commerce Vietnam (AmCham).


"Hầu hết các nhà đầu tư đều đồng ý rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn", ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ Việt Nam (AmCham) cho biết.


"However, the country is struggling to live up to its full potential, hindered by slow progress on a list of perennial barriers to investment."


"Tuy nhiên, đất nước này đang phải đấu tranh để đạt được các tiềm năng của mình, do cản trở của một tiến trình chậm chạp trong một danh sách những cản trở lâu năm về đầu tư".


Over the past two decades Vietnam has been among Asia's fastest-developing countries, with average annual growth of 7.1 percent between 1990 and 2009, according to the Asian Development Bank.


Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã thuộc về các nước châu Á phát triển nhanh nhất, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm 7,1 phần trăm từ năm 1990 đến năm 2009.


With a per capita income of about 1,200 dollars, the nation of 86 million people is now a "middle-income" country, according to World Bank criteria.


Theo tiêu chuẩn của Ngân Hàng Thế giới, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.200 USD, quốc gia có 86 triệu người này hiện nay là một nước có "thu nhập trung bình".


But Vietnam remains far from resembling Taiwan, Singapore or South Korea, whose fast growth earned them the label "Tiger" economies, and whose success it dreams of emulating.


Nhưng Việt Nam vẫn còn ở rất xa so với Đài Loan, Singapore hay Nam Hàn, những nước thành công được giấc mơ cạnh tranh và đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng khiến họ mang được danh hiệu các nền kinh tế "Tiger".


The country "risks falling into the 'middle income trap', the inability to arise out of an economy based on cheap labour and low-technology manufacturing methods," said Matthias Duhn, executive director of Eurocham, the European Chamber of Commerce in Vietnam.

The warnings come just before a five-yearly Communist Party Congress, expected in mid-January.


Đất nước này có "nguy cơ rơi vào loại 'cạm bẫy của thu nhập trung bình', sự bất khả phát sinh từ một nền kinh tế dựa trên lao động rẻ và phương pháp sản xuất công nghệ thấp ", ông Matthias Duhn, Giám đốc điều hành Eurocham, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cho biết.

Những cảnh báo này đến ngay trước cuộc họp của Đại Hội Đảng Cộng sản mỗi năm năm, dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng Giêng.


A gathering as opaque as it is fundamental, the Congress will determine key political posts for the next five years, as well as the country's main "economic themes", said Benoit de Treglode, director of the Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC) in Bangkok.


Quốc hội, một cuộc họp mờ ám như bản chất của mình, sẽ quyết định các chức vụ chính trị chủ chốt, cũng như "các chủ đề kinh tế chính" của đất nước này cho năm năm kế tiếp, ông Benoit de Treglode, giám đốc Viện Nghiên cứu đương đại Đông Nam Á (IRASEC) ở Bangkok cho biết.


The international community has stepped up reform calls in the weeks before the congress, hoping they would be heard by the top leaders, he said.


Cộng đồng quốc tế đã tăng cường các lời kêu gọi cải cách trong các tuần lễ trước đại hội, hy vọng sẽ được các nhà lãnh đạo hàng đầu lắng nghe, ông nói.


Foreign business leaders re-emphasised their concerns on Thursday at the twice-yearly Vietnam Business Forum, held by the World Bank and Vietnam's Ministry of Planning and Investment.


Vào hôm thứ Năm, các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài đã tái nhấn mạnh quan tâm của họ tại Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức hai lần một năm bởi Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.


They urged infrastructure development, upgrading workers' skills, streamlining bureaucracy and other reforms.


Họ đã kêu gọi đến việc phải phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp kỹ năng của người lao động, tinh giản bộ máy quan liêu cùng những cải cách khác.


The chairman of AmCham also told the forum that Vietnam has violated its World Trade Organization commitments with a new price control law targeting overseas firms.


Chủ tịch Phòng Thương Mại Mỹ cũng tuyên bố với Diễn đàn nói trên rằng Việt Nam đã vi phạm các cam kết của mình với Tổ chức Thương mại Thế giới bằng một đạo luật kiểm soát giá mới nhắm mục tiêu vào các công ty nước ngoài.


Some officials close to the regime admit the need for reform.

Một số quan chức thân cận với chế độ thừa nhận nhu cầu phải cải cách.

"Too much attention has been given to the increase of investment rather than that of quality, productivity, efficiency and competitiveness," Tran Tien Cuong, of the Central Institute for Economic Management (CIEM), was recently quoted as saying in the state Vietnam News.


"Quá nhiều sự chú ý đã đặt vào việc gia tăng đầu tư hơn là chất lượng, hiệu quả, năng suất và sức cạnh tranh" trích lời tuyên bố của gần đây của ông Trần Tiến Cường thuộc Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) từ Vietnam News của nhà nước.


Eurocham cites estimates that Vietnam needs around 70 to 80 billion dollars of investment in road, rail and seaport infrastructure in the next five to 10 years.

Phòng Thương Mại châu Âu ước tính rằng Việt Nam cần khoảng 70 đến 80 tỉ đô la đầu tư về đường sắt, đường bộ và cơ sở hạ tầng cảng biển trong 5 đến 10 năm tới.


The figure rises to 120 billion dollars if energy infrastructure in the power-short nation is included, it said.

Con số này sẽ tăng đến 120 tỷ USD nếu bao gồm cả cơ sở năng lượng hạ tầng tại quốc gia thiếu điện này, bản báo cáo cho biết.


Other obstacles include endemic corruption and the instability of the Vietnamese currency, the dong, which has been devalued three times since late last year.

Các chướng ngại khác bao gồm tình trạng tham nhũng và bất ổn của đồng tiền Việt Nam, vốn đã bị phá giá ba lần từ cuối năm ngoái.


Serious concerns have also emerged in recent months about the financial health of big state conglomerates.


Những lo ngại nghiêm trọng cũng đã xuất hiện trong những tháng gần đây về tình trạng sức khỏe tài chính của các tập đoàn nhà nước lớn.


While Vietnam Airlines stands out as a regional player, investors wonder whether other state-owned firms are in the position of Vinashin, Vietnam Shipbuilding Industry Group.


Dù Việt Nam Airlines nổi bật như một đối thủ có tầm vóc khu vực, các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu các công ty nhà nước khác có đang ở trong hoàn cảnh của Vinashin, Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Việt Nam hay không.


The company has been driven to the brink of bankruptcy with debts of at least 86 trillion dong (4.4 billion dollars).


Công ty này đã ở bờ vực phá sản với khoản nợ ít nhất là 86 nghìn tỉ đồng VN (4,4 tỷ USD).


AmCham's Sitkoff regrets that the state sector continues to play a dominant role in the economy.


Sitkoff của Phòng Thương Mại Mỹ ngỏ ý tiếc rằng khu vực quốc doanh vẫn tiếp tục đóng một vai trò chi phối trong nền kinh tế.


"Investors wonder which over-extended state-owned conglomerate will be the next to fail, or which will be forced into taking bad assets onto their balance sheets," he has said.


"Các nhà đầu tư tự hỏi, tập đoàn mở rộng nào của nhà nước sẽ là thành phần thất bại tiếp theo, hoặc sẽ bị buộc phải đưa các tài sản thua lỗ vào bảng cân đối tài chính của mình" ông đã nói.


Vietnam has always introduced reforms at its own pace -- slowly and carefully.


Việt Nam luôn đưa ra các loại cải cách theo tốc độ riêng của mình - từ từ và cẩn thận.


But IRASEC's de Treglode said the requests of the international business community have increased resonance ahead of the Communist Party Congress.


Nhưng de Treglode của IRASEC cho biết các yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đã tăng thêm tiếng vang trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản.


With one million young people entering the job market annually, the ruling party, concerned about maintaining its power, "is not in a position to close the door" on the foreigners' suggestions, he said.
Với một triệu thanh niên bước vào thị trường việc làm hàng năm, trong mối lo ngại đến sự duy trì quyền lực của mình, đảng cầm quyền đang "không có được vị thế để đóng lại cánh cửa" với các đề xuất của nước ngoài, ông nói.


Translated by Lê Quốc Tuấnhttp://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hbtRUvmSwbGqfKVXQoEN7JIXXOJA?docId=CNG.01fcdc48866ebfaad291c49ce52c3efd.291

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn