MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU


Wednesday, April 20, 2016

MORINGA CHÙM NGÂYCHÙM NGÂY


Other Names:
Arango, Árbol de las Perlas, Behen, Ben Ailé, Ben Nut Tree, Ben Oléifère, Benzolive, Canéficier de l’Inde, Chinto Borrego, Clarifier Tree, Drumstick Tree, Horseradish Tree, Indian Horseradish, Jacinto, Kelor Tree, Malunggay, Marango, Mlonge, Moringa oleifera, Moringa pterygosperma, Moringe de Ceylan, Mulangay, Murungakai, Narango, Nebeday, Paraíso Blanco, Perla de la India, Pois Quénique, Sahjna, Saijan, Saijhan, Sajna, San Jacinto, Shagara al Rauwaq, Shigru, Terebinto.


Các tên khác:
Arango, Árbol de las Perlas, Behen, Ben Ailé, Ben Nut Tree, Ben Oléifère, Benzolive, Canéficier de l’Inde, Chinto Borrego, Clarifier Tree, Drumstick Tree, Horseradish Tree, Indian Horseradish, Jacinto, Kelor Tree, Malunggay, Marango, Mlonge, Moringa oleifera, Moringa pterygosperma, Moringe de Ceylan, Mulangay, Murungakai, Narango, Nebeday, Paraíso Blanco, Perla de la India, Pois Quénique, Sahjna, Saijan, Saijhan, Sajna, San Jacinto, Shagara al Rauwaq, Shigru, Terebinto.

MORINGA OVERVIEW INFORMATION
Moringa is a plant that is native to the sub-Himalayan areas of India, Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. It is also grown in the tropics. The leaves, bark, flowers, fruit, seeds, and root are used to make medicine.

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ CÂY CHÙM NGÂY
Chùm ngây là một loại cây có nguồn gốc ở khu vực gần Himalaya của Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, và Afghanistan. Nó cũng được trồng ở vùng nhiệt đới. Lá, vỏ cây, hoa, quả, hạt, rễ được sử dụng để làm thuốc.

Monday, April 4, 2016

THE CHINESE CRASH IS GOVERNMENT'S FAULT, NOT CAPITALISM'S Sự sụp đổ của Trung Quốc là lỗi của chính phủ, không phải của chủ nghĩa tư bản

THE CHINESE CRASH IS GOVERNMENT'S FAULT, NOT CAPITALISM'S
Sự sụp đổ của Trung Quốc là lỗi của chính phủ, không phải của chủ nghĩa tư bảnLawrence W. Reed
Lawrence W. Reed
26 July, 2015

26-07-2015

The crash in the Chinese stock market (down 30 percent in three weeks with no end in sight) is bringing forth comparisons to the big U.S. stock crash of 1929, as well it should. In the world of central banks and fiat money, inevitable busts follow unsustainable booms. The closer one watches the “experts” at the helm of monetary policy in any country, the more apparent it is that they are constantly scrambling to undo the calamities of their own handiwork.

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán tại Trung Quốc (giảm 30% trong vòng ba tuần và không có dấu hiệu dừng lại) đem đến sự so sánh tương tự như vụ đại sụp đổ trên thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 1929. Trong thế giới của các ngân hàng trung ương và tiền pháp định (fiat money),những bong bóng kinh tế mỏng manh hình thành và chắc chắn sẽ vỡ. Càng quan sát kĩ hơn các “chuyên gia” quản lý chính sách tiền tệ tại bất kì quốc gia nào, ta càng thấy rõ rằng họ đang liên tục tranh giành để xóa bỏ tai họa từ công trình do chính bản thân họ tạo nên.

Saturday, March 26, 2016

REMARKS BY PRESIDENT OBAMA TO THE PEOPLE OF CUBA

Phát biểu của Tổng thống Obama với dân Cuba
Gran Teatro de la Habana
Havana, Cuba

Gran Teatro de la Habana
Havana, Cuba

PRESIDENT OBAMA:  Thank you.  (Applause.)  Muchas gracias.  Thank you so much.  Thank you very much.

Tổng thống Obama: Cảm ơn bạn. (Vỗ tay). Muchas gracias. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn nhiều.

President Castro, the people of Cuba, thank you so much for the warm welcome that I have received, that my family have received, and that our delegation has received.  It is an extraordinary honor to be here today.

Thưa Chủ tịch Castro, nhân dân Cuba, cảm ơn các bạn rất nhiều về sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được, gia đình tôi đã nhận được, và rằng phái đoàn chúng tôi đã nhận được. Thật là một vinh dự đặc biệt được có mặt ở đây ngày hôm nay.

Tuesday, March 22, 2016

WHAT DOES “REACTIONARY” MEAN? PHẢN ĐỘNG NGHĨA LÀ GÌ?

WHAT DOES “REACTIONARY” MEAN?
PHẢN ĐỘNG NGHĨA LÀ GÌ?
Before examining the meaning of the term reactionary, let’s have a look at its position in the so-called Political Spectrum

Trước xem xét ý nghĩa của thuật ngữ phản động, chúng ta hãy có một cái nhìn về vị trí của nó trong cái gọi là phổ lập trường chính trị
I. THE POLITICAL SPECTRUM(S)
A common method of describing the political orientation of an individual or a political party is through the use of the terms Left Wing and Right Wing, and we can draw a spectrum / continuum all the way from the far left to the far right.

I. PHỔ LẬP TRƯỜNG CHÍNH TR
Một phương pháp phổ biến để mô tả các định hướng chính trị của một cá nhân hay một chính đảng là thông qua việc sử dụng các từ ngữ cánh tảcánh hữu, và chúng ta có thể vẽ ra một phổ / liên tục toàn bộ đường đi từ cực tả sang cực hữu.

Friday, January 15, 2016

BARACK OBAMA’S 2016 STATE OF THE UNION ADDRESS THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG 2016 CỦA TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA
BARACK OBAMA’S 2016 STATE OF THE UNION ADDRESS
THÔNG ĐIP LIÊN BANG 2016 CỦA TNG THNG M BARACK OBAMA

OBAMA: Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, my fellow Americans: tonight marks the eighth year that I’ve come here to report on the state of the Union. And for this final one, I’m going to try to make it a little shorter. (APPLAUSE)

OBAMA: Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, Ngài Phó Tổng thống, các Nghị sĩ Quốc hội, và toàn thể người dân nước Mỹ: Đêm nay đánh dấu năm thứ 8 tôi đứng tại đây để tổng kết về tình hình nước Mỹ. Và trong Thông điệp Liên bang lần cuối này, tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn hơn.
(vỗ tay)
I know some of you are antsy to get back to Iowa.
(LAUGHTER)

Vì tôi biết rất nhiều người trong số các bạn đang nôn nóng muốn xong nhanh để trở lại Iowa* lắm rồi.
(cười)


*bang Iowa là địa điểm diễn ra đợt bầu cử sơ bộ đầu tiên của mùa tranh cử Tổng thống 2016