MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT


Friday, July 1, 2016

WHAT MAKES AMERICA DIFFERENT Điều gì làm nước Mỹ khác biệt?WHAT MAKES AMERICA DIFFERENT
Điều gì làm nước Mỹ khác biệt?


G'day there.
Xin chào,


As an outsider, I have a unique perspective from which to view America. As an American friend said to me: "Sometimes it takes someone on the outside to remind us what we are like on the inside."

Là một người nước ngoài, tôi có một quan niệm đặc trưng khi nhìn nước Mỹ. Như một người bạn Mỹ đã nói với tôi: “Đôi khi, phải có một người ở nước ngoài để nhắc cho chúng tôi nhớ chúng tôi như thế nào ở bên trong”.

I'm an Australian -- you might have already guessed that -- and I love my home country. And I am proud that my nation has long been a reliable American ally. But I know that Australia is not America, and that my country has not achieved what America has achieved. No country in human history has.

Tôi là một người Úc – có thể bạn đã đoán được (qua giọng nói) – và tôi yêu quê hương của tôi. Và tôi tự hào khi đất nước tôi là một đồng minh lâu năm của Mỹ. Nhưng tôi biết rằng Úc không phải là Mỹ, và đất nước tôi sẽ không bao giờ đạt được những gì nước Mỹ đã đạt được. Không có có quốc gia nào trong lịch sử nhân loại đã làm được như vậy.

Thursday, June 30, 2016

SOUTH CHINA SEA: WHY DID CHINA'S STATE COUNCILOR VISIT VIETNAM? Tại sao Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam?SOUTH CHINA SEA: WHY DID CHINA'S STATE COUNCILOR VISIT VIETNAM?

Tại sao Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam?

Why did China send Yang Jiechi to Vietnam on Monday?

Tại sao Trung Quốc gửi Dương Khiết Trì sang Việt Nam hôm thứ Hai?

The Diplomat
Ankit Panda
June 28, 2016

Diplomat
Ankit Panda
28/06/2016
On Monday, Chinese State Councilor Yang Jiechi arrived in Vietnam for a scheduled meeting with a broad-based agenda. Yang, who outranks China’s foreign minister, met with senior Vietnamese leadership, including President Tran Dại Quang and Vietnamse Communist Party General-Secretary Nguyen Phu Trong.

Hôm thứ Hai, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Việt Nam để tham dự một cuộc họp đã được sắp xếp trước, với một chương trình nghị sự rộng lớn. Ông Dương có chức vụ cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

OPEN LETTER TO THE VIETNAMESE GOVERNMENT Thư ngỏ gửi chính phủ Việt NamOPEN LETTER TO THE VIETNAMESE GOVERNMENT

Thư ngỏ gửi chính phủ Việt Nam

President Tran Dai Quang,
Vice President Dang Thi Ngoc Thinh
and Prime Minister Nguyen Xuan Phuc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang,
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh,
và Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc

Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435,
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org
2016 06 17
Ngày 17 tháng 6 năm 2016

Dear President,
Dear Vice President,
Dear Prime Minister,
Dear ladies and gentlemen,

Kính thưa Chủ tịch nước,
Kính thưa Phó Chủ tịch nước,
Kính thưa Thủ tướng Chính phủ,
Kính thưa quí vị,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented you, owners and responsible persons of FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG), with the negative international ethecon Black Planet Award for your approach to law and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business
activities of your company.

Trong năm 2009, ethecon – Quỹ  vì Đạo đức và Kinh tế, đã chỉ trích các chủ sở hữu và những người chịu trách nhiệm của tập đoàn FORMOSA PLASTICS GROUP  (FORMOSA PG) bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.

OPEN LETTER TO THE TAIWANESE GOVERNMENT Thư ngỏ gửi chính phủ Đài LoanOPEN LETTER TO THE TAIWANESE GOVERNMENT

Thư ngỏ gửi chính phủ Đài Loan

President Tsai Ing-wen,
Vice President Chen Chien-jen
and Prime Minister Lin Chuan

Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-Wen),
Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân (Chen Chien- Jen)
và Thủ tướng Lin Chuan

Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435,
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org
2016 06 17
Ngày 17 tháng 6 năm 2016

Dear President,
Dear Vice President,
Dear Prime Minister,
Dear ladies and gentlemen,

Kính thưa Tổng thống,
Kính thưa Phó Tổng thống,
Kính thưa Thủ tướng,
Kính thưa quí vị,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented the owners and responsible persons of FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG), with the negative international ethecon Black Planet Award for their approach to law and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business
activities of their company.

Trong năm 2009, ethecon – Quỹ  vì Đạo đức và Kinh tế, đã chỉ trích các chủ sở hữu và  những người chịu trách nhiệm của tập đoàn FORMOSA PLASTICS GROUP  (FORMOSA PG) bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.

OPEN LETTER TO THE OWNER FAMILY WANG, THƯ NGỎ GỞI CHỦ GIA TỘC VƯƠNG,OPEN LETTER TO THE OWNER FAMILY WANG,
THƯ NGỎ GỞI CHỦ GIA TỘC VƯƠNG,

EXECUTIVE LEE-CHIH-TSEUN AND THE OTHER RESPONSIBLE MANAGERS OF FORMOSA PLASTICS GROUP IN TAIWAN

TỔNG GIÁM ĐỐC LEE-CHIH-TSUEN VÀ CÁC GIÁM ĐỐC CÓ TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA FORMOSA PLASTICS GROUP TẠI ĐÀI LOAN
Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435, 
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

2016/06/17

Ngày 17 tháng 6 năm 2016
Members of the Wang family
Mr. Lee and members of the management,

Các thành viên của gia đình ông Vương,
Ông Lee và các cộng sự quản lý,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented you with the negative international ethecon Black Planet Award for your approach to law
and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business activities of your company FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG).

Trong năm 2009, Ethecon – Quỹ vì Đạo đức và Kinh tế đã chỉ trích các chủ sở hữu và những người chịu trách nhiệm của tập đoàn  FORMOSA PG bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.