MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT


Thursday, July 21, 2016

OUR BULLDOZERS, OUR RULES Xe ủi đất là luật chơi của chúng taOUR BULLDOZERS, OUR RULES

Xe ủi đất  là luật chơi của chúng ta

The economist
The economist
Jul 2nd 2016
2/7/2016


China’s foreign policy could reshape a good part of the world economy

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có thể định hình lại một phần lớn nền kinh tế thế giới
THE first revival of the Silk Road—a vast and ancient network of trade routes linking China’s merchants with those of Central Asia, the Middle East, Africa and Europe—took place in the seventh century, after war had made it unusable for hundreds of years. Xi Jinping, China’s president, looks back on that era as a golden age, a time of Pax Sinica, when Chinese luxuries were coveted across the globe and the Silk Road was a conduit for diplomacy and economic expansion. The term itself was coined by a German geographer in the 19th century, but China has adopted it with relish. Mr Xi wants a revival of the Silk Road and the glory that went with it.

THE hồi sinh đầu tiên của con đường Tơ Lụa - một mạng lưới rộng lớn và cổ xưa của các tuyến đường thương mại kết nối các thương gia của Trung Quốc với những người Trung Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu đã hoạt động vào thế kỷ thứ bảy, sau khi chiến tranh đã khiến nó không còn được sử dụng hàng trăm năm. Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, nhìn lại thời kỳ đó như là một kỷ nguyên vàng son, thời đại của Thái Bình Hán quốc, khi sự xa hoa của Trung Hoa được toàn thế giới thèm muốn và con đường tơ lụa là con đường phục vụ ngoại giao và phát triển kinh tế. Bản thân tteen gọi này được đặt ra bởi một nhà địa lý học người Đức vào thế kỷ 19, nhưng Trung Quốc đã sử dụngmột cách thích thú. Ông Tập muốn Con đường Tơ lụa và vinh quang đi cùng với nó được hồi sinh lần nữa.

Saturday, July 16, 2016

ACADEMIC FREEDOM, GRADE SCALES, UNIFORMITY AND THINKING OUTSIDE THE BOX TỰ DO HỌC THUẬT, THANG LỚP, TƯ DUY ĐỒNG PHỤC VÀ SUY NGHĨ NGOÀI KHUÔN KHỔACADEMIC FREEDOM, GRADE SCALES, UNIFORMITY AND THINKING OUTSIDE THE BOX

TỰ DO HỌC THUẬT, THANG LỚP, TƯ DUY ĐỒNG PHỤCSUY NGHĨ NGOÀI KHUÔN KHỔ

OCTOBER 10, 2015
10 Tháng Mười 2015

Recently our school has looked into grades, grading and grade scales. There was a meeting and the topic was addressed. I am no traditionalist and if there is a better way, I will quickly follow long. It was stated that there is a need for uniform grade scales, that students are confused as they go from one class to another, to what is expected.

Gần đây trường chúng tôi đã xem xét về điểm số, chấm điểm và xếp hạng. Đã có một cuộc họp và chủ đề đã được đề cập. Tôi không phải là người giữ thái độ truyền thống và nếu có một cách tốt hơn, tôi sẽ nhanh chóng đi theo. Người ta tuyên bố rằng có một nhu cầu phải đồng phục hóa việc xếp hạng, cho nên học sinh hoang mang không biết những gì sẽ xảy ra khi chúng chuyển lớp,

Tuesday, July 5, 2016

TOWARD A CULTURAL WORLD: COMMUNICATIVE CULTURE Về Một Thế Giới Văn Hóa: Văn Hóa Giao tiếpTOWARD A CULTURAL WORLD: COMMUNICATIVE CULTURE

Về Một Thế Giới Văn Hóa: Văn Hóa Giao tiếp
Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh


ABSTRACT
The issue of culture and communication between peoples in the world concerns the understanding of intentional subjects or human beings and not a description of their images. Therefore, cultural knowledge should be communicable and comprehensible. To overcome misunderstanding is thematically to appreciate cultural values and structures, to avoid calamity and to make our world safer. We have already entered the preliminary stage of multi-cultural world that aspires to cultural accomplishments. Still we need an enduring orientation as a norm for a steady cultural and communicative development. To achieve this goal we see education universally and locally a paramount task. To live in this world and make this world real and humanistic, the concept of empathy is indispensable since without which concrete knowledge of one’s culture in relation to another’s would be in jeopardy. Since the turn of the century technology and social sciences have vastly improved our knowledge of the world culturally and brought the world close to each other. Still our greatest concerns today remain in the inequality and lacks of education; hence the lack of cultural and communicative background that endangers authentic knowledge. This causes the delay of globalizing dream and builds up hostility as we have witnessed in some places around the world.

TÓM TẮT
Các vấn đề về văn hóa và truyền thông giữa các dân tộc trên thế giới liên quan đến sự hiểu biết của các đối tượng có chủ ý hoặc con người và không phải là một mô tả về hình ảnh của họ. Do đó, tri ​​thức văn hóa phải truyền đạt được và hiểu được. Khắc phục sự hiểu lầm về mặt chủ đề đánh giá cao giá trị và cấu trúc văn hóa, để tránh tai họa và làm cho thế giới của chúng ta an toàn hơn. Chúng ta đã bước vào giai đoạn sơ khai của thế giới đa văn hóa đang khích lệ các thành tựu văn hóa. Tuy nhiên chúng ta cần một định hướng lâu dài như là một chuẩn mực cho một sự phát triển văn hóa và giao tiếp ổn định. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta nhìn nhận giáo dục ở góc dộ toàn cầu và và địa phương như là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để sống trong thế giới này và làm cho thế giới này hiện thực và nhân văn, các khái niệm về sự đồng cảm là không thể thiếu vì nếu không có nó thì hiểu biết cụ thể về nền văn hóa nào đó trong mối quan hệ với nền văn hóa khác sẽ bị đe dọa. Kể từ thời điểm chuyển giao thế kỷ, công nghệ và khoa học xã hội đã cải thiện mạnh mẽ tri thức văn hóa của chúng ta về thế giới và đưa thế giới gần nhau. Tuy nhiên mối quan tâm lớn nhất của chúng ta hiện nay vẫn còn trong sự bất bình đẳng và thiếu giáo dục; do đó việc thiếu văn hóa và truyền thông gây nguy hiểm cho kiến ​​thức đích thực. Điều này gây ra sự chậm trễ của giấc mơ toàn cầu hóa và tạo dựng lên sự thù địch như chúng ta đã chứng kiến ​​ở một số nơi trên thế giới.

WHAT ARE THE FIVE PURPOSES FOR COMMUNICATION? Năm mục đích của giao tiếp là gì?WHAT ARE THE FIVE PURPOSES FOR COMMUNICATION?

Năm mục đích của giao tiếp là gì?

The five purposes for communication are to inform, imagine, influence, meet social expectations and express feelings. Most of the problems that occur in relationships and between business organizations are due to ineffective communication, which can happen when people fail to communicate or when processes lead to confusion so the communication is not fully understood.
Năm mục đích giao tiếp là để thông báo, tưởng tượng, tạo ảnh hưởng, đáp ứng kỳ vọng xã hộithể hiện cảm xúc. Hầu hết các vấn đề xảy ra trong mối quan hệ và giữa các tổ chức kinh doanh là do truyền thông không hiệu quả, có thể xảy ra khi mọi người không giao tiếp được hoặc khi quá trình giao tiếp dẫn đến sự nhầm lẫn vì vậy các thông tin không được hiểu một cách đầy đủ.

WHAT IS SOCIAL STABILITY? Ổn định xã hội là gì?


WHAT IS SOCIAL STABILITY?

n định xã hội là gì?

Social stability is a sociological perspective that states a group always seeks to maintain equilibrium by forcing out ideas and individuals that disagree with popular opinion. This helps keep society in balance and promotes harmonious coexistence. A lack of social stability causes revolution and unrest in the group.

n định xã hội là một quan điểm xã hội học cho rằng một nhóm luôn luôn tìm cách duy trì cân bằng bằng cách loại bỏ những ý tưởng và cá nhân không đồng ý với quan điểm phổ biến. Điều này giúp giữ cho xã hội được cân bằng và thúc đẩy sự chung sống hài hòa. Sự thiếu ổn định xã hội gây cách mạng và tình trạng bất ổn trong nhóm xã hội.