MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, November 1, 2017

Quà tặng trong Chiến tranh Trần Mộng Tú The Gift in Wartime


Quà tặng trong Chiến tranh
Trần Mộng Tú

The Gift in Wartime
Trần Mộng Tú

Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mồ xanh

I offer you roses
Buried in your new grave
I offer you my wedding gown
To cover your tomb still green with grass
Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai mầu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng

You give me medals
Together with silver stars
And the yellow pips* on your badge
Unused and still shining
Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu

I offer you my youth
The days we were still in love
My youth died away
When they told the bad news
Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương

You give me the smell of blood
From your war dress
Your blood and your enemy's
So that I may be moved
Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời

I offer you clouds
That linger on my eyes on summer days
I offer you cold winters
Amid my spring time of life
Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động

You give me your lips with no smile
You give me your arms without tenderness
You give me your eyes with no sight
And your motionless body
Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau.

Seriously, you apologize to me
And promise to meet me in our next life
I will hold this shrapnel as a token
By which we will recognize each other.
Tháng 7/ 1969
*Pips are military badges of rank worn on the shoulder.

Translated by Van Pham


Nếu bài thơ là lời của người nam thì  mình có bản dịch như sau

Quà tặng trong Chiến tranh
Trần Mộng Tú
The Gifts In Wartime
Trần Mộng Tú

Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mồ xanh
You offer me some roses
To be buried in my fresh grave.
You offer your wedding gown
To blanket the greenish mound.

Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai mầu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng
I give you silver star
Medal of valor and
Yellow insignia
Unworn and still shiny.

Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu
You offer blooms of youth
To all our loving days
Which fade and pass away
When sad news’s told to you

Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương
I give you scent of blood
Of mine and of my foe’s
In my combat uniform
So you can miss us both

Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời
You offer me white clouds
From summer sky - your eyes.
You offer chill winters
From your springtime of life

Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động
I give my lips with no smile
I give my arms with no hug
I give my eyes with no sight
And the motionless body of mine

Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau.

Profusely, I apologize
And vow to be with you next life.
Please hold this bullet as a token
For us to identify each other some time.
Tháng 7/ 1969
Translated by Nguyen QuangNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn