MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, February 23, 2013

China’s Truman-Style Resource Quest Tests UN Law and Neighbors TQ lùng tài nguyên kiểu-Truman thử thách luật LHQ và các láng giềng

A member of China's People's Liberation Army holds back a curtain during a media tour in Beijing on July 21, 2011. China has until tomorrow to appoint a member of the dispute resolution body after the Philippines selected Rudiger Wolfrum, one of 21 members of the UN-backed International Tribunal for the Law of the Sea.

Một thành viên của Giải phóng quân Trung Quốc giữ bức màn trong một tour du lịch phương tiện truyền thông ở Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 7 năm 2011. Cho đến ngày mai Trung Quốc có quyền bổ nhiệm một thành viên của cơ quan giải quyết tranh chấp sau khi Philippines chọn Rudiger Wolfrum, một trong 21 thành viên thuộc Tòa án quốc tế Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

China’s Truman-Style Resource Quest Tests UN Law and Neighbors

TQ lùng tài nguyên kiểu-Truman thử thách luật LHQ và các láng giềng

By Daniel Ten Kate
Bloomberg
Feb 19, 2013
Daniel Ten Kate
Bloomberg
19/2/2013


6 Ways to Prevent a Conflict Between Tokyo and Beijing 6 cách để ngăn chặn một cuộc xung đột giữa Tokyo và Bắc Kinh

6 Ways to Prevent a Conflict Between Tokyo and Beijing

6 cách để ngăn chặn một cuộc xung đột giữa Tokyo và Bắc Kinh
By Daryl Morini

Daryl Morini

The Diplomat
February 22, 2013

The Diplomat
22 tháng 2 năm 2013
There are many reasons why China and Japan won't go to war. Now is the time to explore how to actively prevent it.

Có nhiều lý do tại sao Trung Quốc và Nhật Bản sẽ không đi đến chiến tranh. Bây giờ là lúc nên tìm cách chủ động ngăn chặn nó như thế nào.
The ongoing crisis over the Senkaku/Diaoyu islands may be bringing Asia to the cusp of war. Trefor Moss recently wrote that a Japan-China war over these disputed islands is very unlikely. That could be right. Or it could be wrong. But even a very small chance of a Sino-Japanese war breaking out in 2013 is enough reason to work to try to prevent it.

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra đối với quần đảo Senkaku / Điếu Ngư có thể đưa châu Á đến chỗ chiến tranh. Trefor Moss gần đây đã viết rằng một cuộc chiến tranh Nhật Bản-Trung Quốc trên các quần đảo tranh chấp này rất khó xảy ra. Điều đó có thể đúng, hoặc nó có thể là sai. Nhưng ngay cả một cơ hội rất nhỏ của một cuộc chiến tranh Trung-Nhật trong năm 2013 thì cũng đủ lý do để hành động nhằm tìm cách ngăn chặn nó.

What is Social Contract? Khế ước Xã hội là gì

What is Social Contract?
Khế ước Xã hội là gì

WISE GEEK
WISE GEEK

A social contract is an implied agreement between the governed and the government. The concept is based on the theoretical idea that governments or rulers are legitimate if they have the consent of the governed. Therefore, a social contract is the agreement whereby a government is granted authority by its people to govern them. Social contract theory has been a dominant political theory in the modern history of the West, which was first explained thoroughly by Thomas Hobbes and further explained and modified by John Locke and Jean-Jacques Rousseau.

Khế ước xã hội là một thỏa thuận ngụ ý giữa người được cai trị và người cai trị (chính phủ). Khái niệm này được dựa trên ý tưởng lý thuyết rằng các chính phủ hoặc nhà cầm quyền là hợp pháp nếu họ có sự đồng ý của người được cai trị. Do đó, một khế ước xã hội là sự thỏa thuận, theo đó một chính phủ được người dân cấp thẩm quyền để cai trị họ. Lý thuyết khế ước xã hội là một lý thuyết chính trị chiếm ưu thế trong lịch sử hiện đại của phương Tây, lần đầu tiên được giải thích kỹ bởi Thomas Hobbes và được giải thích thêm và sửa đổi bởi John Locke và Jean-Jacques Rousseau.