MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 2, 2012

Vietnam needs an economic rethink Việt Nam cần xem lại nền kinh tếVietnam needs an economic rethink

Việt Nam cần xem lại nền kinh tế
Bruce Gale
The Straits Times (Singapore)
November 17, 2010
Bruce Gale
The Straits Times (Singapore)
17/11/2010


How long is Vietnam going to remain Asia's odd man out?

Việt Nam sẽ còn là kẻ lạc lõng ở châu Á trong bao lâu?

While the US dollar has been losing its value against almost all other currencies in Asia, it is appreciating against the Vietnamese dong. And while the nation's gross domestic product is expanding rapidly, Vietnam is virtually the only country in the region struggling to contain a rising trade deficit.

Trong khi đồng Mỹ kim đang bị mất giá so với hầu hết các mệnh giá tiền tại châu Á, nó lại tăng giá so với tiền đồng Việt Nam. Và trong khi tổng sản lượng nội địa quốc gia tăng một cách nhanh chóng, Việt Nam hầu như là quốc gia duy nhất trong vùng vẫn đang vật lộn để kềm chế nạn thâm thủng mậu dịch.


Many of the country's problems can be traced to an overemphasis on growth. That strategy has produced fiscal deficits, inflation and an unstable exchange rate regime. Inflation is currently running at 10 per cent. Low interest rates and easy money have also led to a surge in imports, thus widening the trade deficit. Official statistics show that the deficit reached US $9.5 billion (S $12.4 billion) in the first 10 months of this year, up from US $8.4 billion in the same period last year. And the monetary authorities have devalued the currency thrice in the past year.

Đa phần những nan giải của quốc gia này có thể qui về việc quá chú trọng vào tăng trưởng. Chiến lược này đã làm nảy sinh ra nạn thâm thủng ngân sách, lạm phát và một chế độ tỉ giá hối đoái thiếu ổn định. Các dữ kiện của chính phủ cho thấy tỉ lệ thâm thủng đã đạt đến 9,5 tỉ Mỹ kim trong mười tháng đầu của năm nay so với 8,4 tỉ trong cùng kỳ năm ngoái. Và giới hữu trách về tiền tệ đã hạ giá tiền đồng ba lần trong năm qua.


Despite this, foreign investors still seem to have confidence in the country. Direct foreign investment this year is expected to reach US $8 billion, far ahead of that projected for the Philippines.


Mặc dù thế, giới đầu tư nước ngoài có vẻ vẫn tin tưởng vào quốc gia này. Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong năm nay được dự đoán sẽ đạt đến 8 tỉ Mỹ kim, vượt xa so với con số dự đoán tại Philippines.


Unfortunately, the new investment is almost entirely confined to infrastructure, with the construction of deep-water seaports, highways, hydroelectric power plants and fibre optic cable systems. Such investment is important to ensure future growth. But the more immediate problem is to find ways of boosting exports by encouraging investment in non-traditional manufactured goods.

Điều không may là nguồn đầu tư mới này hầu hết chỉ gói gọn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, với việc xây dựng các cảng biển, đường cao tốc, các đập thuỷ điện và những hệ thống mạng cáp quang. Những đầu tư dạng này thì rất quan trọng trong việc bảo đảm sự tăng trưởng tương lai. Nhưng khó khăn khẩn cấp hơn trước mắt là tìm cách tăng cường xuất khẩu bằng việc khuyến khích đầu tư vào những mặt hàng sản xuất không không truyền thống.


Vietnam's medium- and long-term prospects look good, particularly for manufacturing companies seeking an alternative to China. Wages are about a third lower than in China's coastal industrial areas. English is widely spoken, and Vietnamese workers are generally regarded as hard-working.


Những viễn cảnh trong thời hạn trung và lâu dài của Việt Nam thì khả quan, đặc biệt là đối với những công ty sản xuất đang tìm giải pháp khác ngoài Trung Quốc. Lương lao động thấp hơn khoản một phần ba so với khu vực công nghiệp duyên hải của Trung Quốc. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, và lao động Việt Nam nói chung thường được cho là chăm chỉ.


Vietnam's economic management, however, leaves much to be desired. It is a situation that may soon be weighing heavily on the minds of potential investors.


Tuy nhiên việc quản lý kinh tế của Việt Nam lại chẳng có gì là hấp dẫn. Tình trạng này sẽ sớm đè nặng trong suy tính của những nhà đầu tư tiềm năng.


The recent revelation that a government-owned shipping company racked up debts of more than $5.2 billion, for example, has highlighted the need to reform the nation's ailing state enterprises. Another issue is the low quality and uneven quantity of the economic data the government releases. But the most serious problem is muddle-headed policy formulation. This has made it difficult for foreigners to have confidence in the country's future direction.


Ví dụ như khám phá gần đây về việc một công ty tàu thuyền của nhà nước ôm món nợ lên đến hơn 5,2 tỉ Mỹ kim đã nêu bật sự cần thiết phải cải cách những công ty nhà nước đang suy yếu. Một vấn đề khác nữa là chất lượng thấp hoặc không đồng đều của dữ liệu thông tin về kinh tế mà nhà nước đưa ra. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là công thức thiết lập chính sách đầy ngu xuẩn. Điều này đã khiến cho người nước ngoài khó mà tin tưởng vào hướng đi tương lai của đất nước.


On Nov 5, the central bank raised its benchmark rate on dong-denominated loans by 1 percentage point in an attempt to support the local currency and dampen inflationary pressures. The move came as a surprise, particularly since the monetary authorities had repeatedly called on local banks to reduce their lending rates. The central bank had even stated the previous week that it intended to hold rates steady for the month.


Ngày 5 tháng Mười một, ngân hàng trung ương đã tăng tỉ giá lãi xuất cơ bản của các món nợ bằng tiền đồng lên 1 phần trăm nhằm tìm cách hỗ trợ đồng tiền trong nước và giảm thiểu những áp lực về lạm phát. Hành động này xảy ra thật bất ngờ, đặc biệt là khi cơ quan hữu trách về đã không ngừng kêu gọi các ngân hàng địa phương giảm tỉ lệ lãi cho vay. Ngay cả một tuần trước đó ngân hàng trung ương vẫn tuyên bố rằng sẽ cố gắng giữ nguyên tỉ giá trong tháng.


The about-face prompted memories of a Finance Ministry circular late last year that raised the possibility of using price controls to hold down inflation. It was rescinded by the ministry in April this year without comment after foreign governments and businesses expressed concern.


Thái độ mang tính sĩ diện này nhắc lại bản thông tư của Bộ Tài chính vào cuối năm ngoái đề cập đến khả năng kiểm soát giá cả nhằm kềm chế lạm phát. Việc này đã được Bộ Tài chính huỷ bỏ vào tháng Tư năm nay mà không có lời giải thích sau khi các chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài bày tỏ quan ngại.


The upcoming congress of the ruling Communist Party of Vietnam (CPV) in January is further complicating matters by encouraging policymakers to continue high-growth strategies in an effort to head off domestic unrest. Some senior party members have also been showing signs of nervousness, with hardliners calling for a crackdown on dissent in ways that could strain relations with major Western countries.


Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Giêng sắp tới sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp bằng cách khuyến khích chính quyền tiếp tục đi theo chiến lược tăng trưởng nhanh để tìm cách đánh lạc hướng những bất ổn trong nước. Một số lãnh đạo cao cấp trong đảng cũng có những dấu hiệu lo lắng, cùng việc giới cứng rắn kêu gọi đàn áp các nhà bất đồng chính kiến có thể làm căng thẳng những quan hệ với các quốc gia lớn ở phương Tây.


But the CPV congress could also see some positive change. Such congresses, which take place once every five years to elect a new central committee and politburo, often provide Vietnamese leaders with opportunities to announce important policy initiatives.


Nhưng đại hội Đảng cũng có thể tạo ra được những thay đổi tích cực. Những đại hội như thế này xảy ra mỗi năm năm để bầu ra uỷ ban trung ương và bộ chính trị mới, thường tạo cơ hội cho các lãnh đạo Việt Nam công bố những dự thảo cương lĩnh quan trọng.


Vietnam's opaque political system makes it difficult to say exactly what the new party leadership will look like after January's elections. However, age ceilings mean that slightly more than a third of the political bureau's current 15 members will have to retire. This is certainly good news for those who believe that older Vietnamese leaders have been responsible for slowing down reforms.


Với hệ thống chính trị của Việt Nam, thật khó có thể tuyên bố chính xác rằng giới lãnh đạo đảng mới sẽ như thế nào sau cuộc bầu cử tháng Giêng. Nhưng giới hạn tuổi tác có nghĩa là gần một phần ba thành phần 15 người trong bộ chính trị hiện nay phải về hưu. Đây chắc chắn là một tin mừng cho những ai tin vào việc thế hệ lãnh đạo lớn tuổi của Việt Nam đã phải chịu trách nhiệm về việc làm chậm trễ tiến trình đổi mới.


After the congress, concern that slower growth could undermine support for key party leaders should also ease. The CPV may therefore be more willing to allow tighter fiscal and monetary policies.


Sau đại hội, quan ngại về sự tăng trưởng chậm chạp có thể làm mất đi sự ủng hộ của những lãnh đạo chủ chốt trong đảng cũng sẽ giảm bớt. Từ đấy Đảng Cộng sản có thể sẽ sẵn sàng cho phép xiết chặt hơn chính sách về ngân sách và tiền tệ.


If macroeconomic stability continues to remain in doubt, Vietnam risks losing the goodwill of the foreign investors it so obviously needs. In 2006, when Intel announced its intention to build a US $1 billion semiconductor factory near Ho Chi Minh City, the move sent a strong message about the company's comfort level with the country that other electronics companies found hard to ignore. Taiwan's Hon Hai, the maker of Apple's iPod, for example, subsequently invested almost US $5 billion in the country.


Nếu sự ổn định về kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục là một nghi vấn, Việt Nam sẽ có nguy cơ bị mất đi thiện chí của các nhà đầu tư nước ngoài mà rõ ràng là họ đang rất cần. Năm 2006, khi Intel thông báo ý định xây dựng một nhà máy sản xuất vi mạch trị giá 1 tỉ Mỹ kim gần Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã gửi một thông điệp về mức độ tin tưởng của mình đối với quốc gia này, khiến những công ty điện tử khác khó để bỏ qua. Ví dụ như tập đoàn Hồng Hải của Đài Loan chuyên sản xuất sản phẩm Ipod của Apple sau đó đã đầu tư gần 5 tỉ Mỹ kim vào đất nước này.


Such iconic investors, however, are hard to attract. Producing yet another wave of export-oriented investment may well depend upon the new party leadership formulating a more consistent economic strategy.
Nhưng cũng khó để hấp dẫn được những nhà đầu tư nổi tiếng như thế. Việc tạo ra một làn sóng mới về đầu tư trong lĩnh vực xuất khấu có thể tuỳ thuộc lớn vào việc giới lãnh đạo mới của đảng đưa ra được một chiến lược kinh tế nhất quán hơn.
Translated by Diên Vỹ


http://tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/business/vietnam-needs-an-economic-rethink-1.15184

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn