MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 2, 2012

Thai, Vietnamese Nuclear Plans Face Delays on Labor, Wood Mackenzie Says Các nhà máy điện hạt nhân của Thái Lan và Việt Nam bị chậm trễ vì vấn đề nhân lực
Thai, Vietnamese Nuclear Plans Face Delays on Labor, Wood Mackenzie Says

Các nhà máy điện hạt nhân của Thái Lan và Việt Nam bị chậm trễ vì vấn đề nhân lực

By Ann Koh - Nov 19, 2010
Ann Koh - 19/11/2010


Southeast Asia’s first nuclear power plants, planned in Vietnam and Thailand by 2020, may be delayed by at least eight years because of a shortage of skilled workers and cheaper coal production, according to Wood Mackenzie Ltd.


Các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Đông nam Á, dự định sẽ hoạt động tại Việt Nam và Thái Lan vào năm 2020, có thể sẽ bị chậm trễ ít nhất là tám năm vì thiếu hụt công nhân tay nghề cao và giá sản xuất than đá thấp, công ty Wood Mackenzie cho biết.

The two countries will take longer to approve funding for nuclear plants compared with coal-fired ones, as well as to implement safety measures, Graham Tyler, head of the southeast Asian gas and power division at Wood Mackenzie, an Edinburgh, Scotland-based energy consultant, said in an interview in Singapore. The first plants are likely to be delayed until 2028 at the earliest, he said.

Hai quốc gia này sẽ cần thời gian dài hơn để thông qua ngân sách cho các nhà máy điện hạt nhân so với những nhà máy nhiệt điện chạy than, cũng như để thiết lập những biện pháp an toàn, Graham Tyle, người đứng đầu chi nhánh năng lượng khu vực đông nam Á tại Wood Mackenzie, một công ty tư vấn năng lượng có văn phòng tại Edinburgh, Scotland cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Singapore. Những nhà máy đầu tiên này có thể bị dời lại sớm nhất là vào năm 2028, ông nói.

“The key element is also the financing of these projects, which we feel will be delayed because it is going to be more expensive than coal,” said Tyler. “It’s not just about building a power station. You need to get trained engineers who can operate it, inspect it, make sure that it’s safe.”


"Những yếu tố chủ chốt cũng bao gồm việc tài trợ cho những dự án này, chúng tôi cho rằng sẽ bị chậm trễ vì chúng sẽ tốn kém hơn nhà máy nhiệt điện chạy than," ông Tyler nói. "Đây không chỉ đơn giản như là xây dựng một trạm sản xuất điện. Bạn cần có những kỹ sư được đào tạo để vận hành, kiểm tra và bảo đảm an toàn."

Southeast Asia is seeking to diversify its energy sources as the region’s natural gas fields mature and electricity consumption rises. Thailand intends to start operating its first two nuclear power plants from 2020 with a capacity of 1,000 megawatts each, the state power authority said last year. Vietnam plans to start two units in the south of the country in 2020 and wants to build a further 13 plants with a capacity of 16,000 megawatts by 2030, the government said in June.

Đông nam Á đang tìm cách đa dạng hoá nguồn điện năng của mình khi những mỏ khí đốt trong khu vực đang cạn dần và sức tiêu thụ điện tăng. Thái Lan muốn bắt đầu đưa vào hoạt động hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên từ năm 2020 với công suất 1000 megawatt cho mỗi cái, cơ quan năng lượng chính phủ cho biết vào năm ngoái. Việt Nam dự định đưa hai nhà máy ở phía nam vào hoạt động vào năm 2020 và muốn xây thêm 13 nhà máy với công suất 16.000 megawatt vào năm 2030, chính quyền cho biết vào tháng Sáu.

Demand for electricity in Southeast Asia is forecast to increase 6 percent a year over the next two decades, according to Wood Mackenzie. Total capacity may climb to 308 gigawatts by 2030 from 108 gigawatts this year, Tyler said.

Nhu cầu về điện ở Đông nam Á được dự tính sẽ tăng 6% mỗi năm trong hai thập niên tới, Wood Mackenzie cho biết. Tổng công suất có thể tăng từ 108 gigawatt năm nay đến 308 gigawatt vào năm 2030, ông Tyler nói.

Nuclear Safety

Thailand, which plans to put in a nuclear safety regulatory framework in the four years starting 2011, may not complete this step until 2026, according to Wood Mackenzie estimates.


An toàn hạt nhân

Thái Lan, dự định sẽ thành lập một khung qui chế về an toàn hạt nhân trong vòng bốn năm bắt đầu từ năm 2011 nhưng có thể không hoàn tất cho đến 2026, theo dự tính của Wood Mackenzie.

Vietnam may not be able to afford paying “a premium” like the United Arab Emirates is doing to import experienced workers, and has yet to set up the training programs that China and Russia have, Tyler said.

Việt Nam có thể sẽ không có khả năng trả một khoản tiền "phụ trội" như Các Tiểu Vương Quốc Á Rập đang làm để nhập khẩu những công nhân có kinh nghiệm, và cũng chưa thành lập những chương trình đào tạo như Trung Quốc và Nga, ông Tyler nói.

The U.A.E., whose economy was three times the size of Vietnam’s last year, awarded a $18.6 billion contract last December to Korea Electric Power Corp. to build four nuclear plants by 2020.


Các Tiểu Vương Quốc Á Rập, với nền kinh tế lớn gấp ba lần Việt Nam trong năm ngoái, đã ký một hợp đồng trị giá 18,6 tỉ Mỹ kim vào tháng Mười hai với Tập đoàn Điện Lực Hàn Quốc để hoàn thành bốn nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020.


“You can import talent, but you’re going to have to pay a premium,” said Tyler. “The U.A.E. is a lot richer than the countries in this region, and so they’re buying it in. Southeast Asia might not be able to afford that.”

"Bạn có thể nhập khẩu người có tài, nhưng bạn phải trả giá cao," ông Tyler nói. "Các Tiểu Vương Quốc Á Rập thì giàu có hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực này, vì thế họ có thể bỏ tiền để mua. Đông nam Á có thể không có khả năng để làm việc này."


The region will rely on coal power plants to meet its electricity needs as long as nuclear facilities remain unfeasible. About 35 percent of the region’s power capacity will come from coal by 2030, while nuclear will make up just 2 percent, Tyler said.

Khu vực này sẽ nương tựa vào các nhà máy nhiệt điện chạy than để bắt kịp nhu cầu điện năng một khi các cơ sở hạt nhân vẫn không xây dựng được. Đến năm 2030, có khoảng 35% công suất điện trong khu vực được sản xuất từ than, trong khi điện hạt nhân chỉ chiếm 2%, ông Tyler nói.

Vietnam and Thailand will produce one-third of their electricity from coal in 2030 from 17 to 20 percent currently, Tyler said. Vietnam’s gas-based power capacity will drop to 25 percent of its total generation from more than 40 percent in 2010, he said.

Việt Nam và Thái Lan sẽ sản xuất một phần ba lượng điện của họ từ than đá vào năm 2030, từ 17-20% hiện nay, Tyler nói. Sản lượng điện dựa trên khí đốt của Việt Nam sẽ giảm xuống 25% trong tổng sản lượng điện từ trên 40% trong năm 2010, ông cho biết.


Translated by Diên Vỹ


http://www.bloomberg.com/news/2010-11-18/thai-vietnamese-nuclear-plans-face-delays-wood-mackenzie-says.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn