MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 7, 2013

Xi Jinping Brings Military Into Line Tập Cận Bình chỉnh đốn quân đội

Xi Jinping Brings Military Into Line
Tập Cận Bình chỉnh đốn quân độiChinese para-military police stand guard in Tiananmen Square on Nov. 8, 2013. China’s Central Military Commission have set up special inspection groups that will investigate leading officers in the military and the People's Armed Police, according to the state-run Xinhua News Agency. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Cảnh sát Trung Quốc đứng canh gác tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 8/11/2013. Theo Cơ quan Tân Hoa Xã, Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc đã thành lập các ban thanh tra đặc biệt nhằm thanh tra các quan chức lãnh đạo trong quân đội và Lực lượng Cảnh sát Nhân dân. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)


New inspection groups will target corruption and enforce loyalty


By Lu Chen
Epoch Times
November 26, 2013
Lu Chen
Epoch Times
26/11/ 2013


Very soon after Xi Jinping became head of the Chinese Communist Party, he began targeting corruption, and Party leaders of suspect loyalty found themselves under investigation. Now he is putting the military in his sights, and a new anti-corruption campaign is meant to make sure it obeys him.


Ngay sau khi Tập Cận Bình trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông bắt đầu tập trung vào nạn tham nhũng và tiến hành thanh tra các nhà lãnh đạo Đảng bị tình nghi. Hiện tại ông đang đặt quân đội trong tầm ngắm của mình và đưa ra một chiến dịch chống tham nhũng mới nhằm đảm bảo rằng quân đội phải tuân lệnh ông.China’s Central Military Commission (CMC) met Nov. 18-20 in Beijing to set up special inspection groups and train the groups’ leaders, according to regime mouthpiece Xinhua. The new groups’ mission will be to examine Party members who play leading roles in the military and the People’s Armed Police, the more than one-million strong force tasked with putting down domestic disturbances in China.


Theo cơ quan tuyên truyền của chính quyền Tân Hoa Xã, Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc (CMC) đã có cuộc họp từ ngày 18 đến 20 tháng 11 ở Bắc Kinh nhằm thành lập các ban thanh tra đặc biệt và huấn luyện các trưởng ban. Nhiệm vụ của các nhóm này là phải đánh giá những thành viên của Đảng đang giữ vai trò lãnh đạo trong quân đội và Cảnh sát Vũ trang Nhân dân – một lực lượng hùng mạnh với nhiệm vụ dập tắt tình hình rối loạn trong nước.


The inspection groups are to determine whether the military officials tightly follow the Communist Party’s discipline and principles, and whether there is abuse of power, bribery, corruption, bureaucracy and so on in the military, according to the Party mouthpiece People’s Daily.


Theo tờ nhật báo Nhân Dân, các ban thanh tra phải xác định được quan chức quân đội có tuân thủ chặt chẽ kỷ cương và nguyên tắc của Đảng Cộng sản hay không, trong quân đội có tình trạng lạm dụng quyền lực, hối lộ, tham nhũng, quan liêu,… hay không.


The effort is being given a high priority. It will be led by the vice-chair of the CMC, Xu Qiliang, who said top officers will be especially targeted, according to Xinhua.


Nỗ lực chống tham nhũng đang là ưu tiên hàng đầu. Theo Tân Hoa Xã, chiến dịch được dẫn dắt bởi Phó Chủ tịch của CMC là ông Xu Qiliang – người từng tuyên bố rằng phải đặc biệt nhắm vào các quan chức cấp cao.


Local Loyalties

The new inspection groups are part of a broad-based effort by Xi Jinping to ensure his control over China’s military.

This month Xi has made several significant changes to the military leadership.

Củng cố lòng trung thành ở cấp địa phương

Các ban thanh tra mới là một phần trong nỗ lực tăng cường mở rộng của Tập Cận Bình để đảm bảo quyền kiểm soát của ông đối quân đội Trung Quốc.

Trong tháng này Tập đã thực hiện một số thay đổi đáng kể về vấn đề lãnh đạo quân đội.

On Nov. 15, the CMC changed the commanders in Sichuan and Guizhou Provinces. On Nov. 18, the heads of Armed Police in Heilongjiang, Gansu, and Zhejiang provinces were also changed.

Political commentator Lan Shu told New Tang Dynasty TV that by making major changes in leading officials in the military and in local governments, Xi is breaking the pattern of interests and networks that are in place. Factions that might go against Xi’s authority lose their ability to do so.


Vào ngày 15 tháng 11, CMC thay đổi các chỉ huy quân sự ở tỉnh Tứ Xuyên và Quý Châu. Vào ngày 18 tháng 11, người đứng đầu của Lực lượng Vũ trang ở các tỉnh Hắc Long Giang, Cam Túc, và Chiết Giang cũng bị thay đổi.

Nhà bình luận chính trị Lan Shu nói với kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) rằng bằng cách thực hiện những thay đổi chính yếu trong dàn quan chức lãnh đạo quân đội và chính quyền địa phương, Tập đang phá vỡ mô hình các nhóm lợi ích và các mạng lưới còn tồn tại. Các phe phái mà có thể chống lại chính quyền của ông Tập sẽ mất khả năng thực hiện điều này.


Changing the top officers, though, does not ensure that the authority of Party central extends all the way through the military.


Tuy vậy việc thay đổi các quan chức cấp cao không chắc chắn rằng chính quyền Trung ương Đảng được mở rộng hoàn toàn thông qua quân đội.


“Many of the heads in the central governmental departments have been changed. But lower officials in the provincial level and in local governments may not follow the new heads. Because different military regions have their own local interests.” Wu Fan, chief editor of the online magazine China Affairs, told NTD.

Wu Fan – tổng biên tập của tạp chí trực tuyến China Affairs nói với NTD rằng “Nhiều nhà lãnh đạo trong các cơ quan chính phủ trung ương đã bị thay đổi. Nhưng các quan chức thấp hơn ở cấp tỉnh và cấp địa phương có thể không tuân theo các nhà lãnh đạo mới. Bởi vì các quân khu khác nhau có lợi ích riêng của mình”.

The new army inspection groups help Xi overcome those local interests. They are a bludgeon held over the heads of military officers at the local level.


Nhóm thanh tra vũ trang mới giúp ông Tập vượt qua nhóm lợi ích đại phương. Họ sẽ giống như một chiếc dùi cui được nắm trên đầu các sĩ quan đội ở cấp địa phương.


“The purpose of this new inspection group is to give warning taps to the officials in local military units to let them advocate for Xi Jinping,” Hu Ping, chief editor of the online magazine Beijing Spring told Epoch Times in a phone interview, “It’s to tell local officials that if they don’t advocate for Xi, they may be sacked in an anti-corruption campaign.”


Hu Ping, tổng biên tập của tạp chí trực tuyến Beijing Spring, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với thời báo Kỷ Đại Nguyên đã nói “Mục đích của ban thanh tra mới là phải đưa ra cảnh báo cho quan chức ở các đơn vị quân sự địa phương để khiến họ ủng hộ cho Tập Cận Bình. Phải nói với họ rằng nếu họ không hậu thuẫn cho Tập, họ có thể bị sa thải trong chiến dịch chống tham nhũng.


Revering Military Power

The Chinese Communist Party has worshiped military power and considered it the key in determining who rules since Mao Zedong’s time. Mao had a famous slogan: “Political power grows out of the barrel of a gun.”

Current leader Xi Jinping has shown he has grasped this point. In a change in recent precedent, Xi became the chairman of the Central Military Commission of China immediately upon becoming head of the CCP.


Tôn sùng quyền lực quân sự

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn tôn sùng quyền lực quân sự và xem nó như chìa khóa để quyết định ai là người thống trị kể từ thời Mao Trạch Đông. Mao đã có một câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Quyền lực chính trị phát sinh từ họng súng”.

Người đứng đầu Đảng hiện tại là Tập Cận Bình cho thấy ông đã nắm bắt điểm này. Trong sự thay đổi mang tính tiền lệ gần đây, Tập trở thành Chủ tịch của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung Quốc ngay khi trở thành người đứng đầu của CCP.
“Xi Jinping is the first one to seize the real power over the Party and military in such a short time since Deng Xiaoping,” said Heng He, an Epoch Times columnist who writes on China’s politics.

“The CCP’s power system is not democratic. It’s neither supported by public opinion nor by the system,” the Beijing Spring editor Hu Ping said, “Therefore, deciding who gets the political power often depends on how much military power and armed police you have, especially in Beijing.”


Heng He – người phụ trách chuyên mục chính trị Trung Quốc của thời báo Đại Kỷ Nguyên Epoch Times cho biết, “Tập Cận Bình là người đầu tiên nắm bắt quyền lực thật sự đối với Đảng và quân đội trong thời gian ngắn này kể từ thời Đặng Tiểu Bình”.

“Hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề dân chủ. Nó không được  hậu thuẫn bởi công luận hay bởi hệ thống”, Hu Ping – nhà biên tập báo Beijing Spring cho biết. “Vì vậy việc quyết định ai nắm quyền lực chính trị thường phụ thuộc vào việc bạn nắm bao nhiêu quyền lực quân sự và cảnh sát trong tay, đặc biệt là ở Bắc Kinh”.


“If one has that military power, no other central CCP members dare to interfere when you host a meeting or make any decisions,” Hu said.

While the new inspection groups are meant to ensure Xi Jinping enjoys undisputed control of the military, don’t expect to read about their activities in China’s state-run press.


Hu nói “Nếu một người nắm được quyền lực quân sự, sẽ không thành viên Đảng Cộng sản nào dám can thiệp khi bạn chủ trì một cuộc họp hoặc ra các quyết định”.

Không còn nghi ngờ gì rằng ý nghĩa của các ban thanh tra là để đảm bảo Tập Cận Bình muốn kiểm soát quân đội, vì vậy đừng trông đợi được đọc về các hoạt động của họ trên báo chí nhà nước Trung Quốc.

Central Party School professor Zhang Xixian told the Party mouthpiece Beijing Youth Daily that the secrecy of the army inspection group is even stricter than that of the central inspection group. The inspection’s results probably won’t be published, Zhang said.

The army inspection will be launched by the end of this year, Xinhua reports.
Zhang Xixian – Giáo sư trường Đảng Trung ương nói với nhật báo Tuổi trẻ Bắc Kinh rằng tính bảo mật của nhóm thanh tra quân sự thậm chí khắc nghiệt hơn nhóm thanh tra trung ương. Kết quả thanh tra có thể sẽ không được công bố, Zhang nói.

Tân Hoa Xã báo cáo,việc thanh tra quân đội sẽ được tuyên truyền vào cuối năm nay.
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn