MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, June 18, 2012

Vietnam parks its skyscraper projects Việt Nam đình chỉ những dự án cao ốc

x

Vietnam parks its skyscraper projects


Việt Nam đình chỉ những dự án cao ốc

By Ben Bland in Ho Chi Minh City
The Financial Times
Ben Bland thường trú  tp Ho Chi Minh
The Financial Times


23.02.2012

The architect’s plans call for the 40-storey BIDV Tower, the latest symbol of Vietnam’s economic prowess, to rise elegantly into the skyline of Ho Chi Minh City.

Những bản vẽ kiến trúc muốn toà nhà BIDV Tower cao 40 tầng, biểu tượng mới nhất của sức mạnh kinh tế Việt Nam, vươn lên một cách tao nhã trên nền trời của Thành phố Hồ Chí Minh.


But the reality is rather less lofty. In a property market hit hard by economic instability, construction on the project, backed by the state-owned Bank for Investment and Development of Vietnam, has stalled. The prime plot in Vietnam’s commercial capital is one of several fallow building sites that have been turned into temporary car parks, where office workers pay 5,000 dong ($0.24) a day to keep their scooters.

Nhưng thực tế thì không cao sang như thế. Trong một thị trường bất động sản đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế bất ổn định, việc xây dựng công trình, được hậu thuẫn bởi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam của chính phủ, đã bị đình chỉ. Khu đất thượng hạng trong thủ đô thương mại của Việt Nam là một trong những khu xây dựng bị thất bại và đang bị biến thành những bãi giữ xe tạm thời, nơi các nhân viên văn phòng trả 5 nghìn đồng ($0,24) mỗi ngày để đậu xe gắn máy.


With annual lending rates increased to more than 20 per cent last year to fight Asia’s highest inflation rate, the once flourishing property market in Ho Chi Minh City seized up and prices tumbled. Premium office rents have fallen from above $80 per square metre per month in 2007-2008 to below $30, although they still run ahead of more developed regional cities such as Bangkok and Kuala Lumpur. With many developers running out of cash, the surge in bad debts has brought Vietnam’s undercapitalised banking system to the brink of a crisis.


Với tỉ giá lãi xuất vay hàng năm tăng hơn 20% vào năm ngoái nhằm chống lại tỉ lệ lạm phát cao nhất ở châu Á, thị trường bất động sản vốn từng thăng hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh đang đóng băng và giá bị suy sụp. Giá thuê văn phòng hạng nhất đã tụt từ trên 80 Mỹ kim một mét vuông mỗi tháng trong giai đoạn 2007-2008 xuống dưới 30 Mỹ kim, mặc dù nó vẫn cao hơn những thành phố phát triển hơn trong khu vực như Bangkok và Kuala Lumpur. Với việc nhiều nhà xây dựng không còn tiền, sự tăng vọt của các món nợ xấu đã làm hệ thống ngân hàng thiếu vốn của Việt Nam đến bờ vực khủng hoảng.


Hundreds of projects under construction across Vietnam are “in hibernation,” according to Marc Townsend, managing director of the Vietnam branch of CB Richard Ellis, an international property agency.


Hàng trăm công trình đang xây dựng trên khắp Việt Nam đang trong tình trạng “ngủ đông”, theo lời của Marc Townsend, giám đốc điều hành chi nhánh Việt Nam của CB Richard Ellis, một công ty bất động sản quốc tế.


State-owned companies, many of which planned to build skyscrapers with the help of cheap government loans and preferential access to land, have been affected, and individuals have also been caught out.

Những doanh nghiệp nhà nước, đa số đã dự tính xây dựng những toà cao ốc bằng những món nợ lãi thấp và ưu đãi về đất đai từ nhà nước, đã bị ảnh hưởng và giới tư nhân cũng nằm trong tình trạng tương tự.


Phan Thu Ha, a 40-year-old housewife who bought an apartment in the Botanic Towers complex in Phu Nhuan district in 2010, is one of many small investors sitting on substantial paper losses. “I feel very frustrated,” she says. “One of my friends from Hanoi just came here and bought an apartment in Botanic Towers but she paid much less than I did in 2010.”


Phan Thu Hà, một nội trợ 40 tuổi vừa mua một căn hộ tại khu chung cư Botanic Towel ở quận Phú Nhuận vào năm 2010, là một trong những nhà đầu tư loại nhỏ hiện đang bị thua lỗ nặng. “Tôi thật thất vọng,” bà nói. “Một người bạn từ Hà Nội vừa vào đây và mua một căn hộ tại Botanic Towel nhưng chị ta lại trả ít hơn rất nhiều so với lúc tôi mua năm 2010.”


The imbalances in Vietnam’s real estate market are symptomatic of a wider malaise afflicting the economy.


Sự mất cân đối trong thị trường bất động sản tại Việt Nam là triệu chứng của một tình trạng bất ổn rộng lớn hơn đang ảnh hưởng đến nền kinh tế.


“Last year was the worst for 20 years,” says Dang Thanh Tam, one of the wealthiest of Vietnam’s first generation of tycoons and a member of Vietnam’s Communist party-controlled parliament since last year. “Business could not live with interest rates of 25-30 per cent, so many companies died.”

“Năm ngoái là năm tồi tệ nhất trong 20 năm qua,” Đặng Thành Tâm, một trong những người giàu có nhất của thế hệ tài phiệt đầu tiên và năm ngoái là đại biểu quốc hội đang bị đảng Cộng sản kiểm soát nói. “Doanh nghiệp không thể sống với lãi suất 25-30%, vì thế nhiều công ty đã phá sản.”


By opening up the economy before joining the World Trade Organisation in 2007, Vietnam’s Communist rulers achieved the highest growth rate in Asia after China and India. But, propelled by a large expansion in credit, the boom came at the cost of economic stability.


Với việc mở cửa kinh tế trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đạt được tỉ lệ tăng trưởng cao nhất tại châu Á chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng, được thúc đẩy việc mở rộng tín dụng, cơn bùng nổ đã trả giá bằng sự bất ổn kinh tế.


Since the government began belatedly tightening credit 12 months ago, annual inflation has slowed, to 17 per cent in January, and the slide in the value of Vietnam’s currency has been halted.

Từ khi chính quyền bắt đầu một cách chậm trễ trong việc thắt chặt tín dụng 12 tháng trước, tỉ lệ lạm phát thường niên đã chậm lại vào mức 17% vào tháng Giêng và nạn trượt giá của đồng nội tệ đã đứng lại.
Despite this, “both investors and the Vietnamese at large remain cautious,” according to Trinh Nguyen, an HSBC economist in Hong Kong. She forecasts gross domestic product growth of 5.7 per cent this year, down from 5.9 per cent in 2011 – well below the trend growth rate of more than 7 per cent per year that attracted international investors in the years before 2007.

Dù thế, “cả giới đầu tư cũng như người dân Việt Nam nói chung vẫn cẩn trọng,” Theo Trinh Nguyen, một kinh tế gia của HSBC tại Hồng Kông. Bà dự đoán rằng tổng sản lượng nội địa sẽ tăng 5,7% trong năm nay, giảm từ 5,9% trong năm 2011 - thấp nhiều so với xu hướng tăng trưởng hơn 7% hằng năm vốn đã hấp dẫn giới đầu tư quốc tế trong những năm trước 2007.

One major risk comes from the banking sector, which Moody’s, the credit rating agency, warned this month was “highly exposed to external shocks because of the country’s relatively undiversified economy and weak financial system.”

Một rủi ro lớn đến từ lĩnh vực ngân hàng mà cơ quan xếp hạng điểm tín dụng Moody đã cảnh báo vào tháng này sẽ “bị ảnh hưởng lớn từ những cú sốc bên ngoài vì nên kinh tế quốc gia tương đối kém đa dạng và hệ thống tài chính yếu kém.”

The central bank plans to close or restructure more weak banks this year but has yet to explain how it will deal with the high levels of bad debt in the banking system.

Ngân hàng trung ương dự định sẽ đóng cửa hoặc tái cơ cấu những ngân hàng yếu kém trong năm nay nhưng vẫn chưa giải thích sẽ đối phó với một lượng lớn những món nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.


“Banks don’t want to declare non-performing loans so they are rolling over or restructuring as it is better for their results,” says Fraser Wilson, who runs a London-listed $90m property fund for Dragon Capital, an investment management group in Ho Chi Minh City.

“Các ngân hàng không muốn tuyên bố nợ xấu vì thế họ chịu trả ngay hoặc tái cơ cấu để có kết quả tốt hơn,” Fraser Wilson, người điều hành quĩ bất động sản trị giá 90 triệu Mỹ kim trên thị trường London của Dragon Capital, một tập đoàn quản lý đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Mr Tam, whose Saigon Invest group has interests in property, banking and telecoms, believes the economy will “be much more positive this year.” He predicts that annual inflation will return to single digits by the end of the year, allowing the government to cut interest rates.

Ông Tâm, có tập đoàn Saigon Invest chuyên đầu tư vào các ngành bất động sản, ngân hàng và viễn thông, tin rằng nền kinh tế sẽ “tích cực hơn trong năm nay.” Ông tiên đoán rằng tỉ lệ lạm phát hàng năm sẽ giảm xuống hàng đơn vào cuối năm nay, cho phép nhà nước cắt giảm tỉ lệ lãi suất.

But economists say the government must resist pressure to expand credit too rapidly or inflation will take off again , undermining the return to economic stability and hitting the poor.

Nhưng các nhà kinh tế lại nói rằng chính quyền phải cưỡng lại áp lực nhằm mở rộng tín dụng quá nhanh nếu không lạm phát sẽ tăng lại, cản trở việc phục hồi sự ổn định kinh tế và ảnh hưởng đến dân nghèo.

Translated by Diên Vỹ


http://www.ft.com/intl/cms/s/0/45a09220-5c69-11e1-911f-00144feabdc0.html#axzz1xh9AHcr0No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn