MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 7, 2013

China’s Communist Regime Punishes 20,000 Officials for Breaking Rules Chế độ Cộng sản Trung Quốc trừng phạt 20.000 quan chức vì vi phạm

China’s Communist Regime Punishes 20,000 Officials for Breaking Rules
Chế độ Cộng sản Trung Quốc trừng phạt 20.000 quan chức vì vi phạm
By Zachary Stieber,
Epoch Times
December 2, 2013
Zachary Stieber,
Epoch Times
2/12/2013


The Chinese Communist Party has punished about 20,000 officials for allegedly breaking new rules announced one year ago.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vừa trừng phạt khoảng 20.000 quan chức vì vi phạm các quy định mới được công bố cách đây một năm.

The communist regime announced the rules on December 4, 2012. The rules were aimed at forcing officials to reduce the infamous parties, ceremonies, and other perks known to come with having government posts in the country.

Chế độ cộng sản đã công bố các quy định mới vào ngày 4 tháng 12 năm 2012. Các quy định đã được đặt ra nhằm để buộc các quan chức giảm thiểu các vụ tai tiếng, các nghi lễ không cần thiết, và đặc quyền khác thường được biết đến trong chính phủ trong nước.Over the past year, almost 20,000 officials have been punished, the Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) of the Communist Party of China (CCP) announced on December 2.

Trong năm qua, gần 20.000 quan chức đã bị trừng phạt, Ủy ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương (CCDI) của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố vào ngày 02 Tháng 12.

Communist Party mouthpiece Xinhua said that over the last two holidays, 917 tip-offs were received about “official decadence.”

Tân Hoa Xã, phát ngôn của Đảng Cộng Sản, cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ vừa qua, 917 Lời cảnh báo về “việc suy đồi của các công chức” đã được gửi về.

“The suspected violations include use of public funds for gift-giving, dining and travel unrelated to official duties, expensive recreational activities, violations of official car use, and handing out unnecessary bonuses, according to the CCDI,” Xinhua said.


“Các hành vi vi phạm bị nghi ngờ bao gồm những việc như: sử dụng công quỹ để tặng quà, các chi phí ăn uống và đi lại không liên quan đến nhiệm vụ, các hoạt động giải trí đắt tiền, vi phạm trong việc sử dụng xe công, và phân chia các khoản tiền thưởng không cần thiết, theo CCDI,” Tân Hoa Xã cho biết.

In a January meeting with the CCDI, Xi Jinping said the Party should crack down on both “tigers” and “flies.” “Tigers” are high-ranking Party officials, such as disgraced former Politburo member Bo Xilai, found guilty of corruption and other charges in September.


Trong một cuộc họp với các CCDI tháng Giêng, Tập Cận Bình cho biết Đảng cần trấn áp cả hai- “những con hổ” và “những con ruồi”. “Những con hổ” là các cán bộ Đảng cao cấp, chẳng hạn như cựu thành viên thất sủng của Bộ Chính trị Bạc Hy Lai, người đã bị kết tội tham nhũng cùng các tội danh khác trong tháng 09.


The officials in this most recent announcement are “flies”—low level Party officials. Nearly 99 percent of the violations for the thousands of officials were at the county or town level.


Các quan chức trong thông báo gần đây nhất đều chỉ là “hạng ruồi” – trong các quan chức Đảng cấp thấp. Gần 99 phần trăm các hành vi vi phạm đối với hàng ngàn cán bộ là ở quận hoặc thị trấn.


The two categories of targets for corruption investigations have different purposes.


Hai loại mục tiêu để điều tra tham nhũng là với các mục đích khác nhau.

The anti-corruption campaign against the tigers is a form of political purge in the CCP, Wu Fan, political commentator and rights activist based in the United States, told Sound of Hope radio.


Các chiến dịch chống tham nhũng chống lại những con hổ là một hình thức thanh trừng chính trị trong Đảng, Wu Fan, nhà bình luận chính trị và hoạt động nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói trên đài Tiếng Nói Hy Vọng.


“By promoting anti-corruption, fighting the big tigers, Xi Jinping is eliminating political enemies. In this way I’m sure there will be more officials brought down, in order to redistribute the profits these posts bring.”
“Bằng cách thúc đẩy chống tham nhũng, chiến đấu với những con hổ lớn, Tập Cận Bình đang loại bỏ các đối thủ chính trị. Bằng cách này tôi chắc chắn rằng sẽ còn có nhiều quan chức bị hạ bệ nữa, nhằm phân phối lại lợi nhuận của các vị trí này.”

In an article commentator He Qinglian published in Epoch Times in December 2012, when Xi’s anti-corruption campaign first began. Ms. He said that targeting corruption, including the corruption of the low level officials, is aimed at restoring the legitimacy of the CCP and gaining popular support.

Một bình luận của bà He Qinglian trong một bài viết đã được công bố trên báo Đại Kỷ Nguyên vào tháng 12 năm 2012, khi chiến dịch chống tham nhũng của Tập bắt đầu. Bà He nói rằng mục tiêu là tham nhũng, bao gồm cả sự tham nhũng của các quan chức cấp thấp, là nhằm mục đích khôi phục lại tính hợp pháp của ĐCSTQ và tìm kiếm sự ủng hộ của công chúng.

Ms. He said Xi is serious about fighting corruption. The problem, she wrote, is that corruption is rooted in the one-Party state and so an anti-corruption campaign does not address the real problems.


Bà He nói Tập nghiêm túc trong vấn đề chống tham nhũng. Nhưng vấn đề ở đây, bà viết, đó là tham nhũng bắt nguồn từ nhà nước độc đảng, và do đó, một chiến dịch chống tham nhũng không chỉ ra được những vấn đề thực sự.


“After the campaign ends, and when corruption returns, the effects of using this measure again will be very limited,” Ms. He wrote.

“Sau khi chiến dịch kết thúc, và khi tham nhũng quay trở lại, những tác động của việc sử dụng biện pháp này một lần nữa sẽ rất hạn chế”, bà He đã viết.
http://www.theepochtimes.com/n3/380890-china-punishes-20000-officials-for-breaking-rules/


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn