MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 7, 2013

US Questions China’s Intentions on ‘Air Defense Identification Zone’ Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc giải thích về mục đích của ‘Vùng nhận dạng phòng không”

US Questions China’s Intentions on ‘Air Defense Identification Zone’

Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc giải thích về mục đích của ‘Vùng nhận dạng phòng không”


Japanese Coast Guard ships are seen from a Chinese ship near the Senkaku Islands in the East China Sea Aug. 18. China recently established an air defense zone, which encompassed the islands, and the United States wants Chinese leaders to explain why. (AP Photo/Emily Wang)
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản được nhìn từ một con tàu Trung Quốc gần quần đảo Senkaku trong khu vực biển Đông Trung Quốc - ngày 18 Tháng 08. Trung Quốc gần đây đã thiết lập một khu vực phòng không, và bao trùm các đảo, và Hoa Kỳ muốn các nhà lãnh đạo Trung Quốc giải thích lý do tại sao. (AP Photo / Emily Wang)

By Joshua Philipp
Epoch Times
November 27, 2013
Joshua Philipp
Epoch Times
2/11/2013


China has been growing more aggressive in regional disputes with its surrounding countries. On Saturday it may have just stepped over the line.

Trung Quốc đã trở nên hung hăng hơn trong các tranh chấp với các nước láng giềng trong khu vực. Vào hôm thứ Bảy họ có lẽ đã bước qua vạch giới hạn.China created a so-called air defense identification zone over international water and Japanese islands. It threatened military action against any who enter the zone and do not cooperate with Chinese authorities.
Trung Quốc đã định ra một khu vực được gọi là khu vực nhận dạng phòng không trên vùng biển quốc tế và các quần đảo của Nhật Bản. Nó đe dọa các hành động quân sự đối với bất kỳ ai xâm nhập vào khu vực này và không hợp tác với chính quyền Trung Quốc.

On Tuesday, the U.S. military put China’s threats to the test. It flew two B-52 bombers—some of the largest, loudest planes the United States has—across the international waters claimed by China.

Hôm thứ Ba, quân đội Mỹ đã thử kiểm tra lời đe dọa của Trung Quốc. Họ đã cho hai máy bay ném bom B-52- trong số những chiếc máy bay lớn nhất, ầm ĩ nhất mà Hoa Kỳ có- bay qua  vùng biển quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.


By doing so, the United States did two things: it made clear to surrounding countries that China’s claims to the waters are unfounded, and it reaffirmed the U.S. commitment to its allies.

Bằng cách đó, Hoa Kỳ đã làm được hai việc: nó biểu hiện cho các nước xung quanh rằng tuyên bố của Trung Quốc đối với vùng biển này là vô căn cứ, và nó tái khẳng định cam kết của Mỹ với các đồng minh của mình.

During Vice President Joe Biden’s visit to the Asia-Pacific next week, he plans to meet with Chinese leaders. On the agenda, the United States wants to know why China formed its “Air Defense Identification Zone,” and why now.

Trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Joe Biden đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tuần tới, ông có kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trong chương trình nghị sự, Mỹ muốn biết lý do tại sao Trung Quốc thành lập “Vùng nhận dạng phòng không” và tại sao lại tuyên bố trong thời điểm hiện tại.


“We have real concerns with this move by the Chinese because it raises serious questions about their intentions,” said a senior administration official during a Wednesday White House press briefing.

“Chúng tôi thực sự quan tâm tới động thái này của Trung Quốc bởi vì nó đặt ra câu hỏi nghiêm túc về ý định của họ”, một quan chức cấp cao trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư ở Nhà Trắng cho biết.


“It causes friction and uncertainty,” the official said. “It constitutes a unilateral change to the status quo in the region, a region that’s already fraught.”

“Nó gây ra sự xung đột và bất ổn,” quan chức này nói. “Nó tạo nên một sự thay đổi đơn phương tới tình thế trong khu vực, một khu vực mà đã đầy những bất ổn.”

Biden will meet with Chinese leader Xi Jinping, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, South Korean President Park Guen-hye, and Taiwan Prime Minister Jung Hong-won.

Biden sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, và Thủ tướng Đài Loan – Jung Hong-won.


The official said during Biden’s upcoming trip, the recent incident will allow him “to make the broader point that there is an emerging pattern of behavior by China that is unsettling to China’s own neighbors, and raising questions about how China operates in international space and how China deals with areas of disagreement with its neighbors.”

Quan chức này cho biết trong chuyến đi sắp tới của Biden, vụ việc gần đây sẽ cho phép ông ta “thể hiện quan điểm quan điểm rõ ràng về một mẫu hành vi mới nổi của Trung Quốc là đáng lo ngại cho các nước hàng xóm Trung Quốc,và sẽ đặt những câu hỏi về cách mà Trung Quốc sẽ hoạt động trong địa phận quốc tế, và làm thế nào Trung Quốc xử lý các bất đồng quan điểm với các nước láng giềng.”


Until recently, there was uncertainty as to whether the United States would stand with Japan to defend the Senkaku Islands, which are owned by Japan but claimed by China and Taiwan.

Cho đến gần đây, đã có bất ổn về việc Mỹ sẽ đứng về phía Nhật Bản để bảo vệ quần đảo Senkaku, một quần đảo thuộc quyền sở hữu của Nhật Bản, nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền.


Just following China’s announcement of the zone, however, U.S. Defense Secretary Chuck Hagel released a statement, reaffirming America’s defense treaty with Japan, noting it “applies to the Senkaku Islands.”

Tuy nhiên chỉ sau thông báo của Trung Quốc về khu vực nhận dạng phòng không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã phát hành một tuyên bố, tái khẳng định hiệp ước quốc phòng của Mỹ với Nhật Bản, và lưu ý rằng nó cũng “áp dụng đối với quần đảo Senkaku.”


The Senkaku Islands, called the Diaoyu Islands by China, have been owned by Japan since 1895. They came under U.S. control after World War II, but were returned to Japan in 1972 with the Ryukyu Island chain, which includes Okinawa. The disputed islands later came under private ownership, and Japan purchased them in April 2012.


Quần đảo Senkaku, được Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư, đã thuộc sở hữu của Nhật Bản kể từ năm 1895. Sau đó quần đảo dưới sự kiểm soát của Mỹ sau Thế chiến thứ II, nhưng đã trở về tay Nhật Bản vào năm 1972 cùng với chuỗi đảo Ryukyu, bao gồm Okinawa. Các đảo tranh chấp sau đó đã thuộc về sở hữu tư nhân, và Nhật Bản đã mua lại chúng vào tháng 04 năm 2012.


China’s formation of the ADIZ comes amid growing tensions with Japan over China’s territorial claim to the Senkaku Islands.


Sự thành lập ADIZ của Trung Quốc được đưa ra giữa lúc căng thẳng gia tăng với Nhật Bản, về tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku.

Chinese fishing boats and unmanned aerial vehicles (UAV) have repeatedly entered Japanese territory. Last month, Japanese Prime Minister Shinzo Abe gave orders to shoot down UAVs that refuse to leave Japanese airspace. Following Abe’s orders, Chinese Defense Ministry spokesman Geng Yansheng said if Japan shot down one of its UAVs, it would be an act of war.Những tàu đánh cá Trung Quốc và và máy bay không người lái (UAV) đã nhiều lần tiến vào lãnh thổ Nhật Bản. Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ra lệnh bắn hạ những UAV nào từ chối rời khỏi không phận của Nhật Bản.Theo lệnh của Abe, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc – Geng Yansheng nói – nếu Nhật Bản bắn rơi một UAV của họ, đó sẽ là một hành động chiến tranh.

The U.S. official said, “I would just underscore that the Vice President will make clear that the United States has a rock-solid commitment to our allies,” the official said.

Vị quan chức Mỹ nói: “Tôi  muốn nhấn mạnh rằng Phó Tổng thống sẽ làm rõ rằng Hoa Kỳ đang có một cam kết chắc chắn với các đồng minh của chúng tôi”.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn