MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 4, 2017

Animals In Love - Động vật yêu nhau

1. Fennec Foxes Kissing - Cáo hôn nhau


Fennec foxes are the smallest foxes of their species and are generally the size of a cat.Cáo Fennec là những con cáo nhỏ nhất của loài này và thường có kích thước bằng một con mèo.
2. Elephants Hugging Trunks - Voi ôm hôn
Did you know the elephant trunk is delicate enough to pick up a single grain of rice?
Bạn có biết vòi con voi là đủ tinh tế để nhặt một hạt gạo không?

3. Dogs Sniffing - Chó ngửi hơi nhau

Did you know petting your dog can actually lower your blood pressure?
Bạn có biết rằng cưng chó của bạn có thể giúp hạ huyết áp?

4. Chimpanzees Kissing - Tinh tinh hôn nhau

Chimps are one of the only other mammals that have developed the ability to use tools.

5. Budgies grooming Each Other - Chim rỉa lông cho nhau


Budgies are the most popular pet bird in the world. In America almost half the pet bird population are budgies.
Yến phụng là loài chim nuôi phổ biến nhất trên thế giới. Ở Mỹ, gần một nửa số chim cưng là yến phụng.

6. Guinea Pigs Snuggling - Chuột lang nhà rúc vào nhau


Despite their name these little critters are not part of the pig family and did not come from Guinea.

7. Cats Sniffing - Mèo ngửi hơi nhau

Cats are the most popular pet in America with over 88 million pet cats.
Mèo là vật nuôi phổ biến nhất ở Mỹ với hơn 88 triệu con mèo nuôi.

8. Owls Kissing - Cú hôn nhau

9. Dolphins Swimming - Cá heo bơi cùng nhau

Did you know there are around forty different species of dolphins?
Bạn có biết có khoảng 40 loài cá heo khác nhau?

10. Otters Kissing - Rái cá hôn nhau


Otters hold paws while sleeping so that they don’t drift apart.
Rái cá giữ chân nhau trong khi ngủ để chúng không bị trôi dạt khỏi nhau.

11. Flamingos Dancing - Hồng hạc khiêu vũ

Flamingos will actually turn white if they stop eating their natural food.
Hồng hạc sẽ chuyển sang màu trắng nếu chúng ngừng ăn thực phẩm tự nhiên của chúng.

12. Beavers Cuddling - Hải ly ve vuốt nhau

Beavers are actually part of the rodent family and are classed as the second largest rodent in the world.
Hải ly thực sự là một phần của họ gặm nhấm và được xếp loại là loài gặm nhấm lớn thứ hai trên thế giới.

13. Horses Smooching - Ngựa âu yếm nhau

Did you know horses are able to sleep both standing up and laying down?
Bạn có biết  ngựa có thể ngủ cả khi đứng và khi nằm?

14. Rabbits Kissing - Thỏ hôn nhau

Did you know it is impossible for a rabbit to vomit?
Bạn có biết thỏ không thể nôn được không?

15. Sea Lions Kissing - Sư tử biển hôn nhau

For some reason unknown the sea lion will enter any part of the ocean except the Northern Atlantic Ocean.
For some reason unknown the sea lion will enter any part of the ocean except the Northern Atlantic Ocean. Vì một lý do nào đó chưa rõ sư tử biển đi vào bất cứ phần đại dương nào trừ Bắc Đại Tây Dương.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn