MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, August 5, 2017

5 Surreal Pictures That Will Blow Your Mind 5 bức tranh siêu thực sẽ cuốn hút bạn


5 Surreal Pictures That Will Blow Your Mind

5 bức tranh siêu thực sẽ cuốn hút bạn

May 12, 2017

Ngày 12 tháng 5 năm 2017

There is so much detail in these incredible surreal pictures that you will be staring at them for ages.
These pictures are the work of Oleg Shuplyak who is an artist from the Ukraine. He is slowly developing a reputation for creating surreal paintings with famous people from history.
Take a look and tell us which one is your favorite.

Có rất nhiều chi tiết trong những bức ảnh siêu thực đáng kinh ngạc này khiến bạn muốn nhìn ngắm hoài.
Những tranh này là tác phẩm của Oleg Shuplyak, một nghệ sĩ từ Ukraine. Anh đang dần nổi tiếng về vẽ tranh siêu thực với những người nổi tiếng trong lịch sử.
Hãy xem và cho chúng tôi biết bạn yêu thích bức tranh nào nhất.


1. Uncle Sam

1. Chú SamUncle Sam was actually based on a real person who was a meat packer that prepared salted meat for the US troops during the war. The name very quickly caught on and his image and slogan “Uncle Sam needs you” became a famous phrase during the era.

Chú Sam một người thực, một nhà đóng gói thịt muối chế biến cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh. Cái tên này nhanh chóng nổi tiếng và hình ảnh và khẩu hiệu "Chú Sam cần bạn" trở thành một cụm từ nổi tiếng thời ấy.

2. Mona Lisa

2. Mona LisaMost people don’t know this but Mona Lisa is not the actual name of the woman in this famous painting. Lisa Gherardini is the person’s real name, Mona Lisa was the nickname Leonardo da Vinci gave to her which is Italian for “My lady Lisa”.
Hầu hết mọi người không biết điều này nhưng Mona Lisa không phải là tên thật của người phụ nữ trong bức tranh nổi tiếng này. Lisa Gherardini mới là tên thật, Mona Lisa là biệt danh Leonardo da Vinci tặng cô ấy mà trong tiếng Ý nghĩa là "Quý bà Lisa của tôi".

3. Sir Isaac Newton

3. Sir Isaac NewtonRenowned scientist Sir Isaac Newton has achieved more discoveries than any other scientist. However the story of the apple falling on his head is not entirely accurate, according to Newton he was actually looking through his cottage window when he saw the apple fall from the tree.

Nhà khoa học danh tiếng Sir Isaac Newton đã thực hiện nhiều khám phá hơn bất kỳ nhà khoa học nào khác. Tuy nhiên, câu chuyện về quả táo rơi trên đầu ông không phải là hoàn toàn chính xác, theo Newton kể, thực ra, ông nhìn qua cửa sổ của ngôi nhà nhỏ  thì thấy quả táo rơi từ cây xuống.

4. Oleg Shuplyak Himself

4. Oleg Shuplyak –chân dung tự họa
This picture is a sort of selfie of the artist behind all these master pieces.

Bức tranh này là một loại selfie của họa sĩ đằng sau tất cả các tuyệt tác này.

5. Vincent Van Gogh

5. Vincent Van GoghDid you know that in less than ten years Van Gogh managed to paint over nine hundred paintings?
Bạn có biết rằng trong vòng dưới mười năm Van Gogh đã có thể vẽ hơn chín trăm bức tranh?1 comment:

  1. Need To Increase Your ClickBank Banner Commissions And Traffic?

    Bannerizer makes it easy for you to promote ClickBank products using banners, simply visit Bannerizer, and get the banner codes for your favorite ClickBank products or use the Universal ClickBank Banner Rotator Tool to promote all of the ClickBank products.

    ReplyDelete

your comment - ý kiến của bạn