MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 13, 2017

WHAT IS THE MEANING OF LIFE? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?WHAT IS THE MEANING OF LIFE?

In a busy life, Copi is a father who tries to teach the right way to his son, Paste. But…what is the correct path?

Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Trong một cuộc sống bận rộn, Copi (Sao Chép) là một người cha cố gắng dạy con trai mình đi theo con đường đúng đắn, Paste (Dán). Nhưng ... thế nào là con đường đúng đắn?

And where is the place in life for our dreams?  If we forget to dream, how long will it be before we drift into a meaningless existence of drudgery.

Và đâu là nơi cuộc sống dành cho những giấc mơ của chúng ta? Nếu chúng ta quên ước mơ, nó sẽ còn bao lâu trước khi chúng ta trôi dạt vào một sự tồn tại nhọc nhằn vô nghĩa.

‘Alike’ is a powerful animated short film about the meaning of life.

'Giống như nhau' là một bộ phim hoạt hình ngắn đầy sức mạnh về ý nghĩa của cuộc sống.


http://upliftconnect.com/remember-the-meaning-of-life/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn