MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 14, 2017

THE POWER OF A SMILE Sức mạnh của nụ cườiTHE POWER OF A SMILE
Sức mạnh của nụ cười

by Tupac Shakur

Tupac Shakur
The power of a gun can kill
and the power of fire can burn
the power of wind can chill
and the power of a mind can learn
the power of anger can rage
inside until it tears you apart
but the power of a smile
especially yours can heal a frozen heart

Sức mạnh của súng có thể giết chết
và sức mạnh của lửa có thể hủy diệt
sức mạnh của gió có thể buốt giá
và sức mạnh của đầu óc có thể học tập
sức mạnh của tức giận có thể cuồng dâng
bên trong đến khi xé tan bạn ra
nhưng sức mạnh của một nụ cười, nhất
của bạn, có thể hàn gắn con tim giá băng


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn