MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 22, 2017

KARELA - GIANT CANCER SLAYER Mướp đắng - kẻ tiêu diệt ung thư tuyệt vờiKARELA - GIANT CANCER SLAYER
Mướp đắng - kẻ tiêu diệt ung thư tuyệt vời

It stops breast cancer growth in its tracks & prevents disease from spreading, finds US Study.

Mướp đắng ngăn chặn ung thư vú đang tiến triển và ngăn ngừa bệnh di căn, US Study phát hiện.

The humble Indian ‘karela’ has now been found to be a giant slayer of breast cancer cells. Scientists from Saint Louis University have for the first time found that an extract from bitter melon or bitter gourd (karela) not only killed human breast cancer cells but also prevented them from multiplying.

Người ta phát hiện trái mướp đắng khiêm tốn 'karela' một khổng lồ tiêu diệt các tế bào ung thư vú. Các nhà khoa học từ Đại học Saint Louis lần đầu tiên phát hiện ra rằng một chất chiết xuất từ  trái dưa đắng” hay trái mướp đắng (karela) không chỉ giết chết tế bào ung thư vú người mà còn ngăn không cho chúng tăng sinh.

Karela has been known to be highly rich in all essential minerals and vitamins, including vitamin A, B1, B2 and C, besides iron. Till now, the bitter vegetable was known to be highly beneficial against diabetes, high blood pressure, heartburn, cholesterol levels and ulcers. Ratna Ray, professor in the department of pathology and lead researcher, said she was surprised that the extract from karela she stir fries inhibits the growth of breast cancer cells.

Karela được biết đến là có nhiều chất khoáng và vitamin cần thiết, bao gồm vitamin A, B1, B2 và C, sắt. Cho đến nay, người ta biết rằng loại rau đắng này có nhiều lợi ích đối với bệnh nhân tiểu đường, huyết áp cao, ợ nóng, cholesterol cao và loét. Ratna Ray, giáo sư bệnh học và nhà nghiên cứu hàng đầu, cho biết đã rất ngạc rằng chiết xuất từ mướp đằng mà thường rưới lên khoai tây chiên lại ức chế được sự phát triển của tế bào ung thư vú.


“Our result is encouraging. We have shown that bitter melon extract significantly induced death in breast cancer cells and decreased their growth and spread,” Ray, who has published her finding in the latest issue of the medical journal “Cancer Research”, said. Ray conducted research using human breast cancer cells in vitro or in a controlled lab setting.

"Kết quả của chúng tôi rất đáng khích lệ. Chúng tôi đã chỉ ra rằng chất chiết xuất mướp đắng đã tiêu diệt đáng kể trong các tế bào ung thư vú và làm giảm sự phát triển và di căn của chúng", Ray, người đã công bố phát hiện của mình trong số mới nhất của tạp chí y học" Nghiên cứu Ung thư". Ray thực hiện nghiên cứu, sử dụng các tế bào ung thư vú người trong ống nghiệm hoặc môi trường phòng lab có kiểm soát.
The next step, she says, is to test the extract in an animal model to see if it plays a role in delaying the growth or killing of breast cancer cells. If those results are positive, human trials could follow. This finding comes as a special interest for women in India. While breast cancer cases have started to surge in the country, the karela is a commonly available vegetable that does not cost much.

Bước tiếp theo, bà cho biết,thư nghiệm chất chiết trong một mô hình động vật để xem liệu nó có đóng vai trò trì hoãn sự tăng trưởng hay giết chết các tế bào ung thư vú hay không. Nếu những kết quả này là tích cực, thì tiếp theo là thử nghiệm trên con người. Phát hiện này là mối quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ ở Ấn Độ. Trong khi các trường hợp ung thư vú đã bắt đầu gia tăng trong nước, karela là một loại rau thường có sẵn mà không tốn nhiều tiền.

A landmark analysis of cancer cases in Delhi, Mumbai, Chennai and Bangalore between 1982 and 2005 (24 years) by the Indian Council of Medical Research (ICMR) recently found that the incidence of breast cancer had doubled. “Cancer prevention by the use of naturally occurring dietary substances is considered a practical approach to reduce the ever-increasing incidence of cancer.

Một phân tích quan trọng các trường hợp ung thư ở Delhi, Mumbai, Chennai và Bangalore từ 1982 đến 2005 (24 năm) của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) gần đây đã phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú đã tăng gấp đôi. "Phòng chống ung thư bằng cách sử dụng các chất dinh dưỡng xuất hiện tự nhiên được coi là một phương thức thực tế để giảm tỷ lệ ung thư dang ngày càng tăng.

Studying a high risk breast cancer population where bitter melon is taken as a dietary product will be an important area of future research,” Ray said. Rajesh Agarwal, professor in the department of pharmaceutical sciences at the University of Colorado, Denver School of Pharmacy, said this study is only a step towards establishing the cancer preventive efficacy of bitter melon against breast cancer. Additional studies are needed to further understand the molecular targets of bitter melon extract in cancer cells, as well as for establishing its vivo efficacy.

Nghiên cứu một quần thể ung thư vú có nguy cơ cao, nơi mướp đắng được coi là một sản phẩm dinh dưỡng sẽ là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong tương lai ", Ray nói. Rajesh Agarwal, giáo sư  dược tại trường Dược Denver, đại học Colorado, cho biết nghiên cứu này chỉ là một bước hướng tới việc thiết lập hiệu quả phòng ngừa ung thư của mướp đắng chống ung thư vú. Cần thêm các nghiên cứu nữa để tìm hiểu thêm các mục tiêu phân tử của chất chiết mướp đắng trong tế bào ung thư, cũng như để xác định hiệu quả của nó trong cơ thể sống.
In US alone 40,000 women die of breast cancer every year!
Chỉ riêng ở Mỹ 40.000 phụ nữ chết vì ung thư vú mỗi năm!
http://knowhowledge.com/website/staticpages/Edutainment/Godsiq/Godsiqbc/godsiqbc4p.asp
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn