MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 20, 2017

FIVE QUESTIONS NO ONE CAN ANSWER Năm câu hỏi không ai có thể trả lờiFIVE QUESTIONS NO ONE CAN ANSWER
Năm câu hỏi không ai có thể trả lời


Science doesn't have all the answers. But it has the ones you can trust.
It's worth remembering that no science claims to be the definitive answer to anything. Proclaiming the 'one truth' is the hallmark of faith, not evidence based reasoning.
Any scientific study, or reasoning, is only the answer based on what's known so far.

Khoa học không có tất cả các câu trả lời. Nhưng nó có những câu trả lời bạn có thể tin cậy.
Cần nhớ rằng khoa học không tuyên bố câu trả lời dứt khoát cho bất cứ điều gì. Việc tuyên bố chỉ có 'một sự thật' là dấu ấn của đức tin, không phải bằng chứng dựa trên luận lý.
Bất kỳ nghiên cứu khoa học, hoặc luận lý nào, chỉ là câu trả lời dựa trên những gì đã được biết đến cho đến nay.

1. Are we alone in the universe?
The odds are, given the vast size of the universe, and the infinite number of celestial bodies flying around and infinite number of solar systems, we are not alone.
Yet so far we've not found any.
It's possible that Earth is the first life in the universe, after all it has to began somewhere.
Or we could be the last.
It has been covered, sort of, by the Fermi paradox.

1. Chúng ta có một mình trong vũ trụ không?
Thật lạ là, với kích thước rộng lớn của vũ trụ, và với vô số các thiên thể bay quanh và vô số hệ mặt trời, chúng tôi không đơn độc một mình.
Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy bất kỳ ai khác.
Có thể Trái đất là sự sống đầu tiên trong vũ trụ, nhưng dù sao đi nữa thì nó đã bắt đầu ở nơi nào đó.
Hoặc chúng ta có thể là những người cuối cùng.
Nó đã bị che phủ mooth phần bởi một nghịch lý của Fermi.


2. Why do placebos work?
Taking drugs that don't work, to make you better.
Is it proof your symptoms were just psychosomatic or stress related?
Even physical pain can be relieved by something which later turns out not to be a painkiller.

2. Tại sao giả dược hoạt động?
Dùng giả dược, để giúp bạn khỏe hơn.
Có phải điều đó cho thấy các triệu chứng của bạn có tính tâm thể hoặc liên quan tới xì-trét?
Ngay cả sự đau đớn thể xác cũng có thể được giải toả bởi một thứ mà sau đó hóa ra không phải là một thuốc giảm đau.

3. Why do humans dream?
In 1953 two scientists observed a correlation between 'rapid eye movement' (REM) sleep and having vivid, memorable dreams.
In subsequent years, REM sleep brain activity was found to be similar to waking brain activity, suggesting REM sleep is no sleep at all.
A 1960 study found that interrupting REM sleep made subjects tense and irritable, suggesting we may need dreams to help us relax and process our worries.
A definitive answer on this remains elusive.

3. Tại sao con người lại mơ?
Năm 1953, hai nhà khoa học quan sát thấy mối tương quan giữa giấc ngủ với mi mắt của động nhanh (REM- giấc ngủ sâu) và những giấc mơ sống động, có thể nhớ được.
Trong những năm tiếp theo, hoạt động của não trong giấc ngủ sâu đã được phát hiện là tương tự như hoạt động não đang thức, cho thấy giấc ngủ sâu là không ngủ cả.
Một nghiên cứu năm 1960 cho thấy việc làm gián đoạn giấc ngủ REM làm cho các chủ thể căng thẳng và cáu kỉnh, gợi ý rằng chúng ta có lẽ cần những giấc mơ để giúp thư giãn và xua tan lo lắng.
Câu trả lời dứt khoát về điều này vẫn còn khó lắm.

4. What's on the other side of a black hole?
This particular problem is addressed in Andre Deutsch's book The Biggest Questions in Science.
Writing for the Guardian, Deutsch suggested that the problem with theories about black holes, and much of physics, is the disconnect between Albert Einstein's theory of relatively and quantum physics.
According to Einstein, a black hole will eventually collapse on it itself, creating gravitational singularity or spacetime singularity. Quantum physics doesn't allow for this, or black holes at all really.
Speaking on this Science podcast for Space.com, theoretical physicist at Princeton University Edward Witten explained:
What you get from classical general relativity, and also what everyone understands about a black hole, is that it can absorb anything that comes near, but it can't emit anything.
But quantum mechanics doesn't allow such an object to exist.
The incompatibly of these branches of science, mean we don't have the tools to find the answer about black holes.

4. Cái gì ở phía bên kia hố đen?
Câu hỏi đặc biệt này được đề cập trong cuốn sách Những câu hỏi lớn nhất trong khoa học của Andre Deutsch.
Viết cho tờ báo the Guardian, Deutsch đề xuất rằng vấn đề với các lý thuyết về hố đen, và đa phần vật lý học, là sự tách rời giữa lý thuyết vật lý tương đối Albert Einstein và vật lý lượng tử.
Theo Einstein, một hố đen cuối cùng sẽ tự sụp đổ lên nó, tạo ra điểm kỳ dị không-thời gian. Vật lý lượng tử không cho phép điều này, hay thực sự không có hố đen nào cả.
Phát biểu trong một podcast Khoa học gởi cho Space.com, nhà vật lý lý thuyết tại Đại học Princeton, Edward Witten giải thích:
Những gì bạn nhận được từ thuyết tương đối tổng quát cổ điển, cũng như những gì mọi người hiểu về một lỗ đen, là rằng nó có thể hấp thụ bất cứ thứ gì đến gần, nhưng nó không thể phát ra bất cứ thứ gì.
Nhưng cơ học lượng tử không cho phép một vật thể như thế tồn tại.
Sự không tương thích của hai ngành khoa học này, có nghĩa là chúng ta không có các công cụ để tìm câu trả lời về lỗ đen.

5. How does gravity work?
We know that the more mass something has, the more it can attract objects into its orbit.
As to why, there's no real answer.
It's not clear what holds atoms together when that force seems different to gravity.
What even is gravity - is it a particle?
The problem of gravity in physics plays a role in the black hole problem.
5. Trọng lực hoạt động như thế nào?
Chúng ta biết rằng một vật có khối lượng càng lớn thì càng có sức hút các vật thể vào quỹ đạo của nó.
Nhưng tại sao thì vẫn không có câu trả lời thực sự.
Vẫn không rõ là cái gì giữ nguyên tử lại với nhau khi mà lực đó có vẻ khác với trọng lực.
Ngay cả trọng lực là gì liệu đó có phải là hạt không?
Vấn đề trọng lực trong vật lý một vai trò nào đó trong vấn đề hố đen.
https://www.indy100.com/article/five-questions-science-no-answer-unanswerable-riddles-problems-7845371


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn