MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 3, 2017

Warren Buffett declares immigrants a blessing Waren Buffett tuyên bố những người nhập cư là phước đức cho Mỹ


Warren Buffett declares immigrants a blessing as Trump shuts down refugee programme

Waren Buffett tuyên bố những người nhập cư là phước đức cho Mỹ, khi Trump đóng cửa chương trình nhập cư

SCMP
28 January, 2017
SCMP
28-1-2017

Warren Buffett made it clear he’s not in President Donald Trump’s camp when it comes to immigration.

Warren Buffett nói rõ rằng, ông không ở cùng phe với Tổng thống Donald Trump khi nói đến vấn đề nhập cư.

“This country has been blessed by immigrants,” he told a crowd of students at Columbia University on Friday in New York. “You can take them from any country you want, and they’ve come here and they found something that unleashed the potential that the place that they left did not, and we’re the product of it.”

Ông nói với một đám đông sinh viên tại Đại học Columbia vào [hôm nay], thứ Sáu ở New York: “Đất nước này đã được ban phước bởi những người nhập cư. Các bạn có thể đưa họ đến từ bất kỳ nước nào mà các bạn muốn, họ đã đến đây và họ tìm thấy một cái gì đó mở ra tiềm năng mà những nơi họ bỏ đi không [cho họ cơ hội đó], và chúng ta là những sản phẩm đó“.


That answer came in response to a student’s question about how Buffett and Microsoft co-founder Bill Gates, who also appeared at the event, would advise the new administration on immigration and health-care policy.
Câu trả lời đó đã đáp lại câu hỏi của sinh viên về việc Buffett và Bill Gates – người đồng sáng lập Microsoft, cũng xuất hiện tại sự kiện này – sẽ tư vấn cho chính quyền mới về chính sách nhập cư và chăm sóc sức khỏe như thế nào.

“I always say to people who are anti-immigration, let’s put it in retroactively. Everybody leaves,” Buffett said, eliciting laughter from the crowd.

“Tôi luôn luôn nói với mọi người rằng, ai chống lại vấn đề nhập cư, chúng ta hãy đặt nó vào thời điểm có hiệu lực trong quá khứ (hồi tố). Tất cả mọi người phải rời khỏi [đất nước này]”. Buffett nói, làm cho đám đông cười to.

Trump has moved quickly to fulfil campaign pledges to voters who feel the country is being overwhelmed by immigrants taking American jobs. This week, he signed directives that would set in motion construction of a border wall with Mexico and toughen immigration enforcement within the US. The president also signed an executive action Friday to establish vetting procedures for some people seeking to enter the US, saying the measure would prevent terrorists from being admitted.

Trump đã nhanh chóng thực hiện đầy đủ những cam kết với cử tri trong chiến dịch tranh cử, những người cảm thấy đất nước đang bị choáng ngợp bởi những người nhập cư, lấy hết việc làm ở Mỹ. Tuần này, ông ta đã ký các chỉ thị, sẽ dẫn tới việc xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico và trở nên cứng rắn hơn trong việc thực thi vấn đề nhập cư vào Mỹ. Tổng thống cũng đã ký một lệnh điều hành hôm thứ Sáu để thiết lập các thủ tục rà soát đối với một số người tìm cách nhập cảnh vào Mỹ, nói rằng các biện pháp này sẽ ngăn chặn những kẻ khủng bố, không cho họ vào.


Trump signs plan to temporarily shut US door to most refugees

Những chữ ký của Trump là kế hoạch tạm thời đóng sập cánh cửa đối với hầu hết những người tị nạn vào Mỹ.

Buffett, the 86-year-old chief executive officer of Berkshire Hathaway, backed Hillary Clinton in the presidential election, stumping for her in Omaha, Nebraska, and headlining fund raisers. The billionaire frequently clashed with Trump and scolded him for not releasing income-tax returns, as major party presidential candidates have done for roughly four decades.

Buffett, 86 tuổi, là giám đốc điều hành của công ty Berkshire Hathaway, ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông vận động cho bà ở Omaha, Nebraska, và gây quỹ rầm rộ. Các tỷ phú thường xuyên đụng độ với Trump và trách ông ta vì đã không đưa ra hồ sơ thuế thu nhập, mà các ứng cử viên tổng thống của các đảng chính đã làm trong gần bốn thập niên qua.

Since the election, Buffett has generally struck a more conciliatory tone toward Trump and called for unity. In an interview with CNN in November, he said that people could disagree with the president-elect, but ultimately he “deserves everybody’s respect.”

Từ sau khi bầu cử, Buffett thường xuống giọng hòa giải hơn đối với Trump và kêu gọi mọi người đoàn kết. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hồi tháng 11, ông nói rằng mọi người có thể không đồng ý với Tổng thống mới đắc cử, nhưng cuối cùng ông ta “đáng được mọi người tôn trọng”.

Peter Buffett, from left, Warren Buffett and Susie Buffett attend the world premiere screening of HBO's
On Friday, Buffett didn’t refer to the president by name in tackling the question on immigration. But he did mention two immigrants who had altered the course of US history: Albert Einstein and Leo Szilard.
In 1939, the European-born physicists wrote a letter to President Franklin Roosevelt, warning about the potential for Germany to develop an atomic bomb. The document led to the Manhattan Project, an effort that helped the US create nuclear weapons and end World War II.

Hôm thứ Sáu, ông Buffett đã không đề cập đến tên tổng thống trong khi trả lời câu hỏi về vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, ông đã đề cập đến hai người nhập cư đã thay đổi lịch sử nước Mỹ: Albert Einstein và Leo Szilard. Năm 1939, các nhà vật lý sinh ra ở châu Âu đã viết thư cho Tổng thống Franklin Roosevelt, cảnh báo về khả năng Đức chế tạo một quả bom nguyên tử. Tài liệu này đã đưa đến dự án Manhattan, một nỗ lực đã giúp Mỹ chế tạo vũ khí hạt nhân và chấm dứt Chiến tranh Thế giới II.


“If it hadn’t been for those two immigrants,” Buffett said, “who knows whether we’d be sitting in this room.”
Buffett nói rằng: “Nếu hai người đó không được cho nhập cư, thì liệu chúng ta có được ngồi trong phòng này hay không”.

Translated by Ngọc Thu


http://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/2066195/warren-buffett-declares-immigrants-blessing-trumpNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn