MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 7, 2017

THE ELEMENTS OF REASONING AND THE INTELLECTUAL STANDARDS CÁC YÉU TỐ CỦA LUẬN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY


THE ELEMENTS OF REASONING AND THE INTELLECTUAL STANDARDS


CÁC YÉU T CA LUẬN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY


Helping Students Assess Their Thinking

Giúp người học đánh giá tư duy của mình

by Richard Paul and Linda Elder

Richard Paul và Linda Elder
There are two essential dimensions of thinking that students need to master in order to learn how to upgrade their thinking. They need to be able to identify the "parts" of their thinking, and they need to be able to assess their use of these parts of thinking, as follows:

Có hai bình diện thiết yếu của tư duy mà người học cần phải nắm vững để học cách nâng tầm suy nghĩ của mình. Người học cần có khả năng xác định được "các bộ phận" tạo nên suy nghĩ của mình, và họ cần phải có khả năng đánh giá việc sử dụng những yếu tố này của tư duy, như sau đây:

- All reasoning has a purpose
- All reasoning is an attempt to figure something out, to settle some question, to solve some problem
- All reasoning is based on assumptions
- All reasoning is done from some point of view
- All reasoning is based on data, information, and evidence
- All reasoning is expressed through, and shaped by, concepts and ideas
- All reasoning contains inferences by which we draw conclusions and give meaning to data
- All reasoning leads somewhere, has implications and consequences

- Mọi lập luận đều có mục đích
- Mọi lập luận đều là nỗ lực để tìm ra một điều gì đó, để trả lời một câu hỏi, để giải quyết một vấn đề
- Mọi lập luận dựa trên các giả định
- Mọi lập luận được thực hiện theo một quan điểm nào đó
- Mọi lập luận dựa trên dữ liệu, thông tin, và bằng chứng
- Mọi lập luận được thể hiện thông qua, và định hình  bởi khái niệm ý tưởng
- Mọi lập luận có chứa suy luậnnhờ nó chúng ta rút ra kết luận và đưa ra ý nghĩa cho dữ liệu
- Mọi lập luận dẫn đến một nơi nào đó, có hệ quảhậu quả


The question can then be raised, "What appropriate intellectual standards do students need to assess the 'parts' of their thinking?" There are many standards appropriate to the assessment of thinking as it might occur in this or that context, but some standards are virtually universal (that is, applicable to all thinking): clarity, accuracy, precision, relevance, depth, breadth, and logic.

Câu hỏi này có thể được nêu ra, "Các tiêu chuẩn luận lý thích hợp nào mà người học cần có để đánh giá "các yếu tố" của tư duy của mình?" Có nhiều tiêu chuẩn thích hợp để đánh giá tư duy vì nó có thể xảy ra trong bối cảnh này hoặc bối cảnh khác, tuy nhiên một số tiêu chuẩn hầu như phổ quát (tức là áp dụng cho mọi tư duy): rõ ràng, xác thực, chính xác, thích đáng, có chiều sâu, chiều rộng và hợp logic .

How well a student is reasoning depends on how well he/she applies these universal standards to the elements (or parts) of thinking.

Một người học suy luận như thế nào phụ thuộc vào việc họ áp dụng những tiêu chuẩn phổ quát này vào các yếu tố của tư duy tốt tới mức nào.

What follows are some guidelines helpful to students as they work toward developing their reasoning abilities:

Sau đây là một số hướng dẫn hữu ích cho người học khi họ rèn luyện để phát triển khả năng lập luận của mình:

All reasoning has a PURPOSE:
- Take time to state your purpose clearly
- Distinguish your purpose from related purposes
- Check periodically to be sure you are still on target
- Choose significant and realistic purposes

Mọi lập luận có MỤC ĐÍCH:
- Dành thời gian để nêu rõ mục đích của bạn
- Phân biệt mục đích của bạn với các mục đích liên quan
- Kiểm tra định kỳ để đảm bảo bạn vẫn nhắm vào mục tiêu
- Chọn các mục đích có ý nghĩa và thực tế

All reasoning is an attempt to FIGURE SOMETHING OUT, TO SETTLE SOME QUESTION, TO SOLVE SOME PROBLEM:

- Mọi lập luận đều là nỗ lực Đ TÌM RA MT ĐIỀU GÌ ĐÓ, Đ TRẢ LỜI MT CÂU HI, Đ GII QUYT MT VN Đ

- Take time to clearly and precisely state the question at issue
- Express the question in several ways to clarify its meaning and scope
- Break the question into sub questions
- Identify if the question has one right answer, is a matter of opinion, or requires reasoning from more than one point of view

- Dành thời gian để nêu rõ và chính xác câu hỏi được đề cập
- Thể hiện câu hỏi bằng nhiều cách để làm rõ ý nghĩa và phạm vi của nó
- Chia câu hỏi thành các câu hỏi phụ
- Xác định xem liệu câu hỏi có câu trả lời đúng không, có phải nó là vấn đề quan điểm, hoặc yêu cầu lập luận từ nhiều hơn một quan điểm

All reasoning is based on ASSUMPTIONS:

Mọi lập luận dựa trên các GI ĐỊNH/THIẾT:

- Clearly identify your assumptions and determine whether they are justifiable
- Consider how your assumptions are shaping your point of view

- Xác định rõ ràng các giả định của bạn và xác định xem chúng có hợp lý hay không
- Xem xét các giả định của bạn giúp định hình quan điểm của bạn như thế nào

All reasoning is done from some POINT OF VIEW:

Mọi lập luận được thực hiện từ một QUAN ĐIỂM:

- Identify your point of view
- Seek other points of view and identify their strengths as well as weaknesses
- Strive to be fair-minded in evaluating all points of view

- Xác định quan điểm của bạn
- Tìm kiếm các quan điểm khác và xác định những điểm mạnh của cũng như những điểm yếu của chúng
- Nỗ lực giữ công bằng khi đánh giá tất cả các quan điểm

All reasoning is based on DATA, INFORMATION and EVIDENCE:

Mọi lập luận đều dựa trên DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ BNG CHỨNG:

- Restrict your claims to those supported by the data you have
- Search for information that opposes your position as well as information that supports it
- Make sure that all information used is clear, accurate, and relevant to the question at issue
- Make sure you have gathered sufficient information

- Hạn chế khiếu nại của bạn đối với những người được hỗ trợ bởi dữ liệu bạn có
- Tìm kiếm thông tin phản đối vị trí của bạn cũng như thông tin hỗ trợ nó
- Đảm bảo rằng tất cả thông tin được sử dụng là rõ ràng, chính xác và có liên quan đến câu hỏi được đề cập
- Hãy chắc chắn rằng bạn đã thu thập đủ thông tin

All reasoning is expressed through, and shaped by, CONCEPTS and IDEAS:

Mọi lập luận đều được thể hiện qua, và được định hình bằng, KHÁI NIỆM VÀ Ý TƯỞNG:

- Identify key concepts and explain them clearly
- Consider alternative concepts or alternative definitions to concepts
- Make sure you are using concepts with care and precision

- Xác định các khái niệm chính và giải thích rõ ràng
- Xem xét các khái niệm thay thế hoặc các định nghĩa thay thế cho các khái niệm
- Đảm bảo bạn đang sử dụng các khái niệm một cách thận trọng và chính xác

All reasoning contains INFERENCES or INTERPRETATIONS by which we draw CONCLUSIONS and give meaning to data:

Mọi lập luận có chứa SUY LUẠN hay GIẢI THÍCH nhờ đó chúng ta rút ra KẾT LUẬN và đưa ra ý nghĩa của dữ liệu:

- Infer only what the evidence implies
- Check inferences for their consistency with each other
- Identify assumptions which lead you to your inferences

- Chỉ suy ra những gì mà bằng chứng ngụ ý
- Kiểm tra các suy luận về tính tương thích, nhất quán giữa chúng với nhau
- Xác định các giả định dẫn bạn tới kết luận của bạn


All reasoning leads somewhere or has IMPLICATIONS and CONSEQUENCES:

Mọi lập luận đều dẫn đến một nơi nào đó hoặc có những HỆ QUẢHẬU QUẢ:

- Trace the implications and consequences that follow from your reasoning
- Search for negative as well as positive implications
- Consider all possible consequences
- Theo dõi các hệ quả và hậu quả theo lập luận của bạn
- Tìm kiếm các hệ quả tiêu cực cũng như tích cực
- Xem xét tất cả các hậu quả có thể xảy ra


Paul, R. and Elder, L. (April 1997).
Foundation For Critical Thinking

Paul, R. và Elder, L. (Tháng Tư 1997).
Nền tảng của Tư duy phê phán
http://www.criticalthinking.org/pages/the-elements-of-reasoning-and-the-intellectual-standards/480


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn