MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, October 29, 2015

CHINA'S FAKE ISLANDS IN THE SOUTH CHINA SEA: WHAT SHOULD AMERICA DO? Mỹ nên làm gì với những hòn đảo giả mạo của Trung Quốc ở Biển Đông?

CHINA'S FAKE ISLANDS IN THE SOUTH CHINA SEA: WHAT SHOULD AMERICA DO?
Mỹ nên làm gì với những hòn đảo giả mạo của Trung Quốc ở Biển Đông?


James Kraska
National Interest
15-Sept-2015

James Kraska
National Interest
15-09-2015

While China conducts innocent passage around real U.S. islands of Alaska, the U.S. is apparently unable to do so around China’s fake islands in the South China Sea. The transit by Chinese warships in innocent passage through the territorial sea of Attu Island in the Aleutian chain has added an additional wrinkle to U.S. policy in the South China Sea.

Trong khi Trung Quốc đi lại một cách vô hại quanh các đảo thật của Mỹ ở Alaska, Mỹ rõ ràng không thể làm như vậy xung quanh các đảo giả của Trung Quốc ở Biển Đông. Sự qua lại vô hại của tàu chiến Trung Quốc xuyên qua lãnh hải của đảo Attu, trong dãy đảo Aleutian, đã cộng thêm một vết hằn nữa cho chính sách ở Biển Đông của Mỹ.


On May 12, the Wall Street Journal reported that Secretary of Defense Ash Carter had asked his staff to “look at options” for exercising the rights and freedom of navigation and overflight in the EEZ, to include flying maritime patrol aircraft over China’s new artificial islands in the region, and sending U.S. warships to within 12 nautical miles of them. Later that month, a P-8 surveillance aircraft with a CNN crew on board, was repeatedly warned to “go away quickly” from Fiery Cross Reef, even as it flew beyond 12 nm from the feature. Fiery Cross Reef is a Chinese-occupied outcropping that has been fortified by a massive 2.7 million square meter land reclamation into an artificial island with a 3,110-meter airstrip and harbor works capable of servicing large warships.

Vào ngày 12 tháng 5, báo Wall Street Journal tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã yêu cầu các thuộc cấp “xem xét các lựa chọn” để thực hiện quyền và tự do hàng hải và hàng không trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), gồm bay máy bay tuần tra hàng hải bên trên các đảo nhân tạo mới của Trung Quốc trong khu vực, và gửi các tàu chiến của Mỹ tới bên trong khu vực 12 hải lý của các đảo đó. Cuối tháng đó, một máy bay do thám P-8 mang theo một đội phóng viên của CNN, đã bị cảnh cáo liên tục từ đá Chữ Thập phải “rời khỏi ngay lập tức”, ngay cả khi họ đã bay ở ngoài khu vực 12 hải lý của bãi đá. Đá Chữ Thập là một hòn đá nhô lên giữa biển do Trung Quốc chiếm đóng, đã được củng cố bằng một diện tích đất bồi đắp rộng 2,7 triệu mét vuông để trở thành một hòn đảo nhân tạo với một đường băng dài 3.110 mét và bến cảng, có khả năng phục vụ các tàu chiến lớn.


Warships and commercial vessels of all nations are entitled to conduct transit in innocent passage in the territorial sea of a rock or island of a coastal state, although aircraft do not enjoy such a right. Ironically, the website POLITICO reported on July 31 that the White House blocked plans by Admiral Harry Harris, Commander, U.S. Pacific Command, to send warships within 12 nm of China’s artificial islands – features that may not even qualify for a territorial sea. By blocking such transits, military officials apparently suggest that the White House tacitly accepts China’s unlawful claim to control shipping around its occupied features in the South China Sea. Senator John McCain complained that the United States was making a “dangerous mistake” by granting de facto recognition of China’s man-made “sovereignty” claims.

Tàu chiến và tàu thương mại của tất cả các nước có quyền qua lại một cách vô hại trong lãnh hải của một tảng đá hay đảo của một quốc gia ven biển, trong khi máy bay không được hưởng quyền như vậy. Mỉa may thay, trang báo mạng Politico tường thuật vào ngày 31 tháng 7, rằng Tòa Bạch Ốc đã ngăn kế hoạch của Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, để gửi tàu chiến vào khu vực 12 hải lý của các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc – là những thực thể biển thậm chí không đủ điều kiện để có một vùng lãnh hải. Với sự ngăn chặn việc quá cảnh như vậy, các viên chức quân sự nhận biết rõ rằng Tòa Bạch Ốc đã ngầm chấp nhận tuyên bố bất hợp pháp của Trung Quốc để kiểm soát di chuyển hàng hải xung quanh các thực thể do họ chiếm đóng ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain phàn nàn rằng Hoa Kỳ đang phạm một “sai lầm nguy hiểm” bằng cách thừa nhận trên thực tế các tuyên bố “chủ quyền” của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo.

It is unclear whether features like Fiery Cross Reef are rocks or merely low-tide elevations that are submerged at high tide, and after China has so radically transformed them, it may now be impossible to determine their natural state. Under the terms of the law of the sea, states with ownership over naturally formed rocks are entitled to claim a 12 nm territorial sea. On the other hand, low-tide elevations in the mid-ocean do not qualify for any maritime zone whatsoever. Likewise, artificial islands and installations also generate no maritime zones of sovereignty or sovereign rights in international law, although the owner of features may maintain a 500-meter vessel traffic management zone to ensure navigational safety.

Hiện chưa rõ các thực thể biển như rạn san hô Chữ Thập là đá hay chỉ đơn thuần là bãi chìm bị ngập nước khi thủy triều lên cao, và sau khi Trung Quốc đã thay đổi toàn bộ, bây giờ khó có thể xác định trạng thái thiên nhiên của chúng. Theo các điều khoản của luật biển, các quốc gia sở hữu các bãi đá tự nhiên được quyền đòi hỏi lãnh hải 12 hải lý. Mặt khác, các bãi chìm ở giữa đại dương không đủ điều kiện cho bất kỳ loại chủ quyền biển nào. Tương tự như vậy, các đảo nhân tạo và các cơ sở trên đó cũng không tạo ra vùng biển chủ quyền nào hay quyền chủ quyền theo luật pháp quốc tế, mặc dù chủ sở hữu các thực thể có thể duy trì một vùng quản lý giao thông hàng hải 500 mét để bảo đảm an toàn hàng hải.


Regardless of the natural geography of China’s occupied features in the South China Sea, China does not have clear legal title to them. Every feature occupied by China is challenged by another claimant state, often with clearer line of title from Spanish, British or French colonial rule. The nation, not the land, is sovereign, which is why there is no territorial sea around Antarctica – it is not under the sovereignty of any state, despite being a continent. As the United States has not recognized Chinese title to the features, it is not obligated to observe requirements of a theoretical territorial sea. Since the territorial sea is function of state sovereignty of each rock or island, and not a function of simple geography, if the United States does not recognize any state having title to the feature, then it is not obligated to observe a theoretical territorial sea and may treat the feature as terra nullius. Not only do U.S. warships have a right to transit within 12 nm of Chinese features, they are free to do so as an exercise of highs seas freedom under article 87 of the Law of the Sea Convention, rather than the more limited regime of innocent passage. Furthermore, whereas innocent passage does not permit overflight, high seas freedoms do, and U.S. naval aircraft lawfully may overfly such features.


Bất kể vị trí địa lý tự nhiên của các thực thể biển do Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông, Trung Quốc không có quyền pháp lý với chúng. Mỗi thực thể do TQ chiếm đóng đều được một nước khác tuyên bố chủ quyền, thường với chủ quyền rõ ràng hơn từ sự cai trị thuộc địa của Tây Ban Nha, Anh hay Pháp. Quốc gia, chứ không phải đất, có chủ quyền, đó là lý do tại sao không có lãnh hải xung quanh Nam Cực – Nam Cực không thuộc chủ quyền của bất kỳ nước nào, mặc dù là một lục địa. Khi Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể, Hoa Kỳ không có nghĩa vụ chấp hành các yêu cầu một vùng lãnh hải trên lý thuyết. Bởi vì lãnh hải là chức năng chủ quyền quốc gia đối với mỗi hòn đá, hải đảo, và không phải là một chức năng địa lý đơn giản, nếu Hoa Kỳ không công nhận bất kỳ quốc gia nào có quyền sở hữu đối với một thực thể, thì Hoa Kỳ không có nghĩa vụ tôn trọng vùng lãnh hải lý thuyết và có thể xem thực thể đó như “vô chủ”. Không những tàu ​​chiến Hoa Kỳ có quyền qua lại trong vòng 12 hải lý của các thực thể do Trung Quốc chiếm đóng, họ còn được tự do để làm như thế như là thực hành tự do biển khơi theo Điều 87, Công ước Luật Biển, thay vì theo điều khoản hạn chế hơn của sự qua lại vô hại. Hơn nữa, trong khi sự qua lại vô hại không cho phép máy bay bay ngang qua, tự do biển khơi cho phép như thế, và máy bay hải quân Mỹ có thể hợp pháp bay ngang qua các thực thể đó.


In response, it might be suggested that while the United States may not recognize Chinese ownership of the rocks, it must realize that some country, perhaps one of the coastal states actually located in the vicinity of the feature, has lawful title, and therefore the U.S. Navy is bound to observe a putative territorial sea.


Để đáp lại, có thể gợi ý rằng trong khi Hoa Kỳ có thể không công nhận quyền sở hữu của Trung Quốc đối với những tảng đá, Hoa Kỳ phải ý thức rằng một số quốc gia, có lẽ một trong những quốc gia ven biển thực sự nằm trong vùng lân cận của các thực thể, có chủ quyền hợp pháp, và vì thế hải quân Mỹ bắt buộc phải nhìn nhận một vùng lãnh hải giả định.


It is possible, however, that there is no state that has lawful title, and indeed the swirling debate and paucity of evidence rendered by claimants suggests this may be the case. Before World War II, few if any of the features were effectively governed by anyone, except Japan, which illegally occupied them during war. Tokyo gave up its claim after World War II. Similarly, actions taken by states after 1945 to seize maritime features using armed aggression are prima facie unlawful under article 2(4) of the Charter of the United Nations. Furthermore, actions taken by a state to fortify its claim after there is a dispute are similarly void of legal effect. In any event, the strongest claims appear to flow from the doctrine of uti possidetis, which stipulates that lawful possession is assumed by colonies after they become independent states. Prior to 1945, conquest was a lawful means of acquiring title to territory, so the European colonial powers certainly enjoyed legal title to the features they controlled. The Philippines, Malaysia and Brunei, Indonesia, and Vietnam derive their title to features from Spain, Great Britain, the Netherlands, and France.


Tuy nhiên, có thể không nước nào có chủ quyền hợp pháp, và có thể cuộc tranh luận lòng vòng và sự ít ỏi bằng chứng của các bên yêu sách chủ quyền đưa ra cho thấy đây là trường hợp. Trước Thế chiến thứ Hai, rất ít, nếu có, các thực thể được một nước nào đó điều hành một cách hiệu quả, ngoại trừ Nhật Bản đã chiếm đóng bất hợp pháp trong thời kỳ chiến tranh. Tokyo đã từ bỏ yêu sách của họ sau Thế chiến thứ Hai. Tương tự như vậy, hành động của các quốc gia sau năm 1945 để chiếm lấy các thực thể biển bằng cách xâm lược vũ trang, trước mắt là bất hợp pháp theo Điều 2 (4) của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Hơn nữa, những hành động của một quốc gia để củng cố yêu sách sau khi có sự tranh chấp, cũng như thế, không có hiệu ứng pháp luật. Trong mọi trường hợp, những tuyên bố chủ quyền mạnh nhất xuất phát từ học thuyết “possidetis uti” [chủ quyền thuộc về sở hữu chủ thực sự], trong đó quy định rằng sở hữu hợp pháp sẽ thuộc về các thuộc địa sau khi họ trở thành quốc gia độc lập. Trước năm 1945, chinh phục là phương cách hợp pháp để thu nhận quyền lãnh thổ, do đó, các cường quốc thực dân Âu châu chắc chắn có quyền sở hữu hợp pháp đối với các thực thể mà họ kiểm soát. Philippines, Malaysia và Brunei, Indonesia, và Việt Nam lấy lại chủ quyền đối với các thực thể từ Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan và Pháp.


More importantly, even assuming that one or another state may have lawful title to a feature, other states are not obligated to confer upon that nation the right to unilaterally adopt and enforce measures that interfere with navigation, until lawful title is resolved. Indeed, observing any nation’s rules pertaining to features under dispute legitimizes that country’s claim and takes sides. This point is particularly critical for commercial overflight since states already manage international air traffic through the International Civil Aviation Organization and the worldwide air traffic control regions. Finally, there is a policy reason that supports this approach. Given the proliferation of claims over the hundreds of rocks, reefs, skerries and cays in the South China Sea, if the international community recognizes the maximum theoretical rights generated by each of them, the oceans and airspace will come to look like Swiss cheese and be practically closed off to free navigation and overflight.

Quan trọng hơn, thậm chí giả định rằng một nước nào đó có thể có chủ quyền hợp pháp đối với một thực thể, các nước khác không bị bắt buộc phải trao cho quốc gia đó quyền đơn phương áp dụng và thực thi các biện pháp can thiệp vào giao thông hàng hải, cho đến khi chủ quyền hợp pháp được giải quyết. Thật vậy, thừa nhận luật lệ của bất cứ quốc gia nào liên quan đến các thực thể đang có tranh chấp là hợp pháp hóa tuyên bố của quốc gia đó và chọn bên. Điểm này đặc biệt quan trọng đối với các chuyến bay ngang của hàng không dân sự bởi vì các nước đã quản lý không lưu quốc tế thông qua Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế và các khu vực kiểm soát không lưu trên toàn thế giới. Cuối cùng, có một lý do về chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn này. Với sự gia tăng các tuyên bố chủ quyền đối với hàng trăm tảng đá, rạn san hô, đá ngầm và cồn ở Biển Đông, nếu cộng đồng quốc tế công nhận quyền lý thuyết tối đa được tạo ra bởi các thực thể đó, các đại dương và vùng trời sẽ trở nên giống như pho mát Thụy Sĩ (ám chỉ vùng trời có những khu vực cấm rải rác khắp nơi) và thực tế là sẽ đóng cửa đối với tự do hàng hải và tự do bay qua.


Distinguished American historian Samuel Flagg Bemis called the doctrine of freedom of the seas the “ancient birthright” of the American Republic. This birthright faces its gravest risk since unrestricted submarine warfare. Woodrow Wilson brought the United States into World War I to vindicate a Fourteen Point program for peace. Point number 2 was for “freedom of navigation … in peace and in war.” Similarly, Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill signed the Atlantic Charter in 1941 that set forth principles for a new world order – a united nations. Principle Seven committed them to freedom of the seas. Maritime freedoms and the law of the sea are at an inflection point. The United States and the international community must take action now to operate with regularity on, under, and above the surface of the South China Sea, persistently and routinely in the vicinity of China’s artificial islands. Only a normalized presence today will ensure predictability and stability tomorrow.


Sử gia nổi tiếng người Mỹ Samuel Flagg Bemis gọi học thuyết về tự do trên biển là “quyền bẩm sinh cổ đại” của nước Cộng hòa Mỹ. Quyền bẩm sinh này phải đối mặt với nguy cơ trầm trọng nhất kể từ chiến tranh tàu ngầm không hạn chế. Woodrow Wilson đã đưa Hoa Kỳ vào Thế chiến thứ Nhất để minh định chương trình 14 điểm cho hòa bình. Điểm số 2 là cho “tự do hàng hải … trong thời bình và chiến tranh”. Tương tự như vậy, Franklin D. Roosevelt và Winston Churchill đã ký Hiến chương Đại Tây Dương vào năm 1941, là hiến chương đặt ra các nguyên tắc cho một trật tự thế giới mới – các quốc gia liên hiệp. Nguyên tắc thứ Bảy ràng buộc họ với tự do trên biển. Quyền tự do hàng hải và luật biển đang ở bước ngoặt. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế phải hành động ngay bây giờ để hoạt động với sự đều đặn trên, dưới và trên mặt nước ở Biển Đông, kiên trì và thường xuyên trong vùng lân cận đảo nhân tạo của Trung Quốc. Chỉ có sự hiện diện bình thường ngay hôm nay mới bảo đảm được tương lai và ổn định trong ngày mai.Translated by Trần Văn Minh

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn