MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 26, 2012

Qing dynasty map shows no China claim in Spratlys Bản đồ triều Thanh cho thấy Trung Quốc không yêu sách chủ quyền ở quần đảo Trường Sa

Qing dynasty map shows no China claim in Spratlys

Bản đồ triều Thanh cho thấy Trung Quốc không yêu sách chủ quyền ở quần đảo Trường Sa

Reuters
07/26/2012

Reuters
07/26/2012
HANOI - Vietnam's National Museum of History displayed on Wednesday a map donated by a local historian that he said proved China had no claim to disputed islands in the South China Sea.

Hà Nội - Hôm thứ tư, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam triển lãm một bản đồ được tặng bởi một nhà sử học địa phương mà theo ông nói đã chứng tỏ Trung Quốc không hề có yêu sách chủ quyền các đảo tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).


The map was donated by Dr. Mai Ngoc Hong who said it was a 1904 Qing dynasty map of Chinese territories that did not include the disputed Spratley and Paracel Islands.

Bản đồ đã được Tiến sĩ Mai Ngọc Hồng tặng. Ông cho cho biết đó là bản đồ của triều đại nhà Thanh năm 1904 vẽ lãnh thổ Trung Quốc mà không không bao gồm các quần đảo tranh chấp Trường Sa và Hoàng Sa.


"I have one wish that this map is known not only to the Vietnamese but also to Chinese people and scientists. The legality of this map clearly shows Vietnam's sovereignty over the two islands. There is no arguing about that," he said adding he spent a month's salary to pay for the map.

"Tôi có ước muốn rằng bản đồ này được biết đến không chỉ với người Việt Nam mà còn cả người Trung Quốc và các nhà khoa học Trung Quốc. Tính hợp pháp của bản đồ này rõ ràng cho thấy chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo. Không hề có tranh cãi về điều đó," ông cho biết thêm ông đã dành một tháng lương để trả tiền cho cho bản đồ này.


Beijing, which lays claim to the whole South China Sea, recently upset Hanoi after the government-backed China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) said it was seeking bids for oil exploration in what Hanoi deems Vietnamese waters, while Hanoi increased tensions last month by adopting a law claiming sovereignty over the Paracel and Spratly Islands.

Bắc Kinh, vốn đưa ra yêu sách chủ quyền toàn bộ biển Đông, gần đây đã làm Hà Nội bực tức sau khi Công ty dầu Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) được chính phủ hỗ trợ cho biết đang tìm kiếm hồ sơ dự thầu thăm dò dầu ở khu vực mà Hà Nội cho là thuộc vùng biển Việt Nam, trong khi Hà Nội gia tăng căng thẳng trong tháng trước bởi việc thông qua luật biển tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Beijing's claims have recently sparked protests in Hanoi, despite the authorities rarely allowing public demonstrations.


Yêu sách của Bắc Kinh gần đây đã làm dấy lên cuộc biểu tình tại Hà Nội, mặc dù chính quyền hiếm khi cho phép các cuộc biểu tình công cộng.


The 74-year-old Hong said the Vietnamese people were strong.

Ông Hồng 74 tuổi, cho biết nhân dân Việt Nam rất mạnh mẽ.

"The Vietnamese are a special race. We are like a hard constrained spring. Use force on it and it will coil, and watch out when it does," he said.

"Việt Nam là một dân tộc đặc biệt. Chúng tôi là giống như một cái lò xo đã bị nén chặt. Dùng lực tác động vào nó và nó sẽ bùng ra, và hãy coi chừng lúc đó", ông nói.

Meanwhile, Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa returned to Vietnam on Wednesday for the second time in a week to meet with his counterpart Pham Binh Minh to try to find a diplomatic solution to the row.


Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa trở lại Việt Nam hôm thứ Tư lần thứ hai trong một tuần để hội kiến với ông Phạm Bình Minh nhằm cố gắng tìm một giải pháp ngoại giao cho vụ tranh cãi vì bất đồng.

The 10-nation group Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) could not agree a concluding joint statement at a ministerial meeting earlier this month in Cambodia, due to discord over how to address China's increasingly assertive role in the strategic waters.


Nhóm 10 quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã không thể nhất trí về một tuyên bố kết luận chung tại một cuộc họp bộ trưởng trước đó trong tháng này tại Cam-pu-chia, do bất hòa về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề vai trò ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong vùng biển chiến lược này.


One ASEAN diplomat accused China of buying the loyalty of Cambodia and some other states with economic largesse.

Một nhà ngoại giao ASEAN đã cáo buộc Trung Quốc mua chuộc sự trung thành của Cam-pu-chia và một số quốc gia khác bằng hào phóng kinh tế.


Natalegawa has been shuttling back and forth between member countries in an attempt to bring about some sort of consensus. Indonesia, which is neutral in the issue, has been tasked with drawing up a code of conduct for the area to prevent any acts of brinkmanship spilling over into the conflict.

Ông Natalegawa đã ngoại giao con thoi qua lại giữa các quốc gia thành viên trong một nỗ lực nhằm mang lại một sự đồng thuận nào đó. Indonesia, mà vốn trung lập trong vấn đề này đã được giao nhiệm vụ xây dựng một quy tắc ứng xử cho khu vực để ngăn chặn bất kỳ hành vi gây chiến nào len vào cuộc xung đột này.


Natalegawa said he hoped he could count on Vietnam's cooperation.

Natalegawa cho biết ông hy vọng ông có thể tin cậy vào sự hợp tác của Việt Nam.


"Whatever are the issues, including the issues to do with the East Sea or the South China Sea, I am sure I can continue to rely on Vietnam to be a strong partner to be able to ensure the continued centrality and continued prominent role of ASEAN in the region's architecture building," said Natalegawa.


"Dù vấn đề có thế nào đi nữa, bao gồm cả các vấn đề liên quan tới Biển Đông, thì tôi chắc chắn tôi có thể tiếp tục dựa vào Việt Nam như là một đối tác mạnh mẽ để có thể bảo đảm vai trò trung tâm và vai trò nổi bật liên tục của ASEAN trong xây dựng kiến ​​trúc của khu vực ", ông Natalegawa nói.

The Philippines, Brunei and Taiwan also lay claims in the South China Sea that includes sea lanes that carry an annual $5 trillion in ship-borne trade, particularly if it raises the prospect of U.S. intervention after the U.S. announced its "pivot towards Asia" strategy.
Philippines, Brunei và Đài Loan cũng yêu sách chủ quyền các vùng biển Đông bao gồm các tuyến vận chuyển thương mại đường biển trị giá 5 nghìn tỷ đô-la hàng năm, đặc biệt là nếu tăng triển vọng can thiệp của Mỹ, sau khi Mỹ công bố chiến lược "trục hướng châu Á".http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/07/26/12/qing-dynasty-map-shows-no-china-claim-spratlys

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn