MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 26, 2012

New Garrison, Old Troubles In The South China Seas Đồn trú mới, rắc rối cũ trên Biển Đông
Yongxin Island

Đảo Phú Lâm
New Garrison, Old Troubles In The South China Seas

Đồn trú mới, rắc rối cũ trên Biển Đông

By Kirk Spitzer | July 26, 2012
Kirk Spitzer | Tháng Bảy 26, 2012


TOKYO – China’s newest military garrison in the contentious South China Sea is largely a political show and won’t significantly raise the threat of armed confrontation in the region. Which is not saying much, since that threat is already darned high and is certain to get worse.

TOKYO – Việc Trung Quốc đồn trú quân sự mới nhất trong vùng biển Nam Trung Quốc gây tranh cãi chủ yếu là một sự phô diễn chính trị và sẽ không tăng đáng kể mối đe dọa của cuộc đối đầu vũ trang trong khu vực. Điều đó không nói gì nhiều thêm nữa, bởi vì mối đe dọa đó đã quá cao và chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.


Chinese authorities announced this week they would station troops on Yongxing Island, a speck of land about 220 miles southeast of Hainan Island. China has designated Yongxin as the capital of a newly created administrative region called Sansha. It is intended to extend Chinese administrative control over the resource-rich Paracel, Spratly and Macclesfield Bank island groups. Those islands — known in China as Xisha, Nansha and Zongsha, respectively — are variously claimed by China and five neighboring countries and have been the source of increasing confrontations in the region.

Chính quyền Trung Quốc công bố tuần này, họ sẽ đóng quân trên đảo Phú lâm, một dãi đất khoảng 220 dặm về phía đông nam của đảo Hải Nam. Trung Quốc đã chỉ định Yongxin là thủ đô của một khu vực hành chính mới được tạo ra gọi là thành phố Tam Sa. Nó được thiết kế để mở rộng kiểm soát hành chính của Trung Quốc đối với các tài nguyên phong phú tại Hoàng Sa, Trường Sa và nhóm đảo Macclesfield Bank. Những hòn đảo này - được biết đến ở Trung Quốc là Tây Sa, Nam Sa, và Đông Sa, theo thứ tự đó - được yêu sách chủ quyền bởi Trung Quốc và năm quốc gia lân cận khác và đã là nguồn gốc của cuộc đối đầu ngày càng gia tăng trong khu vực.


The official Xinhua news agency said the Sansha military garrison will be responsible for guarding Yongxing, conducting disaster relief and rescue operations, and “carrying out military missions.” No details on troop levels or what that last bit might include.

Tân Hoa Xã cho biết quân đội đồn trú Tam Sa sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Yongxing, tiến hành cứu trợ thiên tai và các hoạt động cứu hộ, và "thực hiện nhiệm vụ quân sự." Không có thông tin chi tiết về cấp độ quân hoặc những khí tài mà sự trồn trú mới nhất này có thể bao gồm.


Yongxing, also called Woody Island, measures less than one square mile (2.1 square km). It has a small airfield and artificial harbor and a permanent population of about 1,100. Virtually all food, water and supplies must be brought in by ship or plane.

Yongxing, còn gọi là đảo Phú Lâm, có diện tích ít hơn một dặm vuông (2,1 km vuông). Nó có một sân bay nhỏ và bến cảng nhân tạo và dân số thường trú của khoảng 1.100 người. Hầu như tất cả các thực phẩm, nước, vật tư phải được đưa đến bằng tàu hoặc máy bay.


Retired U.S. Rear Adm. Mike McDevitt, a former carrier battle group commander with experience in the South China Sea, says establishing a garrison on the island won’t alter the military balance or signal imminent hostilities. Any significant military operations in the region, he says, would be mounted from Hainan, where the People’s Liberation Army has major air, land and sea bases, rather than from tiny, salt-soaked Yongxing.


Phó Đô đốc Mỹ, đã về hưu, Mike McDevitt, một cựu chỉ huy nhóm chiến đấu tàu sân bay với kinh nghiệm trên Biển Đông, cho biết việc thành lập một đơn vị đồn trú trên đảo sẽ không làm thay đổi cân bằng quân sự hay báo hiệu sắp xảy ra chiến sự. Bất kỳ hoạt động quân sự đáng kể nào trong khu vực, ông nói, sẽ được gắn kết từ Hải Nam, nơi Quân đội Giải phóng Nhân dân có các căn cứ không quân, bộ binh và hải quân lớn, thay vì  Yongxing nhỏ bé, đầy nước mặn.


“Putting garrisons on Woody Island or elsewhere in the Paracels would effectively maroon these guys, so the only advantage would be just showing the flag — to say, ‘We are serious,’” says McDevitt, former director of East Asia Policy at the Department of Defense and now a senior fellow at the Center for Naval Analyses in Washington.

"Đưa đơn vị ra đồn trú trên đảo Phú Lâm hay ở nơi khác trong quần đảo Hoàng Sa sẽ bỏ rơi một cách có hiệu quả những kẻ này, do đó, lợi thế duy nhất sẽ chỉ là phô diễn những lá cờ, để nói 'Chúng tôi nghiêm túc đấy," ông McDevitt, cựu giám đốc chính sách Đông Á tại Bộ Quốc phòng, viên chức cấp cao tại Trung tâm Phân tích Hải quân ở Washington cho biết.


Tetsuo Kotani, a maritime security specialist at the Japan Institute for International Affairs, in Tokyo, says China already effectively controls the Paracels through its naval forces and scattered island outposts. Even if troops on Yongxing were assigned surveillance equipment or even anti-ship defenses, he says, it would do little more than duplicate capabilities China already has nearby.

Tetsuo Kotani, một chuyên gia an ninh hàng hải tại Viện các vấn đề quốc tế Nhật Bản, tại Tokyo, nói rằng Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả các quần đảo Hoàng Sa thông qua các lực lượng hải quân và các tiền đồn trên đảo rải rác. Ngay cả khi quân đội trên Yongxing đã được giao thiết bị giám sát hoặc thậm chí phòng thủ chống tàu, ông nói, nó chẳng qua sẽ trùng lặp các khả năng mà Trung Quốc đã có quanh đó.


“They’re basically just sending a political message. I’m not sure what other role those troops could play,” says Kotani.

"Họ, về cơ bản, đang chỉ gửi một thông điệp chính trị. Tôi không chắc những người lính có thể đóng vai trò gì khác," Kotani nói.


Whether it’s all part of a carefully synchronized strategy by Beijing, or a messy improvisation by fractious government ministries remains unclear. In a report issued in April, the International Crisis Group, a Brussels-based think tank, attributed much of tension in the South China Sea to poor coordination among 11 different Chinese agencies that have responsibility for security or maritime affairs.


Liệu đây là một phần của một chiến lược đồng bộ của Bắc Kinh, hoặc là ngẫu hứng bất thường của các Bộ ngang bướng trong chính phủ vẫn còn chưa rõ. Trong một báo cáo phát hành vào tháng Tư, Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, think-tank tại Brussels, quy các căng thẳng ở Biển Đông là do phối hợp kém cỏi giữa 11 cơ quan khác nhau của Trung Quốc có trách nhiệm về vấn đề an ninh hàng hải.

“Some agencies are acting assertively to compete for a slice of the budget pie, while others such as local governments are focused on economic growth, leading them to expand their activities into disputed waters,” the report says. “Their motivations are domestic in nature, but the impact of their actions is increasingly international.”

"Một số cơ quan hành động quả quyết để cạnh tranh giành một phần của chiếc bánh ngân sách, trong khi những cơ quan khác như chính quyền địa phương đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, dẫn họ dến chỗ mở rộng các hoạt động của họ vào vùng biển tranh chấp", báo cáo này cho biết. "Động cơ của họ về bane chất là có tính nội bộ quốc gia, nhưng tác động của hành động của họ ngày càng mang tính quốc tế."


Indeed, China’s State Council established the Sansha district in late June, apparently to retaliate for a law passed by Vietnam declaring the entire Paracels as their own. No mention was made of a military garrison until it was announced this week, in something of a surprise, by China’s Central Military Commission.

Thật vậy, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa vào cuối tháng sáu, dường như để trả đũa cho một đạo luật Việt Nam đã thông qua để tuyên bố chủ quyền toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Không có lời nào đề cập đến một đơn vị đồn trú quân sự cho đến khi nó được công bố tuần này, hơi có vẻ bất ngờ, bởi Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc.

Regardless, the potential for trouble is real.

Bất luận thế nào, thì tiềm năng rắc rối là có thật.
Philippine news media reported this week that China has begun building a military airstrip at a place called Subi Reef, in the Spratly Islands. That’s just 12 miles from where the Philippines has its administrative headquarters for what it claims as its part of the Spratlys – altogether a collection of some 750 islets, atolls, reefs and sandbanks spread over some 175,000 square miles (425,000 square km). That’s about the size of California and Texas combined.

Truyền thông Philippine báo cáo tuần này rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một đường băng quân sự tại một nơi gọi là Subi Reef, trong quần đảo Trường Sa. Nó chỉ cách 12 km từ nơi Philippine có trụ sở hành chính cho cái họ tuyên bố chủ quyền như là một phần của quần đảo Trường Sa, mà toàn bộ có tới 750 đảo nhỏ, đảo san hô, rạn san hô và bãi cát trải rộng trên một diện tích biển 175.000 dặm vuông (425.000 km vuông). Bằng diện tích của California và Texas kết hợp lại.


The Philippines says a flotilla of 10 Chinese fishing boats escorted by at least two PLA Navy frigates and other maritime patrol boats have begun fishing – illegally, according to the Philippines — at the Subi Reef, as well.  Emotions are still running high in both countries after China forced the Philippines to back down last month from a confrontation at the Scarborough Shoal, and after China squelched an attempt earlier this month by the ASEAN alliance to fashion a formal code for resolving the territorial disputes.

Philippines cho biết một đội tàu nhỏ gồm 10 tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc được hộ tống bởi ít nhất hai tàu khu trục nhỏ của Hải quân PLA và các tàu tuần tra hàng hải đã bắt đầu đánh bắt cá bất hợp pháp, theo Philippines – cũng có tại Subi Reef nữa. Xúc cảm được vẫn còn cao ở cả hai nước sau khi Trung Quốc buộc Philippines rút lui hồi cuối tháng khỏi một cuộc đối đầu tại Đảo ngầm Scarborough, và sau khi Trung Quốc phá vỡ một nỗ lực hồi đầu tháng này của liên minh ASEAN nhằm định ra bộ quy tắc chính thức để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Both the Philippines and Vietnam have said they won’t recognize China’s Sansha district.

Cả Philippines và Việt Nam cho biết họ sẽ không công nhận ra thành phố Tam Sa của Trung Quốc.


The United States is trying hard to stay out of the territorial disputes. The U.S. says its sole concern is ensuring that sea lanes remain open and trade unimpeded.  The Navy is in the process of shifting 60 percent of warships to the Asia-Pacific region – just to make sure.

Hoa Kỳ đang cố gắng để ở bên ngoài các tranh chấp lãnh thổ. Họ nói rằng mối quan tâm duy nhất của họ là đảm bảo rằng các tuyến đường biển vẫn mở và thương mại không bị cản trở. Hải quân đang trong quá trình chuyển đổi 60% các tàu chiến tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương - chỉ để chắc chắn điều đó.


Kotani says it’s all getting rather dicey.

Kotani nói nó tất cả điều đó sẽ nhận được khá nhiều rủi ro.


“The tension in the South China Sea is increasing and I think that will continue. No country has any reason to back off right now,” he says. “China is increasing its military posture in the South China Sea and the United States will continue its presence there, as well. So there is always the possibility of an accidental clash that can easily escalate into a large-scale conflict.”

"Sự căng thẳng trong vùng biển Đông đang ngày càng tăng và tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục. Không một nước nào có bất kỳ lý do gì để tự bỏ ngay bây giờ," ông nói. "Trung Quốc đang gia tăng tư thế quân sự trong vùng biển Nam Trung Hoa và Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục sự hiện diện của nó. Vì vậy, luôn luôn có khả năng xảy ra một cuộc đụng độ tình cờ mà có thể dễ dàng leo thang thành một cuộc xung đột quy mô lớn."

Maybe that’s the message of the garrison at Yongxing.
Có lẽ đó là tin nhắn của đơn vị đồn trú tại Yongxing.
http://battleland.blogs.time.com/2012/07/26/new-garrison-old-troubles-in-the-south-china-seas/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn