MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, October 24, 2017

筌者所以在鱼-A trap is for fish-Có nơm là vì cá


筌者所以在
A trap is for fish:

Có nơm là vì cá
筌者所以在鱼,鱼而忘筌。
蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。
言者所以在意,得意而忘言。
安得夫忘言, 人而與之言哉。
莊子
(南華經)
Thuyên giả sở dĩ tại ngư;
đắc ngư nhi vong thuyên.
Đề giả sở dĩ tại thố,
đắc thố nhi vong đề
Ngôn giả sở dĩ tại ý,
đắc ý nhi vong ngôn.
Ngô an đắc phù vong ngôn chi nhân nhi dữ chi ngôn tai.
Trang Tử
(Nam Hoa Kinh)
A trap is for fish:
when you've got the fish,
you can forget the trap.
A snare is for rabbits:
when you've got the rabbit,
you can forget the snare.
Words are for meaning,
when you've got the meaning,
you can forget the words.
When can I find someone who has forgotten the words
to have a word with him?
Zhuang zi
(Nan Hua jing)
Có nơm là vì cá,
được cá hãy quên nơm.
Có bẫy là vì thỏ,
được thỏ hãy quên bẫy.
Có lời là vì ý,
được ý hãy quên lời.
Ta tìm đâu được người biết quên lời để cùng nhau đàm luận.
Trang Tử
(Nam Hoa Kinh)

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn