MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 15, 2017

INSIDE VIETNAM CITY, THE FRENCH HOLDING CAMP FOR VULNERABLE UK-BOUND MIGRANTS BÊN TRONG VIETNAM CITY, MỘT TRAI TẠM TRÚ CHO NGƯỜI DI CƯ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG QUA BIÊN GIỚI NƯỚC ANH

INSIDE VIETNAM CITY, THE FRENCH HOLDING CAMP FOR VULNERABLE UK-BOUND MIGRANTS

BÊN TRONG VIETNAM CITY, MỘT TRAI TẠM TRÚ CHO NGƯỜI DI CƯ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG QUA BIÊN GIỚI NƯỚC ANH

by Amelia Gentleman
The Guardian, Sunday 10 September 2017
Amelia Gentleman
The Guardian, 10/9/2017

Hidden in woodland, camp houses up to 100 Vietnamese people allegedly on their way to work illegally in Britain

Trong một khu rừng ở Pháp, có một trại tạm trú với 100 người Việt, được cho là đang trên đường tìm kiếm việc làm bất hợp pháp ở Anh quốc

Detailed accounts of a holding camp in Northern France, where hundreds of vulnerable Vietnamese young people are housed every year before being smuggled into exploitation in the UK, have prompted anti-trafficking charities to call on the British and French governments to disrupt the criminal networks running the site.

Báo cáo chi tiết về một trại giam ở miền Bắc nước Pháp, nơi hàng trăm thanh thiếu niên Việt Nam dễ bị tổn thương lưu trú hàng năm trước khi bị nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh, đã thúc đẩy các tổ chức từ thiện chống buôn người kêu gọi Chính phủ Anh và Pháp phá vỡ mạng lưới tội phạm điều hành địa điểm này.


Trafficked and enslaved: the teenagers tending UK cannabis farms
Bị buôn bán và làm nô lệ: những thanh thiếu niên chăm sóc trang trại cần sa ở Anh


Hidden in woodland, on the site of an old coalmine, the well-organised camp known as Vietnam City is usually home to between 40 and 100 Vietnamese migrants, some of them minors, who are on their way to the UK to work illegally in cannabis farms, nail bars and restaurants, according to charity workers who recently visited. New, previously unpublished photos from the camp show squalid living conditions, with residents cooking and sleeping in unsafe conditions in a derelict coalminers’ barracks, with a collapsed roof and no heating.

Nằm khuất trong rừng, trên khu đất của một mỏ than cũ, một khu trại có tổ chức được gọi là Thành phố Việt Nam thường có từ 40 đến 100 người di cư từ Việt Nam, một số trẻ vị thành niên, đang trên đường tới Anh để làm việc bất hợp pháp ở trang trại cần sa, quầy hàng móng tay và nhà hàng, theo những nhân viên từ thiện đã viếng thăm gần đây. Nhiều bức ảnh mới từ trại, chưa từng được đăng tải trước đây, cho thấy điều kiện sống khắc nghiệt, với những cư dân nấu ăn và ngủ trong những điều kiện không an toàn trong một lán trại của nhà máy than bị bỏ hoang, mái nhà bị sập và không có sưởi ấm.

The site, about 60 miles (100km) south-east of Calais, has been chosen by traffickers because of its proximity to a service station on the motorway where lorry drivers stop to rest, before travelling to the ferry port to cross to England. There is less security here than at the port, so it is easier to smuggle people into vehicles.

Trại nằm trên địa điểm cách khoảng 60 dặm (100km) về phía Đông Nam của Calais, được lựa chọn bởi những kẻ buôn người vì nó gần một trạm dịch vụ trên đường cao tốc nơi tài xế xe tải dừng lại để nghỉ ngơi, trước khi đi đến bến phà để vượt qua Anh. Có ít an ninh ở đây hơn ở cảng, vì vậy nó là địa điểm để những kẻ buôn người móc nối để đưa người lên xe tải.

Although the site is understood to have existed for over a decade, hidden in plain sight at the edge of the town of Angres, there has been little concerted effort to close it by the French police and no effective work done by British authorities to address the smuggling of Vietnamese people through France.

Mặc dù biets rằng trại này đã tồn tại trong hơn một thập kỷ, ẩn trong cảnh hoang sơ ở rìa thị trấn Angres, nhưng cảnh sát Pháp có ít nỗ lực trong việc đóng cửa nó và chính quyền Anh không có các biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề buôn lậu người Việt Nam qua Pháp.

A group of local residents, the Collectif Fraternité Migrants, pays for wood for the stove and has installed a generator in the camp, and food donations are delivered once or twice a week. The local government has supplied cold running water, and a French medical charity makes weekly visits to the site.

Một nhóm cư dân địa phương thuộc Collectif Fraternité Migrants trả tiền cho gỗ cho bếp lò và đã lắp đặt một máy phát điện trong trại, và thực phẩm hỗ trợ được đưa đến một hoặc hai lần một tuần. Chính quyền địa phương đã cung cấp nước máy, và một tổ chức từ thiện y tế của Pháp viếng thăm hàng tuần đến khu vực này.

The issue of trafficking and exploitation of Vietnamese people in cannabis farms and nail bars in the UK is the subject of a report from the UK’s anti-slavery commissioner, Kevin Hyland, due to be published on Monday. However there is growing frustration from charities working to protect Vietnamese people trafficked into the UK that so little has been done to stop the trade in vulnerable people from impoverished rural parts of Vietnam.

Vấn đề buôn bán và bắt người Việt Nam làm nô lệ tại các trang trại cần sa và làm móng tay tại Vương quốc Anh là chủ đề của một báo cáo của ủy viên chống lại nô lệ của Anh, Kevin Hyland, được công bố vào hôm thứ Hai. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tổ chức từ thiện đang nỗ lực để bảo vệ người Việt Nam bị buôn bán vào Anh vì chính quyền không có nhiều nỗ lực để ngăn chận việc buôn bán người dễ bị tổn thương từ các vùng nông thôn nghèo khó ở Việt Nam.

In recent years police have repeatedly raided cannabis farms across the UK, staffed by Vietnamese young people. Earlier this year a former nuclear bunker in Wiltshire was found to have been converted into a cannabis farm on an industrial scale, with four Vietnamese workers locked inside. There have been no prosecutions of people-traffickers bringing Vietnamese labourers into the UK, although last month a British woman was found guilty of trying to smuggle 12 Vietnamese migrants into the UK from Calais, in a van loaded with tyres. Four men, five women and three children were found after a Border Force officer saw a pair of legs protruding from the tyres in the back of the van.

Trong những năm gần đây, cảnh sát đã liên tục đột kích các trang trại cần sa ở Anh, nơi có nhiều người Việt trẻ làm việc. Đầu năm nay, cảnh sát phát hiện một hầm trú ẩn hạt nhân ở Wiltshire được chuyển đổi thành một trang trại cần sa ở quy mô công nghiệp, với bốn công nhân Việt Nam bị nhốt bên trong. Không có vụ truy tố những kẻ buôn người đưa người lao động Việt Nam vào Anh, mặc dù tháng trước một phụ nữ Anh bị buộc tội cố gắng đưa 12 người di cư Việt Nam vào Vương quốc Anh từ Calais trong một chiếc xe tải chứa đầy lốp xe. Bốn người đàn ông, năm phụ nữ và ba trẻ em đã được tìm thấy sau khi một nhân viên biên phòng thấy một đôi chân nhô ra từ lốp xe ở phía sau của chiếc xe tải.
People prepare food at the camp. Food donations are delivered to the camp once or twice a week.
Photograph: Pacific Links Foundation

Người ta nấu thức ăn tại trại. Thực phẩm quyên góp được gửi đến trại một hoặc hai lần một tuần.
Chloe Setter, head of advocacy, policy and campaigns at Ecpat UK, which works on child-trafficking to Britain, said: “Vietnam is almost consistently the top country for adults and children trafficked to the UK and it has been well documented that there has been a ‘Vietnam City’ in northern France where many Vietnamese migrants pass through en route to the UK. Yet there appears to have been little effort made by the UK or French authorities to prevent or disrupt the trafficking of Vietnamese people to the UK, despite the known threat.

Chloe Setter, người đứng đầu vận động, chính sách và các chiến dịch của Ecpat UK, một tổ chức hoạt động chống buôn bán trẻ em sang Anh, nói: “Việt Nam hầu như luôn là quốc gia hàng đầu với số lượng người lớn và trẻ em bị buôn bán sang Anh quốc và có sự tồn tại của một thành phố của Việt Nam ở miền Bắc nước Pháp, nơi có nhiều người di cư Việt Nam ở trước khi được đưa sang Anh. Tuy nhiên, có vẻ như đã có rất ít nỗ lực của Chính phủ Anh hay Pháp nhằm ngăn chặn hoặc làm gián đoạn nạn buôn người Việt Nam sang Anh, bất chấp mối đe dọa đã biết.

“It quite beggars belief that vulnerable children and adults have been allowed for so many years to live in an isolated makeshift encampment in a forest and left open to such a huge risk of exploitation. Such inaction renders the UK government’s purported tough approach to modern slavery pretty hollow.”

“Điều đáng buồn là nhiều trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương đã được phép sống nhiều năm trong một khu trại tạm trú bị cô lập trong rừng và nguy cơ bị bóc lột sức lao động. Chính phủ Anh cũng không có biện pháp cứng rắn để đối phó với vấn đề người lao động nhập cư trái phép”.

Mimi Vu, of the Vietnam-based anti-trafficking charity Pacific Links Foundation, has visited the camp twice in the past year. She said there were 39 men and one woman at the site when she visited in May. A few of the group were minors.

Mimi Vu, thuộc tổ chức từ thiện chống buôn người Thái Lan Pacific Links Foundation, đã thăm trại hai lần trong năm vừa qua. Cô nói có 39 người đàn ông và một phụ nữ ở khu vực này khi bà thăm viếng hồi tháng Năm. Một vài trong số đó là trẻ vị thành niên.
A disused underground nuclear bunker at RGQ Chilmark in Wiltshire, where a cannabis factory was discovered by police.
Photograph: David Levene for the Guardian

Một bong-ke hạt nhân bỏ hoang ở RGQ Chilmark, Wiltshire, nơi một nhà máy cần sa được cảnh sát phát hiện.
“Everyone in the camp planned on working in nail salons in the UK, even though none had prior experience or training as nail technicians,” she wrote in a report on the visit. They had been told that it was usual “for men to be nail technicians in the UK, and that western women were used to men doing their nails”. There was disbelief when “we tried (gently) to correct these assumptions,” she wrote. All the camp’s residents assumed that they would find work easily in the UK and none wanted to remain in France.

“Tất cả mọi người trong trại đều đự định làm việc tại các tiệm nail tại Anh, mặc dù không ai có kinh nghiệm hoặc đào tạo như kỹ thuật viên làm móng”, cô viết trong một báo cáo về chuyến thăm. Họ đã được thông báo rằng “đàn ông thường làm kỹ thuật viên móng tay ở Anh và thường xuyên sử dụng đàn ông để làm móng tay”. Có sự hoài nghi khi “chúng tôi đã cố gắng (nhẹ nhàng) để sửa những giả định này”, cô viết. Tất cả các cư dân của trại cho rằng họ sẽ tìm được việc làm dễ dàng ở Anh và không ai muốn ở lại Pháp.
Some were aware of the issue of exploitation in cannabis farms in the UK, but did not believe it would happen to them, Vu said. She believes that the camp has continued to exist under the radar because the migrants are not looking to work in France and are not a strain on local resources. Everyone is housed there temporarily until they are able to get on a lorry to take them to the UK. Most are there between a week and two months.

Một số người biết đến vấn đề bóc lột sức lao động ở các trang trại cần sa ở Anh, nhưng họ không tin rằng nó sẽ xảy ra với họ, Vũ nói. Cô tin rằng trại tiếp tục tồn tại vì người di cư không muốn làm việc ở Pháp và không phải là một nguồn lực địa phương. Mọi người đều ở đó tạm thời cho đến khi họ có thể lên xe tải để đưa họ đến Vương quốc Anh. Hầu hết đều ở đó từ một tuần đến hai tháng.

A recent study published by the charity France Terre d’Asile suggests that most migrants in the camp are fleeing poverty in rural parts of Vietnam, where the average salary for people working in agricultural labour is £88 a month. Some have paid up to £33,000 to agencies to be taken to the UK to work. Others have been tricked into exploitation, and told that they will be given legal jobs in the UK.

Một nghiên cứu gần đây do tổ chức từ thiện France Terre d'Asile công bố cho thấy hầu hết người di cư trong trại lao động đang chạy trốn khỏi đói nghèo ở các vùng nông thôn của Việt Nam, nơi mức lương trung bình cho những người lao động nông nghiệp là 88 bảng một tháng. Một số đã trả tới 33.000 bảng Anh cho các cơ quan được đưa tới Anh để làm việc. Số khác đã bị lừa, được hứa rằng họ sẽ được làm việc hợp pháp ở Anh.
Everyone is housed temporarily at the camp until they are able to get on a lorry to take them to the UK. Photograph: Pacific Links Foundation

Mọi người đều tạm trú tại trại cho đến khi họ có thể lên một chiếc xe tải đưa họ sang Anh.
Local volunteers understand that the Angres mayor’s office has plans to demolish the unsafe buildings later this month, prompting concern about where the camp’s residents will relocate.

Các tình nguyện viên địa phương hiểu rằng văn phòng của thị trưởng Angres có kế hoạch phá hủy các tòa nhà không an toàn vào cuối tháng này, gây ra mối lo ngại rằng các cư dân của trại sẽ không có nơi di dời.

A spokesman from the NSPCC’s child-trafficking unit described the camp as “unregulated and dangerous”.

Một phát ngôn viên của cơ quan chống buôn bán trẻ em của Hiệp hội quốc gia về phòng ngừa đối xử tàn ác với trẻ em (NSPCC) mô tả trại là “không kiểm soát và nguy hiểm”.

“Children being trafficked to the UK from Vietnam continues to be a significant concern in the UK and we must try to protect those we know are at risk”, he said. “There need to be facilities in place that can stop young people from falling into the hands of traffickers, who often deceive them with promises of a better life.”
Ông nói: “Trẻ em bị buôn bán sang Vương quốc Anh từ Việt Nam tiếp tục là mối quan ngại lớn ở Anh và chúng ta phải cố gắng bảo vệ những người mà chúng ta biết là có nguy cơ”. Cần có cơ sở để tiếp nhận nhằm ngăn chặn những người trẻ tuổi rơi vào tay bọn buôn người, những kẻ thường lừa dối họ bằng những lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn, ông nói thêm.Translated by Vũ Quốc Ngữ


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn