MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 9, 2016

Why is freedom of speech important? Tại sao là quyền tự do ngôn luận lại quan trọng?Why is freedom of speech important?

Tại sao là quyền tự do ngôn luận lại quan trọng?

Freedom of speech protects everyone from all walks of life to think and express themselves freely. Without this guaranteed freedom, unpopular opinions would be hidden out of fear of retribution, change and progress would come to a screeching halt and all of the other freedoms listed throughout the Constitution and all of the amendments that follow would crumble.

Tự do ngôn luận bảo vệ tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội được suy nghĩ và thể hiện bản thân một cách tự do. Không có tự do được bảo đảm này, ý kiến ​​không phổ biến sẽ bị che dấu vì sợ trả thù, thay đổi và tiến bộ đành phải dừng lại và tất cả các quyền tự do khác được liệt kê trong cả Hiến pháp và tất cả các tu chính án đi theo sẽ sụp đổ.
In areas of the world where freedom of speech is not protected, citizens are afraid to speak out against their government, even when it acts illegally, for fear of being locked away in a cell for life. According to the University of Virginia, historically, men, women and even some children were put to death for daring to speak out against a tyrannical monarch, an unjust parliament or legislature or even a powerful corporation.

những   khu vực của thế giới nơi tự do ngôn luận không được bảo vệ, người dân sợ lên tiếng chống lại chính phủ của họ, ngay cả khi chính phủ hành động bất hợp pháp, vì sợ bị nhốt vào xà lim chung thân. Theo Đại học Virginia, xét về mặt lịch sử, nhiều đàn ông, phụ nữ và thậm chí một số trẻ em đã bị bức tử vì dám lên tiếng chống lại một vị vua chuyên chế, một quốc hội hay nền lập pháp bất công hoặc thậm chí một công ty quyền lực.


Fortunately, in the first amendment in the Bill of Rights guarantees a person the freedom to speak and express himself however he wishes, just so long that his actions do not infringe on the rights of another person. Even in the American Colonies, prohibitions on free speech were rampant. Virginia had a law in its charter that would grant the death penalty for anyone who "blasphemed God's holy name."

May mắn thay, tu chính án đầu tiên về Tuyên ngôn Nhân quyền đảm bảo mọi người đươc tự do phát biểu và thể hiện mình theo bất cứ cách nào họ muốn, chỉ với điều kiện hành động của họ không xâm phạm các quyền của người khác. Ngay cả ở các thuộc địa Bắc Mỹ, tự do ngôn luận đã bị cấm đoán bừa bãi. Virginia có một đạo luật trong hiến chương của nó nói rằng sẽ áp dụng án tử hình cho những ai "xúc phạm đến danh thánh của Thiên Chúa."

According to Justia.com, one of the most overlooked part of the guarantee of free speech is the fact that it causes sweeping change in ways that the government itself can never quite accomplish. Justice Thurgood Marshall stated, "above all else, the First Amendment means that government has no power to restrict expression because of its message, its ideas, its subject matter, or its content."

Theo Justia.com, một trong những phần bị bỏ qua hầu hết các bảo đảm tự do ngôn luận là thực tế rằng màtạo ra những thay đổi sâu rộng những phương diện mà bản thận chính phủ không bao giờ có thể thực hiện đầy đủ. Thẩm phán Thurgood Marshall nói, "trên hết, tu chính án thứ nhất có nghĩa là chính phủ không có quyền gì để hạn chế sự biểu hiện vì thông điệp, ý tưởng, chủ đề, hoặc nội dung của biểu hiện đó."

The change in gay marriage laws is one example of how the actions of a free society lobbying, protesting, distributing fliers and debating caused sweeping changes in public perception and the law in a relatively small amount of time. Without freedom of speech, the voices of this minority would have never been heard.
Sự thay đổi là luật hôn nhân đồng tính là một ví dụ về cách thức hành động của cuộc vận động xã hội tự do, phản đối, phân phát tờ rơi và tranh luận về những thay đổi sâu rộng gây ra trong nhận thức của công chúng và pháp luật trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Không có tự do ngôn luận, tiếng nói của nhóm thiểu số này sẽ không bao giờ được lắng nghe.https://www.reference.com/government-politics/freedom-speech-important-84e52a68cd531b83

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn