MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 24, 2016

THE PERFECT WOMAN NGƯỜI PHỤ NỮ HOÀN HẢOTHE PERFECT WOMAN

NGƯỜI PHỤ NỮ HOÀN HẢO
You know how it is when men get together. They talk about impossible dreams: ‘If I won the lottery, I would. . .‘, ‘If I had plenty of money, I would.. .‘ Well, I was just like all the other men who used to sit in the coffee house talking nonsense. But I never told anyone about my dream. I was afraid they would laugh if they knew. And then, believe it or not, one day I found that I was indeed rich. My aunt Camilla died and left everything to me. She had some valuable paintings. I sold them, and set off round the world in search of... the perfect woman. You see, I had always wanted to get married but I had never been able to find a woman that I really loved. I decided that it was better not to make do with second best, but to wait and hope that one day I would meet the woman of my dreams.

Bạn biết bọn đàn ông thường làm gị khi họ tụ tập lại với nhau. Họ nói về những giấc mơ không bao giờ có: ‘Nếu tôi trúng số, tôi sẽ‘, Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ...Vâng, tôi đã từng giống như tất cả những người đàn ông khác, những người từng ngồi lì trong quán cà phê tán chuyện. Nhưng tôi không bao giờ nói với ai về giấc mơ của tôi. Tôi sợ họ sẽ cười nếu họ biết. Thế rồi, tin hay không tùy bạn, một hôm tôi thấy mình đã thực sự giàu có. Dì tôi Camilla qua đời và để lại tất cả mọi thứ cho tôi. có một số bức tranh có giá trị. Tôi bán chúng, và lên đường đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm... người phụ nữ hoàn hảo. Bạn thấy đấy, tôi đã rắp tâm muốn lấy vợ nhưng tôi chưa bao giờ tìm ra được một người phụ nữ mà tôi thực sự yêu thương. Tôi quyết định rằng tốt hơn không nên lấy một người gần hoàn hảo, hãy chờ đợi và hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp được người phụ nữ trong mộng của mình.


I first went to America. I must have visited every state, but I did not find what I was looking for. The women I met were either too thin or too fat, too quiet or too noisy, too fair or too dark. So I set off for Australia. I didn’t stay there very long. Most of the women I met were much too, well, self-confident. They made me feel uncomfortable. Then I went to Thailand.

Đầu tiên tôi đến Mỹ. Tôi hẳn đã đi đến tất cả các tiểu bang, nhưng vẫn không tìm thấy mẫu người tôi đang tìm kiếm. Những người phụ nữ tôi gặp đều hoặc quá gầy hoặc quá béo, quá trầm lặng hoặc quá ồn ào, hoặc quá trắng hoặc quá đen. Vì vậy, tôi lên đường đi Australia. Tôi đã không ở lại đây lâu. Hầu hết các phụ nữ tôi gặp cũng quá tự tin. Họ làm tôi cảm thấy không thoải mái. Sau đó, tôi đã đi Thái Lan.

The women there were lovely, but much too shy, and anyway I prefer taller women. Finally, I found myself back in my own country. I was sad. How was it possible to meet so many women and not find one that suited me?

Những người phụ nữ ở đó thì đáng yêu, nhưng quá nhút nhát, và dù sao tôi vẫn thích phụ nữ cao hơn. Cuối cùng, tôi thấy mình trở lại đất nước mình. Tôi buồn. Lẽ nào có thể thế được: tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ mà vẫn không tìm thấy được một người phù hợp với tôi sao?

Well, you can guess what happened. In my own country, I found the woman I was looking for! Funnily enough, she lived near me, and I was amazed that I had not noticed her before. We met in the local supermarket. She dropped her purse. I picked it up and gave it to her. She smiled at me and said thank you, and I knew at that moment that she was the woman for me. But I wanted to be very careful. I didn’t want to say or do anything that might frighten her away. So I just made small talk as we walked back to the car park.

Vâng, bạn có thể đoán được điều gì đã xảy ra. đất nước mình, tôi đã tìm thấy người phụ nữ tôi đang tìm kiếm! Thật buồn cười, nàng lại sống gần nhà tôi, và tôi lấy làm ngạc nhiên rằng trước đây tôi đã không hề chú ý đến nàng. Chúng tôi gặp nhau tại siêu thị địa phương. Nàng đánh rơi ví. Tôi nhặt nó lên và đưa trả lại cho nàng. Nàng mỉm cười với tôi và nói cảm ơn, và tôi biết ngay lúc đó rằng nàng là người phụ nữ của lòng tôi. Nhưng tôi muốn phải rất thận trọng. Tôi không muốn nói hay làm điều gì đó có thể khiến nàng sợ mà bỏ đi. Vì vậy, tôi chỉ nói chuyện xã giao khi chúng tôi đi trở lại bãi đậu xe.

Back home, I planned my campaign to win her heart. After a few more meetings, I finally invited her to have dinner with me. She accepted.

Trở về nhà, tôi lên kế hoạch chiến dịch của tôi để chinh phục trái tim nàng. Sao vài cuộc gặp, cuối cùng tôi mời nàng tới nhà ăn tối cùng tôi. Nàng nhận lời.

I am not a very good cook, but I believe that if you lay the table properly, nobody will notice the food. I went out and bought an expensive tablecloth and some silver knives and forks. I laid the table, put a huge bowl of flowers in the middle, then stood back and admired the result. As a finishing touch, I put two silver candlesticks on the table. A perfect table for a perfect woman.

Tôi không phải là một đầu bếp giỏi cho lắm, nhưng tôi tin rằng nếu bạn dọn bàn đúng cách, sẽ không còn ai chú ý đến thực phẩm. Tôi đã đi ra ngoài và mua một khăn trải bàn đắt tiền và một số dao và nĩa bằng bạc. Tôi dọn bàn, đặt một chậu hoa lớn ở giữa, sau đó đứng lại chiêm ngưỡng thành quả. Sau khi kết thúc công việc cuối cùng, tôi đặt hai chân nến bạc lên bàn. Một bàn ăn hoàn hảo dành cho một phụ nữ hoàn hảo.

Everything went well during dinner. She admired the flowers and the candlesticks. She complimented me on my cooking (she was just being kind, of course) and the conversation flowed easily. Finally, as we sat drinking coffee, I told her about my search.
‘...so, when my aunt Camilla left me well off, I decided to set off round the world in search of the perfect woman.’
‘That is amazing!’ she exclaimed. ‘I’ve just come into a lot of money, too, and I have decided to set off round the world in search of the perfect man. I hope I find him.’
I tried to smile, but it wasn’t easy.
Tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp trong bữa tối đó. Nàng ngắm nghía những bông hoa và chân nến. Nàng khen tài nấu ăn của tôi (tất nhiên, nàng chỉ khen vì lịch sự thôi) và cuộc chuyện trò của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng, khi chúng tôi ngồi uống cà phê, tôi kể cho cô ấy về chuyện tìm kiếm của tôi.
‘... Vì vậy, khi dì của tôi Camilla để lại gia tài khiến tôi giàu có, tôi quyết định đi vòng quanh thế giới mong tìm được người phụ nữ hoàn hảo.’
'Thật tuyệt vời! ‘Nàng kêu lên. ‘Em cũng vừa thừa kế rất nhiều tiền,em đã quyết định đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo. Em hy vọng sẽ thấy người ấy’.
Tôi cố gượng cười, nhưng không dễ gì cười được


Huế, 24/07/16

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn