MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, January 27, 2014

Chinese Censorship Under the Microscope Chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc dưới kính hiển viChinese Censorship Under the Microscope

Chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc dưới kính hiển vi

By Matthew Robertson,
Epoch Times
October 23, 2013
Matthew Robertson,
Epoch Times
23/10/2013

The cadres in charge of controlling the media in China—and importantly over the last several years, influencing the media outside of China—have a crucial job to perform, necessitated by the internal logic of Chinese Communist Party (CCP) rule: On the one hand, they must show that the Party is the rightful and successful ruler of China; on the other, they must deal with those who would say otherwise.

Các quan chức phụ trách việc kiểm soát truyền thông ở Trung Quốc, đặc biệt trong vài năm gần đây phải thực hiện một công việc mang tính quyết định – tác động đến truyền thông bên ngoài Trung Quốc, một việc đòi hỏi cần phải có bởi lô-gíc nội bộ của sự thống trị của Đảng cộng sản Trung Quốc (CCP): Một mặt, họ cần cho thấy Đảng là kẻ thống trị đúng đắn và thành công của Trung Quốc; mặt khác, họ phải đối phó với những kẻ bất đồng quan điểm.


As Sarah Cook, a researcher for Freedom House, puts it in her recent report: “For the party’s narrative to be convincing to audiences inside and outside China, reporting—especially investigative reporting—about the darker sides of CCP rule at home and Chinese activities abroad must be suppressed.”

Như Sarah Cook, một nhà nghiên cứu của tổ chức Freedom House, đề cập trong báo cáo gần đây của bà: “Để các câu chuyện tường thuật của Đảng có tính thuyết phục đối với khán giả bên trong và bên ngoài Trung Quốc, báo cáo – đặc biệt là báo cáo điều tra – về những mặt tối của sự thống trị của CCP tại Trung Quốc và các hoặt động của Trung Quốc tại nước ngoài phải bị ngăn chặn.


According to two new reports published on Oct. 22, Chinese communist propaganda and censorship officers have over the last few years developed a rich and nuanced set of practices and tactics aimed at affecting these outcomes.

Theo hai báo cáo xuất bản vào ngày 22 tháng 10, thì các quan chức tuyên truyền và kiểm duyệt của Trung Cộng trong vài năm gần đây đã phát triển một bộ phương pháp và thủ đoạn phong phú và mở ám nhắm vào việc tác động đến các kết quả này.


Anne Nelson, another researcher, published a report on the international expansion of China Central Television, the broadcast mouthpiece of the Chinese Communist Party, on the same day. Both reports were sponsored by the National Endowment for Democracy, a U.S.-funded agency that supports democracy around the world.


Anne Nelson, một nhà nghiên cứu khác, đã xuất bản một báo cáo về sự bành trướng ra nước ngoài của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, cơ quan truyền thông nhà nước của Đảng cộng sản Trung Quốc, cùng ngày. Cả hai báo cáo được bảo trợ bởi National Endowment for Democracy, một cơ quan Mỹ được tài trợ chuyên ủng hộ chế độ dân chủ trên toàn thế giới.


Direct Action

Cook’s report methodically peels back the layers of the Party’s censorship apparatus, examining each to see how it functions, who it targets, and what effect it has: there is “direct action” by Chinese diplomats, officials, and security personnel, who simply obstruct reporters and punish recalcitrant media outlets; there are economic inducements and punishments; there is indirect diplomatic, political, and economic pressure, transmitted through advertisers or governments; and then simply cyberespionage or even physical attacks.

Hành động trực tiếp

Báo cáo của Cook đã bóc trần một cách có hệ thống các lớp của nhiều bộ máy kiểm duyệt của Đảng, phân tích từng cái để xem nó hoạt động thế nào, nhắm vào ai, và có ảnh hưởng gì: có “hành động trực tiếp” bởi các nhà ngoại giao Trung Quốc, quan chức, và nhân viên an ninh, những người ngăn cản phóng viên và trừng phạt các cơ quan truyền thông ngoan cố; có những sự dụ dỗ và trừng phạt kinh tế; có áp lực ngoại giao, chính trị và kinh tế gián tiếp, thông qua các nhà quảng cáo hoặc các chính phủ và gián điệp mạng hoặc thậm chí là tấn công bạo lực.


There was, for example, the time that the chief editor of Bloomberg was approached by a top Chinese diplomat, who attempted to have him kill a story about the finances of the family of Xi Jinping, at the time the incoming general secretary of the Chinese Communist Party. The story ran, but Bloomberg’s English website was blocked soon afterward.

Ví dụ, có lần trưởng biên tập của báo Bloomberg được một quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc tiếp cận, người muốn có một cuộc nói chuyện giết thời gian với ông về vấn đề tài chính của gia đình Tập Cận Bình, người lúc đó chuẩn bị là tổng bí thư của Đảng cộng sản Trung Quốc. Câu chuyện được nói ra, nhưng trang web tiếng Anh của Bloomberg đã bị chặn không lâu sau đó.


That did not have a significant impact on Bloomberg’s business because its English-language readership in China is limited. The New York Times, however, was hit somewhat harder. After it ran an investigation that sought to show how the family of Wen Jiabao had gained vast wealth, the Chinese authorities shut down its Chinese-language website, which had just opened. The stock dropped 20 percent overnight, Cook’s report says. Reprisals of this kind are meant as a warning to others who would transgress against the Party’s reporting preferences.

Việc này không có ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của Bloomberg vì lượng người đọc tiếng Anh ở Trung Quốc là hạn chế. Tuy nhiên Thời báo New York thị bị đánh mạnh hơn. Sau khi họ làm một cuộc điều tra để cho thấy gia đình Ôn Gia Bảo đã có được khối tài sản khổng lồ như thế nào, thì chính phủ Trung Quốc liền cho đóng cửa trang web tiếng Trung mới mở của họ. Cổ phiếu giảm 20% sau một đêm, báo cáo của Cook cho biết. Những sự trả đũa loại này được xem là một lời cảnh báo đối với những ai làm trái sở thích đưa tin của Đảng.


Journalists on the ground in China can find that the face of censorship is a little more sharp-toothed. In February of this year, thugs believed to be dispatched by the local government of a village near Beijing intercepted the vehicle of a German film crew and smashed their windshield in with baseball bats.

Các nhà báo ở Trung Quốc có thể thấy rằng việc đối diện với sự kiểm duyệt trong nước là khắt khe hơn một chút. Tháng hai năm nay, những tên côn đồ được cho là cử đi bởi chính quyền địa phương của một một ngôi làng gần Bắc Kinh đã chặn xe của một đoàn làm phim Đức và đập vỡ kính chắn gió của họ bằng gậy bóng chày.

The former chief technical officer of Epoch Times in 2006 was also a recipient of the kinetic approach: a group of men made their way into his home in Atlanta, tied him up, and beat him about the head with a gun handle. There is no direct evidence that the men were associated with the Chinese Communist Party, but Mr. Yuan believed it to be the case. “Two of my file cabinets were pried open. Two of my laptop computers were taken away, but the more expensive items, such as cameras, were not.”

Vào năm 2006, cựu trưởng phòng kỹ thuật của Đại Kỷ Nguyên là nạn nhân của một vụ hành hung có động cơ: một nhóm người đã đột nhập vào nhà của ông ở Atlanta, trói ông lại và đánh vào đầu ông bằng báng súng. Không có chứng cứ trực tiếp nào cho thấy những kẻ này có liên đới với Đảng cộng sản Trung Quốc. Nhưng ông Nguyên tin rằng chuyện đó là có thật. “Hai tủ hồ sơ của tôi bị cạy ra. Hai máy tính xách tay của tôi bị lấy cắp nhưng những đồ quý giá hơn như máy ảnh thì không.


Subtle Influence

More subtle forms of influence are almost ubiquitous. Eutelsat, a French satellite company, was one of the “more disturbing examples” of undue influence, Cook said at an Oct. 22 National Endowment for Democracy forum in Washington, D.C.


Ảnh hưởng tinh vi

Nhiều hình thức ảnh hưởng tinh vi hầu như có mặt ở khắp nơi. Eutelsat, một công ty vệ tinh của Pháp, là một trong “những ví dụ gây lo lắng” của sự ảnh hưởng bất hợp pháp. Cook nói tại diễn đàn National Endowment for Democracy hôm 22 tháng 10 tại thủ đô Washington.


Eutelsat ceased broadcasting the signal of New Tang Dynasty Television, a broadcaster much disliked by Beijing for its energetic reporting on human rights abuses and other sensitive political issues, due to pressure from Beijing. Eutelsat later went on to scoop up two lucrative deals with Chinese state entities.


Eutalsat đã ngừng việc phát tín hiệu của Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân (NTD), một đài truyền hình bị thù ghét bởi Bắc Kinh vì đã hăng hái tường thuật các vụ lạm dụng nhân quyền và các vấn đề chính trị nhạy cảm, do áp lực từ Trung Quốc. Eutelasat sau đó tiếp tục xúc tiến hai thương vụ béo bở với các cơ quan nhà nước Trung Quốc.

Similarly, NASDAQ ejected a journalist with NTD Television from its MarketSite studio in Manhattan, after being put under political pressure from Beijing, according to U.S. diplomatic cables highlighted in Cook’s report.


Tương tự, NASDAQ đã đuổi một phóng viên của đài NTD ra khỏi trường quay MarketSite của mình ở Manhattan, sau khi bị đặt dưới áp lực chính trị từ Bắc Kinh, theo những bức thư ngoại giao của Mỹ được nhấn mạnh trong báo cáo của Cook.


‘Sino-Colonialism’

While it is important for Beijing that it is able to influence public opinion in Western countries, Africa has also become a key destination for localized propaganda, according to Anne Nelson, who authored the report on China Central Television. Chinese authorities are practicing what she called “Sino-colonialism” in Africa.

Chủ nghĩa thực dân người Hán

Trong khi việc có thể tác động đến dư luận phương Tây là quan trọng đối với Bắc Kinh, thì Châu Phi cũng trở thành đích đến then chốt của tuyên truyền cục bộ, theo Anne Nelson, tác giả của báo cáo về Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đang thực thi cái mà bà gọi là “Chủ nghĩa thực dân người Hán” ở Châu Phi.


This is distinct from mere propaganda in that it is integrated with other forms of engagement between the Chinese regime and African countries: the Chinese buy resources, build port infrastructure to ship it out, and bring in Chinese communications equipment that they use to set up media companies, which they staff with professional African journalists, to help tell the Chinese regime’s story to a local audience.

Vấn đề này khác biệt với các tuyên truyền nhỏ nhặt đi cùng với những hình thức cam kết giữa chế độ Trung Quốc và các quốc gia Châu Phi: người Trung Quốc mua tài nguyên, xây hệ thống cảng để vận chuyển chúng, và mang đến các thiết bị liên lạc của Trung Quốc mà họ sử dụng để thành lập các công ty truyền thông – những công ty thuê các phóng viên chuyên nghiệp người Châu Phi, để thuật lại những câu chuyện của chế độ Trung Quốc cho khán giả địa phương.


The journalists are paid twice as much as they would otherwise earn. “What they’re doing is long-range planning,” Nelson said on Tuesday. “It’s not ‘How can we broadcast a message to X million people?’ but ‘How can we build the whole tamale?’”
Những phóng viên được trả gấp đôi số tiền mà họ có thể kiếm bằng cách khác. “Cái mà họ đang làm là lên kế hoạch lâu dài”, Nelson cho biết vào hôm thứ ba. “Không phải là ‘Làm thế nào mà chúng ta có thể truyền tin tức cho X triệu người?’ mà là ‘Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng cả Tamale?”http://www.theepochtimes.com/n3/326244-chinese-propaganda-placed-under-the-microscope/?photo=2

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn