MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, June 7, 2013

Shangri-La 2013 - An appeal for greater strategic trust Shangri-La 2013 - Lời kêu gọi tin tưởng chiến lược lớn hơn


Shangri-La 2013 - An appeal for greater strategic trust


Shangri-La 2013 - Lời kêu gọi tin tưởng chiến lược lớn hơn

Roberto Tofani

Roberto Tofani
An appeal for greater strategic trust. This was the aim of Vietnamese prime minister Nguyen Tan Dung's speech on Friday at the Shangri-La Dialogue, an annual regional security forum in Singapore. More specifically, Vietnam's prime minister called for unity among Southeast Asian countries, especially in this historical moment when China is asserting its claims in the South China Sea, or East Sea, as it was referred to by Dung during his remarks translated from Vietnamese.

Lời kêu gọi tin tưởng chiến lược lớn hơn. Đây là mục đích bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm thứ Sáu tại Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh khu vực hàng năm ở Singapore. Cụ thể hơn, Thủ tướng Việt Nam kêu gọi đoàn kết giữa các nước Đông Nam Á, đặc biệt là trong thời điểm lịch sử này khi Trung Quốc đang khẳng định yêu sách của mình tại Biển Nam Hải, hay Biển Đông, như ông Dũng gọi trong phát biểu của mình được dịch từ tiếng Việt.

On the eve of the event, there were high expectations for Dung’s keynote address, especially because the South China Sea issue was not on the formal agenda of the three-day summit. His speech opened underlining the importance of 'trust', a word that the Vietnamese prime minister repeated 28 times during his 25-minute presentation in front of a worldwide and distinguished audience, including the newly appointed US Secretary of Defence Chuck Hagel and Chinese General Qi Jianguo, the deputy chief of general staff of the People’s Liberation Army (PLA).

Vào hôm trước của sự kiện này, đã có những kỳ vọng cao về bài phát biểu của ông Dũng, đặc biệt là bởi vì vấn đề biển Đông đã không được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày này. Bài phát biểu của ông đã khai mở việc nhấn mạnh tầm quan trọng của 'niềm tin', một từ mà thủ tướng Việt Nam lặp đi lặp lại 28 lần trong diễn từ 25 phút của mình trước một cử tọa cao cấp toàn cầu, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới được bổ nhiệm, ông Chuck Hagel và tướng Qi Jianguo, phó tham mưu trưởng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

“In Viet Nam, there is a saying that ‘if trust is lost, all is lost.’ Trust is the beginning of all friendships and cooperation, the remedy that works to prevent calculations that could risk conflicts. Trust must be treasured and nurtured constantly by concrete, consistent actions and, most importantly, with a sincere attitude,” Dung stated.

"Ở Việt Nam, có một câu nói rằng "mất lòng tin là mất tất cả." Niềm tin là khởi đầu của tất cả tình bạn và hợp tác, là phương thức hiệu quả để để ngăn chặn các tính toán có thể dẫn tới nguy cơ xung đột. Niềm tin cần phải trân trọng và nuôi dưỡng liên tục bằng các hành động cụ thể, nhất quán và quan trọng hơn cả, với một thái độ chân thành ", ông Dũng phát biểu.Without a common trust “the unpredictable developments in the Korean Peninsula, territorial, maritime and island and natural resources disputes from the East China Sea to the East Sea (South China Sea)” that are evolving in such a complex fashion could be a serious threat to regional peace and security. Dung never mentioned China during his remarks on the maritime disputes, in which four other countries are involved, namely Brunei, the Philippines, Malaysia and Taiwan. However, when he underlined that “somewhere in the region, there have emerged preferences for unilateral might, groundless claims, and actions that run counter to international law and stem from imposition and power politics,” referring to the issue that in the last two years has been assuming a dangerous profile and crossing regional borders, everybody knew that “somewhere” alluded to China.


Nếu không có một sự tin tưởng chung "Những diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ Biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực”. Ông Dũng không hề đề cập đến Trung Quốc trong phát biểu của mình về các tranh chấp hàng hải, trong đó bốn quốc gia khác có liên quan, cụ thể là Brunei, Philippines, Malaysia và Đài Loan. Tuy nhiên, khi ông nhấn mạnh rằng "Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền.” khi đề cập đến vấn đề mà trong hai năm qua đã được giả định một hồ sơ nguy hiểm và vượt qua ranh giới khu vực, thì tất cả mọi người đều biết rằng "ở đâu đó" ám chỉ Trung Quốc.


On the contrary, Dung avoided to stress Vietnam's claim to sovereignty over the Paracel and Spratly archipelagos, that are believed to be rich in fossil fuels, emphasizing instead the importance of maritime transport and communications in that portion of the region. Paraphrasing, one might say that Dung was calling attention to freedom of navigation, prized also by Washington. “It is projected that three fourths of global trade in the 21st century will be made via maritime routes and two thirds of that will be shipped across the East Sea. A single irresponsible action or instigation of conflict could well lead to the interruption of such a huge trade flow, thus causing unforeseeable consequences not only to regional economies but also to the entire world,” Dung said.

Ngược lại, ông Dũng tránh việc nhấn mạnh yêu sách chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, được tin là giàu nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giao thông hàng hải và thông tin liên lạc trong phần này của khu vực. Khi diễn giải, người ta có thể nói rằng ông Dũng đã kêu gọi chú ý tới tự do hàng hải, mà vốn được Washington đánh giá cao. "Dự kiến ​​ba phần tư của thương mại toàn cầu trong thế kỷ 21 sẽ được thực hiện thông qua các tuyến đường hàng hải và hai phần ba trong số đó sẽ được vận chuyển qua Biển Đông. Một hành động vô trách nhiệm duy nhất hoặc xúi giục của cuộc xung đột cũng có thể dẫn đến sự gián đoạn của một dòng chảy thương mại rất lớn, gây hậu quả không lường trước được không chỉ các nền kinh tế khu vực mà còn cho toàn thế giới ", ông Dũng phát biểu.

There are, however, other major threats that cannot be underestimated and have to be tackled by building and reinforcing a strategic trust for peace. “The threats of religious and ethnic conflicts, egoistic nationalism, secessionism, violence, terrorism, cyber security, etc. are still very much present,” Dung underlined. Threats that are associated to the “global challenges like climate change, a rise in sea levels, pandemics or lack of water resources and the interests of upstream and downstream riparian countries of major rivers, etc., have become ever more acute.” Challenges that Vietnam has been facing and witnessing during the last decade.

Tuy nhiên, mối đe dọa lớn khác mà không thể đánh giá thấp và phải được giải quyết bằng cách xây dựng và củng cố một sự tin tưởng chiến lược vì hòa bình. "Các nguy cơ xung đột tôn giáo, sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, ly khai, bạo loạn, khủng bố, an ninh mạng… vẫn hiện hữu. Những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, nước biển dâng; dịch bệnh; nguồn nước và lợi ích giữa các quốc gia thượng nguồn, hạ nguồn của các con sông chung… ngày càng trở nên gay gắt." Những thách thức mà Việt Nam đã phải đối mặt và chứng kiến ​​trong thập kỷ qua.

Vietnam's prime minister, in charge since 2006, called also for major powers to share proportionately in building that trust in this region, thus appealing for stronger U.S. - Chinese relations in the greater interest of the region as a whole.

Thủ tướng Việt Nam, nhậm chức từ năm 2006, còn kêu gọi các nước lớn đóng góp tương xứng vào việc xây dựng sự tin tưởng đó trong khu vực này, qua đó ông kêu gọi một quan hệ Mỹ - Trung mạnh mẽ hơn vì lợi ích lớn hơn của toàn khu vực.

I fully share the views of H.E. President Susilo Bambang Yudhoyono of Indonesia, who said last year at this forum that small and medium countries could help lock major powers into a durable regional architecture. I also agree with Prime Minister Lee Hien Loong on what he said in a speech in Beijing last September that a reliable and responsible cooperation between the United States and China would positively contribute to the common interest of the region. We all understand that the Asia-Pacific has sufficient room for all intra- and extra-regional countries to work together and share their interests,” Dung said, convinced that ASEAN (Association of South East Asia Nations) has an indispensable role. Dung, indeed, reminded his audience of the role that ASEAN has played as an 'honest broker', and in building regional cooperation mechanisms such as the ASEAN Regional Forum (ARF), the East Asia Summit (EAS), the ASEAN Defence Ministers’ Meetings Plus (ADMM+), that together with the Shangri-La Dialogue, this year in its 12th edition, “offer the opportunities to foster multilateral security cooperation and find solutions to the arising challenges.

"Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Ngài Xu-xi-lô Bam-bang Dút-đô-dô-nô, Tổng thống nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, tại diễn đàn này năm ngoái là các nước vừa và nhỏ có thể gắn kết cùng các nước lớn vào một cấu trúc bền vững ở khu vực. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Ngài Thủ tướng Sinh-ga-po Lý Hiển Long trong bài phát biểu tại Bắc Kinh tháng 9/2012 cho rằng sự hợp tác tin cậy và trách nhiệm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực cho lợi ích chung của khu vực. Chúng ta đều hiểu rằng Châu Á - Thái Bình Dương đủ rộng cho tất cả các nước trong và ngoài khu vực cùng hợp tác và chia sẻ lợi ích." Ông Dũng phát biểu, tin rằng ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á) có vai trò không thể thiếu. Ông Dũng, quả thực đã nhắc nhở cử tọa của mình về vai trò của ASEAN đã thực hiện như một "môi giới trung thực", và trong xây dựng các cơ chế hợp tác khu vực như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng (ADMM +), cùng với Đối thoại Shangri-La, mà năm nay là phiên thứ 12, "đã tạo ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác an ninh đa phương và tìm giải pháp cho những thách thức đang đặt ra."
Hence, after mentioning Myanmar “as a vivid example of the outcome of the perseverance to dialogue on the basis of building and reinforcing trust” and the “fundamentality of ASEAN’s consensus and unity in maintaining equal and mutually beneficial relations with partner countries”, Dung closed his speech returning to the East Sea, underlining the importance for ASEAN and China to work towards a Code of Conduct in the South China Sea (COC). “We believe that ASEAN and its partners can work together to develop a feasible mechanism that could guarantee maritime security and safety and freedom of navigation in the region.” In this context, from a Vietnamese perspective, Hanoi asserts and will protect its legitimate rights and interests in accordance with international law, especially with the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. But most importantly, “to have a genuine and lasting peace, the independence and sovereignty of any country, whether large or small, must be respected.” A Vietnamese appeal for greater strategic trust

Do đó, sau khi đề cập đến Myanmar "như một ví dụ sinh động về kết quả của sự kiên trì đối thoại trên cơ sở xây dựng và củng cố niềm tin" và "cơ sở căn bản của sự đồng thuận và thống nhất của ASEAN trong việc duy trì mối quan hệ bình đẳng và cùng có lợi với các nước đối tác", ông Dũng khép lại bài phát biểu của của nình bằng cách quay trở lại biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và Trung Quốc cùng làm việc để hướng tới một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). "Chúng tôi cho rằng, ASEAN và các nước đối tác có thể cùng nhau xây dựng một cơ chế khả thi để bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải trong khu vực." Trong bối cảnh này, từ góc độ Việt Nam, Hà Nội khẳng định và sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là với Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Nhưng quan trọng nhất, "để có một nền hòa bình thực sự và bền vững, thì độc lập, chủ quyền của các quốc gia dù lớn hay nhỏ cần phải được tôn trọng. " Một lời kêu gọi của Việt Nam để có sự tin tưởng chiến lược lớn hơn.


http://www.linkiesta.it/blogs/mekong-wave/shangri-la-2013-appeal-greater-strategic-trust
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La 2013

Prime Minister of Vietnam Nguyen Tan Dung's,  Keynote Address at the 12th Shangri-La Dialogue
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc bài phát biểu mang tên "Xây dựng Niềm tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương" tại lễ khai mạc lần thứ 12 Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào ngày 31 tháng 5.
Prime Minister Nguyen Tan Dung delivered a keynote address entitled “Building Strategic Trust for Peace, Cooperation and Prosperity in the Asia-Pacific Region” at the opening ceremony of the 12th Shangri-La Dialogue in Singapore on May 31.

7:46 PM, 31/05/2013

7:46 PM, 31/05/2013

Xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của châu Á

Building Strategic Trust for Peace, Cooperation and Prosperity in the Asia-Pacific Region
Thưa Ngài Thủ tướng Lý Hiển Long,
Thưa Tiến sĩ Giôn Chip - man,
Thưa Quý vị và các bạn,
Excellency Prime Minister Lee Hsien Loong,
Dr. John Chipman,
Ladies and Gentlemen,
Dear friends,

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn ngài Lý Hiển Long, Thủ tướng nước chủ nhà Singapore, Tiến sĩ Giôn Chip-man và Ban Tổ chức Đối thoại Shangri-La 12 đã mời tôi dự và phát biểu khai mạc diễn đàn quan trọng này. Sau 12 năm kể từ khi ra đời, Đối thoại Shangri-La thực sự đã trở thành một trong những diễn đàn đối thoại về hợp tác an ninh thực chất và hữu ích nhất ở khu vực. Tôi tin rằng sự có mặt của đông đảo các quan chức Chính phủ, các nhà lãnh đạo quân đội, các học giả có uy tín và toàn thể Quý vị tại đây thể hiện sự quan tâm, nỗ lực cùng nhau gìn giữ hòa bình và an ninh cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong một thế giới đầy biến động.

At the outset, I would like to express my sincere thanks to Prime Minister Lee Hsien Loong of the Singaporean host, Dr. John Chipman and the organisers of the 12 th Shangri-La Dialogue for your kind invitation to me to attend and address this important forum. Since its inception 12 years ago, the Shangri-La Dialogue has truly become one of the most substantive and meaningful security dialogues in the region. I do believe that the full presence of government officials, military leaders, prestigious scholars and all distinguished delegates at this forum reflects the interest and the efforts to jointly preserve peace and security in the Asia-Pacific region in the context of a dynamically changing world.

Thưa Quý vị và các bạn,                     

Ngôn ngữ và cách thể hiện dù có khác nhau, nhưng chắc chúng ta đều đồng ý với nhau: nếu không có lòng tin thì không thể thành công, việc càng khó càng cần có niềm tin. Việt Nam chúng tôi có câu thành ngữ “mất lòng tin là mất tất cả”. Lòng tin là khởi nguồn của mọi quan hệ hữu nghị, hợp tác; là liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn ngừa những toan tính có thể gây ra nguy cơ xung đột. Lòng tin cần được nâng niu, vun đắp không ngừng bằng những hành động cụ thể, nhất quán, phù hợp với chuẩn mực chung và với thái độ chân thành.

Ladies and Gentlemen,

While languages and expressions might differ, I am sure we all agree that without trust, there would be no success and harder work asks for bigger trust. In Vietnam, there is a saying that ‘if trust is lost, all is lost.’ Trust is the beginning of all friendships and cooperation, the remedy that works to prevent calculations that could risk conflicts. Trust must be treasured and nurtured constantly by concrete, consistent actions in accordance with the common norms and with a sincere attitude.

Trong thế kỷ 20, Đông Nam Á nói riêng và Châu Á - Thái Bình Dương nói chung vốn là chiến trường ác liệt, bị chia rẽ sâu sắc trong nhiều thập kỷ. Có thể nói cả khu vực này luôn cháy bỏng khát vọng hòa bình. Muốn có hòa bình, phát triển, thịnh vượng thì phải tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược. Nói cách khác, chúng ta cần cùng nhau chung tay xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của Châu Á - Thái Bình Dương. Đó cũng là chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn tại diễn đàn hôm nay.

In the 20 th century, Southeast Asia in particular and the Asia-Pacific in general were once fierce battlefields and deeply divided for decades. It might be said that the entire region always had a burning desire for peace. To have the peace, development and prosperity, it is a must to build and consolidate strategic trust. In other words, we need to build strategic trust for peace, cooperation and prosperity in the Asia-Pacific. That is what I wish to share with you at this forum.


Trước hết, Việt Nam chúng tôi có niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng trong hợp tác phát triển của khu vực, nhưng với xu thế tăng cường cạnh tranh và can dự - nhất là từ các nước lớn, thì bên cạnh những mặt tích cực cũng tiềm ẩn những rủi ro tiêu cực mà chúng ta cần phải cùng nhau chủ động ngăn ngừa.

To begin with, Vietnam has a profound confidence in the bright future of development and cooperation in the region that we are living in. Yet the trend of increased engagement and competition, particularly by big powers not only offers positive elements but also involves negative risks that require us to take initiative and work together to prevent.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển năng động và là nơi tập trung ba nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhiều nền kinh tế mới nổi. Xu thế hợp tác, liên kết đa tầng nấc, đa lĩnh vực đang diễn ra hết sức sôi động và ngày càng thể hiện là xu thế chủ đạo. Điều này là cơ hội hết sức lạc quan cho tất cả chúng ta.

The Asia-Pacific region now enjoys dynamic development and is home to the three biggest economies and many emerging ones of the world. Here, the trend of multi-layer and multi-sector cooperation and linkages is evolving vigorously and becomes the prevailing one of the day. This is quite a promising prospect for us all.


Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh toàn cảnh khu vực trong những năm qua, chúng ta cũng không khỏi quan ngại trước những nguy cơ và thách thức ngày càng lớn đối với hòa bình và an ninh.


However, looking back at the full picture of the region in the past years, we cannot fail to be concerned over the simmering risks and challenges to peace and security.


Cạnh tranh và can dự vốn là điều bình thường trong quá trình hợp tác và phát triển. Nhưng nếu sự cạnh tranh và can dự đó mang những toan tính chỉ cho riêng mình, bất bình đẳng, trái với luật pháp quốc tế, thiếu minh bạch thì không thể củng cố lòng tin chiến lược, dễ dẫn tới chia rẽ, nghi kỵ và nguy cơ kiềm chế lẫn nhau, ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Competition and engagement are by themselves normal facts in the course of cooperation and development. Yet if such competition and engagement embrace calculations only in one’s own interest, without equality, respect of international law and transparency, then strategic trust could in no way be reinforced, and there could be a chance for the rise of division, suspicion and the risk of mutual containment, thus adversely affecting peace, cooperation and development.


Những diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ Biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải đang gây quan ngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền.

The unpredictable developments in the Korean Peninsula; sovereignty and territorial disputes from the East China Sea to the East Sea (South China Sea) that are evolving with much complexity, threatening regional peace and security, firstly maritime security and safety as well as the freedom of navigation, have indeed caused deep concerns to the international community. Somewhere in the region, there have emerged preferences for unilateral might, groundless claims, and actions that run counter to international law and stem from imposition and power politics.

Tôi muốn lưu ý thêm rằng lưu thông trên biển chiếm tỷ trọng và có ý nghĩa ngày càng lớn. Theo nhiều dự báo, sẽ có trên 3/4 khối lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển và 2/3 số đó đi qua Biển Đông. Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường.


I would like to draw your further attention to the fact that maritime transport and communications are growing in scale and having a much greater significance. It is projected that three fourths of global trade will be made via maritime routes and two thirds of that will be shipped across the East Sea. A single irresponsible action or instigation of conflict could well lead to the interruption of such huge trade flow, thus causing unforeseeable consequences not only to regional economies but also to the entire world.


Trong khi đó, các nguy cơ xung đột tôn giáo, sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, ly khai, bạo loạn, khủng bố, an ninh mạng… vẫn hiện hữu. Những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, nước biển dâng; dịch bệnh; nguồn nước và lợi ích giữa các quốc gia thượng nguồn, hạ nguồn của các con sông chung… ngày càng trở nên gay gắt.

In the mean time, the threats of religious and ethnic conflicts, egoistic nationalism, secessionism, violence, terrorism, cyber security, etc. are still very much present. Global challenges like climate change, sea level rise, pandemics or water resources and the interests of upstream and downstream riparian countries of shared rivers, etc. have become ever more acute.


Có thể nhận thấy những thách thức và nguy cơ xung đột là không thể xem thường. Mọi người chúng ta đều hiểu, nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột quân sự, nhìn tổng thể thì sẽ không có kẻ thắng người thua - mà tất cả cùng thua. Vì vậy, cần khẳng định rằng, cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng là lợi ích chung của tất cả chúng ta. Đối với Việt Nam chúng tôi, lòng tin chiến lược còn được hiểu trên hết là sự thực tâm và chân thành.

We could realize that such challenges and risks of conflict are not to be underestimated. We all understand that if this region falls into instability and especially, armed conflicts, in general there will be neither winner nor loser. Rather, all will lose. Suffice it to say, therefore, that working together to build and reinforce strategic trust for peace, cooperation and prosperity in the region is the shared interest of us all. For Vietnam, strategic trust is perceived, above all, as honesty and sincerity.

Thứ hai, để xây dựng lòng tin chiến lược, cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đề cao trách nhiệm của các quốc gia - nhất là các nước lớn và nâng cao hiệu quả thực thi của các cơ chế hợp tác an ninh đa phương.


Secondly, to build strategic trust, we need to abide ourselves by international law, uphold the responsibilities of nations, especially of major powers, and improve the efficiency of multilateral security cooperation mechanisms.Trong lịch sử thế giới, nhiều dân tộc đã phải gánh chịu những mất mát không gì bù đắp được khi là nạn nhân của tham vọng cường quyền, của xung đột, chiến tranh. Trong thế giới văn minh ngày nay, Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung đã trở thành giá trị của toàn nhân loại cần phải được tôn trọng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng lòng tin chiến lược.

In the world history, many nations have suffered from irreparable losses when they fell victim to power politics, conflicts and wars. In today’s civilised world, the UN Charter, international law and the universal principles and norms serve as the entire mankind’s common values that must be respected. This also represents the precondition for strategic trust building.


Mỗi quốc gia luôn phải là một thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh chung. Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ cần có quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cao hơn là có lòng tin chiến lược vào nhau. Các nước lớn có vai trò và có thể đóng góp nhiều hơn, đồng thời có trách nhiệm lớn hơn trong việc tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược. Mặt khác, tiếng nói đúng đắn cũng như sáng kiến hữu ích không phụ thuộc là của nước lớn hay nước nhỏ. Nguyên tắc hợp tác, đối thoại bình đẳng, cởi mở trong ASEAN, các diễn đàn do ASEAN khởi xướng và ngay Đối thoại Shangri-La của chúng ta cũng được hình thành và duy trì trên cơ sở tư duy đó.


Each state should always be a responsible stakeholder in the pursuit of common peace and security. Countries, either big or small, must build their relations on the basis of equality and mutual respect and at a higher level, on mutual strategic trust. Big states have a greater role to play and can contribute more but they should also shoulder bigger responsibilities in the cultivation and consolidation of such strategic trust. Besides, when it comes to the right voices and beneficial initiatives it does not matter whether they come from big or small countries. The principles of cooperation, equal and open dialogue in ASEAN and other forums advocated by ASEAN as well as this Shangri-La Dialogue are born from and maintained on such mindset.

Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Ngài Xu-xi-lô Bam-bang Dút-đô-dô-nô, Tổng thống nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, tại diễn đàn này năm ngoái là các nước vừa và nhỏ có thể gắn kết cùng các nước lớn vào một cấu trúc bền vững ở khu vực. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Ngài Thủ tướng Sinh-ga-po Lý Hiển Long trong bài phát biểu tại Bắc Kinh tháng 9/2012 cho rằng sự hợp tác tin cậy và trách nhiệm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực cho lợi ích chung của khu vực. Chúng ta đều hiểu rằng Châu Á - Thái Bình Dương đủ rộng cho tất cả các nước trong và ngoài khu vực cùng hợp tác và chia sẻ lợi ích. Tương lai của Châu Á - Thái Bình Dương đã và sẽ tiếp tục được tạo dựng bởi vai trò và sự tương tác của tất cả các quốc gia trong khu vực và cả thế giới, nhất là các nước lớn và chắc chắn trong đó không thể thiếu vai trò của ASEAN.


I fully share the views of H.E. President Susilo Bambang Yudhoyono of Indonesia who said last year at this forum that small and medium countries could help lock major powers into a durable regional architecture. I also agree with Prime Minister Lee Hsien Loong on what he said in a speech in Beijing last September that a reliable and responsible cooperation between the United States and China would positively contribute to the common interest of the region. We all understand that the Asia-Pacific has sufficient room for all intra- and extra-regional countries to work together and share their interests. The future of the Asia-Pacific has been and will continue to be shaped by the roles and interactions by all countries in the region and the world, particularly by the major powers and certainly, by the indispensable role of ASEAN.


Tôi tin rằng các nước trong khu vực đều không phản đối can dự chiến lược của các nước ngoài khu vực nếu sự can dự đó nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn vào vai trò của các nước lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất) đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế giới. Điều quan trọng là sự kỳ vọng đó cần được củng cố bằng lòng tin chiến lược và lòng tin chiến lược cần được thể hiện thông qua những hành động cụ thể mang tính xây dựng của các quốc gia này.

I believe that no regional country would oppose the strategic engagement of extra-regional powers if such engagement aims to enhance cooperation for peace, stability and development. We could expect more in the roles played by major powers, particularly the United States and China , the two powers having the biggest roles (I underline the biggest) in and responsibilities to the future of their own as well as that of the region and the world. What is important is that such expectation should be reinforced by strategic trust and such strategic trust must be reflected by concrete and constructive actions of these nations.


Chúng ta đặc biệt coi trọng vai trò của một nước Trung Hoa đang trỗi dậy mạnh mẽ và của Hoa Kỳ - một cường quốc Thái Bình Dương. Chúng ta trông đợi và ủng hộ Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà các chiến lược, các việc làm của hai cường quốc này tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia, vừa đem lại lợi ích cho chính mình, đồng thời đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung.


We attach special importance to the roles played by a vigorously rising China and by the United States - a Pacific power. We would expect and support the United States and China once their strategies and actions conform to international law, respect the independence and sovereignty of nations, not only bringing about benefits to them but also contributing genuinely to our common peace, cooperation and prosperity.


Tôi muốn nhấn mạnh thêm là, các cơ chế hợp tác hiện có trong khu vực như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)… cũng như Đối thoại Shangri-La đã tạo ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác an ninh đa phương và tìm giải pháp cho những thách thức đang đặt ra. Nhưng có thể nói rằng, vẫn còn thiếu – hay ít nhất là chưa đủ - lòng tin chiến lược trong việc thực thi các cơ chế đó. Điều quan trọng trước hết là phải xây dựng sự tin cậy lẫn nhau trước các thử thách, các tác động và trong tăng cường hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực, các tầng nấc, cả song phương và đa phương. Một khi có đủ lòng tin chiến lược, hiệu quả thực thi của các cơ chế hiện có sẽ được nâng lên và chúng ta có thể đẩy nhanh, mở rộng hợp tác, đi đến giải pháp về mọi vấn đề, cho dù là nhạy cảm và khó khăn nhất.


What I want to further underline is that the existing regional cooperation mechanisms such as the ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS), ASEAN Defence Ministers’ Meetings Plus (ADMM+) as well as the Shangri-La Dialogue offer the opportunities to foster multilateral security cooperation and find solutions to the arising challenges. Yet it could be said that what is still missing, or at least still insufficient, is the strategic trust in the implementation of those arrangements. The first and foremost important thing is to build a mutual trust when confronting challenges, impacts of interactions, and enhancing practical cooperation in various areas, and at different levels and layers, both bilateral and multilateral. Once there is sufficient strategic trust, the enforcement effectiveness of existing mechanisms will be enhanced, and we could advance and expand cooperation and find solutions to any problem, even the most sensitive and difficult one.


Thứ ba, nói đến hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng của khu vực Châu Á – Thái  Bình Dương, chúng ta không thể không nói đến một ASEAN đồng thuận, đoàn kết và với vai trò trung tâm trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương.


Thirdly, when talking about peace, stability, cooperation and prosperity in the Asia-Pacific, we cannot help but mention an ASEAN of unity and consensus, playing its central role in many multilateral cooperation forums.


Khó có thể hình dung được một Đông Nam Á chia rẽ, xung đột trong Chiến tranh Lạnh lại có thể trở thành một cộng đồng các quốc gia thống nhất trong đa dạng và đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc đang định hình ở khu vực như ASEAN ngày nay. Sự tham gia của Việt Nam vào ASEAN năm 1995 đánh dấu thời kỳ phát triển mới của ASEAN, tiến tới hình thành một ngôi nhà chung của tất cả các quốc gia Đông Nam Á đúng với tên gọi của mình. Thành công của ASEAN là thành quả của cả quá trình kiên trì xây dựng lòng tin và văn hóa đối thoại, hợp tác cũng như ý thức trách nhiệm chia sẻ vận mệnh chung giữa các nước Đông Nam Á.


It was hard to believe that a South East Asia once divided and embedded in conflicts during the Cold War could become a community of nations united in diversity and playing a central role in an evolving regional architecture like ASEAN today. The participation of Vietnam in ASEAN in 1995 marked a new era of development in ASEAN towards building a common house for all South East Asian nations true to its name. The success of ASEAN is the fruit of a long persevering process to build trust, nurture the culture of dialogue and cooperation, and cultivate the sense of responsibility to the shared destiny of South East Asian nations.


ASEAN tự hào là một hình mẫu của nguyên tắc đồng thuận và lòng tin vào nhau trong các quyết định của mình. Đó là nền tảng tạo sự bình đẳng giữa các thành viên cho dù là một Indonesia với dân số gần 1/4 tỷ người và một Brunei với dân số chưa đến nửa triệu người. Đó cũng là cơ sở để các nước ngoài khu vực gửi gắm lòng tin vào ASEAN với tư cách là “người trung gian thực tâm” trong vai trò dẫn dắt nhiều cơ chế hợp tác khu vực.


ASEAN is proud to be an example for the principle of consensus and mutual trust in the making of its own decisions. That principle is the foundation for equality among the member states, whether it is Indonesia with nearly a fourth of a billion people or Brunei Darussalam with less than half a million. That principle also constitutes the foundation for extra-regional countries to place their trust in ASEAN as an ‘ honest broker’ in guiding the numerous regional cooperation mechanisms.


Với tư duy cùng chia sẻ lợi ích, không phải “kẻ được – người mất”, việc mở rộng Cấp cao Đông Á (EAS) mời Nga và Hoa Kỳ tham gia, tiến trình ADMM+ đã được hiện thực hóa tại Việt Nam năm 2010 và thành công của EAS, ARF, ADMM+ những năm tiếp theo đã củng cố hơn nữa nền tảng cho một cấu trúc khu vực với ASEAN đóng vai trò trung tâm, đem lại niềm tin vào tiến trình hợp tác an ninh đa phương của khu vực này.


With a mindset of shared interests rather than that of a win-lose one, the enlargement of the East Asia Summit (EAS) to include Russia and the United States, the ADMM+ process that was put into reality in Vietnam in 2010, and the success of EAS, ARF and ADMM+ in the years that follow have further consolidated the ground for a regional architecture in which ASEAN plays the central role, bringing about trust in the multilateral security cooperation in the region.


Tôi cũng muốn đề cập trường hợp của Mi-an-ma như một ví dụ sinh động về kết quả của việc kiên trì đối thoại trên cơ sở xây dựng và củng cố lòng tin, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau, mở ra một tương lai tươi sáng không chỉ cho Mi-an-ma mà cho cả khu vực chúng ta.


I also wish to refer to Myanmar as a vivid example of the outcome of the perseverance to dialogue on the basis of building and reinforcing trust, respecting the legitimate interests of each other, which helps open up a bright future not only for Myanmar but also for our whole region.

Đã có những bài học sâu sắc về giá trị nền tảng của nguyên tắc đồng thuận, thống nhất của ASEAN trong việc duy trì quan hệ bình đẳng, cùng có lợi với các nước đối tác và phát huy vai trò chủ động của ASEAN trong những vấn đề chiến lược của khu vực. ASEAN chỉ mạnh và phát huy được vai trò của mình khi là một khối đoàn kết thống nhất. Một ASEAN thiếu thống nhất sẽ tự đánh mất vị thế và không có lợi cho bất cứ một ai, kể cả các nước ASEAN và các nước đối tác. Chúng ta cần một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, hợp tác hiệu quả với tất cả các nước để chung tay vun đắp hòa bình và thịnh vượng ở khu vực, chứ không phải là một ASEAN mà các quốc gia thành viên buộc phải lựa chọn đứng về bên này hay bên kia vì lợi ích của riêng mình trong mối quan hệ với các nước lớn. Trách nhiệm của chúng ta là nhân thêm niềm tin trong giải quyết các vấn đề, trong tăng cường hợp tác cùng có lợi, kết hợp hài hòa lợi ích của quốc gia mình với lợi ích của quốc gia khác và của cả khu vực.

There have been profound lessons about the fundamental values of ASEAN’s consensus and unity in maintaining equal and mutually beneficial relations with partner countries and maximising its proactive role in handling strategic issues of the region. ASEAN could only be strong and able to build on its role when it is united as one. An ASEAN lacking unity will by itself, lose its stand and will not be in the interest of any country, even ASEAN member states or its partners. We need an ASEAN united and strong, cooperating effectively with all countries to nurture peace and prosperity in the region, not an ASEAN in which member states are forced to take side with one country or the other for the individual benefit of their own in the relations with big powers. We have the responsibility to multiply trust in the settlement of problems, enhance cooperation for mutual benefit, combine harmoniously our national interest with that of other nations and of the whole region.


Việt Nam cùng các nước ASEAN luôn mong muốn các nước - đặc biệt là các nước lớn, ủng hộ vai trò trung tâm, nguyên tắc đồng thuận và sự đoàn kết thống nhất của cộng đồng ASEAN.


Vietnam and other ASEAN members always desire that other countries, particularly the major powers, support the ASEAN Community’s central role, its principle of consensus and unity.


Trở lại vấn đề Biển Đông, ASEAN và Trung Quốc đã cùng nhau vượt qua một chặng đường khá dài và cũng không ít khó khăn để ra được Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Phnôm-pênh năm 2002. Nhân kỷ niệm 10 năm ký và thực hiện DOC, các bên đã thống nhất nỗ lực tiến tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). ASEAN và Trung Quốc cần đề cao trách nhiệm, cùng nhau củng cố lòng tin chiến lược, trước hết là thực hiện nghiêm túc DOC, nỗ lực hơn nữa để sớm có Bộ quy tắc ứng xử (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS).


Back to the issue of the East Sea , ASEAN and China have travelled a long way with no less difficulty to come to the Declaration on the Conduct of Parties in the East Sea (DOC) adopted during the ASEAN Summit in Phnom Penh in 2002. To commemorate the 10 th anniversary of the DOC, ASEAN and China have agreed to work towards a Code of Conduct in the East Sea (COC). Parties need to uphold their responsibilities, mutually reinforce strategic trust, first and foremost by strictly implementing the DOC and doubling efforts to formulate a COC that conforms to international law and in particular, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).


Chúng tôi cho rằng, ASEAN và các nước đối tác có thể cùng nhau xây dựng một cơ chế khả thi để bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải trong khu vực. Làm được như vậy sẽ không chỉ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và tạo điều kiện để giải quyết các tranh chấp, mà còn khẳng định những nguyên tắc cơ bản trong việc gìn giữ hòa bình, tăng cường hợp tác, phát triển của thế giới đương đại.


We believe that ASEAN and its partners can work together to develop a feasible mechanism that could guarantee maritime security and safety and freedom of navigation in the region . In so doing, we will not only help ensure maritime security and safety, and freedom of navigation, and create conditions for the settlement of disputes but will also assert the fundamental principles in maintaining peace, enhancing development cooperation in the contemporary world.


Đối với các vấn đề an ninh phi truyền thống và các thách thức khác – trong đó có an ninh nguồn nước trên các dòng sông chung, bằng việc xây dựng lòng tin chiến lược, tăng cường hợp tác, hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích chung, tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ đạt được những thành công, đóng góp thiết thực vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực.


As for non-traditional security and other challenges including water resources security on the common rivers, by building strategic trust, enhancing cooperation and harmonizing national interests with common interests, I believe that we will able to achieve successes, thus making practical contributions to peace, cooperation and development in the region.


Thưa Quý vị và các bạn,

Trong suốt lịch sử mấy ngàn năm, Việt Nam đã chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra. Việt Nam luôn khao khát hòa bình và mong muốn đóng góp vào việc củng cố hòa bình, tăng cường hữu nghị, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Để có một nền hòa bình thực sự và bền vững, thì độc lập, chủ quyền của các quốc gia dù lớn hay nhỏ cần phải được tôn trọng; những khác biệt về lợi ích, văn hóa… cần được đối thoại cởi mở trên tinh thần xây dựng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.


Ladies and Gentlemen,
Dear friends,

Throughout her thousands of years of history, Vietnam has suffered numerous pains and losses due to wars. Vietnam always aspires to peace and desires to contribute to the consolidation of peace and enhancement of friendship and development cooperation in the region and the world. To have a genuine and lasting peace, the independence and sovereignty of any country, whether large or small, must be respected; and differences in interests, culture, etc. must be subject to open and constructive dialogues of mutual understanding and mutual respect.

Chúng ta không quên, nhưng cần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Với truyền thống hòa hiếu, Việt Nam luôn mong muốn cùng các nước xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.


We do not forget the past but need to put it behind to look forward to the future. With the tradition of offering peace and friendship, Vietnam always desires to work with its partners to build and reinforce strategic trust for peace, cooperation and development on the basis of the principle of respect for independence, sovereignty, equality and mutual benefit.


Việt Nam kiên định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam không ngừng nỗ lực làm sâu sắc thêm và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đối tác hợp tác cùng có lợi với các quốc gia. Chúng tôi mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ một khi nguyên tắc độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi được cam kết và nghiêm túc thực hiện.


Vietnam consistently persists with the foreign policy of independence, self-reliance, multilateralisation and diversification of external relations, being a friend and reliable partner to all nations, and a responsible member of the international community. Vietnam has spared no efforts to build and deepen strategic partnerships and mutually beneficial cooperative partnerships with other countries. It is also our desire to establish strategic partnerships with all the permanent members of the UN Security Council once the principles of independence, sovereignty, non-interference in the internal affairs of each other, mutual respect, equal and mutually beneficial cooperation are committed and seriously implemented.


Nhân diễn đàn quan trọng này, tôi trân trọng thông báo, Việt Nam đã quyết định tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, trước hết là trong các lĩnh vực công binh, quân y, quan sát viên quân sự.


At this prestigious forum, I have the honour to inform that Vietnam has decided to participate in UN peacekeeping operations, first in such areas as military engineering, military medicine and military observation.


Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác.


Vietnam ’s defence policy is that of peace and self-defence. Vietnam will not be a military ally to any country and will not allow any country to set up military bases on Vietnamese territory. Vietnam will not ally itself with any country to counter another.


Những năm qua, việc duy trì tăng trưởng kinh tế khá cao đã tạo điều kiện cho Việt Nam tăng ngân sách quốc phòng ở mức hợp lý. Việc hiện đại hóa quân đội của Việt Nam chỉ nhằm tự vệ, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.


In the past years, sustained high economic growth has enabled Vietnam to increase its national defence budget at a reasonable level. Vietnam ’s army modernisation is only for self-defence and the safeguard of our legitimate interests. It does not, in any way target any other country.


Đối với các nguy cơ và thách thức về an ninh khu vực đang hiện hữu như bán đảo Triều Tiên, Biển Hoa Đông, Biển Đông… Việt Nam trước sau như một kiên trì nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau. Các bên liên quan đều phải kiềm chế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.


With regard to the present threats and challenges to regional security such as the Korean Peninsula, the East China Sea and the East Sea, etc., Vietnam perseveres to the principle of peaceful dispute settlement on the basis of international law, respecting the independence, sovereignty and the legitimate interests of each other. All parties concerned need to exercise self-restraint and must not resort to force or threat to use force.


Một lần nữa, Việt Nam khẳng định tuân thủ nhất quán Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông; nỗ lực làm hết sức mình cùng ASEAN và Trung Quốc nghiêm túc thực hiện DOC và sớm đạt được COC. Là quốc gia ven biển, Việt Nam khẳng định và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình theo đúng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển 1982.


Once again, Vietnam reiterates its consistent compliance with the ASEAN Six-point Statement on the East Sea and will do its utmost to work together with ASEAN and China to seriously observe the DOC and soon arrive at the COC. As a coastal State, Vietnam reaffirms and defends its legitimate rights and interests in accordance with international law, especially the 1982 UNCLOS.


Thưa Quý vị và các bạn,                     

Hòa bình, hợp tác và phát triển là lợi ích, là nguyện vọng tha thiết, là tương lai chung của các quốc gia, các dân tộc. Trên tinh thần cởi mở của Đối thoại Shangri-La, tôi kêu gọi tất cả chúng ta bằng những hành động cụ thể hãy cùng chung tay xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì một Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác, thịnh vượng.

Ladies and Gentlemen,
Dear friends,

Peace, cooperation and development represent the interest, the ardent aspirations and the common future of all countries and peoples. In the open spirit of the Shangri-La Dialogue, I would call upon you all to join hands and make concrete actions to build and reinforce strategic trust for an Asia-Pacific region of peace, cooperation and prosperity.


Xin cảm ơn Quý vị và các bạn.
Thank you very much for your kind attention.-VNA
http://en.vietnamplus.vn/Home/PMs-keynote-address-at-12th-ShangriLa-Dialogue/20135/35092.vnplus

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn