MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 19, 2013

What is Patriotism? Lòng Yêu nước là gì?
What is Patriotism?

Lòng Yêu nước là gì?
WISE GEEK

WISE GEEK

Patriotism generally is defined as the love of and devotion to one's country and its ideals. A strong belief in nationalism, which is a devotion to the national interests of a country, often is included in the definition of patriotism. Patriotism also refers to a sense of unity among a country's inhabitants, particularly the natives of the land, and a firm will to be and to remain a sovereign government. Patriots also typically view national independence as necessary for the protection of citizens and their way of life. A person can be patriotic toward the country where he or she is a citizen or permanent resident, or a person could be patriotic toward his or her fatherland, even if he or she is not a citizen and does not live there.

Lòng yêu nước thông thường được định nghĩa là tình yêu và sự tận tâm với đất nước và lý tưởng của đất nước. Một niềm tin mạnh mẽ vào chủ nghĩa dân tộc, mà vốn là sự hiến dâng cho các lợi ích quốc gia, cũng thường được bao gồm trong định nghĩa của lòng yêu nước. Lòng yêu nước cũng dùng để chỉ ý thức đoàn kết giữa các cư dân của một quốc gia, đặc biệt là người bản xứ của vùng đất  đó, và một ý chí vững chắc để duy trì một chính phủ có chủ quyền. Tất nhiên, những người yêu nước cũng thường xem độc lập dân tộc là cần thiết để bảo vệ các công dân và lối sống của họ. Một người có thể yêu nước đối với xứ sở nơi họ là công dân hoặc thường trú, hoặc một người có thể là yêu nước, hướng về quê hương mình, ngay cả khi người đó không phải là công dân và không sống trên đất nước.In some cases, having a love of and devotion to one's country does not mean having a love of and devotion to its government. A person might believe in the principles upon which a country was founded but might believe that its current government has strayed from those ideals. This type of person might believe that it would be patriotic, therefore, to oppose the current government and urge it to return to its founding principles.

Trong một số trường hợp, có tình yêu và tận tụy với quốc gia không có nghĩa là có một tình yêu và tận tụy với chính phủ của đất nước đó. Một người có thể tin tưởng vào các nguyên tắc mà dựa vào đó quốc gia được thành lập, nhưng có thể tin rằng Do đó, những người có thể tin rằng phản đối chính phủ hiện tại thúc giục chính phủ trở về các nguyên tắc lập quốc mới là yêu nước.


 
 

Although patriots usually agree on the basic definition of what patriotism is, they don't always agree on how a patriot should react when faced with a decision to support or resist the decisions and policies of the country. One's personal and political opinion, status in society, religious beliefs and life experiences can affect his or her beliefs regarding just what it means to be patriotic. For example, a person's devotion to his or her country might not go as far as supporting a decision for the nation to go to war. He or she might react in different ways, such as participating in public demonstrations against the war while supporting the country in other decisions or refusing to become a soldier to fight for the nation. Others believe that the demonstration of true patriotism in such a situation would be to accept the nation's decision to go to war by refusing to publicly demonstrate; by becoming a soldier, in some cases; or by supporting the country's military and its personnel.

Mặc dù người yêu nước thường nhất trí về định nghĩa cơ bản của tinh thần ái quốc, nhưng họ không luôn luôn đồng ý về việc người yêu nước phải phản ứng như thế nào khi phải đối mặt với một quyết định unge hộ hoặc chống lại các quyết định và chính sách của đất nước. Ý hiến cá nhân và quan điểm chính trị, địa vị xã hội, tín ngưỡng tôn giáo và kinh nghiệm sống có thể ảnh hưởng đến niềm tin về định nghĩa của lòng yêu nước. Ví dụ, một người tận tâm với đất nước có thể không đi xa tới mức ủng hộ quyết định để quốc gia mình đi đến chiến tranh. Họ có thể phản ứng theo những cách khác nhau, chẳng hạn như tham gia vào các cuộc biểu tình công khai chống lại chiến tranh trong khi lại ủng hộ đát nước trong các quyết định khác, hoặc từ chối làm lính chiến đấu cho dân tộc. Những người khác thì tin rằng sự thể hiện lòng yêu nước thật sự trong tình hình như vậy phải là chấp nhận quyết định đi đến chiến tranh của quốc gia bằng cách từ chối biểu tình công cộng, trong một số trường hợp bằng cách gia nhập quân đội, hoặc bằng cách hỗ trợ quân đội của đất nước và chính quyền.A person's religion also might affect his or her personal definition of a patriot. For example, members of a religion who are citizens of nations ruled by another religion often demonstrate patriotism only to a certain degree because their beliefs are that they should follow their religion over their government. If their beliefs are in conflict with the government, they often choose to follow their religious beliefs.

Tôn giáo của một người cũng có thể ảnh hưởng đến định nghĩa của mỗi cá nhân về người yêu nước. Ví dụ, các thành viên của một tôn giáo là công dân của một quốc gia được cai trị bởi một tôn giáo khác thường chứng thể hiện lòng yêu nước đến một mức độ nhất định, bởi vì niềm tin của họ là họ nên theo tôn giáo của họ hơn là theo chính phủ. Nếu đức tin của họ cuộc xung đột với chính phủ, họ thường chọn theo niềm tin tôn giáo của họ.People who are treated as second-class citizens also might have different interpretations of the definition of a patriot. Members of an oppressed class of people, for example, might not be patriotic toward their country in the same way as members of other classes of people. For them, patriotism might be expressed more as a hope for change in their country.

Những người được đối xử như công dân hạng hai cũng có thể có giải thích khác nhau về định nghĩa một người yêu nước. Các thành viên của một tầng lớp nhân dân bị áp bức, chẳng hạn, không có thể yêu nước mình theo cùng một cách như các thành viên của các tầng lớp khác. Đối với họ, lòng yêu nước có lẽ được thể hiện nhiều hơn như là một niềm hy vọng vào sự thay đổi ở đất nước mình.http://www.wisegeek.com/what-is-patriotism.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn