MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 19, 2013

What is Academic freedom ? Tự do học thuật là gì?
What is Academic freedom ?
Tự do học thuật là gì?
WISE GEEK
WISE GEEK


Academic freedom is the notion that students and faculty in educational settings should be free to research and express ideas and theories without fear of repression, termination of employment, or other negative repercussions, regardless of the controversy surrounding a certain idea or theory. Academic freedom is intended to protect researchers, students, and so on from negative repercussions due to controversial research, political exploration, or any other type of research that may cause that person to be targeted.


Tự do học thuật là khái niệm cho rằng sinh viên và giảng viên trong bối cảnh giáo dục được tự do nghiên cứu và thể hiện ý tưởng và lý thuyết mà không sợ bị đàn áp, bị cho thôi việc, hoặc các hậu quả tiêu cực khác, bất kể việc tranh cãi này xoay quanh một ý tưởng hay lý thuyết nào đó. Tự do học thuật được thiết kế để bảo vệ các nhà nghiên cứu, sinh viên… khỏi bị các tác động tiêu cực do các nghiên cứu gây tranh cãi, thăm dò chính trị, hoặc bất kỳ loại nghiên cứu nào khác tạo ra mà có thể khiến người nghiên cứu bị nhắm mục tiêu.
xxx

The idea of academic freedom has restrictions, however. Many universities and colleges in the United States require their faculty members to avoid engaging in controversial topics that are not related to the coursework. When speaking outside of the institution, faculty members must be careful to make it clear they do not speak for their institutions and are speaking only for themselves. Professors and other faculty members must also be sure not to teach the subject at hand from an ideological standpoint, and must instead ensure that a certain amount of objectivity is present in his or her teaching to maintain academic freedom for his or her students.

Tuy nhiên, ý tưởng về tự do học thuật cũng có những hạn chế,. Nhiều trường đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ yêu cầu các thành viên giảng huấn tránh tham gia vào các chủ đề gây tranh cãi mà không liên quan đến các môn học. Khi phát biểu bên ngoài học đường, giảng viên phải cẩn thận làm rõ ràng họ không phát biểu thay cho trường học mà chỉ là ý hiến của chính mình. Các giáo sư và giảng viên khác cũng phải chắc chắn không dạy các chủ đề liên hệ theo một quan điểm có tính ý thức hệ, thay vào đó họ phải đảm bảo tính khách quan với liều lượng nhất định hiện diện trong bài giảng dạy để duy trì tự do học thuật cho  sinh viên của mình.


Academic freedom became a major issue in education as a result of the politicization of hot button issues. In some countries, educators and researchers have been imprisoned or worse for their research or statements contrary to the official government reports. Since educational establishments have a certain amount of control over the flow of ideas and information, such establishments are often targets for repression or retaliation. Hence, the establishment of academic freedom is necessary to ensure objective research and reports.

Tự do học thuật đã trở thành một vấn đề lớn trong giáo dục như là một kết quả của việc chính trị hóa các vấn đề đề nóng. Ở một số nước, các nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu đã bị cầm tù hoặc tệ hơn vì nghiên cứu hoặc báo cáo của họ trái ngược với các báo cáo chính thức của chính phủ. Bởi vì cơ sở giáo dục có một sự kiểm soát nhất định đối với luồng ý tưởng và thông tin, các cơ sở này thường nhắm mục tiêu để đàn áp hoặc trả thù. Do đó, việc thành lập tự do học thuật là cần thiết để đảm bảo nghiên cứu và báo cáo khách quan.In the United States, the theory of evolution has been an issue that has tested the limits of academic freedom. This theory, which states that humans evolved from other organisms, has been hotly contested from anti-evolution critics who claim that humans developed from some sort of intelligent design or higher power. The science community, and ostensibly science departments at colleges and universities, teach the theory of evolution, and are protected under acts of academic freedom, but critics argue their own academic freedom is at risk because of their beliefs in intelligent design. The debate has led to court cases, and the issue continues to raise concerns from both parties.

Tại Hoa Kỳ, các lý thuyết về tiến hóa đã là một vấn đề mà đã thử thách giới hạn của tự do học thuật. Lý thuyết này, vốn đã nêu lên rằng con người tiến hóa từ các sinh vật khác, đã được tranh cãi gay gắt từ nhà những người phê bình chống học thuyết tiến hóa. Họ cho rằng con người phát triển từ một kiểu thiết kế thông minh hoặc từ một quyền lực cao hơn. Cộng đồng khoa học, và phân khoa khoa học tại các trường cao đẳng và các trường đại học công khai giảng dạy thuyết tiến hóa, và được bảo vệ theo luật tự do học thuật, nhưng những người chỉ trích lập luận tự do học thuật của họ gặp nguy hiểm bởi vì họ đặt niềm tin vào thiết kế thông minh. Các cuộc tranh luận đã dẫn đến một vụ án, và vấn đề này tiếp tục nâng cao sự quan tâm của cả đôi bên.The Supreme Court of the United States determined that colleges and universities have the right to determine what may be taught and how it may be taught, who may teach, and who may be admitted to learn. This, however, is a broad definition, which can lead to disputes as to what exactly is covered by the notion of academic freedom.
Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ xác định rằng các trường cao đẳng và đại học có quyền quyết định họ có thể giảng dạy cái gì và giảng dạy thế nào, ai có thể giảng dạy, và ai người có thể được tuyển vào học. Tuy nhiên, đây là một định nghĩa quá rộng, mà có thể dẫn đến bất đồng về việc nói chính xác ra, thì khái niệm về tự do học thuật đề cập đến những gì.

http://www.wisegeek.com/what-is-academic-freedom.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn