MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, January 13, 2013

Survival of China's Communist Party Sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Survival of China's Communist Party

Sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc

By Frank Ching

Frank Ching
Gordon Chang, author of “The Coming Collapse of China,” famously predicted in 2001 that the Communist Party would fall from power in a decade.

Gordon Chang, tác giả của "Trung Quốc sắp sụp đổ", với dự đoán nổi tiếng vào năm 2001 rằng Đảng Cộng sản sẽ mất quyền lực trong một thập kỷ.

When 2011 came with the party still firmly in the saddle, he confessed his mistake and said: “I admit it: my prediction that the Communist Party would fall by 2011 was wrong. Still, I’m only off by a year.”

Khi 2011 đến với đảng vẫn còn vững chắc trên yên ngựa, ông đã thú nhận sai lầm của mình và nói: "Tôi thừa nhận: dự đoán của tôi rằng Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ vào năm 2011 đã sai. Tuy nhiên, tôi chỉ sai có một năm thôi."

“Instead of 2011,” he wrote in Foreign Policy magazine on Dec. 29, 2011, “the mighty Communist Party of China will fall in 2012. Bet on it.”

"Thay vì năm 2011," ông đã viết trong tạp chí Foreign Policy ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011, "Đảng Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh sẽ đổ vào năm 2012. Hãy đặt cược đi thôi."

As a result, he made Foreign Policy’s “10 worst predictions of the year” twice in a row.

Kết quả là, ông đã khiến 10 dự đoán tồi tệ nhất trong năm của Foreign Policy sai đến hai lần.
Now it is 2013, and Chang is no longer predicting collapse. Instead, he is merely saying that China’s “growth in 2013 is unlikely to meet forecasts,” such as those by the World Bank that the Chinese economy would expand 8.4 percent.

Bây giờ là năm 2013, và Chang không còn dự đoán sụp đổ nữa. Thay vào đó, ông chỉ nói rằng “tăng trưởng Trung Quốc trong năm 2013 sẽ không như dự báo,” chẳng hạn như con số của Ngân hàng Thế giới cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng vượt 8,4%.
But while Chang may have given up on making further dire predictions, at least for the time being, others have stepped into the breech. And they are the leaders of the party, no less.

Nhưng trong khi ông Chang hẳn đã từ bỏ các dự đoán thảm khốc khác, thì ít nhất lúc này đây, những người khác đã bước vào bề rồng. Và hẳn nhiên họ là những nhà lãnh đạo của đảng.
President Hu Jintao, in his report in November to the 18th party congress, called on the party to combat corruption because “if we fail to handle this issue well, it could prove fatal to the party, and even cause the collapse of the party and the fall of the state.”

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, trong báo cáo của mình đại hội đảng18 vào tháng mười, đã kêu gọi đảng chống tham nhũng bởi vì "nếu chúng ta không xử lý tốt vấn đề này, nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng, và thậm chí gây ra sự sụp đổ của đảng và sụp đổ của chế độ."

Xi Jinping, in his first address after being chosen as the new party leader, dwelled on the same theme, warning that officials need to guard against the spread of corruption or it would “doom the party and the state.”

Tập Cận Bình, trong diễn từ đầu tiên của mình sau khi được chọn làm lãnh đạo đảng mới, cũng tập trung vào cùng một chủ đề, cảnh báo rằng các quan chức cần phải bảo vệ chống lại sự lây lan của tham nhũng hoặc nó sẽ "diệt vong của đảng và nhà nước."

These are grave warnings indeed. In fact, they echo words spoken by Chiang Kai-shek, the Nationalist leader who lost the civil war to the Communists more than six decades ago.

Đây là những cảnh báo nghiêm trọng thực sự. Trong thực tế, nó vọng lại lời nói của Tưởng Giới Thạch, lãnh đạo Quốc Dân Đảng. bị thú trong cuộc nội chiến về tay Cộng Sản hơn sáu thập kỷ trước đây.

In the film “The Founding of a Republic,” produced in 2009 to mark the 60th anniversary of the People’s Republic of China, Chiang said during the waning days of his government: “If we fight corruption, we’ll destroy the party; if we don’t fight corruption, we’ll destroy the nation.”

Trong bộ phim "Lập Chế Cộng Hòa", được sản xuất trong năm 2009 để đánh dấu kỷ niệm 60 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chiang nói trong những ngày suy tàn của chính phủ của ông: "Nếu chúng ta đấu tranh chống tham nhũng, chúng ta sẽ tiêu diệt đảng, nếu chúng ta không đấu tranh chống tham nhũng, chúng tôi sẽ tiêu diệt quốc gia."Chiang opted not to fight corruption, and lost the mainland to the Communists.

Chiang chọn không chống tham nhũng, và bị mất lục địa vào tay Cộng Sản.
Nor is corruption the only threat to the Communist party’s survival. Other threats identified by Xi include the party “losing touch with the people’s concerns” and “formalism.”

Cũng không phải là tham nhũng mối đe dọa duy nhất cho sự sống còn của đảng Cộng sản. Các mối đe dọa khác được Tập Cận Bình xác định bao gồm cả việc đảng "bị xa lánh trong mối quan tâm của nhân dân" và "chủ nghĩa hình thức".

Significantly, in Xi’s view, the absence of democracy is another major threat to the party being able to maintain its position as the leader of China.
Điều quan trọng, theo quan điểm của ông Tập Cận Bình, là sự vắng mặt của nền dân chủ là một mối đe dọa lớn đối với đảng để có thể duy trì vị trí của nó như là các người lãnh đạo Trung Quốc.

This emerged last week when Xi met with representatives of the eight so-called “democratic parties” in China ― formed in the 1930s and 1940s ― which all support the leadership of the Communist Party. Today, they are financed by the communist party and play a largely ornamental role.

Phát biểu này xuất hiện tuần trước khi ông Tập gặp gỡ các đại diện của cái gọi là tám "đảng dân chủ" ở Trung Quốc - được thành lập vào những năm 1930 và 1940 - mà tất cả vốn đều ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ngày nay, họ được tài trợ bởi đảng cộng sản và đóng vai trò chủ yếu là trang trí.

In the meeting, Xi recalled a conversation in 1945 between Mao Zedong and Huang Yanpei, a founder of the China Democratic League, which at the time was not allied with either the Communists or the Nationalists.

Trong buổi họp, ông Tập nhắc lại một cuộc trò chuyện vào năm 1945 giữa Mao Trạch Đông và Huang Yanpei, người sáng lập Liên Minh Dân chủ Trung Quốc, mà vào thời điểm đó đã không liên minh với một trong cả Cộng sản cũng như Quốc Dân đảng.

Huang noted that in Chinese history there had been many cases of dynasties that were dynamic at the beginning but ultimately fell because they lacked staying power. Wouldn’t the same thing happen to the communists?

Huang lưu ý rằng trong lịch sử Trung Quốc có nhiều trường hợp của các triều đại lúc đầu rất hùng mạnh nhưng cuối cùng phải sụp đổ bởi vì họ thiếu sức bền. Liệu điều tương tự có xảy ra với những người cộng sản hay không?

Mao assured Huang that would not happen to the Communist Party, because it had a secret weapon: democracy. Mao said as long as the party was under the supervision of the people, it would never slacken.

Mao đảm bảo Huang điều đó sẽ không xảy ra với Đảng Cộng sản, bởi vì đảng có một vũ khí bí mật: đó là nền dân chủ. Mao nói rằng miễn là đảng luôn nằm dưới sự giám sát của nhân dân, thì đảng sẽ không bao giờ suy sụp.

Of course, after the communists gained power, Mao did not subject himself to the people’s supervision. Instead, he created a personality cult whereby the people worshipped him.

Tất nhiên, sau khi những người cộng sản giành được quyền lực, bản thân Mao đã không chịu sự giám sát của nhân dân. Thay vào đó, ông đã tạo ra tệ sùng bái cá nhân, theo đó người ta đã thờ cúng ông.

But Xi’s recollection of the conversation suggests that he is mindful of the role the people play in a democracy, and its importance. 


Nhưng hồi ức của ông Tập trong cuộc trò chuyện cho thấy rằng ông nghĩ đúng về vai trò của người dân trong một nền dân chủ, và tầm quan trọng của nó.

Bloomberg News, in a report last week called “Mapping China’s Red Nobility,” tracked over 100 descendants of a group of senior leaders known as the “Eight Immortals” ― now all deceased ― who have accumulated incredible wealth and, with it, power.

Bloomberg News, trong một bài báo cuối tuần có tên "Hình ảnh các Quý tộc Đỏ của Trung Quốc," đã theo dõi hơn 100 con cháu của một nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao được gọi là "Bát Đại Công Thần" – mà bây giờ tất cả đã chết – những người này đã tích lũy tài sản khủng khiếp và, cùng với nó, là quyền lực.

Bloomberg had, earlier in the year, reported that Xi’s own relatives controlled hundreds of millions of dollars in assets but did not suggest that Xi himself was tainted.

Đầu năm nay, Bloomberg đã tường thuật rằng người thân của của ông Tập kiểm soát hàng trăm triệu đô la trong tài sản, nhưng đã không cho rằng ông Tập bị vấy bẩn.Xi, undoubtedly, wants to transform the party but his task is daunting. When Mao was alive, his word was law. Today, there is no strongman in China. There is general agreement that the party will collapse if it is not reformed but how is Xi going to do it?


Chắc chắn, ông Tập muốn thay đổi đảng, nhưng nhiệm vụ của ông thật khó khăn. Khi Mao còn sống, lời của ông ta là pháp luật. Ngày nay, không còn có người hùng ở Trung Quốc nữa. Có nhận thức chung rằng đảng sẽ sụp đổ nếu nó không được cải cách nhưng làm thế nào ông Tập thực hiện được cải cách?

Without predicting collapse, it seems safe to say that the coming months and years will be interesting.

Nếu không có dự đoán sự sụp đổ, có vẻ như an toàn khi để nói rằng những tháng và những năm tới sẽ rất đáng quan tâm

Frank Ching is a journalist and commentator based in Hong Kong. Email the writer at frank.ching@gmail.com. Follow him on Twitter: @FrankChing1.

Frank Ching là nhà báo và bình luận viên tại Hồng Kông. Email: frank.ching @ gmail.com., hay trên Twitter: @ FrankChing1.
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2013/01/171_128187.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn