MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 25, 2012

Beijing Police Back Off Petitioner Round-Ups Cảnh sát Bắc Kinh không bắt bớ người khiếu kiệnChinese police blockade a road, Feb. 17, 2011. Petitioners traveling to Beijing have received lighter treatment by Beijing police recently.
Cnh sát Trung Quốc phong tỏa một con đường, hôm 17 tháng 2, 2011. Dân oan đi tới Bắc Kinh khiếu kiện đã nhận được xử lý nhẹ hơn bởi cảnh sát Bắc Kinh gần đây.

Beijing Police Back Off Petitioner Round-Ups

Cảnh sát Bắc Kinh nhẹ tay hơn với  dân oan

By Rona Rui
Epoch Times
Rona Rui
Epoch TimesBeijing police appear to be taking a new hands-off approach in dealing with petitioners who arrive from out of town to express their grievances at the capital—evidence of a significant change in the approach to handling public security in China.

Cảnh sát Bắc Kinh dường như đang thực hiện chính sách mới, không can thiệp khi đối phó với những người khiếu kiện đến từ ngoài thành phố, để bày tỏ nỗi bất bình của họ ở thủ đô – đây là bằng chứng về một sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận để xử lý an ninh công cộng ở Trung Quốc.

The changes may be part of a number of shifts over the last few months, which appear to show Party leader Hu Jintao exerting greater influence and control over public security in China. This, analysts say, is connected to the downfall of the faction loyal to former Party leader Jiang Zemin, who included in his circle former Chongqing Party chief Bo Xilai, and security czar Zhou Yongkang; the former is in detention after a spectacular political downfall while the latter was reported to be under “internal control.”


Những thay đổi này có thể là một phần của một số thay đổi trong vài tháng qua, điều này cho thấy nhà lãnh đạo Đảng, ông Hồ Cẩm Đào, có ảnh hưởng lớn hơn và kiểm soát an ninh công cộng ở Trung Quốc. Các nhà phân tích nói rằng, điều này có liên hệ tới sự sụp đổ của phe trung thành với cựu lãnh đạo Đảng, ông Giang Trạch Dân, người thuộc phe nhóm của ông là ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư đảng ủy Trùng Khánh, và ‘ông hoàng an ninh’ Chu Vĩnh Khang; cựu [bí thư Trùng Khánh] thì đang bị giam giữ sau vụ sụp đổ chính trị ngoạn mục, trong khi ‘ông hoàng an ninh’, tin tức cho biết thì đang bị “kiểm soát nội bộ”.

According to witnesses, Beijing police have received orders from higher authorities that they are no longer permitted to assist officials from local governments with intercepting petitioners in Beijing.
Advertisement


Theo các nhân chứng, cảnh sát Bắc Kinh đã nhận được lệnh từ những người có thẩm quyền cao hơn, rằng họ không còn được phép hỗ trợ các quan chức chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn những người khiếu kiện ở Bắc Kinh.


Petitioning is China’s administrative system for hearing complaints and grievances from its citizens. It is estimated that around 150 million petitions were made in 2011, according to a U.S.-based Chinese dissident website Boxun, quoting from a leaked internal Party document compiled by the Central Commission for Discipline Inspection, the Party agency that investigates corrupt officials.

Khiếu kiện là hệ thống hành chính của Trung Quốc nghe khiếu nại và than phiền của các công dân của họ. Người ta ước tính rằng có khoảng 150 triệu vụ khiếu kiện trong năm 2011, theo trang web Boxun có trụ sở ở Mỹ, do một người bất đồng chính kiến Trung Quốc lập, trích dẫn từ một tài liệu nội bộ của Đảng bị rò rỉ ra bên ngoài, tài liệu này được biên soạn bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng, là cơ quan của Đảng điều tra về các quan chức tham nhũng.


Previously, Beijing police would step in and cooperate with local police, plainclothes police, and/or agents hired by local governments to monitor and arrest petitioners who go to Beijing to appeal for justice. It used to be common for petitioners to be arrested by Beijing police and then sent back to their hometowns.

Trước đây, cảnh sát Bắc Kinh xen vào và hợp tác với cảnh sát địa phương, cảnh sát mặc thường phục, và / hoặc những tên mật vụ được chính quyền địa phương thuê để theo dõi và bắt bớ những người khiếu kiện đi đến Bắc Kinh để đòi công lý. Thường những người khiếu kiện bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ và sau đó đưa họ trở về quê của họ.


Ji Shulong, a rights activist from Funing County, Jiangsu Province, went to Beijing’s Dongcheng District Police Station at around 5 p.m. on July 19, demanding that police do something to compensate her for being unjustly arrested and beaten.


Bà Ji Shulong, một nhà hoạt động nhân quyền từ quận Phú Ninh, tỉnh Giang Tô, đã đến Đồn Cảnh sát quận Đông Thành, Bắc Kinh vào khoảng 5 giờ chiều ngày 19 tháng 7, yêu cầu cảnh sát làm gì đó để đền bù cho bà vì bị bắt giữ và bị đánh đập một cách bất công.


Ji told The Epoch Times that she witnessed three policemen from Hubei Province requesting assistance from Beijing authorities to apprehend nine other petitioners from their local area; but a female police officer told Hubei police to deal with it themselves. The female officer also phoned her chief to confirm the new regulations, forbidding Beijing police from assisting local authorities, Ji said.


Bà Ji nói với báo Epoch Times rằng, bà đã chứng kiến ​​ba cảnh sát từ tỉnh Hồ Bắc yêu cầu sự hỗ trợ từ các nhà chức trách Bắc Kinh để bắt chín người khiếu kiện khác ở địa phương của họ, nhưng một nữ cảnh sát nói với cảnh sát Hồ Bắc rằng họ nên tự đối phó. Người nữ cảnh sát này cũng gọi điện cho xếp của cô ta để xác nhận các quy định mới, cấm cảnh sát Bắc Kinh hỗ trợ các viên chức địa phương, bà Ji nói.

After half an hour, the three Hubei policemen returned to the station demanding to know why they were helped last time, but not this time, Ji said. A Beijing plainclothes officer answered: “That was then. Not now. We have received new documents now. Now, police are not allowed to intercept petitioners, so no one dares to,” said Ji.


Sau nửa giờ đồng hồ, cảnh sát Hồ Bắc quay trở lại đồn yêu cầu được biết lý do vì sao họ được giúp đỡ lần trước, nhưng không được giúp này, bà Ji nói. Một viên chức Bắc Kinh mặc thường phục trả lời: “Đó là trước kia. Bây giờ thì không. Bây giờ chúng tôi đã nhận được văn bản mới. Cảnh sát không được phép ngăn chặn những người khiếu kiện, cho nên chẳng ai dám“, bà Ji nói.

Ji also spoke with her local police chief, who confirmed the change in Party policy; Ji believes the police are aware of the change.


Bà Ji cũng đã nói chuyện với viên cảnh sát trưởng ở địa phương bà, người này đã xác nhận sự thay đổi trong chính sách của Đảng; bà Ji tin rằng cảnh sát biết được sự thay đổi.


On July 21, a second petitioner from Hubei told the Sound of Hope (SOH) Radio Network that two days earlier, a number of personnel from Yunnan Province arrived to arrest Yunnan petitioners at the Beijing South Railway Station, and Beijing police did not assist them as before. “The police didn’t say whether or not those people from Yunnan were allowed to intercept the petitioners,” she said.


Ngày 21 tháng 7, một người khiếu kiện thứ hai từ Hồ Bắc nói với Đài Phát thanh Hy Vọng, rằng hai ngày trước đó, một số cán bộ từ tỉnh Vân Nam đến để bắt giữ những người khiếu kiện ở tỉnh Vân Nam tại Trạm Xe lửa Nam Bắc Kinh, và cảnh sát Bắc Kinh đã không hỗ trợ họ như trước đây. “Cảnh sát đã không nói liệu những người từ Vân Nam có được phép ngăn chặn những người khiếu kiện hay không“, cô nói.


Another petitioner from Liaoning Province told SOH that he had witnessed five or six people trying to apprehend petitioners, but when the police arrived, the people left immediately.


Một người khiếu kiện khác từ tỉnh Liêu Ninh đã nói với Đài Phát thanh Hy Vọng rằng, ông ấy đã chứng kiến ​​5-6 người cố gắng để bắt những người khiếu kiện, nhưng khi cảnh sát đến, thì những người này bỏ đi ngay lập tức.


Party leader Hu Jintao, along with Premier Wen Jiabao, Vice President Xi Jinping, and Vice Premier Li Keqiang, attended a nationwide conference on handling petitioners in Beijing on July 13, a rare occurrence for officials at that level. Washington-based China affairs expert Zhang Jielian told SOH that it shows that Hu attaches great importance to the issue, and that Zhou Yongkang has lost his control over the Beijing public security system.


Lãnh đạo Đảng, ông Hồ Cẩm Đào, cùng với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tham dự hội nghị toàn quốc về giải quyết khiếu kiện ở Bắc Kinh hôm 13 tháng 7, một sự kiện hiếm hoi đối với các quan chức ở cấp đó. Ông Zhang Jielian, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, có trụ sở ở Washington, đã nói với Đài Phát thanh Hy Vọng rằng, sự việc cho thấy ông Hồ Cẩm Đào rất coi trọng vấn đề này, và rằng Chu Vĩnh Khang đã bị mất kiểm soát hệ thống công an Bắc Kinh.


“It means that different people are now in charge of this type of work, and it is now directly controlled by a higher authority,” Zhang added. “The signs are very clear.”


Ông Zhang nói thêm: “Điều đó có nghĩa là những người khác phụ trách công việc này, và bây giờ được trực tiếp kiểm soát bởi cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Các dấu hiệu rất rõ ràng“.


Other signs indicate changing winds. Most recently a training class for 1,400 new city- and county-level police chiefs was held by the Public Security Bureau. Included were lessons learned from a globally publicized incident in Wukan, Guangdong Province, last September, where villagers revolted and expelled Party officials. The matter was resolved peacefully. Heng He, a political commentator for New Tang Dynasty Television, thinks the promotion of the Wukan Model again signals the lessening of Zhou Yongkang’s violent “stability maintenance” policies.

Các dấu hiệu khác cho thấy gió đang đổi chiều. Gần đây nhất, một lớp đào tạo 1.400 cảnh sát trưởng thuộc cấp quận và cấp thành phố đã được Sở Công an tổ chức, gồm những bài học đã học được từ sự cố được công bố trên toàn cầu, vụ Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, hồi tháng 9 năm ngoái, nơi mà các dân làng đã nổi dậy và đuổi cổ các quan chức Đảng. Vấn đề này đã được giải quyết một cách hòa bình. Heng He, một nhà bình luận chính trị cho Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, cho rằng, việc thúc đẩy Mô hình Ô Khảm một lần nữa báo hiệu sự suy giảm các chính sách “duy trì ổn định” bằng bạo lực của Chu Vĩnh Khang.Translated by Dương Lệ Chi


http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/beijing-police-back-off-petitioner-round-ups-269360.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn