MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Farmers in China’s South Riot Over Seizure of Land Nông dân ở miền nam Trung Quốc gây náo loạn vì bị chiếm đoạt ruộng đất


Farmers in China’s South Riot Over Seizure of Land

Nông dân ở miền nam Trung Quốc gây náo loạn vì bị chiếm đoạt ruộng đất

BEIJING — Rioters in the southern Chinese province of Guangdong have besieged government buildings, attacked police officers and overturned SWAT team vehicles during protests this week against the seizure of farmland, said officials in Shanwei, a city that skirts the South China Sea not far from Hong Kong.

BẮC KINH – Những người nổi loạn ở tỉnh Quảng Đông – miền nam Trung Quốc, đã bao vây tòa nhà chính quyền, tấn công nhân viên cảnh sát và hất đổ đội xe SWAT trong cuộc phản đối tuần này để chống lại việc tịch thu đất, một số viên chức ở Sán Vĩ, thành phố nằm ven biển phía nam, gần Hồng Kông, cho biết.

According to a government Web site, hundreds of people on Wednesday blocked an important highway while others mobbed the local headquarters of the Communist Party and a police station in the city of Lufeng, injuring a dozen officers. Some witnesses, posting anonymous accounts online, put the number of rioters at more than 1,000.

Theo trang web của chính quyền, vào thứ Tư tuần trước, hàng trăm người đã phong tỏa các tuyến đường quan trọng trong khi số khác phá phách trụ sở của Đảng Cộng sản và Sở cảnh sát địa phương ở thành phố Lục Phong, làm bị thương hàng chục viên chức. Theo nhiều nhân chứng, thông báo trên một tài khoản trực tuyến nặc danh, đã có tới hơn 1000 người nổi loạn.

The protests continued Friday, with farmers gathered in front of a government building banging gongs and holding aloft signs that said “Give us back our farmland” and “Let us continue farming,” Reuters reported.

Theo Reuters, cuộc biểu tình tiếp tục vào ngày thứ Sáu, những người nông dân tụ tập trước tòa nhà chính quyền, đánh cồng và giữ những biển hiệu như “Trả lại đất trồng trọt cho chúng tôi” và “Để chúng tôi tiếp tục canh tác”.

The authorities say the violence escalated Thursday after rumors spread that the police had killed a girl. At least four people were arrested, including a man officials accused of instigating the crowd.

Chính quyền thông báo rằng bạo lực gia tăng từ ngày thứ Năm sau khi có tin đồn lan truyền là cảnh sát đã giết chết một cô gái. Ít nhất 4 người đã bị bắt, bao gồm một nam công chức bị cho là đã xúi giục đám đông.

The violence was the latest outbreak of civil unrest inChina fueled by popular discontent over industrial pollution, police misconduct or illegal land grabs that leave peasants with little or no compensation. Such “mass incidents,” as the government calls them, have been steadily increasing in recent years, providing party leaders with worrisome proof that official malfeasance combined with a dysfunctional judiciary often has combustible results.

Cuộc bạo động là cuộc bùng phát mới nhất của tình trạng bất ổn xã hội ở Trung Quốc do sự bất mãn về ô nhiễm công nghiệp, sự quản lí kém cỏi của cảnh sát và sự chiếm đoạt đất đai bất hợp pháp của nông dân với rất ít hoặc không có đền bù. Chính quyền gọi đây là một “rắc rối đại chúng”, gia tăng đều trong những năm gần đây, làm cho các vị lãnh đạo lo lắng cho việc hành động phi pháp của công chức và sự bất minh của tòa án thì thường dẫn đến những kết quả dễ gây kích động.

Last week, hundreds of residents protesting environmental contamination by a solar panel factory in Zhejiang Province stormed the factory and destroyed office equipment and vehicles. Weeks earlier, 12,000 people peacefully gathered in the city of Dalian to demand the closure of a chemical factory.

Tuần trước, hàng trăm người dân biểu tình phản đối việc gây nhiễm độc môi trường của nhà máy panen mặt trời ở tỉnh Chiết Giang đã làm náo loạn nhà máy và phá hủy trang thiết bị văn phòng và xe cộ. Những tuần trước đó, 12.000 người tập trung ôn hòa ở thành phố Đại Liên để đòi đóng cửa của nhà máy hóa chất.

In Lufeng, the protests were just the most dramatic manifestation of a long-running battle over land that residents say their ancestors reclaimed from the sea. According to a local Web site, the Lufeng city government has already sold off more than 800 acres of the property for industrial parks and high-priced housing. The proffered compensation per acre, villagers said, has been barely enough to buy a new bed.

Ở Lục Phong, các cuộc bạo động chỉ là đỉnh điểm của các cuộc tranh đấu lâu dài về ruộng đất mà người dân nói là được cha ông họ khai khẩn từ biển. Theo một trang web địa phương, chính quyền thành phố Lục Phong vừa bán rẻ 800 héc-ta đất khu công nghiệp và nhà giá cao. Sự đền bù cho mỗi héc-ta đất, theo lời của dân làng, chỉ mới đủ để mua một chiếc giường mới.

“Wake up, my neighbors, if we don’t unite now, the land of our ancestors will be sold off to the last square meter! If we don’t unite now, our children will be homeless!” read one posting on the site.

Một bài trên website có viết: “Thức dậy đi, hỡi những người hàng xóm của tôi, nếu chúng ta không đoàn kết lại bây giờ, thì đất đai của tổ tiên chúng ta sẽ bị bán rẻ đến tấc đất cuối cùng! Nếu chúng ta không đoàn kết lại bây giờ, con em chúng ta sẽ trở nên vô gia cư”.

“We will have no where to bury our parents or raise our children!”

“Chúng tôi không có chỗ để chôn ông bà và nuôi dạy con trẻ”.

Municipal governments, which own all land in China, largely depend on sales of long-term property leases to fill their operating budgets. In many cases, private real estate companies collude with officials to clear and develop the land as quickly as possible.

Chính quyền thành phố quản lí đất đai của nhà nước, chủ yếu dựa vào việc bán các tài sản dài hạn để sung vào ngân sách. Trong nhiều trường hợp, những công ty bất động sản tư nhân câu kết với các viên chức để giải phóng mặt bằng và phát triển bất động sản càng nhanh càng tốt.

The latest seized plots were sold to a developer for about $156 million, according to The South China Morning Post, which first reported the sale and seizure. According to the company’s Web site, the complex is to be called “Country Garden” after the name of the developer.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sang cho hay, những lô đất mới nhất được bán cho một nhà phát triển bất động sản với giá 156 triệu đô, đây là tờ báo đầu tiên thông báo về việc bán và thu hồi đất. Theo trang web của công ty này, tổ hợp này được mang tên “Vườn Quê” theo tên của công ty phát triển bất động sản.

“To shape a prosperous future through our conscience and social responsibility,” is one of the company’s mottoes.

Một trong những phương châm của công ty là: “Để định hình một tương lai thịnh vượng bằng lương tâm và trách nhiệm xã hội của chúng ta”.

News of the demonstrations and photos and videos were quickly deleted from the Web by censors, but a few images persisted Friday. In one, demonstrators carried a banner that read “Give back my ancestors’ farmland.” A video lingered on overturned police vehicles, including one with graffiti that read “running dogs,” an insult once directed at perceived enemies of the people.

Tin tức về cuộc biểu tình và ảnh, video nhanh chóng bị xóa trên trang web bởi các cơ quan kiểm duyệt, nhưng hôm thứ Sáu vẫn còn một số ít hình ảnh. Ở một tin, các đội biểu tình mang một biểu ngữ với dòng chữ “Trả lại đất đai ông cha của chúng tôi”. Một video lan truyền trên mạng, trong đó phía đầu của những xe đặc chủng được vẽ grafiti dòng chữ “chó rông” như là một sự sỉ nhục trực tiếp cảnh sát là kẻ thù của người dân.

The continuing unrest could pose a threat to the political aspirations of Wang Yang, the provincial party secretary who has partly staked his reputation on promoting the well-being of Guangdong’s 104 million residents and by trying to gauge the level of their happiness.

Tình trạng bất ổn tiếp tục sẽ dấy lên mối đe dọa tới nguyện vọng chính trị của Wang Yang, bí thư tỉnh ủy vừa đặt cuộc danh dự của ông ta trong việc thúc đẩy sự hài lòng của 114 triệu người dân của tỉnh Quảng Đông và cố gắng để đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân.

“Happiness for the people is like flowers,” Mr. Wang wrote this year. “The party and the government shall create the proper environment for the flowers to grow.”

Ông Wang viết năm vừa rồi, “Hạnh phúc cho người dân như những bông hoa. Đảng và chính quyền sẽ tạo môi trường thích hợp cho những bông hoa đó phát triển”.

The province is China’s most populous and a manufacturing powerhouse that produces roughly one third of the country’s exports.

Được biết, Nhà máy điện của tỉnh sản xuất tới 1/3 lượng điện xuất khẩu.

Source: New York Times

Translated by Trịnh Quang Chinh

Thousands of people riot over land grabs in southern China, after protesters attack local government buildings and overturn police vehicles. Earlier this year, in Zengcheng City in Guangdong Province, thousands of migrant workers rioted over the alleged ill treatment of a female worker. Rioters burned local authorities' offices, smashed police cars, and marched through the streets.

Thousands of people have attacked local authorities' buildings Friday in China's Guangdong Province. They're protesting over forced land grabs by authorities.

The South China Morning Post reported witnesses in Lufeng City said the protests were sparked off by the seizure of land and their sale to property developer Country Garden for nearly $157 million.

According to the Post, the angry crowd used "sticks, bricks, and their fists" ... focusing their anger on local authorities. They attacked buildings, including the local Communist Party's headquarters.

The protest started on Wednesday after villagers demanded the return of their land... several thousand villagers have joined the demonstrations outside the local authorities' headquarters since then.

More than a dozen people—including police—were injured in the protests. Six police cars were overturned... and roads were blocked.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn