MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 30, 2011

Over 3 million Vietnamese families live below poverty line Hơn 3 triệu gia đình Việt Nam sống dưới mức nghèo khổ.


Over 3 million Vietnamese families live below poverty line
Hơn 3 triệu gia đình Việt Nam sống dưới mức nghèo khổ.
Over three million Vietnamese families are living under the poverty line, accounting for 14.2% of the country’s households, said the Ministry of Labour, Invalid and Social Affairs (MoLISA).
Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, khoảng hơn 3 triệu gia đình Việt Nam đang sống dưới mức nghèo khổ, chiếm 14,2% tổng số hộ gia đình.
According to the ministry, 7.49% of Vietnamese families are on the verge of poverty.
Cũng theo báo cáo này có tới 7.49% gia đình Việt Nam đang ở cận mức nghèo đói.
The ministry announced the statistics after auditing the efficiency of a national poverty reduction programme in the first six months of this year.
Bộ đã công bố các con số thống kê sau khi hòan tất cuộc kiểm tra về hiệu quả của chương trình Quốc gia về xóa đói giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm.
Under the country’s new poverty standard for the 2011-2015 period, the poverty line in urban areas stands at VND500,000 (USD24) per person per month and in rural areas, VND400,000 (USD19.1) per person per month
Theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 – 2015, mức nghèo khổ ở khu vực đô thị là 500.000 đồng/người/tháng, ở khu vực nông thôn là 400.000 đồng/người/tháng.
Rural residents with a monthly income of VND401,000-VND520,000 (USD19.2-USD25) are on the verge of living under the poverty line. The threshold for urban areas are VND501,000-VND650,000 (USD24-USD31.1) per person per month, the ministry said.
Bộ cho biết, khu vực thuần nông với thu nhập hàng tháng từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng thuộc mức cận với dưới mức sống dưới nghèo khổ, ở khu vực thành thị ngưỡng này là từ 501.000 đồng – 650.000 đồng/người/tháng.
The Government of Vietnam has mapped out a new poverty reduction plan, under which the country will pay more attention to multi-dimensional poverty reduction based on practical and sustainable support policies.
Chính phủ Việt Namđã vạch ra một kế hoạch xóa đói giảm nghèo mới, theo đó sẽ chú ý hơn đến xóa đói giảm nghèo đa chiều dựa trên các chính sách hỗ trợ thiết thực và bền vững.
According to last year’s general survey of poor households, the majority of the country’s poor are located in the north-west.
Theo nghiên cứu về các hộ gia đình nghèo năm vừa rồi, phần lớn những người nghèo tập trung tại vùng Tây Bắc.
The survey also indicated that Dien Bien Province, in the north-west, topped the index, with a household poverty rate of 50% last year. It was followed by Lai Chau, Lao Cai and Ha Giang Provinces with rates of over 40%.
Nghiên cứu cũng chỉ ra tỉnh Điện Biên, thuộc vùng Tây Bắc, đứng đầu cả nước với tỉ lệ hộ nghèo trên 50%, xếp sau Điện Biên là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang với tỉ lệ hơn 40%.
www.dtinews.com
Translated by nguyentuananh

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn