MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 12, 2017

WHY WE LOSE INTEREST IN PEOPLE WHO SHOW TOO MUCH INTEREST IN US Tại sao chúng ta mất hứng thú với người quan tâm ta quá nhiềuWHY WE LOSE INTEREST IN PEOPLE WHO SHOW TOO MUCH INTEREST IN US

Tại sao chúng ta mất hứng thú với người quan tâm ta quá nhiều

By KAITLYN WYLDE
Mar 1 2016
Kaitlyn Wylde
Ngày 1, tháng Ba, năm 2016

It's old news that we want what we can't have. It's in our complex human nature to admire those who present themselves as unattainable. Because what that means to our emotionally complicated and ego-driven minds is that person is "too good." And "too good" is just good enough for us. It's the plot to every romance film — one character is attracted to another character who appears to be out of their league. That's a dynamic we know well. It conjures feelings of admiration, intrigue, and praise. We've become comfortable thinking that love and attraction is about being in awe of someone.

Chúng ta thích những gì chúng ta không thể có được là chuyện xưa mà vẫn mới. Bản chất phức tạp của con người của chúng ta muốn chiêm ngưỡng những người thể hiện mình như không thể với tới được. Bởi vì điều có nghĩa đối với đầu óc xúc cảm phức tạp và được định hướng bởi cái tôi của chúng ta lạimột người "quá tốt." Và "quá tốt" nghĩa là đủ tốt cho chúng ta. Nó là cốt chuyện cho mỗi cuốn phim lãng mạn - một nhân vật bị thu hút bởi một nhân vật khác xuất hiện để bị loại ra khỏi liên minh tình cảm. Đó là một động năng chúng ta đã biết rõ. Nó gợi ra cảm giác ngưỡng mộ, kích thích sự tò mò, và khen ngợi. Chúng ta trở nên thoải mái khi nghĩ rằng tình yêu và sự hấp dẫn gần như nằm trong việc nể phuc một ai đó.


That exact behavior is the same reason we lose interest in people who show too much interest in us. It's a dynamic we're not used to. We've come to associate courting with a chase. We secretly enjoy the thrills and lows that come with love you have to fight to earn. It makes us feel like we're getting something worth our efforts. We need to know that there is value in something before we can invest in it. And when a person is in high demand or hard to reach, we see value in them. Once we see those emotional dollar signs, we feel more confident opening up to the person, and our efforts become validated.

Đích xác hành vi đó cũng là lý do khiến chúng ta mất hứng thú đối với những người thể hiện sự quan tâm quá mức đối với chúng ta. Đó là một động năng chúng ta không quen. Chúng ta đã liên hệ tán tỉnh với một cuộc săn đuổi. Chúng ta âm thầm tận hưởng những cảm giác mạnh mẽyếu đuối đi kèm với tình yêu mà ta phải chiến đấu mới có được. Nó làm cho chúng ta có cảm giác như chúng ta đang nhận được một cái gì đó xứng đáng với nỗ lực của chúng ta. Chúng ta cần phải biết rằng một cái gì đó phải có giá trị trước khi chúng ta có thể đầu tư vào đó. Và khi một người đòi hỏi cao hoặc khó đạt được, chúng ta nhìn thấy giá trị ở họ. Một khi chúng ta thấy những dấu hiệu cảm xúc có giá trị, chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi cởi mở với họ, và những nỗ lực của chúng ta trở nên chính đáng.

For many biological reasons, we are attracted to people whom we see as "better" than us. The evolutionary point of coupling that results in reproduction is to produce better offspring. So on a primal level, we're going to be more attracted to people who look like they are healthy, strong, and confident, while having the emotional sensitivity to be protective, loyal, and nurturing. So naturally, whether we're thinking about it or not, we are conditioned by evolution to want someone whose genes might best combine with our own to "better" our breed. But what does that look like? And why are we so turned off when our partners seek the same in us?

Vì nhiều lý do sinh học, chúng ta bị thu hút bởi những người mà chúng ta thấy là "tốt hơn" so với chúng ta. Điểm tiến hóa của việc ghép đôi này là để tạo ra, thông qua sinh sản, một thế hệ con cái tốt hơn. Vì vậy, trước hết và quan trọng nhất, chúng ta bị cuốn hút hơn bởi những người trông sức khỏe, mạnh mẽ và tự tin, trong khi nhạy bén về tình cảm, trung thành, bảo bọc, và chăm sóc người khác. Vì vậy, một cách tự nhiên, cho dù chúng ta suy nghĩ về nó hay không, chúng ta cũng bị chi phối bởi sự tiến hóa nên vẫn mong muốn một người bộ gen có thể kết hợp tốt nhất với gien của chính chúng ta để dòng giống chúng ta trở nên "tốt hơn". Nhưng điều đó trông như thế nào? Và tại sao chúng ta lại khước từ khi đối tác của chúng ta cũng đi tìm kiếm điều tương tự chúng ta?

The truth of the matter is that deep down, a part of us all feels unworthy of love. We have this deep rooted perception that we are flawed and anybody interested in us must be flawed too. This comes from a deep seated inferiority complex. As soon as the other party shows interest you lose yours. Mission accomplished! You got the trophy and it has less value than you. You’re better and you want a bigger trophy now.

Sự thật của vấn đề là, trong sâu thẳm một phần của tất cả chúng ta cảm thấy không xứng đáng với tình yêu. Chúng tôi có nhận thức đã bắt rễ sâu rằng chúng ta khiếm khuyết và bất cứ ai quan tâm đến chúng ta hẳn cũng có những thiếu sót. Điều này xuất phát từ một phức cảm tự ti đã ăn sâu. Ngay sau khi bên kia biểu thì sự quan tâm bạn đánh mất sự quan tâm của mình. Đã hoàn thành nhiệm vụ! Bạn nhận được chiến lợi phẩm và nó có giá trị nhỏ hơn bạn. Bạn là người tốt hơn và bây giờ bạn muốn có một chiến lợi phẩm lớn hơn.

But to put someone down for liking you is only putting down yourself. The subtext of this dynamic is "What the hell is wrong with you that you're so interested in me?" We're so much more complacent being participants in a chase or being heartbroken because someone we're interested in has rejected us. That has become the safe space. We have movies to watch to make us feel less alone and playlists to last a lifetime. Rejection feels better than unwarranted affection.

Tuy nhiên, hạ thấp một người vì họ thích bạn chỉ là hạ thấp chính mình. Cái ẩn ý của động năng này là "Bạn hâm hay sao mà lại quan tâm tớ đến thế?" Chúng ta tự mãn nhiều hơn khi tham gia vào một việc theo đuổi hoặc là khi đau khổ do người chúng ta quan tâm lại khước từ chúng ta. Điều đó đã trở thành không gian an toàn. Từ chối có vẻ tốt hơn hơn một tình cảm không đảm bảo. Chúng ta có phim ảnh để xem, khiến chúng ta cảm thấy bớt cô đơn và danh mục các bản nhạc để nghe cho đến hết đời.

So yes, part of it is natural impulses — we want to find a partner who is unequivocally valuable. But an even bigger part of if it is an unconscious insecurity that only gets between us and potential happiness. When someone likes us too much we think they are flawed and have less value. When someone likes us just enough, we think they have equal value. But when someone doesn’t reciprocate at all we smell the love in the air and feel the butterflies in the stomach… oh and heart shaped balloons flying around.

Vì vậy, một phần của vấn đề này là xung năng tự nhiên - chúng ta muốn tìm một đối tác người có giá trị rõ ràng. Nhưng một phần lớn hơn là sự bất an vô thức len giữa chúng ta và hạnh phúc tiềm năng Khi ai đó thích chúng ta quá nhiều, chúng ta nghĩ rằng họ là những thiếu sót và có giá trị ít hơn. Khi ai đó thích chúng ta vừa đủ, chúng ta nghĩ rằng họ có giá trị ngang bằng. Nhưng khi ai đó không đáp lại chút nào cả thì chúng ta thấy tình yêu đã tan trong không khí và cảm nhận đau xót trong lòng... và thấy những bong bóng hình trái tim bay lượn xung quanh.

How long are we going to let this happen? Can’t we give a chance to someone interested in us, for a change? Can’t we just drop our egos? There is nothing wrong with a person that likes you. If someone treats you special doesn’t mean he has nothing better to do. Is it not possible that they are sincerely interested you? We can keep running and winning races and breaking hearts or we can stop at one and live our lives with that one person. The choice is yours; keep hanging to balloons filled with ego until they burst and you fall down or hop on the train of love to eternity.

Bao lâu chúng ta sẽ để điều này xảy ra? Có phải chúng ta không thể cung cấp một cơ hội để một người quan tâm đến chúng ta tạo ra một thay đổi? Liệu chúng ta thể bỏ qua cái tôi của mình? Không có gì sai với một người mà bạn thích cả. Nếu ai đó  đối xử với bạn đặc biệt không có nghĩa là họ không có gì tốt hơn bạn. Há chẳng phải rằng họ chân thành quan tâm đến bạn hay sao? Chúng ta có thể tiếp tục cuộc chạy và thắng cuộc đua và làm tan nát những trái tim hoặc chúng ta có thể dừng lại bên một người và sống cuộc sống của chúng ta với người đó. Lựa chọn là của bạn, cứ bám vào những chiếc bong bóng chứa đầy cái tôi cho đến khi chúng nổ tung và bạn rơi xuống hoặc nhảy lên tàu của tình yêu để đi tới vĩnh cửu.

https://www.bustle.com/articles/144865-why-we-lose-interest-in-people-who-show-too-much-interest-in-us

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn