MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, January 19, 2014

Adorable toddler and his 'puppy brother' Theo who nap together every day Bé đáng yêu và "em trai cún con” của mình Theo ngủ trưa cùng nhau mỗi ngày

Adorable toddler and his 'puppy brother' Theo who nap together every day
Bé đáng yêu và "em trai cún con” của mình Theo ngủ trưa cùng nhau mỗi ngày


By ASHLEY COLLMAN
ASHLEY COLLMAN
The daily mail
16 November 2013
The daily mail
16/11/2013


Growing boys need their naps, no matter if they're human or canine.

Những bé trai đang lớn cần giấc ngủ trưa, bất chấp là người hay cún.
When Jessica Shyba and her husband got their three small children a dog this month, they decided to crate train the 7-week-old mixed breed.
But after the first night of whining, Mrs Shyba decided she couldn't bear to let the puppy named Theo sleep alone again.
And that applies to nap time as well. Every day after her son Beau is put down for his afternoon nap, his 'puppy brother' jumps up on the bed to cuddle up and catch a few z's as well.
Mrs Shyba recently wrote about the daily ritual on her blog, including some unbearably adorable photos.

Khi Jessica Shyba và chồng  kiếm cho ba đứa con nhỏ của họ một con cún vào tháng này, họ quyết định rèn chú cún giống lai 7 tuần tuổi này sống trong một cái thùng.
Nhưng sau đêm đầu tiên nó rên rỉ, bà Shyba quyết định không thể chịu đựng để cho con cún có tên là Theo ngủ một mình một lần nữa.
Và điều này cũng áp dụng cả cho giấc ngủ trưa nữa. Mỗi ngày sau khi cậu con trai Beau được cho ngủ trưa, " em trai cún con” của nó nhảy lên trên giường để ôm anh và cùng ngủ một lúc.
Bà Shyba gần đây đã viết về những công việc hàng ngày trên blog của mình, gồm cả một số hình ảnh đáng yêu hết sức.
The first snooze: Theo started sleeping on his toddler-owner Beau when he accidentally fell asleep on the baby when he was being rocked for an afternoon nap one day
Mrs Shyba says that the nap time routine started on the third day they had Theo.
Theo was laying on Beau when the toddler was getting rocked for his afternoon nap and Theo passed out as well. Talk about killing two birds with one stone.
'I was practically howling at the cuteness and nearly woke them both up,' Mrs Shyba said.

Giấc ngủ đầu tiên: Theo bắt đầu ngủ trên mình cậu chủ Beau khi nó vô tình ngủ thiếp đi trên mình cậu bé đang được ru giấc ngủ trưa một ngày
Bà Shyba nói rằng thói quen ngủ trưa bắt đầu vào ngày thứ ba khi họ đem Theo về nhà.
Theo nằm trên người Beau khi cậu bé mới biết đi chập chững ru ngủ trưa và Theo cũng ngủ theo. Thật là nhất cử lưỡng tiện.
"Tôi đã thực hú to trước sự dễ thương đó và gần như khiến cả hai thức giấc,' bà Shyba nói.
The next day, Theo waited outside the bedroom for nap time and so began what the mom calls 'the most organic and beautiful relationship I have ever witnessed.'
'Each day, Theo meets us at nap time and waits patiently for beau to fall asleep. By that time, he's also sleepy, so when I hoist him onto our bed, he stumbles over Beau and plops right down on top of him. And there they sleep, entwined, for at least two hours,' she said.

Ngày hôm sau, Theo chờ đợi bên ngoài phòng ngủ để được ngủ trưa và thế là bắt đầu những gì mà bà mẹ gọi là "mối quan hệ gắn bó và đẹp đẽ nhất mà tôi từng chứng kiến ."
"Mỗi ngày, Theo đón chúng tôi vào giờ ngủ trưa và kiên nhẫn chờ đợi để Beau ngủ. Vào thời điểm đó, nó cũng buồn ngủ, vì vậy khi tôi nhấc nó lên giường, nó trườn lên Beau và nằm xuống trên mình thằng bé. Và ở đó chúng ngủ, ôm chặt nhau, ít nhất là hai giờ", bà mẹ cho biết.


Make yourself comfortable: The Shyba family in Santa Cruz, California got Theo when he was just 7-weeks-old this month
Hãy làm cho mình được thoải mái: Gia đình Shyba ở Santa Cruz, California đã nuôi Theo khi mới 7 tuần tuổi trong vào tháng này.


Snuggle buddies: While they intended to crate train the puppy, mother Jessica Shyba decided she couldn't bear to hear the puppy cry at night

Bạn bè ấp ủ: Trong khi họ có ý định nuôi cún con trong thùng, bà mẹ Jessica Shyba quyết định không thể chịu nổi khi nghe tiếng nó kêu van vào ban đêm


Cozy: Mother Jessica Shyba says she almost woke the two up the first time they fell asleep for a nap because she was 'practically howling at the cuteness'
Ấm cúng: Mẹ Jessica Shyba nói rằng bà gần như đánh thức cả hai lên lần đầu tiên chúng ngủ thiếp bên nhau trong giấc ngủ trưa vì cô đã "thực sự hú lên khi thấy chúng dễ thương biết bao”


Cushy: Theo finds a place to rest his head in Beau's armpit

Êm ái: Theo tìm thấy một nơi để rúc đầu vào nách của Beau


Stretched out: Each day, Theo waits outside the bedroom for nap time and settles in next to Beau once the toddler has fallen asleep
Thư giãn : Mỗi ngày, Theo ở bên ngoài phòng ngủ chờ giấc ngủ trưa và an vị ở bên cạnh Beau một khi cậu bé đã ngủ


Lean on me: The puppy and the toddler share an uncommon bond
Dựa vào tôi đi: Cún con và trẻ mới biết đi chia sẻ một mối liên hệ khác thường.


Wrapped up: The two have synched their sleep schedules

Gắn bó: Cả hai đã đồng bộ lịch trình giấc ngủ của họ


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2508490/Dog-tired-Mom-photographs-toddler-Beau-puppy-brother-Theos-daily-nap-ritual.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn