MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, March 22, 2013

What is the Difference Between Infatuation and Love? Sự khác biệt giữa si mê và tình yêu?

What is the Difference Between Infatuation and Love?

Sự khác biệt giữa si mê và tình yêu?

It can sometimes be difficult to tell the difference between infatuation and love. This is especially true at the beginning of a relationship. It is easy to think that you have found true love as the intensity of infatuation takes over your life. Love, however, rarely comes on suddenly. It is a slow, gradual process that can only happen after the rush of infatuation starts to ebb.


Đôi khi khó có thể phân biệt giữa si mê và tình yêu. Điều này đặc biệt đúng vào lúc bắt đầu một mối quan hệ. Thật dễ dàng nghĩ rằng bạn đã tìm thấy tình yêu đích thực khi cường độ của sự si mê chiếm lĩnh cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, tình yêu, hiếm khi xuất hiện đột ngột. Nó là một quá trình dần dà chậm rãi mà chỉ có thể xảy ra sau khi cơn bột phát mê say bắt đầu suy giảm.

 Infatuation describes the intense range of feelings present at the beginning of most relationships; sweaty palms, rapidly beating heart, butterflies in the stomach. The world is a better, more beautiful place because object of your affection is with you. Every time you touch is thrilling, you remember every conversation, and your thoughts revolve around them. In more common terms, this is a crush. Crushes are a very real, normal part of human life. Everyone experiences at least one crush at some point or another in their lives.

Sự si mê mô tả tầm mức mạnh mẽ của cảm xúc xuất hiện vào lúc bắt đầu hầu hết các mối quan hệ, đổ mồ hôi tay, tim đập nhanh, cồn cào trong dạ. Thế giới là một nơi đẹp hơn, tốt hơn bởi vì đối tượng của tình cảm của bạn đang hiện hữu cùng bạn. Mỗi lần bạn tiếp xúc là một lần kích động, bạn ghi nhớ mỗi cuộc chuyện trò, và suy nghĩ của bạn chỉ xoay quanh chuyện đó. Một từ ngữ dùng phổ biến hơn là sựu phải lòng. Phải lòng một người là một phần rất thực tế, rất bình thường của đời sống con người. Mọi người đều trải qua ít nhất một lần phải lòng tại một thời điểm nào đó trong đời mình.Infatuation is caused by a chemical reaction in the body. The hormones released accounts for some of the feelings of elation. In truth, you are "high" on dopamine. This is an important evolutionary response to meeting a potential future mate. These hormones assure that two people will spend enough time together to possibly produce children, thus ensuring the survival of the species.

Sự si mê được gây ra bởi một phản ứng hóa học trong cơ thể. Những hormone được tiết ra là nguyên do của một số cảm giác hứng khởi. Sự thật là bạn có dopamine "cao". Đây là một phản ứng tiến hóa quan trọng nhằm gặp gỡ một người bạn đời tiềm năng trong tương lai. Những hormone này đảm bảo rằng hai người sẽ dành đủ thời gian với nhau để có thể sản sinh ra trẻ em, đảm bảo sự sống còn của loài người.Love, on the other hand, is a calmer, more mature feeling. It is a sense of stability. Love is still exciting, at times. It can change day-to-day. Love takes work. The feelings are not supported by the highs of hormones, but by a shared love and respect for each other. Love is what exists after infatuation fades, if you are lucky.

Tình yêu, ngược lại, là một cảm giác trưởng thành hơn bình tĩnh hơn. Nó là một cảm giác ổn định. Tình yêu vẫn lắm lúc vẫn phấn khích. Nó có thể thay đổi mỗi ngày. Tình yêu cần được vun đắp. Những cảm giác này không được hỗ trợ bởi nồng độ hormone cao, nhưng bởi một tình yêu chia sẻ và tôn trọng nhau. Tình yêu là những gì còn tồn tại sau khi sự mê đắm héo tàn, nếu bạn là người may mắn.Infatuation and love are different in many ways. While both result in pleasant feelings, the feeling of infatuation is more intense than the feeling of love. Love may not be as intense, but it is usually a much deeper emotion. Relationships that start as infatuation can mature into love.

Sự si mê và tình yêu khác nhau trong nhiều khía cạnh. Trong khi cả hai đều chi ta cảm giác thích thú, cảm giác si mê đắm mạnh mẽ hơn cảm giác thương yêu. Tình yêu không có thể không mãnh liệt bằng, nhưng nó thường là một cảm xúc sâu sắc hơn nhiều. Mối quan hệ bắt đầu bằng si mê có thể chin muồi để hóa thành tình yêu.One of the biggest differences between infatuation and love is how long each can last for. Infatuation can last, at most, several months before it starts to fade. Love, on the other hand, is capable of lasting fifty years or more, if both people in the relationship work for it. Infatuation is almost effortless. Anything put into the relationship is because you want to. Everything you do for the other person brings great pleasure for you, too. This isn’t always the case in love. You do things that you don’t want to do, things that you will get no pleasure from, because it is the fair thing to do. Love is about compromise.

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa si mê và tình yêu là chúng có thể kéo dài bao lâu. Sự si mê có thể kéo dài, nhiều nhất, vài tháng rồi bắt đầu héo tàn. Tình yêu, ngược lại, có khả năng kéo dài năm mươi năm hoặc nhiều hơn, nếu cả hai người trong mối quan hệ cùng bồi đắp cho nó. Sự si mê gần như không cần nỗ lực. Bất cứ điều gì được đưa vào mối quan hệ là bởi vì bạn muốn thế. Tất cả những gì bạn làm cho người khác cũng mang lại niềm vui lớn cho chính bạn. Trong tình yêu không phải luôn luôn như vậy. Bạn làm những điều mà bạn không muốn làm, những điều mà từ đó bạn sẽ không hề nhận được niềm vui, bởi vì đó là điều tốt đẹp để làm. Tình yêu là hướng tới thỏa hiệp.Infatuation and love are both different in the amount of unpleasant tension that is part of the relationship some days. Infatuation discourages any real disagreements from taking place. You both are on your best behavior during all the time you spend together. Anything that could cause a discrepancy to the idea of a perfect relationship is avoided. Everything is perfect, and no one wants to mess that up.

Si mê và tình yêu cả hai đều khác nhau ở mức độ căng thẳng khó chịu mà đôi khi lại là một phần của mối quan hệ. Sự si mê không khuyến khích bất kỳ bất đồng nào xảy ra. Cả hai luôn luôn ứng xử hết sức tốt đẹp những khi bên nhau. Bất cứ điều gì có thể gây ra một sự khác biệt với ý tưởng về một mối quan hệ hoàn hảo đều được tránh. Mọi thứ đều hoàn hảo, và không ai muốn phá vỡ sự hoàn hảo đó.Love allows people to be who they really are. While arguments aren’t encouraged, they happen. Sometimes they happen a lot, especially in times of stress. Love is admitting that your partner has faults, and so do you, but that is okay. You have realistic expectations of each other. Love is accepting.

Tình yêu cho phép người ta thể hiện con người thực của mình. Cho dù không hề được khuyến khích, cãi cọ vẫn cứ xảy ra. Đôi khi chúng xảy ra rất nhiều, đặc biệt là vào thời điểm căng thẳng. Tình yêu là thừa nhận rằng nửa kia của bạn có lỗi lầm, và cả bạn cũng thế, nhưng điều đó không sao. Bạn có những kỳ vọng thực tế về nhau. Yêu là chấp nhận.Infatuation and love are two separate emotions, and there are many differences between them. They are, however, similar in some ways. Infatuation is like a shiny new pair of dress shoes, where as love is the comfy old sneakers you’ve had for years. Infatuation is fun, while it lasts. Eventually, though, the night out ends, and you slip into the sneakers that fit perfectly, even if they are starting to give at the seams and the tread is worn out. This is what happens in relationships. As the brilliance of infatuation fades, couples move into a contented place where, even if there are problems, they know they can depend on one another to provide the love and support they need. That is the difference between infatuation and love.

Si mê và tình yêu là hai cảm xúc riêng biệt, và có nhiều sự khác biệt giữa chúng. Tuy nhiên, chúng giống nhau về một số khía cạnh. Sự si mê giống như một đôi giày mới bóng loáng, còn tình yêu là đôi giày thể thao cũ bạn đã mang nhiều năm. Si mê là niềm vui, chừng nào nó còn kéo dài được. Mặc dù, cuối cùng, đêm có dài mấy rồi cũng tàn, và bạn lại xỏ chân vào đôi giày thể thao vừa khít đôi chân, ngay cả khi chúng đang bắt đầu bung chỉ và mòn vẹt. Đây là điều sẽ xảy ra trong các mối quan hệ. Khi cái hào nhoáng của si mê úa tàn, các cặp đôi chuyển sang môt nơi chốn đáng hài lòng, ngay cả khi có vấn đề, thì họ cũng biết họ có thể phụ thuộc vào nhau để tạo dựng tình yêu và sự hỗ trợ mà họ cần có. Đó là sự khác biệt giữa si mê và tình yêu.
Translated by nguyenquangy

http://www.wisegeek.org/what-is-the-difference-between-infatuation-and-love.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn