MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 28, 2013

What is one party democracy? Dân chủ Một đảng là gì?

What is one party democracy?
Dân chủ Một đảng là gì?

WISE GEEK
WISE GEEK


A democracy is a type of government in which citizens who are eligible to vote get to elect government officials and representatives. A political party is an organization that is made up of people who share many or all of the same ideologies and that attempts to gain power and influence in the government, usually by having members of the party elected into office. A one party democracy is one in which all political candidates and government officials are members of a single party. In most cases, other political parties and even opposition to the ruling party are illegal.

Dân chủ là một loại hình chính phủ, trong đó các công dân, những người có đủ điều kiện bỏ phiếu được bầu ra các quan chức chính phủ và đại diện. Một đảng chính trị là một tổ chức được tạo thành từ những người chia sẻ phần nhiều hoặc tất cả hệ tư tưởng và những nỗ lực nhằm giành được quyền lực và ảnh hưởng trong chính phủ, thường là bằng các đưa các đảng viên tranh cử vào các chức vụ công quyền. Dân chủ một đảng là nền dân chủ trong đó tất cả các ứng cử viên chính trị và các quan chức chính phủ là thành viên của một đảng duy nhất. Trong hầu hết các trường hợp, các đảng chính trị khác và thậm chí phe đối lập của đảng cầm quyền đều được coi là bất hợp pháp.Nearly all democracies have at least two political parties, but there have been some one party democracies. As of 2011, the government in Syria was an example of a one party democracy. Syria's constitution, which was adopted in 1973, gave control of its government and its society to the Arab Socialist Ba'ath Party.

Gần như tất cả các nền dân chủ đều có ít nhất hai đảng phái chính trị, nhưng cũng đã có một số nền dân chủ một đảng. Năm 2011, chính phủ ở Syria là một ví dụ về một nền dân chủ độc đảng. Hiến pháp của Syria, được thông qua năm 1973, đã trao quyền kiểm soát chính phủ và xã hội vào tay  đảng xã hội chủ nghĩa  Đảng Ả Rập – đảng Ba'ath.
Pros and Cons

Ưu và khuyết điểm
Proponents of one party democracies say that the existence of multiple political parties in a state creates partisanship and leads to problems when elected officials from opposing parties must come together to create laws and policies. These proponents might point to the so-called gridlock that can occur when members of opposing parties cannot come to an agreement and are unable to pass a proposal because the minimum number of affirmative votes cannot be achieved. Opponents of one party democracies argue that the variety of opinions on how a government should operate is best reflected by having more than one party. They say that having multiple political parties allows for balance and a fuller representation of the people's views. Also, some critics of one party democracies point to a lack of choices for voters, because even if there are multiple candidates in an election, they are all from the same party and generally would have the same opinions and ideals.

Những người ủng hộ một nền dân chủ độc đảng nói rằng sự tồn tại của nhiều đảng chính trị trong một nhà nước tạo ra   phái và dẫn đến các vấn đề khi các quan chức được bầu từ các bên đối lập phải đồng thuận với nhau để làm ra các luật và chính sách. Những người ủng hộ này có thể chỉ ra cái gọi là bế tắc mà có thể xảy ra khi các thành viên của các đảng đối lập nhau không thể đi đến thỏa thuận và không thể thông qua một đề xuất vì không thể đạt được số lượng tối thiểu phiếu thuận. Những người phản đối dân chủ độc đảng cho rằng đa dạng về ý kiến ​​về việc chính phủ nên hoạt động thế nào được phản ánh tốt nhất khi có nhiều hơn một đảng. Họ nói rằng việc có nhiều đảng chính trị cho phép cân bằng và đại diện đầy đủ hơn cho quan điểm của người dân. Ngoài ra, một số người phê phán nền dân chủ một đảng đã chỉ sự thiếu lựa chọn cho cử tri, bởi vì ngay cả khi có nhiều ứng cử viên trong cuộc bầu cử, tất cả họ đều cùng một đảng và nói chung sẽ có cùng một ý kiến ​​và lý tưởng.
Necessary Conditions for Success

To many political analysts, there are certain conditions that would have to exist for a one party democracy to be effective. One such condition is that the citizenry would have to be fairly unified and agree on the basic direction for the country and the role of government in the society. Another is that the ruling party must be able to sustain membership and have a relatively high tolerance for different viewpoints. The ruling party also must offer multiple candidates to the electorate for each elected office, and there would need to be continued agreement by the citizens that additional political parties were not needed. These conditions are seldom met, so an effective one party democracy is difficult to find, and many that are established eventually develop into multiple party democracies or completely dismiss the idea of having political parties at all.
Điều kiện cần thiết để thành công

Nhiều nhà phân tích chính trị
cho rằng cần phải có những điều kiện nhất định để một nền dân chủ một đảng có hiệu quả có thể tồn tại. Một trong những điều kiện là công dân phải khá thống nhất và đồng ý về định hướng cơ bản cho đất nước và về vai trò của chính phủ trong xã hội. Một điều kiện khác là đảng cầm quyền phải có khả năng khoan dung khá cao để duy trì số lượng đảng viên có các quan điểm khác nhau. Đảng cầm quyền cũng phải giới thiệu  nhiều ứng cử viên để cử tri bầu  vào mỗi chức vụ công quyền, và cần phải có được đồng thuận liên tục của các công dân cho rằng các đảng phái chính trị khác là không cần thiết. Hiếm khi có được những điều kiện này, do đó, một nền dân chủ một đảng có hiệu quả thì khó tìm thấy, và nhiều nền dân chủ một đảng được thành lập cuối cùng cũng phát triển thành nền dân chủ đa đảng hoặc gạt bỏ hoàn toàn ý tưởng có thêm các đảng phái chính trị khác.
http://www.wisegeek.com/what-is-a-one-party-democracy.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn