MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, March 1, 2013

What is the Purpose of Government? Mục đích của Chính phủ là gì?

What  is the Purpose of Government?

Mục đích của Chính phủ là gì?

By Omkar Phatak
Omkar Phatak


What is the purpose of a government? Why does a government need to exist? Read to find the purpose of government and its importance...

Mục đích của một chính phủ là gì? Tại sao chính phủ cần phải tồn tại? Đọc để tìm ra mục đích của chính phủ và tầm quan trọng của nó...
"Why has government been instituted at all? Because the passions of men will not conform to the dictates of reason and justice without constraint." - Alexander Hamilton

"Tại sao chính phủ được thiết lập? Bởi vì niềm đam mê của con người sẽ không phù hợp với mệnh lệnh của lý trí và công lý nếu không bị hạn chế." - Alexander Hamilton

"We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness --That to secure these Rights, Governments are instituted among Men...- Thomas Jefferson (The Declaration of Independence)

"Chúng ta coi những sự thật này là hiển nhiên, rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng họ được Tạo Hóa ban cho các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền Sống, quyền Tự do, và Mưu cầu Hạnh phúc - Để bảo đảm các quyền đó, chính phủ được mọi người thiết lập nên... - Thomas Jefferson (Tuyên ngôn Độc lập)
The two quotes above clearly explains, what is the purpose of government in a nutshell to the point that they make my article unnecessary. I have tried to explain the two points mentioned in quotes above that define it. This is one of the most fundamental questions of political science and it would be instructive to ponder on this question if you are a student of this field. Answering this question is understanding the nature of governance and the principles underlying its need.

Hai trích dẫn ở trên giải thích rõ ràng mục đích của chính phủ là gì một cách cô đọng tới mức bài viết này của tôi xét ra không còn cần thiết nữa. Tôi đã cố gắng giải thích hai điểm được đề cập trong hai trích dẫn ở trên để định nghĩa chính phủ. Đây là một trong những câu hỏi cơ bản nhất của khoa học chính trị và suy ngẫm về câu hỏi này cũng là điều đáng tìm hiểu nếu bạn là một sinh viên ngành này. Trả lời câu hỏi này là hiểu được bản chất của cai trị và các nguyên tắc cơ bản cần có.
Imagine for a moment, if there was no government, what would be the world around you like. That will pretty much give you an idea about why we need a government and what is its purpose. As you go reading ahead, you will realize that the need for governance is a natural consequence of the fact that man is a social animal. For a society to stabilize and grow in peace, it is necessary that man becomes a political animal and adopt a particular type of government.

Hãy tưởng tượng một chút, nếu không có chính phủ, thì thế giới xung quanh bạn sẽ như thế nào. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khá nhiều ý tưởng về lý do tại sao chúng ta cần có một chính phủ và mục đích của nó là gì. Khi bạn đi đọc tiếp bài này, bạn sẽ nhận ra rằng nhu cầu về cai/quản trị là một hệ quả tự nhiên của một thực tế rằng con người là một động vật xã hội. Để một xã hội ổn định và phát triển trong hòa bình, điều cần thiết là con người phải  trở thành một động vật chính trị và chấp nhận một loại hình chính phủ cụ thể.

A government is any organization that holds the highest power in a region or a country and is the ultimate arbitrator in matters of public policy, law and order. A nation state is defined by the existence of a government which has control over a nation's dominion. The 3 branches of government which include the executive, legislative and judicial are the three pillars on which the edifice of a democratic government rests.

Chính phủ là bất kỳ tổ chức nào nắm giữ quyền lực cao nhất trong một vùng hoặc một quốc gia và là trọng tài tối cao về các vấn đề pháp lý, chính sách và trật tự công cộng. Một quốc gia được xác định bởi sự tồn tại của một chính phủ mà có quyền kiểm soát đối với lãnh thổ của một quốc gia mình. Ba nhánh của chính phủ bao gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp là ba trụ cột mà trên đó tòa nhà chính phủ dân chủ được dựng nên.
There can be various types of governments depending on how power is shared among the people. There are democratic regimes like USA, which elect their own government and at the other end, there are totalitarian regimes which hold power by force. The kind of government I talk about in the rest of the article is a federal democracy which exists in USA. This type of government is guided by a chosen set of principles which are together assimilated into a constitution. Most decisions are made by a central government which is made up of a set of elected representatives.

Có thể có các loại chính phủ khác nhau tùy thuộc vào cách chia sẻ quyền lực giữa nhân dân với nhau. Có chế độ dân chủ như của Mỹ, mà chính phủ của họ được người dân bầu ra và ở cực kia là những chế độ độc tài toàn trị nắm giữ quyền lực bằng vũ lực. Các loại hình chính phủ tôi nêu lên trong phần còn lại của bài viết này là một thẻ chế dân chủ liên bang đang tồn tại ở Mỹ. Loại hình chính phủ này được chỉ đạo bởi một tập hợp các nguyên tắc đã được lựa chọn để cùng hòa nhập vào hiến pháp. Hầu hết các quyết định được thực hiện bởi một chính phủ trung ương được tạo thành từ một tập hợp các đại diện dân cử.
What is the Purpose of a Government?

Understanding the purpose of an established government is trying to comprehend the need for distribution of power in a society. Here are the prime purposes of government.

Mục đích của Chính phủ là gì?

Tìm hiểu về mục đích của một chính phủ đã được thiết lập là cố gắng để nắm được sự cần thiết phải phân chia quyền lực trong xã hội. Liệt kê dưới đây là những mục đích chính của chính phủ.
Upholding Fundamental Human Rights

The prime purpose of federal government is to uphold and protect the fundamental human rights of freedom, equality, peace and justice. Most importantly, what must be safeguarded is freedom of thought, freedom to determine your own destiny and above all the right to pursuit of happiness!

Phát huy quyền con người cơ bản

Mục đích chính của chính phủ liên bang
duy trì và bảo vệ các quyền cơ bản của con người về tự do, bình đẳng, hòa bình, và công lý. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ được tự do tư tưởng, tự do quyết định vận mệnh của riêng mình và trên hết là quyền mưu cầu hạnh phúc!
Maintaining Peace Through Enforcement of Law & Order

To maintain peace, a government needs to enforce law and maintain order. It needs to establish an impartial judicial system that can hand out justice and punish crime. A creation of an internal organization for implementing the rule of law (like the Federal Bureau of Investigation & State Wise Police Units) must be established. This function includes safeguarding private property and life of citizens.

Duy trì Hòa Bình Qua Thực thi Pháp luật & Trật tự Xã hội

Để duy trì hòa bình, chính phủ cần thực thi pháp luật và duy trì trật tự. Chính phủ cần phải thiết lập một hệ thống tư pháp công bằng có thể thực thi công lý và trừng phạt tội phạm. Phải thiết lập một tổ chức nội bộ nhằm thực hiện pháp quyền (như Cục điều tra Liên bang & các Đơn vị Cảnh sát Tiểu bang tinh nhuệ). Chức năng này bao gồm bảo vệ tài sản cá nhân và cuộc sống của công dân.
Protecting the Sovereignty of the Nation

Every government must safeguard its land and people from elements that threaten freedom of the nation. For these principles, it must build defense forces to protect its borders and its economic interests. This is the most important of basic purposes of government.

Bảo vệ chủ quyền của quốc gia

Mỗi chính phủ phải bảo vệ đất nước và con người khỏi các yếu tố đe dọa tự do của dân tộc. Để thực hiện những nguyên tắc này, chính phủ phải xây dựng lực lượng quốc phòng để bảo vệ biên giới và lợi ích kinh tế của quốc gia. Đây là mục đích cơ bản quan trọng nhất của chính phủ.

Implementing Economic & Social Reform

Another prime purpose of local government, as well as federal government is to create laws that achieve economic as well as social reform. The policies of the government must be repaired or modified according to need. This is done by unanimous vote of elected representatives of people.

Thực hiện cải cách kinh tế và xã hội

Một mục đích chính
nữa của các cơ quan chính quyền địa phương, cũng như của chính phủ liên bang là làm ra các đạo luật nhằm đạt được cải cách về kinh tế cũng như xã hội. Các chính sách của chính phủ phải được sửa chữa hoặc điều chỉnh theo nhu cầu. Điều này được các đại diện dân cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu nhất trí.

Collecting Taxes

The economic resources for provision of all the governance facilities and implementation of policies cannot be possible without collection of taxes from the general public. It needs to have an impartial taxation system for that purpose.

Thu thuế

Các nguồn lực kinh tế
nhằm trang trải cho tất cả các cơ sở quản lý nhà nước và việc thực hiện các chính sách không thể được nếu không thu thuế từ dân chúng. Chính phủ cần phải có một hệ thống thuế công bằng để phụ vụ cho mục đích đó.

Providing Education, Infrastructure, Health Facilities

The most fundamental of human needs which includes education, food, health facilities must be satisfied through the policy of governance. Government must provide infrastructure so that these needs are met.

Cung cấp Giáo dục, Cơ sở hạ tầng, Chăm sóc y tế

Các nhu cầu
cơ bản nhất của con người bao gồm giáo dục, thực phẩm, các cơ sở y tế phải được thỏa mãn thông qua các chính sách về quản trị. Chính phủ phải cung cấp cơ sở hạ tầng để những nhu cầu này được đáp ứng.
Hope I have given you a rough idea about what is the purpose of a government. If we need to peacefully coexist, share the resources offered by nature and protect the right to liberty which is the right of every man, we need a government. A system like a society will not sustain without the backbone of law and order as inherently we are highly individualistic species. Hence, the adoption of a rule of law commonly acceptable to all was adopted. In a nutshell, the purpose of a government is to protect freedom and protect the very fabric of society.

Hy vọng tôi đã cho bạn một ý tưởng chung chung về mục đích của một chính phủ. Nếu chúng ta cần cùng tồn tại một cách hòa bình, chia sẻ các nguồn tài nguyên được thiên nhiên cung cấp và bảo vệ các quyền tự do của mỗi con người, chúng ta cần một chính phủ. Cơ thể xã hội sẽ không thể duy trì được nếu không có xương sống của pháp luật và trật tự vì chúng ta vốn là loài động vật có tính cá nhân rất cao. Do đó, việc áp dụng pháp quyền thường được tất cả mọi người thông qua. Nói tóm lại, mục đích của một chính phủ là bảo vệ tự do và bảo vệ chính kết cấu của xã hội.http://www.buzzle.com/articles/purpose-of-government.html
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn