MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, February 10, 2013

America: The Next Energy Superpower? Mỹ: Siêu cường năng lượng tiếp theo?America: The Next Energy Superpower?

Mỹ: Siêu cường năng lượng tiếp theo?

By Anthony Fensom
The Diplomat
January 23, 2013

Anthony Fensom
The Diplomat
23/1/2013

This year, the U.S. will likely surpass Russia and Saudi Arabia as the largest liquids fuel producer in the world.

Năm nay, Mỹ có thể sẽ vượt qua Nga và Saudi Arabia trở thành nhà sản xuất nhiên liệu lỏng lớn nhất thế giới.


From previously challenging the “tyranny of oil,” newly inaugurated U.S. President Barack Obama enters his second term in office as leader of a potential oil and gas superpower.

Xuất phát từ nền "chuyên chế dầu lửa" đầy thách thức trước đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa mới tuyên thệ nhậm chức đã vào nhiệm kỳ Tổng Thống thứ hai như là lãnh đạo của một siêu cường về tiềm năng dầu khí.

According to BP’s Energy Outlook 2030, unconventional sources will make the United States virtually energy self-sufficient by 2030, largely thanks to the shale gas revolution.
Theo Triển vọng Năng lượng 2030 của BP, nguồn năng lượng phi truyền thống này sẽ làm cho Hoa Kỳ hầu như có thể tự cung tự cấp năng lượng vào năm 2030, phần lớn là nhờ cuộc cách mạng khí đá phiến.

“The U.S. will likely surpass Russia and Saudi Arabia in 2013 as the largest  liquids producer in the world (crude and biofuels) due to tight oil and biofuels growth…. Russia will likely pass Saudi Arabia for the second slot in 2013 and hold that until 2023. Saudi Arabia regains the top oil producer slot by 2027,” the London-based oil and gas giant said.
"Mỹ có thể sẽ vượt qua Nga và Ả-rập Xê-út vào năm 2013 trở thành nhà sản xuất nhiên liệu lỏng lớn nhất thế giới (dầu thô và nhiên liệu sinh học) do phát triển mạnh mẽ dầu đá phiến và nhiên liệu sinh học .... Nga sẽ có khả năng vượt qua Ả-rập Xê-út để chiếm vị trí thứ hai vào năm 2013 và giữ vị trí đó cho đến năm 2023. Ả-rập Xê-út trở lại vị trí sản xuất dầu hàng đầu vào năm 2027," công ty dầu khí khổng lồ có trụ sở tại London này cho biết.

The U.S. Energy Information Administration (EIA) has forecast that the nation could become a net exporter of liquefied natural gas (LNG) as early as 2016, and a net exporter of total natural gas (including via pipelines) by 2020.

Cục Quản trị Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo rằng quốc gia này có thể trở thành một nước xuất khẩu ròng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào đầu 2016, và xuất khẩu ròng khí đốt tự nhiên toàn phần (bao gồm cả đường ống) vào năm 2020.

For the Asia-Pacific region, potential U.S. gas exports could undercut higher priced gas from Australia and elsewhere, resulting in lower fuel bills for major importers such as Japan and South Korea.


Đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tiềm năng xuất khẩu khí đốt của Mỹ có thể làm giảm giá khí đốt cao từ Úc và các nơi khác, tạo ra chi phí nhiên liệu thấp hơn cho các nhà nhập khẩu lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc.

However, fast-growing China and India are expected to become even more reliant on imports to satisfy domestic demand, BP said in its report.

Tuy nhiên, hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng theo dự kiến ​​sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước, báo cáo của BP cho biết.

With the world’s population seen reaching 8.3 billion by 2030 and income doubling in real terms from 2011 levels, BP expects an additional 1.3 billion people will require energy. This will result in global energy demand being 36 percent higher in 2030 compared to 2011, with almost all growth (93 percent) coming from non-OECD economies.

Với dân số thế giới đạt 8,3 tỷ USD vào năm 2030 và tăng gấp đôi thu nhập trong điều kiện thực tế so với mức năm 2011, BP hy vọng một 1,3 tỷ người thêm này sẽ đòi hỏi thêm năng lượng. Điều này sẽ dẫn đến nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng thêm 36% vào năm 2030 so với năm 2011, với hầu hết tăng trưởng (93%) xuất từ các nền kinh tế không thuộc OECD.

The Asia-Pacific region will produce the most rapid growth in energy production, largely from coal, generating 35 percent of global energy production by 2030.
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tạo ra tăng trưởng nhanh nhất trong sản xuất năng lượng, chủ yếu là từ than đá, với 35% sản xuất năng lượng toàn cầu vào năm 2030.

The report states that unconventional sources such as shale gas, tight oil, heavy oil and biofuels will transform the energy balance of the United States.

Báo cáo nói rằng các nguồn năng lượng độc đáo như khí đá phiến, dầu đá phiến , dầu nặng và nhiên liệu sinh học sẽ làm thay đổi cân bằng năng lượng của Hoa Kỳ.

“By 2030, increasing production and moderating demand will result in the U.S. being 99 percent self-sufficient in net energy; in 2005 it was only 70 percent self-sufficient,” it said.

"Đến năm 2030, sản lượng gia tăng và nhu cầu điều hòa sẽ dẫn đến việc Mỹ tự cung tự cấp 99% về năng lượng ròng, vào năm 2005, con số tự cung tự cấp chỉ có 70% ", báo cáo cho biết.
Production from unconventional sources will provide all the net growth in global oil supply to 2020, and more than 70 percent of the growth to 2030.

Sản lượng từ ​​các nguồn độc đáo này sẽ tạo ra toàn bộ tăng trưởng ròng trong việc cung cấp dầu mỏ toàn cầu đến năm 2020, và hơn 70% tăng trưởng đến năm 2030.

“Fears over oil running out – to which BP has never subscribed – appear increasingly groundless,” BP’s group chief executive Bob Dudley said. “The U.S. will not be increasingly dependent on energy imports, with energy set to reinvigorate its economy.”

"Những lo ngại về cạn kiệt dầu mỏ - mà BP đã không bao giờ ủng hộ - ngày càng tỏ ra vô có căn cứ", giám đốc điều hành của tập đoàn BP Bob Dudley cho biết. "Mỹ sẽ ngày càng không còn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, mà dùng năng lượng để phục hồi năng lực nền kinh tế của mình."

Aided by gains in technology, the U.S. shale gas boom has already cut household energy bills by an estimated U.S. $1,000 a year and spurred a wave of industrial investment, reversing a 30-year trend of declining manufacturing jobs.

Hỗ trợ bởi thành tựu công nghệ, bùng nổ khí đá phiến của Mỹ đã cắt giảm hóa đơn năng lượng hộ gia đình ước tính là 1.000 đô-la một năm và thúc đẩy một làn sóng đầu tư công nghiệp, đảo ngược một xu hướng kéo dài 30 năm suy giảm công việc sản xuất.
According to Bloomberg News, at least five new U.S. steel plants are planned that would use gas instead of coal to purify iron ore, including a U.S. $750 million Louisiana plant by Nucor Corp.

Theo Bloomberg News, có ít nhất năm các nhà máy thép mới của Mỹ được quy hoạch sử dụng gas thay vì than để tinh chế quặng sắt, bao gồm một nhà máy ở Louisiana trị giá 750 triệu USD của Nucor Corp
Chemical and fertilizer companies are also reportedly planning new gas-fueled plants, with some analysts saying cheap energy could result in a “re-industrialization” of the United States.

Các công ty hóa chất và phân bón cũng thông báo kế hoạch khí gas mới, với một số nhà phân tích nói rằng năng lượng giá rẻ có thể dẫn đến "tái công nghiệp hóa" của Hoa Kỳ.
While major shale gas and tight oil resources exist elsewhere, including in Australia, BP’s report noted that significant exploitation had thus far only occurred in North America, due to a range of market factors.
Trong khi các nguồn khí và dầu đá phiến lớn tồn tại ở nhiều nơi khác, trong đó có Úc, báo cáo BP ghi nhận rằng cho tới nay khai thác quan trọng chỉ xảy ra ở Bắc Mỹ, do một loạt các yếu tố thị trường.

In a statement, BP group chief economist Christof Rühl said: “Vast unconventional reserves have been unlocked in the U.S., with oil production following gas. This delivery has been made possible not only by the resources and technology, but also by ‘above-ground’ factors such as a strong and competitive service sector, land access facilitated by private ownership, liquid markets and favorable regulatory terms.

Trong một phát biểu, nhà kinh tế hàng đầu của nhóm BP, Christof Rühl nói: "dự trữ lớn về nguồn năng lượng phi truyền thống này này đã được khai phá tại Mỹ, với sản xuất dầu từ khí gas. Sự khai thác đã được hiện thực hóa không chỉ bởi các nguồn tài nguyên và công nghệ, mà còn bởi các yếu tố trên mặt đất như một ngành dịch vụ mạnh mẽ và cạnh tranh, tiếp cận đất đai dễ dàng bởi sở hữu tư nhân, thị trường linh động và các quy chế thuận lợi.

“No other country outside the U.S. and Canada has yet succeeded in combining these factors to support production growth. While we expect other regions will adapt over time to develop their resources, by 2030 we expect North America still to dominate production of these resources.”
"Không có quốc gia khác ngoài Mỹ và Canada đã thành công trong việc kết hợp các yếu tố để hỗ trợ tăng trưởng sản xuất. Trong khi chúng ta mong đợi các khu vực khác dần dà sẽ thích ứng để phát triển các nguồn lực của mình, vào năm 2030 chúng ta hy vọng Bắc Mỹ vẫn thống trị sản xuất các nguồn tài nguyên này. "

Fossil fuels dominant
President Obama’s call in his second inaugural address for action on climate change has also received assistance from the gas boom.

Nhiên liệu hóa thạch chiếm ưu thế
Trong diễn văn nhậm chức thứ hai của Tổng thống Obama lời kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu cũng đã nhận được hỗ trợ từ sự bùng nổ của khí gas.
In the United States, according to the Environmental Protection Agency (EPA), natural gas-fired power plants produce around half as much carbon oxide emissions, less than a third as much nitrogen oxides, and one percent as much sulfur oxide as coal-fired plants. In light of this, the New York Times reports that the EPA is planning tighter emission standards to force power generators to switch from coal to gas.

Tại Hoa Kỳ, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), các nhà máy điện dùng khí thiên nhiên tạo ra khoảng ít hơn một nửa lượng khí thải oxit carbon, khoảng 1/3 các oxit nitơ, và một phần trăm oxit lưu huỳnh so với các nhà máy chạy than. Theo phương hướng này, tờ New York Times báo cáo rằng EPA đang có kế hoạch đưa ra tiêu chuẩn khí thải chặt chẽ hơn để buộc các nhà máy phát điện chuyển đổi từ than đá sang khí.

The National Resources Defense Council estimates that emissions from current coal-fired plants could be cut by more than 25 percent by the end of this decade, helping the U.S. president achieve a pledge of reducing total domestic emissions by about 17 percent from 2005 levels by 2020.

Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia ước tính rằng lượng khí thải từ các nhà máy đốt than hiện nay có thể được cắt giảm hơn 25% vào cuối thập kỷ này, giúp Tổng thống Mỹ đạt được một cam kết giảm tổng lượng phát thải trong nước khoảng 17% vào năm 2020 so với mức phát thải năm 2005.
Yet the oil and gas boom will see fossil fuels remain dominant in the U.S. energy mix, with renewable energy’s share of total electricity generation forecast to rise from 13 percent in 2011 to just 16 percent in 2040, according to the EIA.

Tuy nhiên, sự bùng nổ dầu và khí đốt vẫn sẽ chứng kiến nhiên liệu hóa thạch còn chiếm ưu thế trong hỗn hợp năng lượng của Mỹ, với thị phần năng lượng tái tạo của tổng phát điện dự báo sẽ tăng từ 13% năm 2011 lên 16% vào năm 2040, theo EIA.
Based on BP’s forecasts, the world’s continued reliance on fossil fuels will see global greenhouse gases exceed recommended levels above 450 parts per million of carbon-dioxide equivalent.

Dựa trên những dự báo của BP, sự phụ thuộc tiếp tục của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch sẽ chứng kiến khí nhà kính toàn cầu vượt quá mức đề nghị trên 450 phần triệu carbon dioxide tương đương.
BP estimates oil, gas and coal will each command market shares of around 26 to 28 percent by 2030, with non-fossil fuels such as nuclear, hydro and renewables remaining at around 6 to 7 percent each.
BP ước tính dầu, khí đốt và than đá sẽ chiếm thị phần khoảng 26 đến 28% vào năm 2030, với phần nhiên liệu phi hóa thạch như hạt nhân, thủy điện và năng lượng tái tạo còn lại khoảng 6 đến 7% mỗi loại.

Despite reduced energy intensity, growth in renewables and substitution of coal with gas, carbon dioxide (CO2) emissions are still forecast to increase by 26 percent from 2011 to 2030.

Mặc dù cường độ sử dụng năng lượng có giảm, sự tăng trưởng trong các nguồn năng lượng tái tạo và sự thay thế than bằng khí đốt, phát thải carbon dioxide (CO2) vẫn được dự báo sẽ tăng thêm 26% từ 2011 đến 2030.

“Most of the growth will come from non-OECD countries, so that by 2030 70 percent of CO2 emissions are expected to come from outside the OECD,” BP said.

"Phần lớn sự tăng trưởng sẽ đến từ các nước ngoài OECD, do đó đến năm 2030, 70% lượng khí thải CO2 dự kiến ​​sẽ đến từ bên ngoài OECD, BP cho biết.

Renewables are anticipated to be the fastest growing source of energy, growing by 7.6 percent a year, but are only expected to provide 11 percent of global electricity production by 2030, up from 3 percent in 2011.

Năng lượng tái tạo được dự đoán là nguồn năng lượng phát triển nhanh nhất, tăng 7,6% một năm, nhưng theo dự kiến ​​sẽ chỉ cung cấp 11% sản lượng điện toàn cầu vào năm 2030, tăng từ mức  3% năm 2011.
Despite recent smog, China’s efforts to improve energy use are seen resulting in lower coal demand from 2020 and improved global energy intensity. Without the improvement, BP said the world would need to almost double energy supply by 2030.

Bất chấp hiện tượng sương khói gần đây, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng sẽ tạo ra nhu cầu than thấp hơn từ năm 2020 và cải thiện cường độ sử dụng năng lượng toàn cầu. Nếu không có cải thiện này, BP cho biết, thế giới sẽ cần phải tăng gấp đôi nguồn cung cấp năng lượng vào năm 2030.


Changing energy mix

Natural gas is expected to be the fastest growing among fossil fuels at 2 percent a year, with shale gas seen supplying 53 percent of U.S. gas production by 2030. Coal growth will slow to 1.2 percent a year, with India overtaking the United States as the second-largest coal consumer by 2024 behind China.
Thay đổi hỗn hợp năng lượng

Khí thiên nhiên được dự kiến ​​sẽ phát triển nhanh nhất trong số các nhiên liệu hóa thạch với mức tăng 2% một năm, khí đá phiến sẽ cung cấp 53% khí đốt của Mỹ sản xuất vào năm 2030. Than sẽ chậm tăng trưởng, chỉ 1,2% một năm, với Ấn Độ sẽ vượt qua Hoa Kỳ như là người tiêu dùng than lớn thứ hai vào năm 2024 sau Trung Quốc.

Oil demand will increase at just 0.8 percent a year, with its share of energy consumption falling to 28 percent by 2030. All net oil demand growth will come from outside the OECD, with half coming from China, India, and the Middle East alone.

Nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng chỉ 0,8% một năm, với thị phần tiêu thụ năng lượng giảm xuống 28% vào năm 2030. Tất cả tăng trưởng về nhu cầu dầu đều đến từ các nước bên ngoài OECD, với một nửa đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, và Trung Đông.

Despite the Fukushima disaster, nuclear energy output is expected to grow by 2.6 percent a year, compared to an average growth rate of 1.6 percent over the last two decades. 88 percent of growth in nuclear energy will come from China, India and Russia. By 2026, China is seen overtaking the United States as the largest producer of nuclear power. Four years later Beijing will account for 30 percent of nuclear energy production, according to BP.

Bất chấp thảm họa Fukushima, sản lượng năng lượng hạt nhân được dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 2,6% một năm, so với tốc độ tăng trưởng trung bình 1,6% trong hai thập kỷ qua. 88% tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân sẽ đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Vào năm 2026, Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ như là nhà sản xuất điện hạt nhân lớn nhất. Bốn năm sau đó Bắc Kinh sẽ chiếm 30% sản xuất năng lượng hạt nhân, theo BP cho biết.

While long a major coal exporter, Australia is forecast to overtake Qatar as the largest LNG supplier by 2018, accounting for a quarter of global production by 2030.

Mặc dù lâu nay là một nước xuất khẩu than lớn, Australia được dự báo sẽ vượt qua Qatar là nhà cung cấp khí hóa lỏng LNG lớn nhất vào năm 2018, chiếm 1/4 sản lượng toàn cầu vào năm 2030.

However, U.S. gas exports to Asia could undercut Australian LNG exports, while aiding major importers such as Japan and South Korea.

Tuy nhiên, xuất khẩu khí đốt của Mỹ sang châu Á có thể làm giảm xuất khẩu LNG của Úc, trong khi giúp đỡ các nhà nhập khẩu lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc.

According to Japanese daily Asahi Shimbun, the subject of U.S. gas exports to Japan has already been raised in top-level talks between the two allies, with Japan eyeing lower costs to manufacturers and households along with a reduced trade deficit.

Theo tờ Nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản, chủ đề của xuất khẩu khí đốt của Mỹ đến Nhật Bản đã được nêu ra trong các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai đồng minh, với việc Nhật Bản đang chú ý đến chi phí thấp hơn cho các nhà sản xuất và các hộ gia đình cùng với thâm hụt thương mại giảm.

The United States may reap the gains, but Asia’s policymakers face a careful balancing act in ensuring the region benefits rather than paying the price of the energy revolution.
Hoa Kỳ có thể gặt hái những lợi ích, nhưng các nhà hoạch định chính sách châu Á phải đối mặt với một hành động cân bằng cẩn thận trong việc bảo đảm những lợi ích khu vực hơn là phải trả giá cho cuộc cách mạng năng lượng.


Translated by nguyenquang

http://thediplomat.com/2013/01/23/america-the-worlds-new-petrostate/?all=true

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn