MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 28, 2012

le chinois Cnooc annonce un investissement sans précédent au Canada
Un logo de la compagnie pétrolière Cnooc
Logo của công ty dầu mỏ CNOOC

Pétrole: le chinois Cnooc annonce un investissement sans précédent au Canada

Dầu mỏ: Hãng CNOOC của Trung Hoa thông báo vụ đầu tư chưa từng có vào Canada

Philippe Lopez

Philippe Lopez

AFP 23/07/2012
AFP 23/07/2012


MONTREAL - Le grand groupe pétrolier chinois Cnooc a annoncé lundi un accord avec le canadien Nexen prévoyant l'acquisition de ce dernier pour 15,1 milliards de dollars américains, potentiellement le plus important investissement chinois jamais effectué au Canada.


MONTREAL – Thứ hai vừa rồi, hãng dầu mỏ khổng lồ của Trung Hoa CNOOC thông báo ký kết với công ty Nexen của Canada dự kiến sẽ nuôt gọn công ty này với cái giá 15,1 tỉ USD, xét về tiềm năng, thì đây là vụ đầu tư chưa từng thấy vào Canada.

Ce montant, qui représente un prix de 27,50 dollars par action Nexen, offre une prime de 61% par rapport au cours de clôture du titre vendredi, ont souligné les deux sociétés dans un communiqué commun, et de 66% par rapport à la moyenne des derniers 20 jours ouvrables.

Một thông cáo chung của hai công ty cho biết trị giá mỗi cổ phiếu Nexen lên tới 27,50 dollar, tăng 61% so với trị giá cổ phiếu chứng khoán lúc đóng cửa hôm thứ sáu, và tăng 66% so với mức tăng trung bình của 20 ngày mở cửa vừa qua.


Un argument de poids pour convaincre les actionnaires qui doivent se prononcer d'ici le 21 septembre.


Đó là một luận điểm chắc nịch có sức thuyết phục các cổ đông sẽ phải bỏ phiếu vào ngảy 21 tháng chín tới.


D'autant que l'acquéreur accepte en outre la dette de Nexen atteignant 4,3 milliards de dollars.


Chưa kể là bên nào mua được công ty Nexen còn phải chấp nhận thêm khoản nợ của Nexen lên tới 4,3 tỉ dollar.


Le titre de Nexen est monté en flèche lundi matin à Toronto, gagnant 53,5% moins d'une heure après l'ouverture par rapport à la clôture de vendredi, pour s'établir à 26,54 dollars.

Trị giá chứng khoán Nexen lên vùn vụt sáng thứ hai vừa rồi ở Toronto, trong vòng chưa tới một giờ sau khi mở cửa đã đạt 53,5% so với khi đóng cửa ngày thứ sáu trước đó, giá mỗi cổ phiếu Nexen khi đó là 26,54 dollar.


Le communiqué présente la transaction comme quasiment acquise, mais celle-ci doit être encore approuvée par le gouvernement fédéral d'Ottawa qui décidera si elle apporte un "bénéfice net" à l'économie canadienne.


Thông cáo cho biết việc chuyển nhượng coi như đã gần xong, tuy còn phải chờ chính quyền liên bang Canada ở Ottawa duyệt nếu được cho là mang lại “lợi nhuận ròng” cho nền kinh tế canada.


Les refus en la matière sont rares de la part du gouvernement conservateur canadien, mais comme il s'agit d'une importante compagnie énergétique - la 12e du pays - devant passer aux mains d'un groupe public chinois, les analystes ont immédiatement rappelé le précédent du rejet de l'offre d'achat hostile, en novembre 2010, de l'anglo-australien BHP Billiton sur le numéro un mondial des engrais, le canadien Potash Corp.


Hiếm khi có chuyện từ chối trong những vụ như thế này của chính phủ bảo thủ Canada, thế nhưng do chuyện này liên hệ tới một công ty năng lượng lớn của đất nước – đứng thứ 12 trong nước – nay lại rơi vào tay một doanh nghiệp Nhà nước của Trung Hoa, nên các nhà phân tích ngay lập tức đã nhắc nhớ chuyện chính phủ không duyệt việc mua doanh nghiệp bất lợi hồi tháng 11 năm 2010 của hãng liên doanh Anh-Úc BHP Billiton  đối với công ty phân bón số một thế giới của Canada là Potash Corp.
En même temps, ils supposent que le géant chinois a dû chercher des assurances officieuses auprès d'Ottawa avant de se lancer dans l'opération.

Đồng thời, các nhà phân tích cũng giả định rằng công ty Trung Hoa khổng lồ hẳn là đã tìm kiếm những bảo hành bán chính thức của chính quyền tại Ottawa trước khi bọn họ lao vào công chuyện này.


Le groupe chinois a pris soin de préparer le terrain. Il a investi depuis 2005 quelque 2,8 milliards de dollars au Canada, et notamment dans une société partenaire de Nexen dans les sables bitumineux, MEG Energy.


Doanh nghiệp Trung Hoa đã cẩn thận chuẩn bị mọi việc kỹ lưỡng. Từ năm 2005, họ đã đầu tư quãng 2,8 tỉ dollar vào Canada, đặc biệt là vào MEG Energy một công ty liên kết với hãng Nexen cho việc khai thác cát có chứa bitum.


Lundi, il a souligné son intention de garder les dirigeants canadiens de Nexen, d'établir son siège pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale à Calgary, en Alberta, dans l'ouest du Canada, et d'introduire son titre à la bourse de Toronto.


Hôm thứ hai, (hãng CNOOC) đã nhấn mạnh ý định của họ giữ lại các nhà điều hành người Canada của hàng Nexen, sẽ thiết lập trụ sở điều hành vùng Bắc Mỹ và Trung Mỹ tại Calgary, tại bang Alberta ở phía Tây Canada, và sẽ tham gia giao dịch chứng khoán ở Toronto.


Cette acquisition "renforce les positions de Cnooc au Canada, au Nigeria et dans le Golfe du Mexique, lui donnera une présence significative dans la mer du Nord britannique et diversifie sa base de croissance", a estimé le groupe chinois, qui financera l'opération au comptant à la fois par sa trésorerie et par endettement externe.


Việc chiếm được Nexen này sẽ “củng cố vị thế Cnooc tại Canada, tại Nigeria và ở vùng vịnh Mexicô,sẽ mang lại cho công ty này một sự hiện diện mạnh mẽ tại vùng biển Bắc nước Anh và đa dạng hóa cơ sở phát triển của nó “, công ty CNOOC đánh giá, và họ sẽ tài trợ hoạt động theo cách chi tiền ngay qua ngân khố của Trung Hoa và cho nợ ngoài hệ thống.


Le Conseil d'administration de Nexen s'est prononcé en faveur de l'opération, et recommande à ses actionnaires d'en faire de même.


Hội đồng điều hành của hãng Nexen tuyên bố ủng hộ vụ chuyển nhượng này và khuyến cáo các cổ đông cũng ủng hộ như họ.


La société canadienne a connu ces temps derniers quelques difficultés, ont relevé plusieurs experts: ses opérations en mer du Nord souffrent de nouvelles taxes britanniques, sa production off shore au Nigeria et à Long Lake, au Canada, a été freinée par des difficultés techniques sur le terrain. Et à l'automne dernier, Nexen a perdu un important contrat au Yémen, ce qui a entraîné le départ abrupt de son chef de la direction, Marvin Romanow, en janvier.


Thời gian gần đây, công ty Nexen này gặp một số khó khăn, nhiều chuyên gia cho biết: các hoạt động ở vùng biển Bắc bị Anh đánh thêm nhiều loại thuế cao, sản xuất ngoài khơi Nigeria và ở vùng Long Lake ở Canada, đã bị chậm lại do những khó khăn kỹ thuật tại chỗ. Và vào mùa thu năm ngoái, hãng Nexen đã mất một hợp đồng lớn tại Yémen, khiến Marvin Romanow giám độc điều hành phải vội vã ra đi hồi tháng giêng.


Les deux sociétés comptent finaliser la transaction au cours du quatrième trimestre.


Hai công ty Nexen và CNOOC dự kiến hoàn tất công việc vào quý tư năm nay.

La production de Nexen s'établissait en moyenne à 207.000 barils équivalent pétrole par jour (après royalties) au deuxième trimestre 2012. A fin 2011, ses réserves prouvées atteignaient 900 millions de barils équivalent pétrole et ses réserves probables, 1,12 milliards. S'y ajoutent des réserves estimées de 5,6 milliards de barils, surtout dans les sables bitumineux au Canada.


Sản xuất của Nexen trung bình đạt tương đương 207.000 thùng dầu mỗi ngày (sau khi thanh toán các khoản phí). Cuối năm 2011, dự trữ của hãng này đạt tương đương 900 triệu thùng dầu và khả năng dự trữ của họ là 1,12 tỉ thùng. Thêm vào đó còn có dự trữ ước tính lên tới 5,6 tỉ thùng, nhất là ở những vùng cát có chứa bitum (nhựa đường) tại Canada.


L'éventuelle acquisition de Nexen par une société chinoise risque de susciter des réactions politiques aux Etats-Unis, où les républicains reprochent au président Barack Obama de pousser le Canada dans les bras de Pékin en refusant d'approuver le tracé de l'oléoduc Keystone XL, ce qui a conduit Ottawa à favoriser les exportations de son pétrole vers la Chine.


Việc một công ty Trung Hoa cuối cùng có thể nuốt gọn Nexen có nguy cơ tạo ra những phản ứng chính trị tại Hoa Kỳ, tại đây các đảng viên Công hòa trách cứ tổng thống Barack Obama đã đẩy Canada vào vòng tay Bắc Kinh khi ông này từ chối duyệt kế hoạch đường ống dẫn dầu Keystone XL, việc này đã khiến Canada ngả hẳn sang xuất cảng dầu mỏ của mình qua Trung Quôc.


Ainsi, Washington pourrait être conduit à suggérer à Ottawa de ne pas autoriser la transaction, estime ainsi le quotidien de référence The Globe and Mail, tout en restant sceptique sur l'impact d'une telle démarche.

Do vậy, Washington có thể đi tới chỗ gợi ý cho Canada không duyệt việc sáp nhập này, tờ báo hàng ngày The Globe and Mail bình luận như thế mặc dù vẫn hoài nghi về tác động của công việc đó.http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/petrole-le-chinois-cnooc-annonce-un-investissement-sans-precedent-au-canada_1141473.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn