MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, April 4, 2012

Vietnam: Reform to Stabilize Economy Việt Nam: Cải cách để ổn định nền kinh tế
Vietnam: Reform to Stabilize Economy
Việt Nam: Cải cách để ổn định nền kinh tế
By JAMES HOOKWAY
James Hookway
PHNOM PENH—Vietnam Prime Minister Nguyen Tan Dung said he is stepping up plans to revamp the Communist-led country's bloated state sector that have led to a series of debilitating credit-rating downgrades and pressured Vietnam's fragile currency.
PHNOM PENH- Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông đang đẩy mạnh kế hoạch tái cơ cấu khu vựckinh tế nhà nước cồng kềnh của quốc gia này, mà vốn đã dẫn đến một loạt hạ xếp hạng tín dụng quan trọng và gây áp lực lên đồng tiền mong manh của Việt Nam.
In written responses to questions posed by The Wall Street Journal on the sidelines of a regional summit in Cambodia, Mr. Dung said he plans to push Vietnam's state-owned enterprises into closer competition with the private sector to make them more efficient, and to revive a stalled series of partial privatizations, a process known in Vietnam as "equitization." Creating a more level playing field between the private and state sectors, Mr. Dung said, "is one of the key components of economic restructuring."
Trong trả lời phỏng vấn bằng văn bản các câu hỏi được The Wall Street Journal đặt ra bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Campuchia, ông Dũng cho biết ông có kế hoạch để thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam vào cuộc cạnh tranh chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân để làm cho họ hiệu quả hơn, và để làm sống lại một loạt công ty tư nhân hóa một phần đang bị đình trệ, một quá trình được biết đến tại Việt Nam là "cổ phần hóa." Tạo một sân chơi bình đẳng hơn giữa khu vực tư nhân và nhà nước, mà ông Dũng nói, "là một trong những thành phần quan trọng của tái cơ cấu kinh tế."
Vietnam's once-booming economy has foundered in recent years, thrown off balance in part by burgeoning debts at some of its sprawling state-owned enterprises. Mr. Dung's government previously had adopted a policy of encouraging Vietnam's big state-owned firms—which control about 40% of the country's economic output—to diversify into new industries and provide a powerful counterweight to a deluge of foreign investment into the nation.
Nền kinh tế một thời bùng nổ của Việt Nam đã chìm lắng trong những năm gần đây, bị mất cân bằng một phần bởi khoản nợ đang gia tăng tại một số doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả. Chính phủ ông Dũng trước đó đã thông qua chính sách khuyến khích các công ty lớn thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam, mà kiểm soát khoảng 40% sản lượng kinh tế của đất nước, để đa dạng hóa thành các ngành công nghiệp mới và cung cấp một đối trọng mạnh mẽ cho luồng đầu tư nước ngoài dồn dập đổ vào quốc gia này.
The strategy in many cases backfired. In some instances, state-owned enterprises took on unmanageable levels of debt or invested in businesses that they didn't fully understand. Shipbuilder Vinashin, for instance, nearly collapsed under $4.4 billion in debts in the summer of 2010 and later defaulted on some of its foreign obligations after moving into businesses as diverse as brewing and tourist resorts.
Các chiến lược trong nhiều trường hợp phản tác dụng. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp nhà nước đã lâm vào mức nợ không thể quản lý nổi hoặc đầu tư vào các ngành nghề rằng họ không hoàn toàn hiểu biết. Công ty đóng tàu Vinashin, chẳng hạn, gần như sụp đổ và nợ tới 4,4 tỷ USD vào mùa hè năm 2010 và sau đó bỏ lơ một số nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của mình sau khi lao vào các ngành nghề đa dạng như sản xuất bia và các khu du lịch.
That debacle forced Mr. Dung, a 62-year-old former security chief who was appointed Vietnam's top day-to-day executive in 2006, to acknowledge his mistakes in a televised apology to the Vietnam's parliament. One lawmaker demanded an unprecedented vote of no confidence, while Mr. Dung narrowly survived a behind-the-scenes leadership challenge at the Communist Party Congress in Hanoi in early 2011.
Sự sụp đổ này buộc ông Dũng, cựu lãnh đạo an ninh 62 tuổi, được bổ nhiệm làm lãnh đạo hành hàng đầu của Việt Nam năm 2006, đã thừa nhận những sai lầm của mình trong một lời xin lỗi quốc hội Việt Nam được trực tiếp truyền hình. Một nhà lập pháp yêu cầu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chưa từng có tiền lệ, trong khi ông Dũng thoát hiểm sau một thách thức lãnh đạo đằng sau hậu trường tại Đại hội Đảng Cộng sản tại Hà Nội vào đầu năm 2011.
The Vinashin crisis also ushered in a rethink of Vietnam and its state-dominated economy among investors.
Cuộc khủng hoảng Vinashin cũng khiến các nhà đầu tư suy nghĩ lại về Việt Nam và nền kinh tế quốc doanh thống trị của nó.
International credit ratings firms such as Fitch Ratings, Standard and Poor's and Moody's MCO -1.20% Investor Service cut Vietnam's debt ratings, while investors abandoned the country's stock market. The crisis badly tarnished Vietnam's international reputation. It put downward pressure on Vietnam's dong currency, and helped drive up inflation, which only now is dropping back to the 14% on-year mark, as of March, after peaking at 28% in August last year.
Các công ty xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Ratings, Standard và Poor và Moody đầu tư MCO Dịch vụ -1,20% đã cắt giảm xếp hạng nợ của Việt Nam, trong khi các nhà đầu tư đã từ bỏ thị trường chứng khoán của nước này. Cuộc khủng hoảng bị hủy hoại danh tiếng quốc tế của Việt Nam. Nó tạo áp lực làm giảm giá đồng tiền Việt Nam, và đã khiến tăng lạm phát, mà chỉ bây giờ mới giảm xuống còn 14% năm tháng Ba năm nay, sau khi đạt đỉnh điểm 28% vào tháng Tám năm ngoái.
On Friday, a Vietnamese court sentenced Vinashin's former chairman and chief executive, Pham Thanh Binh, to 20 years in prison for ignoring regulations governing the management of state-owned enterprises in order to speed up some of the shipbuilder's ill-fated projects. Mr. Binh said he was a victim of the global economic slump in 2008, rather than any conscious disregard for Vietnam's rules.
Hôm thứ Sáu, một tòa án Việt Nam kết án cựu chủ tịch Vinashin và giám đốc điều hành, ông Phạm Thanh Bình, đến 20 năm tù do coi thường các quy định về quản lý của doanh nghiệp nhà nước để tăng tốc một số dự án của công ty đóng tàu xấu số. Ông Bình cho biết ông là một nạn nhân của suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm 2008, chứ không phải là coi thường bất kỳ quy chế nào của Việt Nam.
Eight other former executives at the firm, formally known as Vietnam Shipbuilding Industry Group, were also sentenced to lengthy prison terms, and Vietnam's government is taking additional steps to stop the rot at some other state-owned enterprises.
Tám giám đốc điều hành khác trước đây tại công ty, chính thức được gọi là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, cũng bị kết án tù lâu năm, và chính phủ Việt Nam đang tiến hành các bước bổ sung để ngăn chặn sự thoái hóa tại một số doanh nghiệp nhà nước khác.
Mr. Dung recently removed the chief of Vietnam's state electricity generator after the company diversified into the mobile phone business instead of focusing on building up the country's sorely depleted generation capacity. Successful state firms such as Vietnam Oil & Gas, or PetroVietnam, too, have pulled out of high-profile real-estate ventures as the government recalibrates the state-owned enterprises' role in Vietnam's economy.
Ông Dũng mới đây đã loại bỏ các giám đốc điện lực nhà nước của Việt Nam sau khi công ty đa dạng hóa kinh doanh điện thoại di động thay vì tập trung vào xây dựng ngành điện đất nước đang suy thoái năng lực. Các công ty nhà nước thành công như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hay PetroVietnam cũng đã rút ra khỏi liên doanh bất động sản cao cấp khi chính phủ rá soát lại vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam.
In his comments to The Wall Street Journal, Vietnam's premier said his government will now focus on determining the scope and scale of the country's state sector.
Trong bình luận cho tờ The Wall Street Journal, nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam cho biết chính phủ của ông sẽ tập trung vào xác định phạm vi và quy mô của khu vực nhà nước của đất nước.
"We will define the role and functions of the state and state-owned enterprises in a socialist-oriented market economy," Mr. Dung said, adding that the government will "accelerate equitization to diversify the ownership of state-owned businesses."
"Chúng tôi sẽ xác định vai trò và chức năng của các doanh nghiệp nhà nước và nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", ông Dũng nói thêm rằng chính phủ sẽ "đẩy nhanh cổ phần hoá để đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp nhà nước."
Vietnam's leader said his goal is to "retain only a number of key state-owned enterprises in certain industries."
Nhà lãnh đạo Việt Nam cho biết mục tiêu của ông là "chỉ giữ lại một số doanh nghiệp nhà nước chủ chốt trong các ngành công nghiệp nhất định."
There are signs now that Vietnam is regaining confidence as inflation recedes. The country's central bank recently eased back on interest rates in order to stimulate more growth, while investors have been cautiously returning to Vietnam's equity markets. Over the weekend, Vietnam and the European Union also agreed to begin talks on developing a free-trade agreement.
Có những dấu hiệu mà Việt Nam đang lấy lại sự tự tin như lạm phát giảm. Ngân hàng trung ương của nước này gần đây đã nới lỏng trở lại lãi suất để kích thích tăng trưởng, trong khi các nhà đầu tư đã thận trọng trở lại thị trường chứng khoán của Việt Nam. Cuối tuần qua, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đồng ý bắt đầu đàm phán về phát triển một thỏa thuận thương mại tự do.
Mr. Dung told The Wall Street Journal that closer economic integration within Southeast Asia will also help spur on Vietnam's economy.
Ông Dũng nói với tờ The Wall Street Journal rằng hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn trong khu vực Đông Nam Á cũng sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam.
He predicted that plans to drop tariffs in the Association of Southeast Asian Nations in 2015 will encourage a fresh surge of foreign direct investment into the region, and will make it easier for Asean-based nations to invest more heavily in each other's economies—something which Mr. Dung said is "particularly significant" for the region's less-developed economies.
Ông dự đoán rằng kế hoạch để giảm thuế quan trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2015 sẽ khuyến khích tăng mới đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực, và sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các quốc gia ASEAN đầu tư nhiều hơn vào nền kinh tế của nhau, cái mà Ông Dũng nói là "đặc biệt quan trọng" cho nền kinh tế kém phát triển của khu vực.
Nguyen Anh Thu in Hanoi contributed to this article.
Nguyễn Anh Thư tại Hà Nội đóng góp cho bài viết này.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303816504577320994245319380.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn