MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 3, 2012

Patient burned during surgery Đang phẫu thuật, bệnh nhân bỗng bốc cháyPatient burned during surgery

Đang phẫu thuật, bệnh nhân bỗng bốc cháy

Scarborough Hospital -1st March 2012

Bệnh viện Hospital 1/3/2012

Scarborough Hospital

A PATIENT was set on fire during a hospital operation, it emerged today.

A solution used to clean skin ignited as the patient underwent surgery at Scarborough Hospital, North Yorks.

BỆNH NHÂN bị bốc cháy trong khi phẫu thuật tại bệnh viện, tin tức loan đi ngày hôm nay.

Một dung dịch được sử dụng để làm sạch da đã bắt lửa khi bệnh nhân đang được tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện Scarborough, North Yorks.

Staff also suffered burns during the incident on Monday afternoon.

Nhân viên bệnh viện cũng bị bỏng trong sự cố này vào chiều thứ hai.

The patient was treated for the injury before being transferred to another hospital.

Bệnh nhân được điều trị chấn thương trước khi được chuyển đến bệnh viện khác.

Hospital chiefs said they were "very sorry for any pain and distress".

Bệnh viện trưởng cho biết họ "rất ân hận vì đau đớn và đau khổ đã xảy ra cho bệnh nhân".

Liz Booth, director of operations at Scarborough and North East Yorkshire NHS Trust, said: "I can confirm that during a surgical procedure a solution used to clean the skin ignited, causing skin burns to the patient.”

Liz Booth, giám đốc điều hành Y tế quốc gia (NHS Trust) tại Scarborough và Bắc Đông Yorkshire, cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng trong khi tiến hành một thủ thuật giải phẫu, một dung dịch được sử dụng để làm sạch da đã bắt lửa, gây bỏng da cho bệnh nhân.

"The skin burn was treated immediately and the patient was kept in hospital over night. As a precaution the patient was transferred to Pinderfields for further assessment and on return was discharged.

Bỏng da đã được điều trị ngay lập tức và bệnh nhân được lưu giữ tại bệnh viện qua đêm. Để để phòng, bệnh nhân đã được chuyển đến Pinderfields đánh giá thêm khi trở lại đã được xuất viện.

"We are extremely sorry for any pain and distress caused to the patient.

"Chúng tôi vô cùng ân hận về bất kỳ đau đớn và khổ sở nào đã xảy ra cho bệnh nhân.

"A full investigation commenced within minutes of the incident occurring and a final report will be produced and shared with the family."

"Một cuộc điều tra đầy đủ trong vòng vài phút sau khi xảy ra sự cố báo cáo cuối cùng sẽ được đưa ra và chia sẻ với gia đình."

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4165114/Patient-burned-br-during-surgery.html
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn