MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, November 6, 2011

Teaching Four-Month-Old Babies to Swim Dạy Trẻ Bốn tháng tuổi bơiTeaching Four-Month-Old Babies to Swim
Dạy Trẻ Bốn tháng tuổi bơi
Once a week four-month-old babies and one of their parents head to the pool in Ra'anana, for a special half hour swim lesson.
Mỗi tuần một lần đứa trẻ sơ sinh bốn tháng tuổi này và cha hay mẹ mẹ cháu đến hồ bơi ở Ra'anana, để học bơi đặc biệt trong nửa giờ.
Under the guidance of a hydro-therapist they perform various exercises accompanied with singing, which is aims to improve their posture and coordination, and also play with some toys!
Dưới sự hướng dẫn của một bác sĩ chuyên khoa thủy liệu pháp họ thực hiện các bài tập khác nhau đi kèm với ca hát, nhằm mục đích để cải thiện tư thế và phối hợp, và cũng như chơi với một số đồ chơi!
All this is organized by the Izy Shapira House, a non-profit that strives to improve the quality of life of children with special needs.
Tất cả được tổ chức bởi Shapira Izy House, một tổ chức phi lợi nhuận phấn đấu để cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Through the experience in the water, babies learn how to move properly. The exercises are customized for each baby's age and abilities. They help to build self confidence in the kids as well. And for their parents, it's a fun way to spend time with their little ones.
Thông qua những kinh nghiệm lúc ở trong nước, trẻ sơ sinh học cách di chuyển. Các bài tập được tùy biến theo độ tuổi và khả năng của mỗi em bé. Họ cũng giúp đỡ để xây dựng sự tự tin ở những đứa trẻ. Và đối với phụ huynh, đó là một cách thú vị để dành nhiều thời gian với những nhóc tì của họ.
Martin Cohen is taking the class with his son, Yair.
[Martin Cohen, Participant]:
"We live in Herzlia and I work in Jerusalem, so I have a long commute to work. There are days in which when I leave the house Yair is still asleep, and when I return home he is asleep again. So it is usually hard for me to see him, and this allows me to have some quality time with him."
The class has other benefits as well.
Martin Cohen tham gia các lớp học với con trai mình, Yair.

[Martin Cohen, người tham gia]:
"Chúng tôi sinh sống tại Herzlia và tôi làm việc tại Giê-ru-sa-lem, vì vậy tôi đi lại rất xa để tới nơi làm việc. Có những ngày khi tôi rời nhà đi làm thì Yair vẫn còn đang ngủ, và khi tôi trở về nhà, nó cũng đã ngủ rồi. Vì vậy, tôi khó nhìn thấy con trai, và chương trình luyên tập này cho phép tôi có một thời gian chất lượng bên con trai."
Lớp học cũng có những lợi ích khác nữa.
[Orit Fisher, Neuro-developmental Hydro-therapist]: (female, Hebrew)
"Staying underwater makes one work on breath control, which means expanding the volume of breath. As the volume of breath becomes larger, more oxygen reaches the organs, which contributes for better muscle and heart activity. The heart-lung endurance also improves."
[Orit Fisher, bác sĩ thuỷ trị liệu - phát triển thần kinh: (nữ, nói tiếng tiếng Do Thái)
"Việc ở dưới nước khiến ta phải kiểm soát hơi thở, điều đó kéo theo tăng dung tích thở. Khi dung tích thở lớn hơn, nhiều oxy hơn đi đến các cơ quan, góp phần cho hoạt động tốt hơn của cơ bắp và tim. Sức chịu đựng của tim và phổi cũng được cải thiện."
And once the class is over a lot of parents stay in touch, often meeting at the seashore, exchanging experiences and tips on raising children.
Và khi lớp học kết thúc rất nhiều phụ huynh giữ liên lạc, thường gặp gỡ ở bờ biển, trao đổi kinh nghiệm và lời khuyên về việc nuôi dạy con cái.


Reporter: Lee Rom Photographer: Michael Ash
NTD News, Ra'anana, Israel.
Phóng viên: Lee Rom Nhiếp ảnh: Michael Ash
NTD News, Ra'anana, Israel.


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn