MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Airbus workers strike at four German plants


Airbus workers strike at four German plants

Công nhân Airbus đình công tại bốn nhà máy ở Đức

Thousands of Airbus workers have staged walkouts in Germany in an action organised by the IG Metall union.

Hàng nghìn công nhân của Airbus đã tiến hành bãi công bất ngờ tại Đức theo một hoạt động được tổ chức bởi công đoàn IG Metall.

The dispute follows the planemaker's call for productivity gains in return for job guarantees. The two sides were unable to agree terms after 18 months of talks.

Tranh chấp xảy ra sau yêu cầu của nhà sản xuất máy bay về tính hệ số lương theo năng suất để đảm bảo cho công việc. Hai bên đã không thể thống nhất các điều khoản sau 18 tháng đàm phán.

The strikes involved four assembly plants in Hamburg, Bremen, Stade and Buxtehude. Work on Airbus' A320 single aisle jet and other aircraft was affected.

Các cuộc bãi công xảy ra tại bốn nhà máy lắp ráp ở Hamburg, Bremen, Stade và Buxtehude. Việc sản xuất máy bay phản lực A320 có một lối đi ở giữa và các loại khác đã bị ảnh hưởng.

IG Metall says 11,000 workers took part in the protests. Airbus disputes that number, saying that police figures suggest 4,000 staff were involved. It says the stoppages lasted 90 minutes.

IG Metall cho biết có 11000 công nhân đã tham gia vào các cuộc biểu tình. Airbus nghi ngờ con số đó, và nói rằng con số cảnh sát ước tính là 4000 nhân viên đã tham gia. Họ cũng cho biết cuộc đình công này kéo dài 90 phút.

Negotiations

IG Metall says it is willing to offer a 2% annual productivity gain between now and 2020. It says that would save the firm more than 1bn euros ($1.3bn; £865m) a year. Airbus says it calculates the numbers differently. It says the exact figures should only be discussed at the negotiating table.

Các cuộc đàm phán

IG Metall cho biết từ nay đến năm 2020 họ sẵn sàng đưa ra hệ số lương theo năng suất hàng năm là 2%. Họ cho rằng công ty sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ euro (tương đương 1.3 tỷ Đô la, 865 triệu Bảng) một năm.

Airbus lại đưa ra những con số khác hẳn. Hãng cho biết con số chính xác chỉ nên được thảo luận tại bàn đàm phán.

"What other industry would give job security for more than nine years?" said Airbus spokesman, Florian Seidel.

"In return we want to make sure that Airbus' German sites are productive and stay that way."

However, until the dispute is resolved the firm says it cannot guarantee jobs will not be transferred elsewhere.

Phát ngôn viên của Airbus, Florian Seidel nói rằng “Liệu có ngành công nghiệp nào khác đưa ra mức đảm bảo việc làm trong hơn chín năm?”

“Đổi lại, chúng tôi muốn chắc chắn rằng các nhà máy của Airbus tại Đức làm việc hiệu quả và duy trì được tình trạng đó.”

Tuy nhiên, hãng này cho biết cho đến khi vụ tranh chấp được giải quyết, họ không thể đảm bảo các vị trí việc làm sẽ không bị thuyên chuyển đi nơi khác.


Translated by hoakn

http://www.bbc.co.uk/news/business-15212917

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn