MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 18, 2011

Chinese investment and American obsession Đầu tư Trung Quốc và Ám ảnh Mỹ


Chinese investment and American obsession
Đầu tư Trung Quốc và Ám ảnh Mỹ
In the last three decades, wealthy countries have invested hundreds of billions of dollars into China, created an impressive economic boom in history. Now, "chess pose" seems to reverse when China is ready to expand its economic power all over the world.
Ba thập kỷ qua, các quốc gia giàu có đã đầu tư hàng trăm tỉ USD vào Trung Quốc, tạo ra sự bùng nổ kinh tế ấn tượng nhất trong lịch sử. Giờ đây, "thế cờ" dường như đảo ngược khi Trung Quốc sẵn sàng vươn sức mạnh kinh tế ra phạm vi toàn cầu.
Being excited by the huge trade surplus and the biggest foreign exchange reserves in the world, China began to invest in every corners of the world: from the copper mines in Africa, the iron ore installations in Australia to the shale gas project in Texas, USA.
10,000 jobs in 35 states
Phấn khích bởi thặng dư thương mại khổng lồ cùng với lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, Trung Quốc bắt đầu rải tiền đầu tư tới mọi ngóc ngách trên thế giới: từ những mỏ đồng ở châu Phi, các cơ sở quặng sắt ở Australia cho tới cả dự án khí đốt đá phiến sét ở Texas, Mỹ.
10.000 việc làm ở 35 tiểu bang
Only in the last few years, Beijing has poured billions of dollars of loans into developing countries; at the same time they also allow state companies to buy back shares of the world-class corporations such as Rio Tinto, Morgan Stanley and Blackstone Group.
Chỉ trong vài năm qua, Bắc Kinh đã đổ hàng tỉ USD tiền cho vay vào các quốc gia đang phát triển, cùng lúc cho phép các công ty nhà nước mua lại cổ phần của các tập đoàn tầm cỡ thế giới như Rio Tinto, Morgan Stanley và Blackstone Group.
China also plays as a major creditor in the global debt market. A country with the population of more than 1 billion holds about 1,600 billion U.S. bonds; help the U.S. economy maintained low interest rates.
In the field of ​​foreign direct investment, “the game” of China is relatively modest but very potential. Last year, the value of foreign direct investment in China reached U.S $ 59 billion, much less than the number of $ 300 billion of foreign direct investment in the U.S.
Trung Quốc còn đóng vai trò như một chủ nợ lớn trong thị trường nợ toàn cầu. Quốc gia với hơn 1 tỷ dân này nắm giữ khoảng 1.600 tỷ USD trái phiếu của Mỹ, giúp kinh tế Mỹ duy trì mức lãi suất thấp. Trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, mặc dù "cuộc chơi" của Trung Quốc hiện khá khiêm tốn song tiềm năng rất lớn. Năm ngoái, giá trị đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc đạt khoảng 59 tỷ USD, ít hơn nhiều so với con số 300 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ.
According to a study by the Asia Society in New York and the Center for International Studies in Washington, Woodrow Wilson, the investment of China may soon reach 100-200 billion per year because Beijing has planned to reach out to large companies abroad, invest in natural resources and energy.
Theo một nghiên cứu vừa được Hội châu Á (Asia Society) tại New York và Trung tâm nghiên cứu quốc tế Woodrow Wilson ở Washington công bố, đầu tư của Trung Quốc có thể sớm đạt 100-200 tỷ USD/năm, bởi Bắc Kinh đang chủ trương đưa các công ty lớn vươn ra nước ngoài, đầu tư vào các nguồn tài nguyên và năng lượng.
From now to before 2020, China is likely to invest up to U.S. $ 2,000 billion into companies, factories or abroad property. It is estimated that this amount is much enough to recover growth for both the U.S. and Europe.
Từ nay tới trước năm 2020, Trung Quốc có thể đầu tư tới 2.000 tỷ USD vào các công ty, nhà máy hoặc tài sản ở nước ngoài. Người ta ước tính số tiền này lớn tới mức đủ để phục hồi tốc độ tăng trưởng cho cả Mỹ và châu Âu.
However, the study also warned thatin the near future America may lose opportunities to attract investment from China due to political factors, increased competition between the two countries and “rooted” perceptions that Chinese investors are not welcomed in America.
Tuy nhiên, nghiên cứu trên đồng thời cảnh báo rằng thời gian tới, Mỹ có thể mất đi cơ hội thu hút đầu tư từ Trung Quốc do những yếu tố chính trị, cạnh tranh gia tăng giữa hai nước và bởi nhận thức "bám rễ" rằng đầu tư của người Trung Quốc không được chào đón tại Mỹ.
"If the political interference is uncontrolled, there are many benefits from the investment of China such as employment, consumer subsidies, and infrastructure improvement, etc in the U.S. can turn to their competitor_the study stressed.
"Nếu sự can thiệp chính trị không được kiềm chế, nhiều lợi ích có được từ sự đầu tư của Trung Quốc như tạo việc làm, trợ cấp tiêu dùng, cải thiện cơ sở hạ tầng... tại Mỹ có thể chuyển hướng sang các đối thủ cạnh tranh với Mỹ"- nghiên cứu nhấn mạnh.
Actually, Chinese companies and investors have deployed activities and created about 10,000 jobs in at least 35 out of 50 states of America, which helps to promote the service industry and manufacturing here.
Thực tế các công ty và nhà đầu tư Trung Quốc đã triển khai hoạt động và tạo ra khoảng 10.000 công ăn việc làm ở ít nhất 35 trên tổng số 50 tiểu bang của nước Mỹ, giúp thúc đẩy ngành dịch vụ và chế tạo tại đây.
Receive wave of investment
While Wall Street banks lobby to attract more investment from China, Washington is cautious, even when the government of president Obama declared to welcome the Chinese currency.
Đón làn sóng đầu tư
Trong lúc các ngân hàng Phố Wall vận động hậu trường để thu hút thêm đầu tư từ Trung Quốc, Washington vẫn thận trọng, thậm chí cả khi chính quyền Tổng thống Obama tuyên bố hoan nghênh đồng tiền Trung Quốc.
Some observers said that many officials in Washington and in states of America still have the psychological "anti China." One of their common concerns is that a large number of Chinese companies controlled and sponsored by government can gain a competitive advantage unfairly, through which access to sensitive military technology or control the natural resources of America.
Một số nhà quan sát cho rằng nhiều quan chức ở Washington và tại các tiểu bang của Mỹ vẫn có tâm lý "chống Trung Quốc". Một trong những lo ngại phổ biến của họ là việc các công ty Trung Quốc, phần nhiều do chính phủ Trung Quốc kiểm soát và bảo trợ, có thể giành được lợi thế cạnh tranh một cách thiếu công bằng, qua đó tiếp cận với các công nghệ quân sự nhạy cảm hoặc kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ.
In addition, Chinese companies are likely to buy back U.S. companies, then close manufacturing plants in U.S. and send production processes to China.
Ngoài ra, các công ty Trung Quốc có thể sẽ mua lại các công ty Mỹ, sau đó đóng cửa các nhà máy chế tạo tại Mỹ và đưa quy trình sản xuất về Trung Quốc.
Therefore, many U.S. politicians find ways to prevent the agreements, business contracts of China in the U.S. In 2005, Cnooc – the National Petroleum Corporation of China - had to give up its intention to buy the 9th biggest oil company of U.S. - Unocal after the U.S. Congress had investigated this matter.
In recent years, Huawei, an telecommunication group in China has often lost contracts in the U.S.. as the U.S. worries about violation of national security.
Chính vì vậy, không ít chính trị gia Mỹ tìm cách ngăn cản các thỏa thuận, hợp đồng kinh doanh của Trung Quốc tại Mỹ. Năm 2005, Cnooc - tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc - đã phải từ bỏ ý định mua lại hãng dầu lớn thứ 9 của Mỹ Unocal sau khi Quốc hội Mỹ điều tra về vấn đề này.
Mấy năm gần đây, tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc cũng thường mất hợp đồng tại Mỹ do phía Mỹ lo ngại an ninh quốc gia bị xâm hại.
Recently, Anshan Iron & Steel Group - the Chinese company intends to build an steel plant in Mississippi –has to face with strong opposition in this state due to concerns that the project will cause more local employment lost and threaten U.S. national security.
Be angry with "protectionism guise of national security reasons" of the United States, Beijing is not afraid of complaining to Washington. Daniel H. Rosen - co-authored with Thilo Hanemann in the study of the Asia Society - warned that China could retaliate upon U.S. businesses operating in this country and do not actively promote the reform to open more financial, business market.
Mới đây, Anshan Iron & Steel Group - công ty Trung Quốc có ý định xây dựng nhà máy thép ở Mississippi - vấp phải sự phản đối mạnh tại bang này bởi những lo ngại rằng dự án sẽ khiến nhiều việc làm địa phương mất đi và đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
Tức giận trước "chủ nghĩa bảo hộ núp dưới lý do an ninh quốc gia" của Mỹ, Bắc Kinh không ngại phàn nàn với Washington. Daniel H.Rosen - đồng tác giả với Thilo Hanemann trong nghiên cứu của Hội châu Á - cảnh báo rằng Trung Quốc có thể trả đũa các doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở nước này và không tích cực thúc đẩy các cải cách nhằm mở cửa hơn thị trường tài chính, kinh doanh.
To get benefit, U.S. economic policy makers need well-prepared to receive "new wave" of Chinese investment flooding into this country. Besides, Washington should send a clear message that Chinese investment is welcomed in the U.S., prevent political interference and cooperation with Beijing to clarify the transparency of Chinese companies as investment abroad.
In this situation, the U.S Treasury was expected to bring “Chinese investment” into the 3rd agenda of strategy and economic dialogue between the U.S. and China, scheduled to take place next week in Washington.
Để hưởng lợi, các nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đón "làn sóng" đầu tư của Trung Quốc tràn vào nước này. Bên cạnh đó, Washington phải gửi một thông điệp rõ ràng rằng đầu tư của Trung Quốc được chào đón ở Mỹ, ngăn chặn sự can thiệp chính trị và hợp tác với Bắc Kinh để làm rõ tính minh bạch của các công ty Trung Quốc khi đầu tư ra nước ngoài.
Trước tình hình trên, Bộ Tài chính Mỹ đã dự tính đưa chủ đề đầu tư của Trung Quốc vào chương trình nghị sự của Đối thoại chiến lược và kinh tế lần thứ ba giữa Mỹ và Trung Quốc, dự kiến diễn ra tuần tới ở Washington.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn