MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 18, 2011

APEC Officials Work to Boost Exports, Help Small Business Các quan chức APEC cùng làm việc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.


APEC Officials Work to Boost Exports, Help Small Business

Các quan chức APEC cùng làm việc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Trade ministers and officials from around the Pacific are gathering in the United Statesthis week for talks intended to increase trade, economic growth and employment in their countries.

Tuần này, Các bộ trưởng Thương Mại và các quan chức thụôc khu vực Thái Bình Dương đã cùng nhóm họp tại Mỹ để bàn về kế hoạch nhằm thúc đẩy mậu dịch, tăng trưởng kinh tế và vấn đề việc làm tại các nước này.

Ministers with the Asia Pacific Economic Cooperation forum gathered Thursday to work on a couple of agreements to cut tariffs as well as legal, regulatory and bureaucratic obstacles to trade.

Thứ 5 vừa qua, tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, các Bộ trưởng đã đưa ra một số thỏa thuận về việc cắt giảm thuế cùng với những trở ngại pháp lý, các quy định và quan liêu đối với thương mại.

One of those agreements is the Trans-Pacific Partnership, which involves the United States and eight other nations including Peru, Vietnam, and Malaysia. The TPP has been the subject of several rounds of negotiations. APEC expert Fred Bergsten says the wide economic gaps between the countries mean talks are likely to take quite a while.

Một trong những thỏa thuận đạt được là quan hệ hợp tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm Hoa Kỳ và tám quốc gia khác, trong đó có Peru, Việt Nam và Malaysia. TPP (Đàm phán hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương) đã là chủ đề của nhiều vòng đàm phán trước đây. Ông Fred Bergsten, một chuyên gia thuộc APEC, cho rằng khoảng cách kinh tế lớn giữa quốc gia đồng nghĩa với việc cuộc đàm phán sẽ có thể phải mất nhiều thời gian hơn.

“This is a negotiation between high-income advanced countries and still low-income developing countries. In the Trans-Pacific Partnership for example, you have the United Statesand Vietnam. That’s a sharp divergence in levels of economic development and sophistication and economic systems, which makes it challenging,” said Bergsten.

Ông Bergsten cho biết: “Đây là cuộc đàm phán giữa một bên là các nước phát triển có thu nhập cao và một bên là các nước đang phát triển có thu nhập thấp. Lấy ví dụ trong quan hệ hợp tác xuyên Thái Bình Dương, với hai quốc gia là Hoa kỳ và Việt Nam. Sự khác biệt rõ nét về mức độ phát triển kinh tế, tính phức tạp và hệ thống kinh tế chính là tác nhân khiến cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn.”

This meeting is part of series leading up to the annual APEC leaders’ summit in Hawaiinext November. Officials in charge of trade and small businesses in the 21 APEC members will wrap up their meeting in Big Sky, Montana, on Saturday.

Cuộc họp này là một phần trong chuỗi hoạt động hướng tới Hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức hàng năm tại Hawai vào tháng 11 tới. Các quan chức phụ trách về vấn đề thương mại và các doanh nghiệp nhỏ thuộc 21 thành viên APEC sẽ kết thúc cuộc họp tại Big Sky, Montana vào thứ 7 tới.

Many APEC members regard the TPP as a step toward the Free Trade Area of the Asia-Pacific, which could involve all 21 members. Bergsten, the director of the Peterson Institute for International Economics, says there has been good progress in cutting tariffs in many parts of APEC. But he says it is harder to negotiate on more subtle, and sometimes informal, barriers to trade. Nevertheless, Bergsten expects officials from the nine TPP nations to craft at least the outline of an agreement before the APEC summit later this year.

Nhiều thành viên APEC xem TPP như một bước tiến hướng tới tự do thương mại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm tất cả 21 quốc gia thành viên. Ông Bergsten, Gám đốc Viện kinh tế quốc tế Peterson, chỉ ra những tiến bộ trong việc cắt giảm thuế tại nhiều nước thành viên thuộc APEC. Nhưng ông cũng cho rằng sẽ rất khó để bàn luận một cách khôn khéo, và đôi khi là không chính thức, về vấn đề rào cản thương mại. Tuy nhiên, ông Bergsten cũng hi vọng các quan chức từ 9 quốc gia TPP sẽcùng ít nhất đưa ra được bản phác thảo thỏa thuận trước Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra vào cuối năm nay.

Free-trade advocates say cutting tariffs lowers costs for consumers and creates markets for producers. But free trade has critics. For instance, South Koreafarmers have opposed trade agreements out of concern that foreign competition would hurt their income. In the United States, many workers blame imports for the decline in the number of U.S. manufacturing jobs.

Những người ủng hộ quan điểm tự do thương mại chỉ ra việc cắt giảm thuế sẽ làm giảm chi phí cho người tiêu dùng và tạo ra thị trường cho người sản xuất. Tuy nhiên vẫn có những người chỉ trích xu hứơng này. Những nông dân Hàn Quốc là một ví dụ, họ đã phản đối các thỏa thuận thương mại vì lo ngại rằng cạnh tranh nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến thu nhập. Tại Hoa Kỳ, nhiều công nhân đổ lỗi cho nhập khẩu lao động đã làm giảm số lượng việc làm trong các ngành sản xuất.

The need to create jobs is a key reason APEC is focusing on small businesses this year. Experts at the U.S. Small Business Administration say most new jobs come from small businesses and raising their ability to export will help them grow.

Trong năm nay, sự cần thiết của việc tạo việc làm là lý do chính khiến APEC tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ. Các chuyên gia tại cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA) Hoa Kỳ cho rằng hầu hết các công việc mới được tạo ra là từ các doanh nghiệp nhỏ và việc tăng khả năng xuất khẩu sẽ giúp họ phát triển.

There are 28 million small businesses in the United States but only about a quarter of a million of them export. Most that do export send their products to just one foreign nation.

Có tới 28 triệu doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ, nhưng chỉ có khoảng 0.25 triệu trong số đó xuất khẩu sang thị trường nước ngòai. Nhưng hầu hết lại chỉ thực hiện việc xuất khẩu đưa hàng hóa sang một quốc gia duy nhất khác.

At the Small Business Administration, Senior International Trade Specialist Richard Ginzberg says 97 percent of U.S.exporters are small businesses. He says businesses that do not export are ignoring the 96 percent of the world's customers who live outside the United States. Ginzberg explains that some companies need reassurance about tapping overseas markets.

Ông Richard Ginzberg, Chuyên gia thương mại quốc tế cao cấp tại SBA cho biết 97% các nhà xuất khẩu Mỹ là các doanh nghiệp nhỏ. Ông nói các doanh nghiệp không tiền hành xuất khẩu đang bỏ qua tới 96% lượng khách hàng trên thế giới, bên ngoài nước Mỹ. Ginzberg cũng giải thích một số công ty cần sự an tòan khi khai thác thị trường nước ngoài.

"The biggest obstacle we have found in talking to so many small businesses is the fear factor of doing business globally versus doing business domestically ... small businesses have strong perceptions about the high rate of risk, the danger of not getting paid and perhaps even loss of their goods," said Ginzzberg.

Ginzberg cho rằng: “Trở ngại lớn nhất mà chúng tôi nhận thấy trong cuộc nói chuyện với các doanh nghiệp nhỏ chính là yếu tố e ngại khi buôn bán toàn cầu so với buôn bán trong nước…các doanh nghiệp nhỏ nhận thức rõ ràng về tỉ lệ rủi ro cao, nguy cơ không được thanh toán và thậm chí cả việc mất mát hàng hóa của họ”.

Ginzberg says small companies often lack the resources to cope with the regulatory issues regarding exports, such as financing and taxes. But he says 20 U.S. government agencies are working to help businesses cope with rules that vary widely from nation to nation.

Ông cũng chỉ ra rằng các công ty nhỏ thường thiếu nguồn lực để đối phó với các vấn đề về pháp lý liên quan đến xuất khẩu, như tài chính và thuế. Nhưng ở Mỹ có 20 cơ quan chính phủ đang hoạt động để giúp các doanh nghiệp đối phó với các quy tắc khác nhau ở các quốc gia.

That work is part of a new initiative to double U.S.exports and create two million jobs. U.S. Trade Representative Ron Kirk says the Asia-Pacific region is critical to that effort because it will be responsible for half the world's economic growth over the next several years.

Việc làm này là một phần trong sáng kiến mới nhằm tăng gấp đôi xuất khẩu của Mỹ và tạo ra 2 triệu việc làm. Đại diện Cơ quan thương mại Mỹ, ông Ron Kirk cho biết khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có vai trò quan trọng trong nỗ lực này bởi nó sẽ gánh vác nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế của một nửa thế giới trong một vài năm tới.

"This is an incredibly dynamic region, incredible growth trends. 40 percent of the world's population, 54 percent of the world's GDP, but we account for 44 percent of the world's trade," said Kirk.

Kirk nói: “Đây là khu vực rất năng động, xu hướng tăng trưởng đáng kinh ngạc. 40% dân số và chiếm tới 54% GDP thế giới, nhưng nước Mỹ vẫn đang chiếm tới 44% thương mại thế giới”.

U.S. Senator Max Baucus wants to bring more of that trade to his home state of Montana. So he persuaded officials to stage this APEC trade meeting in the ski resort town of Big Sky.

Thượng nghị sĩ Mỹ Max Baucus muốn mang lại nhiều thứ hơn cho bang Montana của ông ngòai vấn đề thương mại. Vì vậy ông thuyết phục các quan chức tổ chức cuộc họp thương mại APEC này tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của thị trấn Big Sky.

Baucus says thousands of diplomats, businessmen, and journalists will have a good time in Big Sky, which will help his state's ranchers, miners, and other businesses build the relationships needed to make more sales.

Baucus nói rằng hàng nghìn nhà ngoại giao, doanh nhân, và các nhà báo sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại Big Sky, giúp các chủ trang trại, thợ mỏ và các doanh nghiệp khác của bang ông xây dựng các mối quan hệ cần thiết để tạo ra nhiều doanh số hơn.

APEC by the Numbers

21 member economies

40 percent of world population

55 percent of global gross domestic product

43 percent of world trade

APEC và những con số

21 thành viên kinh tế

40% dân số thế giới

55% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu

43% thương mại thế giới


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn