MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 11, 2017

What is the Best Age to Learn a Foreign Language? Có nên dạy con trẻ nói hai thứ tiếng cùng lúc hay không?
What is the Best Age to Learn a Foreign Language?

Có nên dạy con trẻ nói hai thứ tiếng cùng lúc hay không?

by Olga S.E.

Olga S.E


Lời người dịch: Rất nhiều bà mẹ Việt Nam biết tiếng nước ngoài muốn dạy con học ngoại ngữ càng sớm càng tốt, nhưng họ thường băn khoăn rằng liệu việc một đứa bé học ngoại ngữ sớm như thế có ảnh hưởng đến tiếng Việt của cháu không. Sau đây là tâm sự của một bà mẹ Nga, một giáo viên tiếng Anh, đã áp dụng lối học song ngữ cho cô con gái đầu lòng của mình.

The fact that my father dealt with native English speakers in his job as an interpreter didn’t facilitate my learning the language when I went to a Russian school with English bias at the age of seven. I encountered a lot of difficulties and didn’t make good progress in understanding grammar. It resulted in my inability to communicate in English in India where I had to spend seven months of my life being a ten-year-old. I only began to understand English grammar taking lessons from a private teacher before entering the institute. An idea began to form in my mind that it would be great to teach my future child to speak two languages at once.

Việc cha tôi giao dịch với người nói tiếng Anh bản ngữ trong công việc thông dịch của ông đã không tạo điều kiện cho tôi học ngoại ngữ tốt khi tôi vào học một trường Nga có dùng nhiều tiếng Anh năm tôi lên bảy tuổi. Tôi gặp rất nhiều khó khăn và không đạt được tiến bộ tốt trong việc nắm bắt ngữ pháp. Kết quả là tôi đã không đủ khả năng để giao tiếp bằng tiếng Anh ở Ấn Độ, nơi tôi lưu lại bảy tháng trời vào năm tôi được mười năm tuổi. Tôi chỉ bắt đầu hiểu ngữ pháp tiếng Anh khi đi học với một giáo viên dạy tư trước khi vào đại học. Một ý tưởng bắt đầu hình thành trong tâm trí của tôi rằng thật là tuyệt vời nếu dạy cho đứa con tương lai của mình nói hai ngôn ngữ cùng một lúc.


After graduating from the institute I began to teach English. Throughout my career  I’ve had a chance to teach all ages. My first and youngest pupil back in 1993 was four years old. Since that time I’ve worked with preschool and school children, University students and adults. And everyone faced the same problems. It took people years to master the language.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu dạy tiếng Anh. Trong đời giáo viên, tôi đã có cơ hội để dạy cho mọi lứa tuổi. Học sinh đầu tiên và trẻ nhất của tôi năm 1993 là một em bé bốn tuổi. Kể từ đó, tôi đã làm việc với trẻ em mẫu giáo và phổ thông, sinh viên đại học và người lớn. Và tất cả mọi người đều phải đối mặt với những vấn đề tương tự như nhau. Mọi người  đều phải mất nhiều năm để làm chủ ngôn ngữ.
My idea to raise a bilingual child grew stronger but it reached its climax when my colleague brought to work her four-year-old son who could speak both Russian and French equally fluently. She said she’d been speaking French to him since he was born. So during the first years of his life the boy didn’t even realize his mother knew any Russian. I liked the result but I couldn’t imagine myself speaking a foreign language to my child at the playgrounds and shops – it would look so strange!

Ý tưởng của tôi về nuôi dạy một đứa trẻ song ngữ ngày càng gia tăng mạnh mẽ hơn nhưng nó đạt đến đỉnh cao khi một đồng nghiệp của tôi mang cậu con trai bốn tuổi lại chơi, mà cháu nhỏ có thể nói cả Nga và tiếng Pháp trôi chảy như nhau. Chị cho biết chị đã nói tiếng Pháp với cháu kể từ khi nó mới sinh ra. Vì vậy, trong những năm đầu tiên của cuộc đời cậu bé đã thậm chí không hề hay biết mẹ mình nói tiếng Nga. Tôi thích kết quả đó, nhưng tôi không thể tưởng tượng bản thân mình lại nói tiếng nước ngoài với con tôi tại sân chơi và các cửa hàng – Hẳn điều đó sẽ trông rất lạ lùng!


Soon my daughter was born and immediately two things became clear to me: I couldn’t deny myself the pleasure of speaking my native tongue to her; I disliked the idea of deceiving her in any way. Now my desire to rid her of future difficulties was great but the best way to do it was yet to be found. When she was one day old, I addressed her with a couple of sentences in English. After returning from the maternity hospital, I began to read to her a page or two in English every day. We also listened to English songs and stories read by native speakers for a few minutes every day, the time I exposed her to English growing gradually.

Thế rồi con gái tôi ra đời và ngay lập tức hai điều trở nên rõ ràng với tôi: Tôi không thể phủ nhận bản thân mình muốn có niềm vui nói tiếng mẹ đẻ với con gái, tôi không thích ý tưởng lừa dối cháu bất luận thế nào. Bây giờ mong muốn của tôi muốn giúp con thoát khỏi khó khăn về ngoại ngữ trong tương lai là rất tốt nhưng cách tốt nhất để làm điều đó vẫn chưa tìm ra. Khi con bé được một ngày tuổi, tôi nói với nó một vài câu tiếng Anh. Sau khi từ bệnh viện phụ sản, trở về tôi bắt đầu đọc cho cháu nghe một đôi trang tiếng Anh mỗi ngày. Chúng tôi cũng cùng nghe các bài hát tiếng Anh và những câu chuyện đọc của người bản ngữ vài phút mỗi ngày, thời gian tôi cho cháu tiếp xúc với tiếng Anh ngày càng tăng dần.

When Dasha was 11 months old, I felt it was time for me to switch to English altogether. She is 34 months old now and I speak English to her whenever we are alone. When we go for a walk or when other people come, I switch back to Russian. My daughter can understand both languages perfectly but her speech is a funny mixture of Russian and English words along with some words she invents herself.

Khi Dasha được 11 tháng tuổi, tôi cảm thấy đã đến lúc cho tôi chuyển sang tiếng Anh hoàn toàn. Bây giờ cháu 34 tháng tuổi và tôi nói tiếng Anh với cháu bất cứ khi nào chúng tôi chỉ có một mình. Khi chúng tôi đi dạo hoặc khi những người khác đến, tôi chuyển sang dùng tiếng Nga. Con gái tôi có thể hiểu cả hai ngôn ngữ một cách hoàn hảo nhưng lời nói của cháu là một sự pha trộn ngộ nghĩnh cả từ tiếng Nga và tiếng Anh cùng với một số từ cháu tự bịa ra.

One of the first words Dasha began to utter was “up” and it is still among her favourites. With its help she refers to many concepts: “go up”, “pick up”, “grow up”, “top” etc. She also says a lot of short words such as: “car”, “blue”, “cup”, “cap”, “tights”, “boots” and so on.

Một trong những từ đầu tiên Dasha bắt đầu nói là "up" và từ này vẫn nằm trong số các từ yêu thích của nó. Với từ “up” đó, cháu cấu tạo thêm nhiều từ khác như: “go up” (đi lên), “pick up” (nhặt lên), “grow up” (lớn lên)… Cháu cũng nói rất nhiều từ ngắn như: "xe hơi", "màu xanh", "chén ","mũ", "quần","ủng" v.v.
Until recently it was I who chose songs and cartoons for her and she listened to a lot of English speech. But now she’s begun to decide for herself and more and more often I notice that she has a clear preference for Russian.

Cho đến gần đây thì tôi vẫn là những người chọn bài hát và phim hoạt hình cho cháu và nó nghe rất nhiều bài nói tiếng Anh. Nhưng bây giờ cháu bắt đầu tự quyết định cho mình và thường xuyên hơn, tôi nhận thấy rằng rõ ràng cháu có một sự ưa thích hơn đối với tiếng Nga.

And I ask myself a number of questions: Am I on the right track? Did I choose the right age? When she begins to speak in sentences, will she be able to use both languages? How can I provide enough practice for her in future?

Và tôi tự dặt cho mình một số câu hỏi: Liệu tôi có đi đúng hướng không? Tôi đã chọn đúng độ tuổi không? Khi cháu bắt đầu nói câu gì, liệu sẽ có thể sử dụng cả hai ngôn ngữ không? Làm thế nào tôi có thể cung cấp thực hành đủ cho cháu trong tương lai?

What do you think?
Còn bạn nghĩ sao?


Nguyễn Quang chuyển ngữ

Nguồn:
http://olgaselfexpression.wordpress.com/2011/05/03/what-is-the-best-age-to-learn-a-foreign-language/


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn