MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 2, 2017

The face of terror is not the true faith of Islam. Bộ mặt của khủng bố không phải là đức tin chân chính của Hồi giáo.

The face of terror is not the true faith of Islam.
Bộ mặt của khủng bố không phải là đức tin chân chính của Hồi giáo.
George W. Bush
Islamic Center of Washington, D.C.
September 17, 2001

George W. Bush
Trung Tâm Hoioif Giáo Washington DC
17/9/2001
Thank you all very much for your hospitality. We've just had a -- wide-ranging discussions on the matter at hand. Like the good folks standing with me, the American people were appalled and outraged at last Tuesday's attacks. And so were Muslims all across the world. Both Americans and Muslim friends and citizens, tax-paying citizens, and Muslims in nations were just appalled and could not believe what we saw on our TV screens.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì tấm lòng hiếu khách. Chúng tôi vừa mới tức thì có một cuộc thảo luận mở rộng về vấn đề này. Cũng như những đồng bào tốt đứng đây cùng tôi, người dân Mỹ thật sự kinh hoàng và phẫn nộ tại với cuộc tấn công hôm thứ Ba tuần trước. Và tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới cũng kinh hoàng và phẫn nộ như thế. Cả người Mỹ và bạn bè Hồi giáo, các công dân, người dân đóng thuế, và người Hồi giáo ở các quốc gia đã hoảng sợ và không thể tin những gì chúng ta nhìn thấy trên truyền hình.


These acts of violence against innocents violate the fundamental tenets of the Islamic faith. And it's important for my fellow Americans to understand that.

Những hành vi bạo lực đối với những người vô tội vi phạm các nguyên lý cơ bản của đức tin Hồi giáo. Và điều quan trọng là những đồng bào Mỹ của tôi hiểu được điều đó.

The English translation is not as eloquent as the original Arabic, but let me quote from the Koran, itself: In the long run, evil in the extreme will be the end of those who do evil. For that they rejected the signs of Allah and held them up to ridicule.

Lời dịch tiếng Anh không được hùng hồn như bản gốc tiếng Ả Rập, nhưng tôi xin trích dẫn từ chính kinh Koran: Về lâu dài, điều ác cùng cực sẽ xóa bỏ những kẻ làm điều ác. rằng họ bác bỏ những dấu hiệu của thánh Allah và đưa những dấu hiệu đó lên để nhạo báng.

The face of terror is not the true faith of Islam.  That’s not what Islam is all about.  Islam is peace.  These terrorists don’t represent peace.  They represent evil and war.

Bộ mặt của khủng bố không phải là đức tin chân chính của Hồi giáo. Đó không phải là cái Hồi giáo hướng tới. Hồi giáo là hòa bình. Những kẻ khủng bố không đại diện cho hòa bình. Họ đại diện cho cái ác và chiến tranh.

When we think of Islam we think of a faith that brings comfort to a billion people around the world.  Billions of people find comfort and solace and peace.  And that’s made brothers and sisters out of every race — out of every race.
Khi chúng ta nghĩ về Hồi giáo, chúng ta nghĩ về một đức tin mang lại sự bình yên cho một tỷ người trên thế giới. Hàng tỷ người cảm thấy yên ổn, an ủi và bình an. Đó là những người anh, người chị trong mỗi chủng tộc – trong mỗi chủng tộc.

America counts millions of Muslims amongst our citizens, and Muslims make an incredibly valuable contribution to our country.  Muslims are doctors, lawyers, law professors, members of the military, entrepreneurs, shopkeepers, moms and dads.  And they need to be treated with respect.  In our anger and emotion, our fellow Americans must treat each other with respect.

Nước Mỹ có hàng triệu người Hồi giáo trong số các công dân của chúng ta, và người Hồi giáo có những đóng góp vô cùng quý giá cho đất nước ta. Người Hồi giáo là những vị bác sĩ, luật sư, giáo sư luật, các chiến sỹ trong quân đội, các nhà doanh nghiệp, chủ cửa hàng, các bà mẹ và ông bố. Và họ cần phải được tôn trọng. Trong cơn giận dữ và cảm xúc của chúng ta, những đồng bào Mỹ của chúng ta phải đối xử tôn trọng nhau.

Women who cover their heads in this country must feel comfortable going outside their homes.  Moms who wear cover must be not intimidated in America.  That’s not the America I know.  That’s not the America I value.

Những người phụ nữ trùm khăn trên đầu ở trên đất nước này, phải cảm thấy yên ổn khi ra khỏi nhà. Những bà mẹ mang khăn trùm đầu không phải cảm thấy bị hăm dọa ở Mỹ. Đó không phải là nước Mỹ mà tôi biết. Đó không phải nước Mỹ mà tôi hãnh diện.

I’ve been told that some fear to leave; some don’t want to go shopping for their families; some don’t want to go about their ordinary daily routines because, by wearing cover, they’re afraid they’ll be intimidated. That should not and that will not stand in America.

Tôi biết rằng, một số người lo sợ khi phải ra khỏi nhà; một số người không muốn đi mua sắm cho gia đình họ; một số không muốn đi làm những công việc thường nhật bởi vì, khi họ trùm khăn trên đầu, họ lo sợ sẽ bị hăm dọa. Đó là điều không nên và điều đó sẽ không tồn tại ở nước Mỹ.

Those who feel like they can intimidate our fellow citizens to take out their anger don’t represent the best of America, they represent the worst of humankind, and they should be ashamed of that kind of behavior.
Những ai cảm thấy có thể hăm dọa các công dân của chúng ta để hả cơn giận, đều không phải là những người đại diện tốt nhất của nước Mỹ, họ đại diện cho điều tồi tệ nhất của nhân loại, và họ nên xấu hổ về kiểu ứng xử đó.

This is a great country.  It’s a great country because we share the same values of respect and dignity and human worth.  And it is my honor to be meeting with leaders who feel just the same way I do.  They’re outraged, they’re sad.  They love America just as much as I do.

Đây là một đất nước tuyệt vời. Đất nước này tuyệt vời ở chỗ chúng ta cùng chia sẻ các giá trị về tôn trọng, nhân phẩm và giá trị con người. Và tôi thật vinh dự khi được gặp gỡ những người lãnh đạo cùng cách cảm nhận giống như tôi. Họ đang bị xúc phạm, họ đang buồn. Họ cũng yêu nước Mỹ nhiều như tôi yêu.

I want to thank you all for giving me a chance to come by.  And may God bless us all.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, đã cho tôi một cơ hội để nói chuyện. Và xin Thượng Đế phù hộ cho tất cả chúng ta.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn