MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, August 21, 2017

TIME'S PACES NHỊP BƯỚC THỜI GIAN


TIME'S PACES

NHỊP BƯỚC THỜI GIAN
Twell's Original Version

Bản gốc của Twell (1823 - 1900)

When as a child I laughed and wept,
Time crept.
When as a youth I waxed more bold,
Time strolled.
When I became a full grown man,
Time RAN.
When older still I daily grew,
Time FLEW.
Soon I shall find, in passing on,
Time gone.
O Christ! Wilt Thou have saved me then?

Amen.

Khi còn nhỏ, tôi cười và khóc,
Thời gian bò qua.
Khi tuổi thanh xuân, tôi hóa bạo dạn hơn,
Thời gian đi qua.
Khi tôi làm một người trưởng thành,
Thời gian CHẠY QUA.
Khi tôi về già, tuổi ngày càng cao,
Thời gian BAY QUA.
Chốc đà, khi bước tiếp, mới thấy
Thời gian đã trôi qua hết.
Chúa ơi! Có cứu con chăng?

Amen.
Pentreath's Amended Version

Bản sửa đổi của Pentreath (1902 - 1985)

When I was a babe and wept and slept,
Time crept;
When I was a boy and laughed and talked,
Time walked.
Then when the years saw me a man,
Time ran.
But as I older grew,
Time flew.
Soon, as I journey on,
I'll find time gone.
May Christ have saved my soul, by then,

Amen.

Khi còn là đứa trẻ, tôi khóc và ngủ,
Thời gian bò qua;
Khi là một cậu bé, tôi cười và nói chuyện,
Thời gian bước qua.
Rồi, tháng năm thấy tôi trưởng thành,
Thời gian chạy qua.
Nhưng khi tôi lớn tuổi,
Thời gian bay qua.
Chẳng mấy chốc, khi tôi đi tiếp,
Tôi sẽ tìm thấy thời gian trôi qua hết rồi.
Cầu Chúa cứu rỗi linh hồn tôi, lúc đó,

Amen.


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn