MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, August 14, 2016

WHAT IS KLEPTOCRACY? Chế độ đạo tặc là gì?WHAT IS KLEPTOCRACY?

Chế độ đạo tặc là gì?
wiseGEEK


The pejorative term “kleptocracy” is applied to a government tainted by widespread greed and corruption and headed by a person who has used the government for personal enrichment and gain. While the suffix “-ocracy” often implies a form of government, kleptocracies are not forms of government, but rather governments so fundamentally corrupt that they are difficult, if not impossible, to salvage.

Thuật ngữ miệt thị "chế độ đạo tặc" được áp dụng cho một chính phủ bị nhiễm độc bởi thói tham lam và tham nhũng lan tràn được cầm đầu bởi một người đã sử dụng chính phủ để làm giàu cá nhân và tư lợi. Trong khi các hậu tố "-ocracy" thường ngụ ý một hình thức của chính quyền, thì kleptocracies không phải là một hình thức chính quyền, mà là nhiều chính quyền nên về cơ bản bị tha hóa tới mức mà rất khó, nếu không muốn nói là không thể, cứu vãn được nữa.

Most commonly, this situation arises in authoritarian governments. Such governments lend themselves to corruption because there is little accountability and the head of the government usually appoints friends, family members, and close associates to key positions in the government in order to retain control. This sets up a ruling class, and with no accountability, members of the government can freely abuse government funds.

Thông thường thì, tình trạng này phát sinh trong các chính quyền độc tài. Chính phủ bán mình cho tham nhũng do họ không hề có trách nhiệm và người đứng đầu chính phủ thường bổ nhiệm bạn bè, các thành viên gia đình, và các cộng sự gần gũi vào các vị trí chủ chốt trong chính phủ để duy trì sự kiểm soát. Điều này thiết lập một tầng lớp thống trị, mà không có trách nhiệm, các thành viên của chính phủ có thể tự do lạm dụng ngân quỹ của chính phủ.In a kleptocracy, most government revenues wind up in the hands of officials, and are not applied to public works projects, welfare, and other activities. Government agencies are often dysfunctional as a result of limited funding and being headed by people who lack qualifications. Aid organizations attempting to provide assistance in the country may be frustrated by seeing all the aid diverted for personal profit, with national leaders selling humanitarian aid to the highest bidder instead of allowing it to be distributed for the good of the populace.

Trong một chế độ đạo tặc, phần lớn nguồn thu của chính phủ rơi vào trong tay các quan chức, và không được sử dụng cho các dự án công trình công cọng, phúc lợi, và các hoạt động khác. Các cơ quan Chính phủ thường hoạt động rối loạn do ngân sách hạn chế và được lãnh đạo bởi những người thiếu trình độ. Các tổ chức cứu trợ mà nỗ lực cung cấp hỗ trợ ỏa đất nước này có thể bị thất vọng khi nhìn thấy tất cả trợ giúp bị chuyển hướng vì lợi ích cá nhân, những người lãnh đạo quốc gia bán viện trợ nhân đạo cho người bỏ thầu cao nhất thay vì cho phép nó được phân phối vì lợi ích của dân chúng.

Bribery is commonly necessary to accomplish tasks ranging from getting a building permit to opening a new business. The more money people have, the higher they can rise in the kleptocracy, by greasing the way with high ranking officials, and this in turn generates more money for them as they accept bribes and gifts from people fighting for a position in the government. It is not uncommon to see the justice system break down as people simply refuse to attend their own trials or bribe their way out of legal penalties.


Hối lộ là thường cần thiết để thực hiện các công việc khác nhau, từ nhận được giấy phép xây dựng để mở một doanh nghiệp mới. Người càng nhiều tiền bạc, càng có thể thăng tiến cao trong chế độ đạo tặc, bằng cách bôi trơn đường đi nước bước với các quan chức cấp cao, và điều này, đến lượt nó, sẽ tạo ra nhiều tiền hơn cho họ khi họ nhận hối lộ và quà cáp từ những người đang phấn đấu giành một vị trí trong chính quyền. Chẳng có gì lạ khi nhìn thấy hệ thống tư pháp tan vỡ khi người ta chỉ đơn giản là từ chối tham tham gia tố tụng hoặc hối lộ để họ khỏi phải bị pháp luật trừng phạt.For the average citizen, living in a kleptocracy can be marked with extreme hardship. Lacking clout and funding, people may have difficulty completing basic tasks. The lack of public services can result in problems like uncollected garbage, unpaved and poorly maintained roads, limited access to health care, and other issues. Citizens who protest government policy or attempt to draw attention to the problems with the government may become political prisoners and can face penalties like execution for treason. Free elections are usually not present in a kleptocracy and some nations may not even bother to hold sham elections, allowing leaders to remain in place for decades and to pass power on to their children.
Đối với các công dân bình thường, sống trong một chế độ đạo tặc có thể được đánh dấu bằng những khó khăn cùng cực. Sức không, tiền không, người dân có thể gặp khó khăn khi thực hiện những công việc cơ bản. Thiếu thốn các dịch vụ công có thể dẫn đến các vấn đề như rác thải không được thu gom, đường không trải nhựa và duy tu kém, hạn chế tiếp cận với chăm sóc y tế, và các vấn đề khác. Công dân phản đối chính sách của chính phủ hoặc cố gắng gây sự chú ý đến các vấn đề với chính phủ có thể trở thành tù nhân chính trị và có thể đối mặt với hình phạt như xử tử vì tội phản quốc. Bầu cử tự do thường không có mặt trong một chế độ đạo tặc và một số quốc gia thậm chí có thể không bận tâm tổ chức bầu cử giả tạo, cho phép các nhà lãnh đạo vẫn được tại vị trong nhiều thập kỷ và chuyển giao quyền lực cho con cái họ.

Countries under kleotocracy consist of
- Asian: Indonesia, Pakistan and Saudi Arabia
- European: Russia
- African: Egypt and Nigeria
- North American: Mexico, Nicaragua and Panama

Các dước dưới chế độ đạo tặc bao gồm
- Châu Á: Indonesia, Pakistan và Ả Rập Saudi
- Châu Âu: Nga
- Châu Phi: Ai Cập và Nigeria
- Bắc Mỹ: Mexico, Nicaragua và PanamaNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn